Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mixture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Analytical and experimental data on fire hazard of diesel bio fuel, its mixtures with oilbased diesel fuel, and parameters of processes of their burning and interaction with fire-extinguishing agents. Applicability of the types of fire-extinguishing agents having been used for putting-out of diesel bio fuel was revealed and a number of parameters to describe their efficiency when extinguishing diesel bio fuel were determined. It was revealed that in case of diesel bio fuel content in its mixtures with oil-based diesel fuel up to 30% fire-extinguishing efficiency of foam generated from foam solutions nearly does not differ from that when extinguishing diesel fuel containing no additives.
PL
W artykule przedstawiono dane analityczne i eksperymentalne dotyczące zagrożenia pożarowego biodiesla, jego mieszanek z olejem napędowym, jak również parametry procesu ich spalania i interakcje ze środkami gaśniczymi. Wykazano możliwość zastosowania określonych rodzajów środków gaśniczych przy pożarach biodiesla oraz określono szereg parametrów opisujących ich skuteczność.
PL
Przedstawiono wyniki badań stabilności fazowej dwóch gatunków ropy naftowej, które posłużyły do opracowania procedury znajdowania kompatybilnej mieszaniny. Metoda polegała na wykreśleniu zależności między parametrem Heithausa a zawartością poszczególnych grup węglowodorów, a następnie wyznaczeniu optymalnego składu. Przewidywane wyniki weryfikowano za pomocą zmodyfikowanego testu filtracji na gorąco.
EN
The colloidal stability index (Heithaus parameter) was detd. for 2 types of crude oil differing in phys.-chem. properties and for their mixts. (25, 50 and 75% by mass) by turbidimetry. The relationship between the Heithaus parameter and content of particular hydrocarbon groups was plotted and the optimal mixt. compn. was detd. The result of prediction by using the developed model were confirmed by a modified hot filtration test.
3
EN
The article presents data on changes in physical and chemical properties of mixtures of generator gases with natural gas and the issue of the optimal ratio of these gases in the mixture. The results of research on the basic properties of flammable mixture of generator gases and natural gas are presented, on the basis of which the optimal composition of the mixture was proposed.
PL
W artykule przedstawiono dane dotyczące zmian właściwości fizycznych i chemicznych mieszanin gazów generatorowych z gazem ziemnym oraz zagadnienie optymalnego stosunku tych gazów w mieszaninie. Przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości palnych mieszaniny gazów generatorowych i gazu ziemnego, na podstawie których zaproponowano optymalny skład mieszaniny.
PL
Artykuł prezentuje nowy sposób opisu właściwości termodynamicznych ciekłych roztworów Cu-O, który opiera się na przyjęciu stanu odniesienia dla tlenu rozpuszczonego w miedzi - roztworu nieskończenie rozcieńczonego (γ[O]=1 dla x[O]=0). Dla tak wybranego stanu odniesienia wyznaczono: 1. Stałą równowagi reakcji rozpuszczania się tlenu w ciekłej miedzi. 2. Energię swobodną reakcji rozpuszczania się tlenu w ciekłej miedzi. 3. Potencjał chemiczny tlenu w miedzi dla roztworu niekończenie rozcieńczonego. 4. Niezależny od temperatury współczynnik aktywności tlenu w ciekłej miedzi.
EN
This study presents a new method of thermodynamic properties description of liquid Cu-O solutions which is based on selection of infinite dilute solution as the reference state for oxygen dissolved in copper (γ[O]=1 for x[O]=0). For this reference state the following relationships were established: 1. The equilibrium constant for the reaction of oxygen dissolution in liquid copper 0,5O2(g)=[O]Cu - Eq.8. 2. The Gibbs energy of reaction of oxygen dissolution in liquid copper 0.5O2(g)=[O]Cu- Eq.9. 3. The chemical potential of the oxygen in infinite dilute solution (Eq. 11). 4. The activity coefficient of the oxygen dissolved in liquid copper (Eq. 13).
EN
The aim of the study was to assess the influence of water deficiency in the soil and cultivation method on dry matter and protein yields as well relative chlorophyll content of alfalfa and festulolium leaves. The pot experiment was conducted in the years 2012-2014 in the greenhouse of IUNG-PIB in Puławy, in a completely randomized system, in 4 repetitions. The research included alfalfa and festulolium cultivated in pure stand and in a mixture, at two soil moisture levels: 70% field water capacity (optimal humidity) and 40% FWC (drought stress). The study showed that long-term drought stress significantly reduced the dry matter yield of alfalfa and festulolium, with the highest loss in pure alfalfa stand (by 39.8% on average), lower in the mixture (by 29.1%), and lowest in pure festulolium stand (by 13.6%). Regardless of the soil moisture conditions, the highest total protein yield was obtained from alfalfa grown in pure stand, and lower by only 12% from the mixture. The protein yield from festulolium cultivated in pure stand was, on average, lower by 68% in comparison with the yield of alfalfa. The greenness index of the alfalfa leaf was significantly higher than that of the hybrid festulolium, regardless of the soil moisture conditions. The water requirement in the soil and the method of cultivation did not significantly differentiate the relative content of chlorophyll in the leaves of the tested plant species.
PL
Celem badań była ocena wpływu niedoboru wody w glebie oraz sposobu uprawy na plon suchej masy i białka oraz względną zawartość chlorofilu w liściach lucerny i festulolium. Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w latach 2012-2014 w hali wegetacyjnej IUNG-PIB w Puławach, w układzie kompletnie zrandomizowanym, w 4 powtórzeniach. W badaniach uwzględniono lucernę siewną i festulolium uprawiane w siewach czystych i w mieszance, przy 2 poziomach wilgotności gleby: 70% polowej pojemności wodnej (wilgotność optymalna) i 40% ppw (stres suszy). W badaniach wykazano, że długotrwały stres suszy istotnie redukował plon suchej masy lucerny i festulolium, przy czym największą stratę wykazano w czystym zasiewie lucerny (średnio o 39.8%), mniejszą u mieszanki (o 29.1%), a w najmniejszą u mieszańca festulolium (o 13.6%). Niezależnie od warunków wilgotnościowych gleby, największy łączny plon białka ogólnego uzyskano z uprawy lucerny w siewie czystym, a tylko o 12% mniejszy z uprawy mieszanki. Plon białka z uprawy festulolium w siewie czystym był średnio o 68% mniejszy w porównaniu do plonu lucerny. Indeks zieloności liścia (SPAD) lucerny był istotnie większy w porównaniu do mieszańca festulolium, niezależnie od warunków wilgotnościowych gleby. Niedobór wody w glebie i sposób uprawy nie różnicowały istotnie względnej zawartości chlorofilu w liściach badanych gatunków roślin.
EN
The effect of small polyamide additives modified with polyvinylpyrrolidone and montmorillonite on polypropylene technological properties and heat resistance has been researched in the work. It has been determined that the melt flow index of the obtained composites increases by more than 2 times in comparing with pure PP. It has been shown that adding a small amount of polyamide modified by montmorillonite-polyvinylprolidone mixture to polypropylene significantly increases heat resistance of the material. The displacement of the beginning of thermal-oxidation destruction and burning samples into the range of higher temperatures on 114-123oC, dependently on the modified polyamide content has been observed.
7
Content available remote Contaminants in circulating refrigerant
EN
Contaminants are inventible in the refrigeration cycle. Lubricant, water and moist air are the main contaminants in circulated refrigerant. This paper attempts to show how the presence of such contaminants influences the thermodynamic parameters of the refrigerating cycle and the mixture, which comes at the beginning.
PL
Zanieczyszczenia w czynniku ziębniczym obiegu ziębniczego są nieuniknione. Obecność substancji smarnej, wody, powietrza wilgotnego to główne zanieczyszczenia czynnika obiegowego obiegu ziębniczego. W artykule przedstawiono wpływ obecności wymienionych zanieczyszczeń na podstawowe parametry obiegu ziębniczego, a w szczególności na entalpię właściwą powstałej mieszaniny.
EN
The aim of the study was to evaluate weed infestation of mixtures of pea with spring triticale with differentiated composition of seeds at sowing, in ecological farming system. Field experiments were carried out in 2014-2016 in split-plot design in 4- replication on good soil rye complex. Two pea cultivars with spring triticale with differentiated share of legume (40, 60 and 80%) were compared. An assessment of species weed composition, each species abundance, fresh and dry weed matter was performed. An assessment of the structure of weed communities in the cultivated crops was carried out using two ecological indicators: Shannon index (H) and Simpson domination index (SI). Analysis has shown that in the first and third year of study, the most competitive with weeds was mixture of the lowest percentage of legumes, while in the second year the mixture with 80% share of pea, as evidenced by significantly lower fresh and dry weeds matter. In all years of study, in the cultivation of all mixtures, weed phytocenoses consisted mainly of dicotyledonous species. The most abundant weed species, regardless of their components, were: Conyza canadensis, Chenopodium album, Eguisetum arvense, Rumex acetosella and Sonchus asper. In the first year of the study, the highest diversity of weeds, expressed by Shannon's diversity index, showed a mixture of triticale with 40% share of pea of Milwa cultivar, in the second year a mixture with 80% share of pea Klif cultivar and 40% of Milwa, while in the third year of study mixtures with 60% share of pea Milwa cultivar and 40% - of Klif cultivar.
PL
Celem badań była ocena zachwaszczenia mieszanek grochu z pszenżytem jarym o zróżnicowanym udziale nasion komponentów przy wysiewie, w ekologicznym systemie gospodarowania. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2014-2016 w układzie split-plot, w 4 powtórzeniach, na glebie kompleksu żytniego dobrego. Porównywano mieszanki dwóch odmian grochu z pszenżytem jarym o zróżnicowanym udziale rośliny strączkowej (40, 60 i 80%). Przeprowadzono ocenę składu gatunkowego, liczebności poszczególnych gatunków, oznaczono świeżą i powietrznie suchą masę chwastów oraz wykonano ocenę struktury zbiorowisk chwastów w badanych uprawach za pomocą dwóch wskaźników ekologicznych: indeksu różnorodności Shannona (H’) oraz indeksu dominacji Simpsona (SI). Badania wykazały, że w pierwszym i trzecim roku badań, najbardziej konkurencyjna w stosunku do chwastów była mieszanka o najmniejszym udziale rośliny strączkowej, natomiast w drugim roku mieszanka z 80% udziałem grochu wyróżniała się najmniejszym zachwaszczeniem, na co wskazuje istotnie mniejsza świeża i sucha masa chwastów. We wszystkich latach badań, w uprawie wszystkich mieszanek, fitocenozy chwastów składały się głównie z gatunków dwuliściennych. Najliczniej występującymi gatunkami chwastów, niezależnie od udziału komponentów były: Conyza canadensis, Chenopodium album, Eguisetum arvense, Rumex acetosella oraz Sonchus asper. Największą różnorodnością flory segetalnej, wyrażoną indeksem różnorodności Shannona, w pierwszym roku badań, wykazała się mieszanka pszenżyta z 40% udziałem grochu odmiany Milwa, w drugim roku mieszanka z 80% udziałem grochu odmiany Klif oraz 40% odmiany Milwa, zaś w trzecim roku mieszanka z 60% udziałem rośliny strączkowej odmiany Milwa oraz 40% odmiany Klif.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań separacji mieszanin tworzyw polimerowych na podstawie różnicy twardości. W metodzie tej rozdział następuje za pomocą specjalnie wyprofilowanych igieł, dzięki czemu zminimalizowany jest wpływ zanieczyszczeń powierzchniowych wsadu na funkcjonalną sprawność procesu. Wpływ grubości elementów na proces rozdziału był badany dla siedmiu różnych sił nacisku igieł. Zbadano skuteczność separacji dla czterech różnych mieszanin PP/ABS o różnych grubościach rozdzielanych elementów: a) 1,5 mm, b) 2,3 mm, c) 3 mm, d) 4 mm. Najlepszą dokładność oraz efektywność rozdziału mieszanin o większej grubości próbek można osiągnąć prowadząc proces przy wyższych siłach nacisku igieł. Dla mieszanin o mniejszej grubości elementów równie korzystne wartości zmiennych DA, DP, EA, EP osiągano stosując niższe siły nacisku igieł.
EN
The work presents results of research on separation of polymers as based on differences between thicknesses. According to this method, separation is effected with the use of specially profiled needles, which minimize influence of surface contamination of input materials onto functional efficiency of the process. The influence of thickness of elements onto the process of separation was examined for seven various needle pressure forces. Efficiency of separation was examined for four different PP/ABS mixtures of various thicknesses of separated elements: a) 1,5 mm, b) 2,3 mm, c) 3 mm, d) 4 mm. It is possible to obtain the best accuracy and efficiency of separation for mixtures with greater thickness of samples and for higher pressures forces of needles. For mixtures with lower thicknesses of elements it was possible to obtain equally favourable values of DA, DP, EA, EP variables using lower pressure forces of needles.
EN
The studies were conducted in the years 2008-2010, at Agricultural Experimental Station in Grabów, which belongs to Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute (IUNG-PIB) in Puławy. The first experimental factor was yellow lupine variety: Taper (self-determinate type) and Dukat (traditional type), and the second row factor was share of components in the mixture (lupine and triticale var. Dublet): A - lupine 100% (100 plants·m2), B - lupine 75% (75 plants·m2) + triticale 25% (125 plants·m2), C - lupine 50% (50 plants·m2) + triticale 50% (250 plants·m2), D - lupine 25% (25 plants·m2) + triticale 75% (375 plants·m2), E - triticale 100% (500 plants·m2). The aim of undertaken researches was evaluation of usefulness of traditional and self-determinate varieties of yellow lupine to cultivation with spring triticale. Both yellow lupine varieties occurred useful to cultivation in mixture with triticale in regard on similar rate of growth and development, and particularly similar date of maturation. In the all years of studies were achieved similar yield of triticale cultivated in mixture with traditional and self-determinate lupine variety. Percentage share of individual varieties seeds in yield after the harvest was different than their share in sowing mixture - there was obtained considerably lower share of lupine and greater share of triticale. Therefore to obtain considerably lupine yield its share in the sowing mixture should exceed 50% of pure sowing.
PL
Badania prowadzono w latach 2008-2010, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie należącym do IUNG-PIB w Puławach. Czynnikiem pierwszego rzędu były odmiany łubinu żółtego: Dukat (typ tradycyjny) i Taper (typ samokończący), a czynnikiem drugiego rzędu udział komponentów w mieszance (łubinu i pszenżyta odm. Dublet): A - łubin 100% (100 roślin·m-2); B - łubin 75% (75 roślin·m-2) + pszenżyto 25% (125 roślin·m-2); C - łubin 50% (50 roślin·m-2) + pszenżyto 50% (250 roślin·m-2); D - łubin 25% (25 roślin·m-2) + pszenżyto 75% (375 roślin·m-2); E - pszenżyto 100% (500 roślin·m-2). Celem przeprowadzonych badań było określenie przydatności tradycyjnych i samokończących odmian łubinu żółtego do uprawy z pszenżytem jarym. Ze względu na zbliżony rytm wzrostu i rozwoju, a zwłaszcza termin dojrzewania, obydwie odmiany łubinu żółtego okazały się przydatne do uprawy w mieszance z pszenżytem. We wszystkich latach badań, uzyskano podobny plon mieszanki pszenżyta uprawianego zarówno z tradycyjną jak i samokończącą odmianą łubinu. Procentowy udział nasion poszczególnych gatunków w plonie po zbiorze był inny niż w wysiewanej mieszance - uzyskano znacznie mniejszy udział łubinu a większy pszenżyta. Dlatego, aby uzyskać znaczny plon łubinu jego udział w wysiewanej mieszance powinien przekraczać 50% siewu czystego.
PL
Substancje smarne, woda, powietrze wilgotne i resztki innych czynników ziębniczych, to główne zanieczyszczenia czynnika w obiegu ziębniczym. W artykule omówiono przedstawia wpływ wymienionych zanieczyszczeń na podstawowe parametry obiegu ziębniczego, a szczególnie na entalpię właściwą powstałej mieszaniny, a także sposoby jakościowej i ilościowej identyfikacji wyżej wymienionych zanieczyszczeń.
EN
Lubricant, water, moist air and impurities of refrigerants are the main contaminants circulated with refrigerant in refrigerating cycle. This paper attempts to show how presence of such contaminants influences thermodynamics parameters of refrigerating cycle and mixture which comes into beginning and how to recognize ingredients circulating in refrigerants.
EN
The objective of the paper was, inter alia, to determine the impact of coffee grounds on the heat of combustion of their combination with other biological materials. Research on the heat of combustion and calculations of the calorific value were carried out with the use of a KL-12 Mn calorimeter according to the technical specifications and standards PN-81/G–04513 i PN-ISO 1928:2002. Coffee grounds, tea grounds, pine wood and yellow wheat straw were used in the research. The heat of combustion of particular substrates was determined and then their mixtures with coffee grounds in the following proportion were prepared: 75% substrate – 25% coffee grounds, 50% substrate – 50% coffee grounds, 25% substrate – 75% coffee grounds. Calorific value of particular substrates was increasing with the amount of added coffee grounds. Their biggest flow was reported in the mixture of 50%/50% of coffee grounds and wheat straw and the smallest in case of coffee grounds and wood on account of a similar calorific value of both substrates.
PL
Celem badań było m.in. określenie wpływu zawartości fusów kawy na ciepło spalania ich mieszaniny z innymi materiałami biologicznymi. Badania ciepła spalania i obliczenia wartości opałowej przeprowadzono za pomocą kalorymetru KL-12Mn zgodnie ze specyfikacją techniczną i normami PN-81/G–04513 i PN-ISO 1928:2002. Do badań wykorzystano fusy kawy, fusy herbaty, drewno sosnowe oraz słomę pszenną żółtą. Określono ciepło spalania poszczególnych substratów, a następnie przygotowano ich mieszaniny z fusami kawy w stosunku: 75% substratu – 25% fusów kawy, 50% substratu – 50% fusów kawy, 25% substratu – 75% fusów kawy. Wartość opałowa poszczególnych substratów wzrastała wraz z ilością dodawanych fusów kawy. Największy ich wpływ odnotowano w mieszaninie 50%/50% fusów kawy i słomy pszennej, a najmniejszy w przypadku fusów kawy i drewna ze względu na zbliżoną wartość opałową obu substratów.
PL
Do opracowania metodyki badawczej zastosowano wzorce materiałów, w tym wzorce krzemianów warstwowych, z których sporządzono mieszaniny o ustalonym składzie. Przygotowanie próbek obejmowało separację grawitacyjną w celu możliwie najwyższego stopnia oczyszczenia zakupionych wzorców z domieszek minerałów nieilastych. Wyseparowane próbki były analizowane metodą dyfrakcji rentgenowskiej, a ich obraz dyfrakcyjny został zapisany jako wzorzec i wykorzystany w późniejszych badaniach przygotowanych mieszanin wieloskładnikowych. Próbki wzorcowe i mieszaniny były analizowane z wykorzystaniem posiadanego oprogramowania TOPAS v4.2 i TOPAS v5.0 oraz DIFFRAC EVA, co pozwoliło na użycie metody Rietvelda oraz innych metod polegających na dopasowywaniu obliczonego obrazu dyfrakcyjnego względem zmierzonego, na podstawie udokładnianych parametrów strukturalnych. Wykazano, że metoda PONKCS w połączeniu z tradycyjnie stosowaną w rentgenowskiej ilościowej analizie fazowej metodą Rietvelda pozwala na efektywne i stosunkowo precyzyjne oznaczenie zawartości zdefektowanych minerałów ilastych w mieszaninach wieloskładnikowych.
EN
In order to define the proper analytical methodology a set of standards including layer silicates was used, from which the mixtures of known composition were prepared. Sample preparation included gravity separation aimed to purify purchased standards from non-clay admixtures. Separated samples were analyzed by roentgen diffraction technique (XRD) and their diffraction signal was saved and used in the later analyses of prepared multicomponent mixtures. Standard samples and prepared mixtures were analyzed with TOPAS v4.2, TOPAS v5.0 and DIFFRAC EVA software which allowed for implementation of the Rietveld method as well as other techniques relying on fitting of the calculated to measured diffraction profile due to the adjustment of the refinable parameters. It was shown that the PONKCS method combined with the traditional Rietveld refinement allows for effective and relatively precise measurement of the quanitity of the highly defected clay minerals in the multicomponent mixtures.
PL
W artykule przedstawiono wstępną ocenę wybranych parametrów wtrysku i tłoczenia mieszanin oleju rzepakowego z niereaktywnym rozpuszczalnikiem. Zastosowano dodatek heksanu w ilości 5%, 10% i 20% w mieszaninie objętościowej z olejem rzepakowym. Uzyskane wyniki porównano do wyników uzyskanych przy zasilaniu silnika o ZS olejem napędowym. Sporządzono charakterystyki obrazujące przebieg kąta występowania początku wtrysku, kąta występowania końca wtrysku, kąta trwania wtrysku oraz maksymalnego ciśnienia wtrysku. Badania prowadzono w warunkach charakterystyki zewnętrznej eksploatacyjnej.
EN
The article presents a preliminary assessment of the selected parameters of rapeseed oil mixtures injection and pressing of non-reactive solvent. Hexane additive is used in an amount of 5%, 10% and 20% by volume of a mixture of rapeseed oil. The results were compared to the results obtained with the diesel engine powered by diesel oil. Characterizations have been made illustrating the process of the beginning of the injection angle, the ending of the injection angle, the duration of injection and the maximum pressure of the injection. The research has been conducted in the conditions of external exploitative characteristics.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym. Zastosowano dodatek heksanu w ilości 5%, 10% i 20% w mieszaninie objętościowej z olejem rzepakowym. Uzyskane wyniki porównano do wyników uzyskanych przy zasilaniu silnika o ZS czystym olejem rzepakowego oraz olejem napędowym. Określono wielkość emisji składników toksycznych spalin i porównano te wartości z wartościami uzyskanymi przy zasilaniu silnika olejem napędowym przy różnych prędkościach obrotowych silnika.
EN
The article shows the selected parameters of the emissions of toxic fumes. Some technical aspects of adapting hexane mixture with rapeseed oil to power a diesel engine. Hexane additive is used in an amount of 5%, 10% and 20% by volume of a mixture of rapeseed oil. The results were compared to the results obtained with the diesel engine clear rapeseed oil and diesel oil. The amount of the emission of the toxic ingredients of the exhaust fumes were determined and compared to the quantities obtained by powering the engine with diesel oil at different rotational speed of the engine.
PL
W artykule przedstawiono stan światowych badawczo-rozwojowych prac w zakresie współzgazowania węgla i biomasy oraz główne typy rozwiązań technologicznych reaktorów zgazowania. W szczególności przedstawiono wyniki najnowszych badań w zakresie wpływu udziału biomasy w mieszance wsadowej na skład gazu i wydajność poszczególnych jego składników.
EN
The article presents the state of the world's research and development in the field of co-gasification of coal and biomass. Co-gasification of coal and biomass /bio-waste/ is a solution that allows the use of coal as a primary energy resource while maintaining the economic parameters of a large-scale installation, with simultaneous partial substitution of fossil fuels with biomass as a renewable energy source. Such a solution allows for management of bio-wastes for power generation and the improvement in plant's emissions of greenhouse gases, especially carbon dioxide emissions.
PL
W pracy przedstawiono nowy sposób rozdziału mieszanin tworzyw przy użyciu eksperymentalnego separatora igłowego wykorzystując różnice w ich twardości. Określono wpływ procesu na jakość rozdziału materiałów.
EN
The paper presents a new method for resolving mixtures of materials using experimental separator needle using differences in their hardness. The effect of the process on the quality of the separation of materials.
18
Content available remote A note on preservation of the generalized TTT transform order
EN
The generalized total time on test (GTTT) transform with respect to the nonnegative function was introduced by Li and Shaked (2007). Comparing GTTT transforms of two distributions is useful in reliability theory and actuarial science, see, e.g., Li and Shaked (2007), Shaked et al. (2010). In 2009, Bartoszewicz and Benduch formulated the preserving theorem for some orders under the GTTT transform. We complete it with result for the GTTT transform order with respect to the nonnegative function. We give also some conditions for preservation under mixtures of exponential distributions and extend the theorem proved by Bartoszewicz and Skolimowska (2006).
EN
The field experiment with legume-cereal mixtures was carried out in the years 2011-2013, at the Advisory Agricultural Center in Szepietowo (Podlaskie voivodeship). The aim of the study was to assess the degree of weed infestation of mixtures of oats with pea grown in organic farm. The first factor was the cultivar of pea (semi-leafless Milva cultivar and with bipinnate leaves Klif cultivar), while the second factor was the percentage of pea in the weight of sown seeds (40, 60 and 80%). Qualitative and quantitative analyses of weed infestation of the mixtures were carried out with the use of the square-frame method from the surface of 0,5 m2. The studies have shown that the mixtures with 40% share of legumes had the smallest weed infestation measured by the dry matter of weeds. The mixtures with semi-leafless pea cultivar Milva were somewhat more competitive against the matter of weeds, but such dependency was not recorded in relation to the numbers and composition of the segetal flora. Species diversity of weeds was similar in all mixtures. The most common species, regardless of the percentage of the components and the cultivar of peas were: Stellaria media, Chenopodium album, Galinsoga parviflora and Erigeron canadensis.
PL
W latach 2011-2013 przeprowadzono badania, których celem było ocena stopnia zachwaszczenia mieszanek owsa z grochem uprawianych ekologicznie, w zależności od odmiany grochu i jego udziału w mieszance. Badania wykonano w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Czynnikiem pierwszego rzędu była odmiana grochu (samokończąca Milva i o tradycyjnym ulistnieniu Klif), zaś drugiego rzędu – udział grochu w masie wysiewanych nasion (40, 60 i 80%). Przeprowadzono jakościowo-ilościowe analizy zachwaszczenia mieszanek, metodą ramkową z powierzchni 0,5 m2. Badania wykazały, że najmniejszym zachwaszczeniem mierzonym suchą masą chwastów charakteryzowały się mieszanki z 40% udziałem rośliny strączkowej. Mieszanki z wąsolistną odmianą grochu Milva były nieco bardziej konkurencyjne w stosunku do masy chwastów, natomiast nie zanotowano takiej zależności w stosunku do liczebności i składu gatunkowego flory segetalnej. Różnorodność gatunkowa chwastów była podobna w uprawie wszystkich mieszanek. Najliczniej występującymi gatunkami, niezależnie od udziału komponentów i odmiany grochu były: Stellaria media, Chenopodium album, Galinsoga parviflora and Erigeron canadensis.
EN
Field experiments were carried out in the years 2008-2010 in the Institute of Plant Protection - National Research Institute in Poznan (Poland). The experiments were established on two population cultivars of winter oilseed rape: ‘Californium’ and ‘Monolit’, in 4 replications, using randomized block design. The aim of the study was to assess the influence of tebuconazole (Brasifun 250 EC) and marine algae extract (Kelpak SL) applied separately or in the mixture on plants of two win-ter oilseed rape cultivars. Kelpak SL was used once or twice, in different growth stages of the crop. A mixture of the both examined preparations was applied only in one growth stage of winter oilseed rape. The effect of tebuconazole, marine algae extract and the mixture of the both substances on winter rape plants was much more determined by weather conditions of plant vegetation than by the cultivar factor. The mixture of tebuconazole and algae, similarly as algae alone, did not influence plant height. Only tebuconazole applied separately showed a growth retardant effect on winter oilseed rape. In the mixture the retardant effect of tebuconazole was inhibited by the addition of algae extract. All the experimental combinations were characterized by a greater leaf chlorophyll content. The examined substances applied separately or in a mixture considerably increased crop yielding.
PL
Ścisłe doświadczenia polowe prowadzono w latach 2008-2010 w Instytucie Ochrony Roślin - Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu (Polska). Doświadczenia założono w dwóch odmianach populacyjnych rzepaku ozimego: Californium i Monolit, w 4 powtórzeniach, metodą bloków losowanych. Celem badań była ocena możliwości łącznego stosowania biostymulatora, będącego wyciągiem z alg (Kelpak SL) z popularnie stosowanym fungicydem - tebukonazolem (Brasifun 250 EC). Kelpak SL stosowano jednorazowo lub dwukrotnie, w różnych fazach rozwojowych rośliny uprawnej. Mieszaninę obu badanych preparatów aplikowano tylko w jednej fazie rozwojowej rzepaku. Działanie tebukonazolu, ekstraktu z alg morskich i mieszaniny obu substancji na rośliny rzepaku ozimego było w większym stopniu determinowane warunkami pogodowymi towarzyszącymi wegetacji roślin aniżeli czynnikiem odmianowym. Mieszanina tebukonazolu z algami, podobnie jak i same algi nie wpływały na wysokość roślin. Działanie skracające rzepak wykazał tylko tebukonazol aplikowany oddzielnie. W mieszaninie retardacyjne działanie tebukonazolu było hamowane przez dodatek wyciągu z alg. Wszystkie badane kombinacje doświadczalne charakteryzowały się większą zawartością chlorofilu w liściach. Badane substancje stosowane oddzielnie lub w mieszaninie znacznie zwiększały plonowanie rzepaku.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.