Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 361

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Warsaw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
PL
Zielona ściany i dachy są żywymi obrazami, ciągle zmieniającymi się w zależności od pory roku, mieniącymi się kolorami i formą. Szczególnie w bezśnieżne zimy, kiedy wszystko wokół jest szare, rośliny zimozielone wprowadzają intensywny kolor zieleni i odcienie brązu. Efekt ten jest dobrze przyjmowany przez mieszkańców, w ich ocenie dodaje optymizmu i stanowi ciepły kolorystyczny punkt.
Mosty
|
2021
|
nr 1
14-17
PL
Najdłuższy most w stolicy – MG04 – został wykonany w ramach zadania „B” budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, obejmującego realizację fragmentu drogi o długości 6,45 km od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński wraz z węzłami oraz mostu przez Wisłę i Wilanówkę.
EN
On December 22, 2020, a bridge built along the S2 expressway, the so-called Warsaw South Express Ring Road, was completed. This engineering structure, commonly known as the South Bridge, is the ninth road bridge in Warsaw, as well as the longest and the southernmost crossing of the Vistula river and the largest structure of this type put into service in the whole country last year.
3
Content available remote Życie na Placu Piłsudskiego - autorska wizja Placu Piłsudskiego w Warszawie
PL
Praca prezentuje autorską koncepcję zagospodarowania placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Miejsca, którego znaczenie historyczne, urbanistyczne, tożsamościowe jest nie do przecenienia. Losy tego miejskiego wnętrza przez ostatnie dwa stulecia naznaczone są ciągłymi przemianami, a jego obecna forma stanowi przedmiot dyskusji. Koncepcja ma charakter osobistej refleksji architekta, mieszkańca Warszawy oraz twórcy wrażliwego na potrzeby humanistyczne.
EN
This paper presents an original proposal of the development of Marszałka Józefa Piłsudskiego Square in Warsaw. A place, whose historical, urban, and identity-related significance cannot be overestimated. The fate of this urban interior throughout the past two centuries have been marked with constant transformation and its current form is a matter of debate. This proposal has the character of a personal reflection by an architect, a resident of Warsaw and a designer sensitive to humanist needs.
EN
This article presents the GIS analysis of time availability of the Voivodship Emergency Ambulance and Sanitary Transport Station operates an Independent Public Health Care Facility “Meditrans” in Warsaw. The research focuses on determining the level of service for residents in each district with the emergency service station. In addition, an attempt was made to improve accessibility on the example of three selected districts. The authors attempt to select methodology of planning the location of the emergency service station in order to optimize the level of service for residents.
6
Content available remote Proces inwestycyjny w Warszawie na przykładzie wybranych inwestycji drogowych
PL
Proces inwestycyjny realizowany przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie przedstawiono na przykładzie dwóch inwestycji drogowych w Warszawie: przebudowie ulicy Głębockiej oraz ulicy Wybrzeże Helskie. Wymienione zostały wszystkie decyzje administracyjne jakie uzyskał inwestor w trakcie realizacji całego procesu inwestycyjnego. Na przykładzie ulicy Głębockiej opisano problemy jakie inwestor napotkał w trakcie budowy z realizacją zapisów decyzji administracyjnych pozyskanych w fazie przygotowania inwestycji.
EN
Investment process carried out by the Municipal Road Investments Management Board in Warsaw has been presented on the example of two road projects in Warsaw: the reconstruction of Głębocka Street and Wybrzeże Helskie Street. All administrative decisions obtained by the investor during the whole investment process are listed. On the example of Głębocka Street, the problems encountered by the investor during the construction process with the implementation of the provisions of administrative decisions obtained during the investment preparation phase were described.
PL
W tekście przedstawiono działania konserwatorskie na Mazowszu. Omówiono prace podejmowane przy najważniejszych grupach zabytków: zabudowie miejscowości uzdrowiskowych, architekturze drewnianej, militarnej, kolejowej. Przedstawiono także działania na rzecz ochrony i promocji architektury średniowiecznej i nowożytnej i prace podejmowane w kierunku określenia zasobu i wypracowania zasad ochrony architektury modernistycznej. Wskazano, że mimo narzuconych prawnie ograniczeń wojewódzki konserwator zabytków może być aktywnym uczestnikiem systemu ochrony zabytków oraz wykonawcą polityki państwa dotyczącym narodowego dziedzictwa. Może też bardzo sprawnie łączyć zrównoważony rozwój z ochroną konserwatorską oraz z przystosowaniem ich do zmieniających się potrzeb życia.
EN
This paper presents conservation activities in Mazovia. It describes the work carried out in the most important groups of monuments including timber, military and railway architecture and medieval and modernist architecture. It presents the activities undertaken to protect and popularise medieval and modern architecture, and the work conducted to determine the heritage and work out the principles for protecting the modernist architecture. It was pointed out that, despite the legally imposed restrictions, the Voivodeship Heritage Conservator can be an active participant in the monument protection system, as well as the executor of the state policy regarding national heritage. This person can also effectively combine sustainable development with conservation protection and adapt these to changing needs.
PL
O zielonym Żoliborzu już w latach 90. śpiewało T-LOVE. Mimo upływu lat, dzielnica nadal może być postrzegana jako zielona oaza w stolicy. Udało sie tutaj uzyskać coś więcej - wprowadzić nowatorskie rozwiązania i nawiązać dialog z mieszkańcami. O pasji i wizji zarośniętego Żoliborza, współpracy z różnymi podmiotami i wykorzystaniu współczesnej techniki do edukacji opowiedział Tomasz Niewczas - ogrodnik dzielnicowy, prywatnie autor profilu na Facebooku - ZielonyŻoliborz. Rozmawiała Marta Wronka.
PL
W przewodnikach polecających warszawskie 'miejsca z klimatem" znajdziemy bez wątpienia Plac Grzybowski, a to nie tylko za sprawą jego historii, lecz także interesującego założenia zieleni.
PL
Zwiedzanie warszawy nie musi ograniczać sie do spaceru utartymi, wyznaczonymi przez przewodniki szlakami. Obok tak oczywistych atrakcji turystycznych jak Stare Miasto czy Łazienki, warto zobaczyć całkiem nowe oblicze stolicy - np. nowoczesny i różnobarwny Plac Europejski.
PL
Jest taki konkurs, który od 1935 r. funkcjonuje w świadomości mieszkańców, a jego celem jest ukwiecanie i zazielenianie stolicy. Był taki człowiek, który wszystko zapoczątkował. Obecna "Warszawa w kwiatach i zieleni" to pokłosie działań prezydenta Stefana Starzyńskiego.
PL
Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce podjęło decyzję o sporządzeniu strategii adaptacji do zmian klimatu. Dokumentu, który nie tylko będzie szeroką analizą stanu obecnego, czy wskazaniem miejsc newralgicznych, ale przede wszystkim przedstawiał będzie rozwiązania i kierunki rozwoju miasta, tak by w sposób świadomy i odpowiedzialny dostosowywać je do zmieniającego się otoczenia.
PL
Stojacy na wysokiej, wiślanej skarpie Zamek Królewski to ikona Warszawy. Jego sylwetka na tle Starego Miasta najpiękniej wyglada od strony wody, również dlatego, że rezydencja zyskała właśnie ostateczną zieloną oprawę.
PL
Oto przepis na niebezpieczny plac zabaw na jednym przykładzie ze stolicy naszego kraju.
15
Content available Warszawska Kolej Dojazdowa w 2019 r.
PL
Warszawska Kolej Dojazdowa to niewielki przewoźnik pasażer-ski dysponujący zarówno własnym taborem, jak i siecią kolejową, prowadzący działalność pomiędzy Warszawą i Grodziskiem Mazowieckim oraz miejscowościami położonymi pomiędzy ww. miastami. W ostatnich kilku latach przewoźnik wymienił posiadany tabor (zakupiono nowoczesne pojazdy, a starsze skasowano) oraz zmodernizował infrastrukturę, zarówno korzystając ze wsparcia ze środków UE, jak i funduszy przyznanych przez rząd Szwajcarii. Zdecydowano się także na zmianę napięcia z pierwotnych 600 V DC na 3 kV DC, m.in. w celu zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów.
EN
Warszawska Kolej Dojazdowa / The Warsaw Commuter Rail is a small passenger operator with their own rolling stock and railway infrastructure in common. WKD operates between Warsaw and Grodzisk Mazowiecki, and towns and villages located between them. Also, WKD has purchased modern vehicles, and the older ones were scrapped. The WKD infrastructure was modernized: optionally, with EU financial support or funds granted by the Swiss government. The operator decided to change the catenary voltage, from 600 V DC to 3 kV DC, for increasing trains frequencies.
PL
Autorzy artykułu przedstawiają nowy autorski przebieg linii metra na kierunku wschód-zachód w Warszawie. W tekście przedstawiono dotychczasowe prace analityczne wykonane na przestrzeni lat przez ekspertów z różnych środowisk. Na podstawie przytoczonych wyników kreślą własne wnioski, które stanowią punkt wyjścia dla konstrukcji nowego, autorskiego przebiegu nowej linii metra. W artykule przedstawiono zarówno założenia towarzyszące konstrukcji nowego wariantu, sposób wyznaczania przebiegu oraz wstępne wyniki przeprowadzonych obliczeń analitycznych. Prace analityczne oparto o warszawski model ruchu o nazwie Model Transportu Aglomeracji Warszawskiej, a obliczenia przeprowadzono w programie służącym do symulacji ruchu pasażerskiego - VISUM. Przeprowadzone i opisane prace analityczne, jak i osiągnięte wyniki, mają charakter głęboko wstępny, lecz pozwalają spojrzeć optymistycznie na uzasadnienie dalszych prac nad zaproponowanym przebiegiem, który według autorów powinien zostać włączony do grona wariantów rozpatrywanych przez władze miasta.
EN
The authors of the article present a new route of the East-West metro line in Warsaw. The text presents previous analytical work done over the years by experts from various disciplines. Based on the quoted results, they draw their own conclusions, which are the starting point for the construction of a new alignment of the new metro route. The article presents the assumptions associated with the construction of the new route, the method of derning proposes alignment and the preliminary results of the analysis. The analysis was based on the Warsaw traffic model called the Agglomeration Transport Model for Warsaw. The traffic calculations and model assignment were carried out in the program used to simulate passenger traffic - VISUM. The data analysis of the traffic flow is from the preliminary stage of the work; however they allow to have an optimistically look at the validation of the further work of the proposed alignment, which by the authors should be included in the group of other variants considered by the city council.
PL
Artykuł przedstawia badania dotyczące roli i rozwoju jednego z ważniejszych obszarów wypoczynku i rekreacji w Warszawie - Pola Mokotowskiego, położonego blisko centrum miasta, na terenie trzech dzielnic: Ochoty, Śródmieścia i Mokotowa (część obszaru to Park im. Józefa Piłsudskiego). Badania koncentrują się na określeniu wpływu współczesnych przekształceń przestrzennych obszaru parku na kompozycję przestrzenną założenia.
EN
The article presents a scientific research concerning the role and development of one of the most important leisure and recreation areas in Warsaw - Pole Mokotowskie, located near the city center, in three districts: Ochota, Śródmieście and Mokotów (part of the area is the Park of Józef Piłsudski). The research concentrates on determining the influence of contemporary spatial transformations of the park area on the spatial composition of the park.
EN
The progressive citification of urban spaces results in compacting buildings and deeper foundation of new objects, and even deepening of existing facilities - to obtain maximum use of underground space. This process significantly interferes with the geological environment, both in the local (single deep foundation objects) and district (linear objects such as subways, tunnels, sewage collectors, groups of deep foundation objects). In Warsaw, underground urbanization extends several dozen meters deep and reaches the upper parts of the Neogene deposits, often fully intersecting Quaternary deposits. The progressing urbanization, and in particular the cumulative influence of deep foundation structures, creates a new set of factors with a potentially significant impact on the hydrogeological conditions of the Quaternary aquifer, including also the deep-seated aquifer, so far not having placed under a direct hydrogeodynamic impact. This article presents an assessment of the impact of underground development on the groundwater flow structure, with a particular emphasis on the deformation of the filtration mesh as a permanent result of object built-in into the groundwater stream. The analysis is based on the real case study of the implementation of a building located in the area vulnerable to hydrogeodynamic changes, where additionally can occur a cumulative impact with underground subway tunnels. Model simulations of the building foundation impact on the hydrogeodynamic conditions of the environment were performed. The results of prognostic model calculations were compared with the observations of changes in the groundwater level during construction works. The results indicate slight, permanent changes in groundwater levels, an increase in hydraulic gradients and changes in water flow directions. The scope of the changes was considered safe for the environment and building objects, allowing even a deeper foundation, although not devoid of the need for a long-term observation of groundwater levels. The obtained results indicate the usefulness and utilitarianity of numerical modeling methods in the analysis of hydrogeological conditioning of deep foundations.
PL
Dzisiejsze miasta – rozwijając się niezwykle dynamicznie, zajmują coraz to więcej terenów zewnętrznych, skutkiem czego, zwiększa się między innymi powierzchnia nawierzchni nieprzepuszczalnych. Przyczynia się to, po nawałnicowych opadach do powstawania lokalnych podtopień, co prowadzi do strat zarówno gospodarczych, jak i środowiskowych. Jednym z narzędzi przeciwdziałania negatywnym skutkom uszczelnienia zbyt dużej ilości nawierzchni w miastach mogą być rozwiązania oparte na tzw. usługach ekosystemowych (wykorzystujących naturalne procesy zachodzące w przyrodzie), z ang. Nature Based Solution (NBS). Jednym z adekwatnych w tym kierunku działań jest tworzenie rabat retencyjnych zwanych z angielska bioswales (po polsku można je nazwać liniowymi ogrodami deszczowymi), które to rozwiązania coraz częściej spotykane są w miastach na całym świecie. W niniejszym artykule przedstawione zostanie narzędzie z zakresu błękitno – zielonej infrastruktury, które można implementować w istniejącej tkance miejskiej na przykładzie ulic Dobrej i Solec w Warszawie.
EN
Today’s cities – develop in a very dynamic way and, thus, occupy more and more external areas. In consequence, among other things, the area of impermeable surfaces is increased. After torrential rains, this contributes to local flooding, which leads to both economic and environmental losses. One tool to counteract these negative effects – caused by the sealing of large areas – may be concepts based on the so-called Nature Based Solution (NBS). An adequate action in this field is the creation of bioswales – linear channels designed to concentrate and convey stormwater runoff (in Polish they could be referred to as rain gardens); they are becoming more and more common in towns worldwide. This article presents a tool belonging to blue-green infrastructure which may be implemented in the existing urban structure, taking as examples Dobra Street and Solec Streets in Warsaw.
PL
W tekście omówiono rolę Konserwatora Wojewódzkiego w ochronie i zarządzaniu Pomnikiem Historii na przykładzie działań w Warszawie i na Mazowszu. Najważniejszą rolą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad zabytkami znajdującymi się na terenie Pomnika Historii. W ten sposób WKZ może upowszechniać wysokie standardy w prowadzonych pracach konserwatorskich i tworzyć wzorce ochrony i konserwacji na tym obszarze, a także prowadzić działania promocyjne. Omówiono wszystkie obiekty będące Pomnikami Historii z terenu Mazowsza, a także złożone wnioski i wymieniono te zabytki, które zasługują na rangę Pomnika Historii. Mimo narzuconych prawnie ograniczeń Wojewódzki Konserwator Zabytków może być aktywnym uczestnikiem systemu ochrony zrównoważonego rozwoju Pomników Historii i wszystkich zabytków oraz wykonawcą polityki państwa dotyczącym narodowego dziedzictwa. Może też bardzo sprawnie łączyć zrównoważony rozwój obszarów Pomników Historii z ochroną konserwatorską i z rozwojem oraz z przystosowaniem ich do zmieniających się potrzeb życia.
EN
The text discusses the role of the Voivodeship Conservator in the protection and management of a Historic Monument on the example of activities in Warsaw and Mazovia region. The most important role of a Voivodeship Conservator of Monuments is to carry out supervision over objects of heritage located within the area of a Historic Monument. By doing so, the VCM can promote high standards of conservation work and create examples of protection and conservation projects in an area, as well as conduct promotional activities. Presented here are all objects registered as Historic Monuments in the Mazovia region, as well as the submitted applications and the listed monuments that deserve to be bestowed the rank of the Historic Monument. Despite the restrictions imposed by law, the VCM may actively work for the protection of Historic Monuments and be the executor of the national heritage policy. It can also very efficiently combine sustainable development considerations of the areas of Historic Monuments with the requirements of conservation, development, as well as protection and adaptation to the changing needs of life.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.