Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lyocell fibres
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Antibacterial Fibers Containing Nanosilica with Immobilized Silver Nanoparticles
EN
The main aim of the presented research was to obtain antibacterial fibers containing nanosilica with immobilized silver nanoparticles. The nanomodifier in an amount of 250 ppm, 500 ppm, 1,000 ppm, and 2,000 ppm were introduced into the cellulose fiber matrix during the cellulose dissolution process. In order to assess the influence of the nanomodifier's amount in the fiber on the antibacterial activity of modified fiber, a quantitative test of the antibacterial activity of the fibers was performed. The basic parameters of modified fibers, such as the mechanical and hygroscopic, were estimated. The size and shape of the nanomodifier in the selected fibers, as well as microanalysis of the polymer matrix, were examined. The investigations were conducted by Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), and Energy Dispersive Spectrometry (EDS). The obtained results allowed the selection of optimal fibers with strong antibacterial properties that can be potentially used for personal protection or medical purposes.
PL
W części II, poświęconej współczynnikowi rozpraszania światla S, opracowano model prognozy względnych zmian S papieru wyrażonych jako SO/S, gdzie SO jest ,wartością początkową a S wartością po starzeniu, w zależności od czasu t i temperatury T starzenia. Wzór [1] łączy w sobie człon równania Arrheniusa (exp(AS/T)) z nieliniowym (potęgowym - tBs) przebiegiem tych przemian w czasie starzenia t. Współczynniki AS, BS, CS, we. wzorze [1] są funkcjami badanych czynników technologicznych wytwarzania arkusików papieru i dają się wyrazić za pomocą sumy iloczynów wartości tych czynników i odpowiadających im współczynników wyznaczonych metodą regresji wielokrotnej. Potwierdzony fizyczny sens wyprowadzonego doświadczalnie modelu, jak i jego powiązanie ze znanym prawem Arrheniusa, uzasadniają zastosowanie tego modelu do ekstrapolacji dla warunków naturalnego starzenia papieru oraz do prognozowania przebiegu zmian SO/S indukowanych przez to starzenie w zależności od podstawowych czynników technologicznych wytwarzania białego papieru bezkwasowego. Rysunek 1 pokazuje prognozę zmian SO/S zależnie od In t (t w godz.) i od 1/T (T w kelwinach), dla środkowych wartości przedziału zmian czynników technologicznych xi. Omówiono powody, które nakazują zachowanie ostrożności przy szacowaniu zakresu zmian SO/S w wyniku starzenia się papieru na podstawie ekstrapolacji tej doświadczalnie wyznaczonej zależności. Może ona jedynie służyć jako funkcja dyskryminacyjna do oszacowania zakresu czasu zachowania niezmienności lub też do osiągnięcia umownie przyjętego stopnia konwersji współczynnika rozpraszania światła S w wyniku starzenia. Zasadne wydaje się przyjęcie za tę granicę takiego czasu starzenia białego papieru bezkwasowego w warunkach normalnych, po którym stosunek SO/S obniży się do wartości 0,8.
EN
In part II, dedicated to light scattering coefficient S, the model has be en elaborated for forecasting relative changes of S expressed as SO/S, where SO is its initial value and S is its value after the ageing, depending on time (t) and temperature (T) of the ageing. Equation [1] combines together the term of the Arrhenius equation (exp(AS/T)) with a non-linear (tBs) course of such transformations during time (t) of the ageing. Coefficients AS, BS and CS in the equation [1] are functions of the studied technological factors of making the handsheets of white acid-free papers, and the coefficients can be expressed as a sum of the products of the value of these factors multiplied by corresponding to them the coefficients established with the multiple regression method. The proved physical meaning of the experimental model, as well as its connection with the Arrhenius equation, both justify its applications to forecasting the changes in SO/S induced under natural ageing conditions depending on the basic technological factors in manufacturing white acid-free papers. Fig. 1 shows the forecast about the alterations in SO/S depending on In t (t in hours) and 1/T (T in kelvins) for the average values of the studied technological factors xi. However, there are several reasons why caution should be exercised in assessing the alterations in SO/S during ageing based on extrapolating the equation [1]. It may serve only as the discriminant function to assessing tie ranges witch S value remain unchanged or its value be reduced to the degree assumed contractually. Legitimately, in the opinion of the authors, that the limit should be assumed as such time of ageing of white acid-free paper under natural conditions that results SO/S=0,8.
PL
W części I, poświęconej współczynnikowi pochłaniania światła K, opracowano model prognozy stopnia konwersji K0/K w zależności od czasu i temperatury starzenia. W tym modelu matematycznym: K0/K= 1/(2*exp(AK/T+CK)*t +1)0,5, współczynniki AK i CK są funkcjami badanych parametrów technologicznych wytwarzania arkusików laboratoryjnych białego papieru bezkwasowego i dają się wyrazić za pomocą sumy iloczynów wartości tych parametrów oraz odpowiadających im współczynników wyznaczonych metodą regresji wielokrotnej. Potwierdzony fizyczny sens wyprowadzonego doświadczalnie modelu, jak i jego powiązanie ze znanym prawem Arrheniusa, uzasadniają zastosowanie tego modelu do ekstrapolacji dla warunków naturalnego starzenia papieru oraz do prognozowania przebiegu zmian indukowanych przez to starzenie w zależności od podstawowych parametrów technologicznych wytwarzania białego papieru bezkwasowego. Rysunek 1 pokazuje prognozę zmian K0/K zależnie od ln t (t w godz.) i od 1/T (T w kelwinach), dla środkowych wartości przedziału zmian parametrów technologicznych xi. Pośród tych parametrów, zarówno wielkość dodatku kleju Aquapel (xAq) oraz udział włókien Lyocell (xLy) wpływały najbardziej na zmiany K0/K podczas sztucznego starzenia badanych arkusików. Rysunek 2 pokazuje wykresy prognozy takich zmian podczas starzenia w temp. T=296K, w zależności od xAq oraz xLy. Wzrost xAq będzieprowadzić do wydłużenie czasu wymaganego do zapoczątkowania gwałtownego spadkuK0/K, natomiast wzrost xLy spowoduje wyraźne skrócenie tego czasu. To dowodzi hamowania przez klej Aquapel powstawania grup chromoforowych podczas starzenia papieru, natomiast włókna Lyocell, w wersji zastosowanej w tych doświadczeniach, były źródłem takich grup, zwiększając współczynnik K podczas starzenia papieru. Według wyników tych doświadczeń, staranny dobór składników białego papieru bezkwasowego winien zapewnić długotrwałą stabilność jego współczynnika K.
EN
In the part I, the model has been elaborated for forecasting the relative change of K expressed as K0/K, where K0 is its initial value and K is its value after the ageing, depending on time (t) and temperature (T) of the ageing. In the mathematical model: K0/K=1/(2*exp(AK/T+CK)*t +1)0.5, the coefficients AK and CK are functions of the studied technological parameters of making the handsheets of white acid-free papers, and the coefficients can be expressed as a sum of the products of these parameters multiplied by corresponding to them the coefficients established with the multiple regression method. The proved physical meaning of the experimental model, as well as its connection with the Arrhenius equation, both justify its applications to forecasting the changes in K0/K induced under natural ageing conditions depending on the basic technological parameters applied in the manufacture of white acid-free papers. Fig. 1 shows the forecast about the alterations in K0/K depending on ln t (tin hours) and 1/T (T in kelvins) for the average values of the studied technological parameters xi. Among such parameters, both quantities of the Aquapel size (xAq) and of the Lyocell fibres (xLy) affected mostly the changes in K0/K during the artificial ageing of the studied handsheets. Fig 2 shows the graphs forecasting such changes during ageing at T=296K depending on xAq and on xLy as well. Increasing xAq will result in prolonging the time required to start the violent decrease in K0/K; however, an increase in xLy will cause such a visible shortening of the time. This proves hindering the creation of chromophoric groups by the Aquapel size during ageing of the paper, but the Lyocell fibres, in a version applied in the experiments, were a source of such groups increasing the coefficient K during ageing of the paper. According to the results gained in the experiments, careful selection of the components of the white acid-free paper should ensure such a long-lasting stability of its coefficient K.
4
Content available remote Computer modelling of the Lyocell fibre spinning process
EN
The cellulose Lyocell fibre spinning process can be divided into two processes, a dry spinning process in the air gap, and a wet spinning process in the coagulation bath. In order to simulate the process in the air gap, the heat capacity Cp, the density ρ, and the elongational viscosity ɳ were measured by experiments carried out as a function of temperature and concentration of cellulose. The calculated diameters and temperature profiles along the spinning path were compared with the experimental results. The concentration of N-methyl-morpholine-N-oxide (NMMO) in the fibre (in the coagulation bath) was also measured during the experiments, and the diffusion coefficient was then calculated. Using the data obtained, the time during which the NMMO content in the fibre reaches the equilibrium state in the coagulation bath can be predicted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.