Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  overhead line
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Sieci rozdzielcze niskiego napięcia (nn) eksploatowane w Polsce, są w większości w układzie TN-C, w którym najpowszechniej stosowanym środkiem ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu jest samoczynne wyłączanie zasilania. W obwodach liniach napowietrznych do samoczynnego wyłączania zasilania powszechnie wykorzystywane są wkładki topikowe o charakterystyce gG. Dla tych obwodów, dla których pomiary eksploatacyjne wykazały nieskuteczną ochronę przeciwporażeniową, stosowane są wkładki topikowe o charakterystyce gF, które nie są przedmiotem norm europejskich: PN-EN 60269-1 oraz PN-EN 60269-2, a ich produkcja oparta jest o normy zakładowe. W artykule przedstawiono propozycję zmiany charakterystyk prądowo-czasowych dotychczasowych wkładek topikowych gF, aby możliwe było spełnienie ww. wymagań normatywnych, m.in. w zakresie sprawdzenia charakterystyk, a w szczególności granic charakterystyk pasmowych.
EN
Low-voltage (LV) distribution networks operated in Poland, are mostly in the TN-C system. The most commonly used means of additional protection against electric shock during damage is automatic switching off the power supply. In low voltage overhead line circuits, most often, these are fuse links with gG characteristics. In these circuits, where operational measurements have shown ineffective protection against electric shock, are mostly used fuse links with gF characteristics, which are not subject of European standards: EN 60269-1 and PN EN 60269-2 and their production is based on factory standards. The paper presents a proposal of changing the tripping characteristics of the current gF fuse links in order to be able to meet the normative requirements, including the verification of tripping characteristics, in particular the limits of band characteristics.
EN
Short-term contact losses between a pantograph and a contact wire are not included in the standards nor are they taken into account in evaluating pantograph-contact wire interaction. These contact losses, however, accelerate wear and tear as well as disturb operation of vehicles’ drive systems. The article presents the effects of short-term contact breaks as well as an analysis of impact of contact breakages on a vehicle’s current at 3 kV DC power supply. Results of voltage and current oscillations measured in real conditions when pantograph of a DC driven chopper vehicle was running under isolators were presented. Then a simulation model of a vehicles with ac motors and voltage inverters was derived to undertake simulation experiments verifying operation of such a vehicle in condition similar to those measured in real condition.
PL
W artykule poruszony został temat kablowania elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI. Przedstawiono w nim wyniki statystycznej analizy wartości wymienionych wskaźników jakościowych dla Polski oraz innych krajów europejskich. Analizie poddano zależności między wartościami tych wskaźników, a stopniem „skablowania” całej sieci elektroenergetycznej. Zaprezentowano szereg wniosków z przeprowadzonych analiz oraz badań.
EN
The article deals with the topic of cabling power distribution networks. An attempt was made to answer the question whether the very process of „cabling” medium and low voltage distribution networks will bring the expected results in the form of a significant improvement in system quality indicators, such as SAIDI, SAIFI or MAIFI. It presents the results of a statistical analysis of the values of the above-mentioned qualitative indicators for Poland and other European countries. The relationship between the values of these indicators and the degree of „cabling” of the entire power grid were analyzed. A number of conclusions from the analyzes and research were presented.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z rozkładami składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości (50 Hz) występującego w bliskim sąsiedztwie słupów kablowych usytuowanych w środowisku ogólnie dostępnym. Przeanalizowano zasadność ich stosowania w aglomeracjach miejskich i na wprowadzeniach i wyprowadzeniach do stacji elektroenergetycznych. Przedstawiono sposoby ograniczenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości po stronie linii kablowej dochodzącej do słupa kablowego.
EN
The paper discusses issues related to magnetic field distributions of the low frequency (50 Hz) occurring in the close vicinity of cable poles located in a generally accessible environment. The validity of their application in urban agglomerations and at the inputs and outputs to electric power stations was analyzed. Presented are the ways of limiting the magnetic component of the low frequency electromagnetic field on the side of the cable line approaching the cable pole.
EN
This paper assesses the influence of the frequency-dependent characteristics of line and grounding models, along with the effect of the frequency dependence of the electrical parameters of soil, on developed lightning overvoltages in overhead lines. It is shown that in most cases the frequency dependence of soil parameters can be disregarded in the line model. On the other hand, the frequency-dependent characteristics of grounding markedly impacts the developed transient voltages, and in accurate studies a grounding static model should be avoided.
PL
Oszacowano wpływ charakterystyk częstotliwościowych modelu linii i uziomu, włącznie z zależnością od częstotliwości parametrów gruntu, na przepięcia pochodzenia piorunowego w liniach napowietrznych. W większości przypadków w modelu linii zależność parametrów gruntu od częstotliwości może być pominięta. Charakterystyki częstotliwościowe uziomu mają natomiast znaczący wpływ na wyznaczane przepięcia, zatem w przypadku dokładnych analiz należy unikać stosowania statycznego modelu uziomu.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań niepodatnego modelu wiązki przewodów linii energetycznej, przeprowadzonych w celu wyznaczenia współczynników aerodynamicznych Cx, Cy i Cm w wybranych przypadkach ośnieżenia, oblodzenia i oszronienia przewodów. Określono współczynniki aerodynamiczne przewodów nawietrznych i zawietrznych, a także wzajemną interferencję aerodynamiczną przewodów linii napowietrznych.
EN
The subject of this paper is the set of tests, performed on rigid aerodynamic model of wire bundle, that aimed at determination of aerodynamic coefficients Cx, Cy and Cm for selected cases of snow, ice and frost covers of wires. Both windward and leeward wires were taken into consideration. On this basis, aerodynamic interferences of overhead line wires was determined.
PL
W artykule przedstawiono nowatorską metodę obliczania wartości prądów płynących w przewodach odgromowych linii elektroenergetycznych w czasie zwarć. Metoda może być stosowana dla złożonych układów sieciowych, składających się z kilku stacji oraz różnych typów linii. Analizowane mogą być linie jedno- i dwutorowe z jednym bądź dwoma przewodami odgromowymi. Metoda pozwala na dobór przewodów odgromowych pod względem wytrzymałości cieplnej z mniejszym ryzykiem niepewności niż powszechnie stosowane metody. Prezentowana metoda obliczeniowa pozwala również na ocenę ochrony przeciwporażeniowej linii, poprzez wyznaczenie wartości prądów płynących w uziomach słupów.
EN
The paper presents a new method for calculating of currents in the earth wires during a phase to earth fault. The method can be used for analysis of power system that consists a several number of substations and transmission lines of different types. It can be used for analysis of single and double circuit overhead transmission lines with one or two earth wires. The method allows for earth wire thermal rating selection with lower level of uncertainty compared to the existing calculation methods. Additionally it allows for evaluation of shock hazards by calculating earthing currents and voltages for every tower of the line.
PL
Wskazano zasadnicze źródła zagrożenia piorunowego linii kablowych wysokiego napięcia eksploatowanych w systemach przesyłowym i dystrybucyjnym. Omówiono zjawiska falowe zachodzące w wyniku wyładowań atmosferycznych w różnych układach linii elektroenergetycznych i ich wpływ na wartości powstających przepięć. Przedstawiono rolę koordynacji izolacji w ochronie urządzeń wysokonapięciowych przed skutkami przepięć.
EN
The work defines the main sources of overvoltage hazard of cable lines operated in the transmission system. We discussed the wave phenomena occurring at atmospheric discharges in different systems of power lines and their impact on the value of the overvoltages. The role of insulation coordination in protecting against overvoltages of HV devices have been presented.
EN
In this article, a method for insulator detection is shown. For this purpose a SURF algorithm was used. Overhead line construction, characteristics and functions have also been presented. This paper also includes a comparison of SURF and SIFT algorithms. Key SURF features from reference insulator image ware match to scene features to locate the insulator. Moreover the MSAC method was employ for estimation of geometric transformation.
PL
W artykule zamieszczono analizę zawodności linii przesyłowych średniego napięcia eksploatowanych na terenie przykładowego rejonu energetycznego.
EN
In this paper provided an analysis of failures of medium voltage transmission lines operated in the sample area of energy.
PL
Niniejszy artykuł jest drugim z zaplanowanej serii artykułów dotyczących oddziaływania linii i stacji elektroenergetycznych na środowisko. Prezentuje on dalszy ciąg rozważań poświęconych problematyce oddziaływania na zdrowie ludzi pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości 50/60 Hz (ELF), wytwarzanych między innymi przez instalacje elektroenergetyczne. W artykule przedstawiono wyniki najnowszych badań in vivo i in vitro, a także badań epidemiologicznych, określających przypuszczalny związek pomiędzy narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości ELF (Extra Low Frequency) a chorobami nowotworowymi, zaburzeniami układu nerwowego oraz innymi efektami biologicznymi, które scharakteryzowano w raportach, artykułach popularnonaukowych oraz w wydawnictwach konferencyjnych.
EN
This article is the second of a planned series of articles on the impact of power lines and power stations on the environment. It presents a further series of reflections on the human health issues of low frequency 50/60 Hz (ELF) electromagnetic fields generated inter alia electroenergetic installation. The article presents the results of the latest in vivo and in vitro studies, as well as epidemiological studies, specifying the hypothetical relationship between ELF (Extra Low Frequency) and cancer diseases, neurological disorders and other biological effects, which was characterized in reports, popular science articles and in conference publications.
15
Content available remote Rozsądne podejście do projektowania linii elektroenergetycznych
PL
W artykule przestawiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem linii elektroenergetycznych średniego napięcia.
EN
The article presents selected issues related to the design of overhead medium voltage power lines.
16
Content available remote Eksploatacja linii napowietrznych może być łatwiejsza
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia techniczne związane z eksploatacją napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Wskazano na istotną rolę i znaczenie w prawidłowej realizacji typowych prac wykonawczych wynikających z planowej eksploatacji oraz prac naprawczych w warunkach awaryjnych. Omówiono szereg działań mających na celu ułatwienie wykonania tych robót.
EN
This this article presents selected technical issues related to the operation of the low and medium voltage overhead power lines. The role and importance of the proper execution of typical works resulting from planned operation and repair works in emergency conditions were indicated. A number of actions were taken to facilitate the implementation of these works.
PL
W artykule przedstawiono modele probabilistyczne zdarzeń, będących przyczyną powstawania przepięć łączeniowych, determinujących wymiarowanie odstępów izolacyjnych w liniach napowietrznych. Badano zarówno przepięcia występujące w czasie załączania linii jak i przy samoczynnym ponownym załączaniu. Otrzymane rozkłady statystyczne wykorzystano do wymiarowania odstępów powietrznych izolacji faza-ziemia oraz faza-faza. Analizy przeprowadzono zarówno z uwzględnieniem, jak i pominięciem ochrony przepięciowej rozważanej linii.
EN
The article presents the probabilistic models of events, being the cause of switching overvoltages, determining the dimensioning of insulation gaps in the overhead lines. Values of overvoltages occurring during switching on the lines and occurring during their automatic reclosing were calculated. The statistical distributions of overvoltages, being the result of calculation, were used for dimensioning of phase-to-ground and phase-to-phase air gaps insulation. Analyses were performed both with and without taking into account the line surge protection.
PL
Zmiany w projektowaniu słupów linii elektroenergetycznych wprowadzone przez nową edycję PN-EN 50341 odnoszą się do każdego etapu prac: od podstaw projektowania, poprzez zestawianie obciążeń, aż do wymiarowania konstrukcji. Dotyczy to szczególnie projektów linii średnich napięć objętych teraz zakresem normy. W artykule przedstawiono zasadnicze zmiany względem aktualnej wersji normy wraz z uzasadnieniem.
EN
The significant changes introduced by the new edition of PN-EN 50341 refer to all stages of the designing process of supports for the overhead lines: from the basis of design through load cases up to structural design. The modifications have a great impact particularly on the design of medium voltage overhead lines, now covered by the code. The article presents changes with respect to the first edition of the standard with commentary.
PL
W artykule przedstawiono, opracowane w nowy sposób, wyniki badań doświadczalnych na wyboczenie giętno-skrętne stalowych słupów dwugałęziowych stosowanych w bramkach trakcyjnych. Sposób ten, u podstaw którego leży nieliniowa aproksymacja ścieżek równowagi statycznej otrzymanych z badań doświadczalnych specjalnymi krzywymi stanowiącymi modyfikację hiperboli, umożliwia bardziej obiektywne wyznaczanie nośności krytycznej elementów cienkościennych obarczonych imperfekcjami. Stosowana do tego celu metoda Southwella, w ujęciu tradycyjnym lub jej modyfikacje, okazała się w tym przypadku mniej wiarygodna.
EN
The article presents the new method for getting results of experimental investigation of flexural-torsional buckling of double chords steel built-up columns used as support for overhead lines. This method, which is based on nonlinear approximation of load-displacement curve obtained from experimental investigations by the special curves which are modification of hyperbole, allows more objective determination of load capacity of thin-walled elements with initial imperfections. The traditional Southwell method approach or its modification which are usually used for those purposes is in this case less reliable.
PL
Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.