Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  humidity measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań konserwatorskich zawierających analizę materiałów, technik oraz technologii, przy użyciu których wykonano mury historycznego opactwa Cystersów w Lądzie. Badania wykonano w lipcu 2019 roku. Obejmowały zewnętrzną elewację budynku klauzury. Bezpośrednią motywacją badań były konieczne do przeprowadzenia prace remontowe. Przedstawione zostały wyniki badań stopnia zawilgocenia oraz zasolenia murów. Uzyskane wyniki badań są podstawą do doboru technologii oraz materiałów naprawczych (tynków, zapraw, powłok malarskich). Za kryterium doboru materiału naprawczego przyjęto kompatybilność z materiałem konstrukcji naprawianej, aktywność naprawy oraz trwałość naprawy w czasie. Na przykładzie prac remontowych klauzury będącej częścią opactwa cysterskiego omówiono wybrane zagadnienia, dotyczące diagnostyki, projektowania i naprawy zabytkowej elewacji.
PL
Jedną z wykorzystywanych w przemyśle metod transportu materiałów sypkich jest transport oparty o podajniki ślimakowe. Metoda ta wykorzystywana jest głównie podczas podawania materiałów w miejsca o ograniczonym dostępie oraz trudnych warunkach. Transport oparty na podajnikach ślimakowych posiada wiele zalet, ale wilgotność transportowanego materiału w znaczący sposób może wpływać na jego przebieg. Obecnie nie istnieją uniwersalne urządzenia do pomiaru wilgotności materiałów sypkich, przez co konieczne jest prowadzenie szybkiej, a zarazem dokładnej kalibracji obecnie dostępnych urządzeń pomiarowych. Niniejszy artykuł przedstawia budowę stanowiska kalibracyjnego oraz zasadę procesu kalibracji urządzeń do pomiaru wilgotności materiałów sypkich transportowanych z wykorzystaniem podajników ślimakowych. Przedstawiane w artykule stanowisko kalibracyjne znajduje szerokie zastosowanie w pracach naukowych oraz dydaktycznych.
EN
One of the methods used in the industry to transport bulk materials is transport based on screw feeders. This method is mainly used when supplying materials in restricted areas and difficult conditions. Transport based on screw feeders has many advantages, but the moisture content of transported material can significantly affect the transport process. At present, there are no universal devices for measuring the moisture content of bulk materials. It is now necessary to conduct accurate and time-consuming calibration of measuring instruments. This article presents the construction of a calibration station and the principle of fast calibration process for moisture content measurement of bulk materials. The calibration station presented in the article has been used in the work on the development of a prototype of a device for measuring the moisture content of bulk materials based on the measurement of changes in surface resistance. Quick and accurate calibration has saved time and achieved satisfactory measurement accuracy, which has become the basis for continuing work on the development of calibrated measuring equipment.
EN
Humidity and temperature monitoring is often required in industrial halls and laboratories and can be crucial, because many properties of electrical devices deteriorates under influence of these parameters. There are several useful commercial methods for measuring humidity and temperature, such as commercial hygrometers and humidity recorders. However, they do not allow data acquisition simultaneously from multiple sensors. This paper presents developed distributed wireless humidity and temperature measurement sensor, which consist of four building blocks: transducer module, transmitter module, receiver module and PC. Developed sensor is easy to operate, cheap to produce, and simple to build. Correct operation of constructed device was verified using a commercial ETI 6100 hygrometer.
PL
Pomiar wilgotności i temperatury to bardzo ważny aspekt badań laboratoryjnych. Jest on niezbędny, gdyż niektóre parametry elektryczne badanych obiektów pod wpływem tych wielkości ulegają znacznym zmianom. Istnieje wiele urządzeń do pomiaru wilgotności i temperatury, m.in. komercyjne higrometry oraz rejestratory wilgotności, jednakże nie spełniają one niektórych wymogów. W artykule przedstawiono skonstruowany przez autorów bezprzewodowy czujnik służący do jednoczesnego pomiaru wilgotności i temperatury. Składa się on z czterech modułów: przetwornika pomiarowego, nadajnika, odbiornika oraz komputera. Jego zaletą jest łatwość obsługi, tania produkcja oraz prosta budowa. Prawidłowe działanie czujnika zweryfikowano przy pomocy komercyjnego higrometru ETI 6100 firmy MERA Sp. z o.o.
PL
Nowoczesna aparatura pomiarowa współpracuje z komputerem PC lub jest zintegrowana ze specjalizowaną jednostką centralną. Przynosi to szereg korzyści, takich jak programowa obróbka danych pomiarowych czy wizualizacja wyników na monitorze zastępującym nieraz wiele różnorodnych wskaźników i kontrolek. W artykule opisano wykorzystanie środowiska programowania graficznego LabView 7.1 do pomiaru statystycznych parametrów rozkładu wilgotności w próbkach nasion, przy użyciu mikrofalowego miernika wilgotności.
EN
Modern measuring apparatus either works with a PC computer, or is integrated with specialized central processing unit. This has many advantages including program measurement data processing or visualisation of results on a monitor which often replaces many different indicators and signalling lamps. The article describes using the LabView 7.1 graphic programming environment to measure statistical parameters of humidity distribution in seed samples with a microwave humidity meter.
PL
Skóra ludzka pełni bardzo ważną rolę w organizmie człowieka i chroni przed wpływem czynników zewnętrznych oraz odpowiada za wiele funkcji fizjologicznych. Jednym z parametrów opisujących stan skóry jest współczynnik przeznaskórkowej utraty wody (TEWL). Do pomiaru tych współczynników został skonstruowany system pomiarowy oparty na innowacyjnej metodzie pomiaru przyrostu wilgotności powietrza w zamkniętej komorze pomiarowej, za pomocą półprzewodnikowego higrometru punktu rosy. Dzięki bardzo dobrym parametrom pomiarowym zaprojektowanego systemu możliwy jest pomiar dynamicznych zmian wilgotności w komorze pomiarowej związanych z procesem parowania wody ze skóry. Dotychczasowe przyrządy pomiarowe mierzą głównie współczynnik TEWL. Współczynnik ten nie jest najlepszy do pełnego opisu stanu zdrowia skóry. Dlatego został opracowany elektryczny model skóry, na podstawie którego możliwe jest wyznaczenie dodatkowo rezystancji dyfuzyjnej skóry ludzkiej. W referacie zaproponowano nową metodą parametryzacji i analizy otrzymywanych wyników pomiarowych.
EN
Human skin plays important role in human body protection from environmental influences and is responsible for many physiological functions. One of them is water barrier function that can be characterized by so-called TransEpidermal Water Loss (TEWL) factor. The new device for TEWL measurement, based on dew point hygrometer, was constructed. Thanks to good dynamic properties of measurement system it is possible to measure TEWL factor. Additionally water barrier resistance is estimated with special electrical model of human skin evaporation.
6
Content available remote Zastosowanie pochodnych teflonu do konstrukcji akustoelktronicznych nosów
PL
Precyzyjny pomiar stężenia określonej substancji znajdującej się w otoczeniu za pomocą akustoelektronicznego nosa (AEN) wymaga m.in. znajomości poziomu wilgotności w tymże otoczeniu. Praca prezentuje zastosowanie jednej z pochodnych teflonu (nafion) do konstrukcji precyzyjnego czujnika wilgotności jako składnika szyku czujników pracujących w układzie AEN. Zaprezentowane wyniki pomiarów świadczą o wysokiej czułości, dużej szybkości działania, liniowości uzyskanego czujnika, a także jego niewielkiej histerezie.
EN
In the paper, the tests’ results of the surface acoustic wave (SAW) humidity sensor with nafion layer have been presented. The sensor shows good sensitivity and response time short enough as well as small hysteresis. It seems to be especially useful as a part of e-nose, where humidity level has to be known.
7
CS
V práci je prezentována aplikace metody TDR pro měření vlhkosti v materiálu na bázi kalcium silikátu. Na základě změřené permitivity je stanoven obsah vlhkosti jak gravimetricky, tak empirickými kalibračními vztahy a pomocí dielektrických směšovacích pravidel. Na základě porovnání výsledků stanovených experimentálně a výpočtem jsou nalezeny vhodné dielektrické směšovací modely pro testovaný materiál.
8
Content available remote Pomiar wilgotności materiałów sypkich metodą impulsową
PL
Zaprezentowano nową, impulsową metodę pomiaru wilgotności materiałów sypkich. Opisano również prototyp automatycznego urządzenia do pomiaru wilgotności materiałów sypkich metodą impulsową. Zamieszczono wyniki pomiarów wilgotności metodą impulsową dla wybranych materiałów: masy formierskiej oraz gruntu.
EN
A new impulse method of loose material humidity measurement is presented and prototype automatic equipment for humidity measurement using impulse method is described. Results of humidity measurements for selected materials, moulding sand and soil, are included.
PL
Zaprezentowano wyniki badań wpływu zawartości lepiszcza w masie formierskiej na dokładność pomiaru wilgotności masy metodą impulsową. Badaniami objęto przymodelowe masy formierskie stosowane w Wydziale Odlewni Dolnośląskiej Fabryki Maszyn ZANAM-LEGMET w Polkowicach. Na podstawie wyników badań wykazano, że zmiana zawartości lepiszcza w masie w granicach ±0,5% powoduje nieznaczne zmiany położenia charakterystyki pm=f(W), na podstawie której jest dokonywana ocena wilgotności mas formierskich. Oznacza to, że zmiana zawartości lepiszcza w zakresie ±0,5% bardzo nieznacznie wpływa na dokładność pomiaru wilgotności masy. Stwierdzono, że błąd pomiaru wilgotności spowodowały zmianę zawartości lepiszcza w masie nie przekracza wartości ΔW=0,15% H2O. Wykazano także, że dodatek dekstryny do masy formierskiej w ilości 0,25 % nieznacznie wpływa na położenie charakterystyki pm=f(W) w układzie pm-W a zatem nieznacznie wpływa na pomiar wilgotności masy. Nieznaczny wpływ zmiany zawartości lepiszcza w masie formierskiej na dokładność pomiaru wilgotności masy metodą impulsową stanowi jej istotną zaletę.
EN
Results of a research on the influence of binder content on measuring accuracy of moulding sand humidity with impulse method are presented. The research covered the facing sands used in the Foundry Department of the Lower Silesian Machine Factory ZANAM-LEGMET in Polkowice. The experimental results proved that change of binder content within ± 0.5 % results in slight displacement of the pm = f(W) characteristics that made the ground for evaluation of moulding sand humidity. This means that such a change of binder content affects the accuracy of humidity measurement inconsiderably. It has been found that the humidity measurement error caused by the changes of binder content does not exceed the value ΔW = 0.15 % H2O. It has been also proved that an addition of 0.25 % of dextrin to moulding sand slightly affects position of the pm = f(W) characteristics in the pm-W coordinate system and thus slightly affects the humidity measurement. Inconsiderable influence of binder content changes in moulding sand on humidity measurement accuracy with impulse method makes a significant ad-vantage of this method.
10
Content available remote Pomiary wilgotności w programie studiów dla kierunku automatyka i robotyka
PL
W referacie przedstawiono program nauczania z zakresu pomiarów wilgotności oraz czujników wilgotności w ramach przedmiotów Podstawy Miernictwa oraz Zintegrowane Czujniki Pomiarowe. Zaprezentowano zakres wiedzy przedstawiany na wykładzie oraz budowę stanowisk laboratoryjnych a także zakres działań w ramach ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w Laboratorium Podstaw Miernictwa i Laboratorium Zintegrowanych Czujników Pomiarowych.
EN
The scope of humidity measurement and sensors included in lectures on Measuring Fundamentals and Integrated Sensors is presented in the paper. There are also presented laboratory stands for exercises related with humidity measurement. Ways of executing of teaching programme in Laboratories of Measuring Fundamentals and Integrated Sensors are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.