Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dysocjacja termiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zawarto opis eksperymentu zaplanowanego w celu zbadania wpływu zawartości CO2 w mieszaninie gazowej - otaczającej termicznie dysocjowaną, dużą, cylindryczną próbkę wapienia pochodzącego ze złoża Trzuskawica - na strumień ciepła wnikający do kalcynowanej próbki. Dysocjację termiczną prowadzono w strudze powietrza z dodatkiem CO2, którego stężenie w mieszaninie gazowej wynosiło 0% obj., 20,7 % obj. i 45,2 % obj. Przytoczono uzyskane wyniki z prób, które poddano weryfikacji na spełnianie założeń ANOVA.
EN
The article describes the experiment planned to investigate the effect of CO2 content in the gas mixture - surrounding a thermally dissociated, large, cylindrical sample of limestone from the Trzuskawica deposit - on the heat flux penetrating the calcined sample. Thermal dissociation was carried out in an air flux with the addition of CO2, whose concentration in the gas mixture was 0 vol.%, 20.7 vol.% and 45.2 vol.%. The results obtained from the tests were quoted and verified to meet the ANOVA assumptions.
PL
Na podstawie wyników badań dysocjacji termicznej dużych próbek wapienia prowadzonej w zamkniętym układzie ścian wymieniających ciepło i wypełnionym mieszaniną gazową zawierajacą CO2 wykazano, że szybkość dysocjacji termicznej próbek zależy od zawartości CO2 w mieszaninie gazowej podawanej do komory grzewczej. Coraz wolniejsze tempo spadku średniej szybkości dysocjacji termicznej powodowane jest wzrostem stężenia CO2 w mieszaninie gazowej, w której kalcynowana jest próbka. Wiąże się to ze wzrostem wartości ciepła właściwego mieszaniny gazowej otaczającej próbkę, tym samym powodując zwiększenie wartości strumienia ciepła wynoszonego z komory grzewczej wraz z mieszaniną gazową opuszczającą komorę grzewczą. Wykazano, że dodatek CO2 do mieszaniny gazowej otaczającej kalcynowaną próbkę powoduje znaczący spadek wartości strumienia ciepła wnikającego do próbki ze względu na obniżkę wartości konwekcyjnego współczynnika wnikania ciepła oraz wzrost emisyjności mieszaniny gazowej. Wskazania termopary z odsłoniętą spoiną, umieszczoną między ścianami próbki i komory grzewczej, właściwie oddają zmiany temperatury w komorze grzewczej wywołane zmienną zawartością CO2 w mieszaninie gazowej.
EN
Based on the results of thermal dissociation tests for large limestone samples carried out in a closed system of heat exchanging walls and filled with a gas mixture containing CO2, it was shown that the rate of thermal dissociation of samples depends on the CO2 content in the gas mixture fed into the heating chamber. The slower rate of decline in the average rate of thermal dissociation is caused by the increase in CO2 concentration in the gas mixture in which the sample is calcined. This is associated with an increase in the specific heat value of the gas mixture surrounding the sample, thereby increasing the heat flux value from the heating chamber together with the gas mixture leaving the heating chamber. It has been shown that the addition of CO2 to the gas mixture surrounding the calcined sample causes a significant decrease in the value of the heat flux transported to the sample due to a decrease in the convective heat transfer coefficient and an increase in the emissivity of the gas mixture. Indications of the thermocouple with the exposed junction, placed between the walls of the sample and the heating chamber, properly reflect the temperature changes in the heating chamber caused by the variable content of CO2 in the gas mixture.
PL
Transport ciepła do powierzchni kalcynowanego ziarna wsadu od przepływającej mieszaniny gazów i otaczających go ziaren (powierzchni stałych) zachodzi na drodze promieniowania, konwekcji i przewodzenia. Na ogół przyjmuje się, że zasadnicza cześć strumienia ciepła wnika do wsadu na drodze promieniowania. W niniejszej, pierwszej części artykułu pokazano uproszczony model matematyczny przyjęty do obliczenia strumienia ciepła wnikającego do ziarna podczas kalcynacji w warstwie oraz sformułowano założenie o konfiguracji ułożenia kalcynowanych ziaren w niewielkiej objętości warstwy. W drugiej części artykułu pokazane zostaną wyniki liczbowe eksperymentu, wykonanego w celu wyznaczenia emisyjności powierzchni ziaren wybranych wapieni i wapna z nich wyprodukowanego, oraz wyniki obliczeń innych współczynników modelu.
EN
Heat transport to a calcined limestone particle surface from a flowing gaseous mixture and surfaces of the other particles surrounding the particle occurs by radiation, convection and conduction. On the whole it is assumed that a basic part of heat transport to a limestone batch occurs by radiation. A simplified model of heat transfer is shown in this paper. The model is used to the rough calculation of the heat flux transported to the particle during calcination within a layer ,and an assumption is formulated applying to the packing of particles in a small volume of particle layer. The calculation results of experiments carried out for determination of calcined particles emissivity for chosen limestones and produced limes will be shown in the second part of the paper together with the calculation results of other model coefficients.
4
Content available remote Kinetyka termicznej dysocjacji w świetle mechanizmu CDV Lvova
PL
Przeprowadzono termokinetyczne rozważania nad koncepcją mechanizmu kongruentnego odparowania dysocjacyjnego CDV wg Lvova. Zaproponowano model uwzględniający wpływ szybkości ogrzewania próbki na przebieg termicznej dysocjacji.
EN
Congruent dissociative vaporization model (L’vov, B.V.) was revised and improved by developing a 3-parameter equation describing the solid dissociation kinetics at varying rates of the sample heating.
PL
Ochrona środowiska naturalnego oraz wzrastający deficyt surowców mineralnych i energetycznych wymusza konieczność zagospodarowania produktów odpadowych m.in. z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz materiałów odpadowych powstałych w trakcie ich eksploatacji. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania motoryzacji na środowisko naturalne powinno wiązać się z działaniami obejmującymi cały cykl życia pojazdu - począwszy od etapu konstruowania i produkcji, poprzez eksploatację, a kończąc na momencie wycofania z ruchu. Od wielu lat obserwowane jest rosnące zainteresowanie procesem rozkładu termicznego (dysocjacji termicznej) zużytych opon i uszczelek gumowych z pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz jako odpad w trakcie ich eksploatacji. Produkty powstające w trakcie rozkładu termicznego elastomerów powinny zostać zagospodarowane w celu polepszenia ekonomiki procesu recyklingu - odzysku materiałowego. Termoliza zużytych opon stanowić może atrakcyjne uzupełnienie, bądź alternatywę dla aktualnych sposobów utylizacji zużytych opon samochodowych, tzn. składowania, spalania z odzyskiem energii lub innych procesów odzysku materiałowego lub produktowego. Proces dysocjacji termicznej (termoliza) pozwala na pozyskanie z elastomerów frakcji gazowej, ciekłej i stałej tj. gaz poprocesowy, oleje (lekki i ciężki), karbonizat i kord stalowy. Tak pozyskane z odzysku materiałowego głównie oleje lekkie mogą stanowić najlepsza alternatywę dla zastosowania zamiennika dla olejów opałowych lub olejów silnikowych jako paliwa alternatywne. Zastosowanie nowych technologii recyklingu odpadów likwidują obszary do tej pory mało poznane lub obarczone fałszywymi teoriami, co powoduje szybsze, tak pożądane, przejście do gospodarki zamkniętego obiegu materiałowego.
EN
Natural environment protection and increasing deficit of natural resources and energy raw materials enforces need to utilize waste materials e.g. waste materials from vehicles withdrawn from utilization and developed during their utilization. Reducing negative automobile environmental impact should involve actions relating to the whole vehicle life cycle – beginning with construction and production then utilization and ending with withdrawal from the action. For many years we have observed still growing interest with thermal decomposition (thermal dissociation) of wasted tyres and rubbers deriving from vehicles withdrawn from utilization and as a waste during their utilization. Products developed during elastomer thermal decomposition should be utilized in order to improve the economics of recycling – waste recovery. Wasted tyres thermolyse may be an attractive completion or alternative to current ways of wasted car tyres utilization i.e. storage, burning with energy recovery or other processes of waste or product recovery. Thermal dissociation (thermolyse) allows to acquire gas fraction from elastomers either gas and liquid or solid such as gas, oils (light and heavy), carbonization product and steel cord. Mostly oils acquired in such a way from product recovery may be the best alternative to use a substitute for fuel oil or engine oil as alternative fuels. The usage of new wastes recycle technologies eliminates areas little known now or famous for false theories, which means faster transfer into economy of closed material circulation.
6
Content available remote Czas dysocjacji termicznej trzech dolomitów z różnych złóż
PL
Przeprowadzono badania procesu dekarbonatyzacji trzech dolomitów ze złóż: Ołdrzychowice, Brudzowice oraz Winna w pionowym piecu elektrycznym, z regulowanym składem mieszaniny gazów, podawanej do komory pieca. Mierzono masę próbek oraz temperaturę w geometrycznym środku próbki, na jej pobocznicy i górnej podstawie, w funkcji czasu. Wyznaczono czas dekarbonatyzacji próbek i jego różnice w zależności od rodzaju dolomitu. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do modelowania termicznej dysocjacji dolomitów.
EN
The decarbonisation of three dolomites from deposits in: Ołdrzychowice, Brudzowice and Winna in a vertical electric furnace, with adjustable composition of the gas mixture supplied to the furnace chamber, was studied. The samples mass and temperature in the geometric centre of the sample, at its side surface and the top base in the function of time, was measured. Time of samples decarbonisation has been established, as well as its differences depending on the type of dolomite. Obtained results will be applied in modelling of the delomites thermal dissociation.
7
Content available remote Właściwości wapieni i produktu ich dysocjacji termicznej. Cz. 2 - Wapno
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań tekstury wapna otrzymywanego z wapieni pochodzących ze złoża w Trzuskawicy, Czatkowicach i w Bukowej. Przytoczono wyniki badań rozkładu stężenia ditlenku węgla podczas kalcynacji, gęstości helowych, gęstości pozornych, powierzchni BET, objętości mezoporów, histerez adsorpcji wapna i wartości skurczliwości liniowej. Na tej podstawie stwierdzono, że kształt otrzymanych histerez adsorpcji wskazuje na szczelinowy przekrój porów w wapnie. Wielkość pęknięć brył kalcynowanych wapieni i skurczu liniowego zależy od rodzaju wapienia. Tym samym tekstura wapna zależy od rodzaju wapienia i może być opisywana przepuszczalnością właściwą.
EN
The findings of the investigations of texture of lime produced using the limestones originating of the Trzuskawica, Czatkowice and Bukowa deposits. The findings of distribution of carbon dioxide content during calcination, helium densities, bulk densities, BET surfaces, mesopores volume, adsorption hysteresis of lime and the values of linear shrinkage are included. On the base of the findings it is ascertained that the shape of the measured adsorption hysteresis reveals the slit - shaped pores in lime, the size of cracks of the lime lumps and the linear shrinkage depend on the type of decarbonized limestone. Therefore the texture of lime depends on the type of limestone and it may be described using specific permeability.
8
Content available remote Front reakcji dekarbonatyzacji wapienia
PL
W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że front reakcji dysocjacji termicznej bryły wapienia nie stanowi regularnej powierzchni, przenika do jej wnętrza poprzez pęknięcia powstałe na skutek naprężeń termicznych oraz skurczu utworzonej warstwy wapna. Front dysocjacji powstaje również w pęknięciach kalcynowanej bryły wapienia, powstałych podczas kruszenia wapienia, w trakcie przygotowania próbek do badań. Model malejącego rdzenia można dostosować do matematycznego opisu dekarbonatyzacji bryły wapienia uwzględniając efektywną powierzchnię frontu reakcji w układzie równań modelu.
EN
On the basis of experimenlal results is stated that the reaction front of thermal decomposition of a limestone lump does not form the regular surface. It pervades to a core inside of the calcined lump across the cracks. which are created due to the thermal stresses and shrinkage of the formed lime layer. The reaction front is formed in the limestone lump cracks created during crushing of the limestone for samples preparation also. It is possible to use of the shrinking - core model for the mathematical description of limestone lump thermal decomposition, but an effective surface of the reaction front should be used in the set of the model equations.
9
Content available remote Właściwości wapieni i produktu ich dysocjacji termicznej. Cz.1. Wapienie
PL
Przeprowadzono badania chemiczne, mikroskopowe, rentgenograficzne i pomiary porowatości oraz powierzchni BET próbek wapieni dewońskich, karbońskich i jurajskich uzyskując pełną charakterystykę ich właściwości. Stwierdzono, że wapienie te mają bardzo różnorodną porowatość w przedziale od 0,7% (wapień karboński) aż do 16% (wapień jurajski). W szerokim zakresie zmienia się także wielkość porów w tych wapieniach od 0,1 do 10 mikrometra. Wapienie te składają się także z kryształów kalcytu o różnej wielkości od bardzo małych aż do dużych, o średnicy 0,05 mm. Uzyskane wyniki będą miały duże znaczenie w modelowaniu matematycznym procesu dekarbonatyzacji wapieni.
EN
As a result of chemical, microscopical, X-ray and porosity measurements and BET specific surface the exhaustive characteristic of the samples of Devonian, Carboniferous and Jurassic limestones are obtained. It was found that these limestones have very differentiated porosity in the range from 0.7% (Carboniferous limestone) till 16% (Jurassic limestone) The dimensions of pores are changing also from 0.1 till 10 micrometer. The examined limestone samples were composed of calcite crystals of different sizes from very fine till 0.5 mm. These foundings will have the great importance for mathematical modelling of decarbonisation process of these limestones.
EN
The mathematical model of the thermal dissociation of the spherical limestone grain, with regard to shrinkage, is described in this paper. The results of the model calculation and the experiment show, that the values of calcination rates, calculated using the model regarding shrinkage of spheres prepared using the chosen limestones, are close to the values experimentally determined. The results of the model calculation and the experiment show that the values of calcination rates, calculated using the model without the shrinkage of spheres prepared using the chosen limestones, are close to the values experimentally determined, as well. Shrinkage has an important impact on the model calculation results. Therefore, the mathematical model making allowances for shrinkage should be applied in the calculation of the limestones’ thermal decomposition. The results of the experiment and the model calculation show the dependence of the calcination rate upon the kind of limestone. There is lack of simple dependence of the calcined limestone sample volume shrinkage upon shrinkage of the sample linear sizes. It is caused by the distortion of the geometry of the sample.
PL
W pracy został skonstruowany algorytm numeryczny rozwiązywania równań opisujących proces dekarbonatyzacji kulistego ziarna wapienia uwzględniający skurcz warstwy wapna. Dzięki odpowiedniej dyskretyzacji, w każdym kroku czasowym rozwiązywany jest liniowy układ równań algebraicznych z macierzą, która jest sumą macierzy trójdiagonalnej i macierzy o jednym bądź dwóch elementach niezerowych. Do rozwiązania tego układu został zastosowany wzór Shermana-Morrisona, który redukuje problem do rozwiązania dwóch układów liniowych z macierzą trójdiagonalną.
EN
The mathematical model of thermal dissociation of spherical limestone grain with regard to shrinkage and numerical method for solving this model are presented. Proposed implicit difference scheme on every time level creates linear algebraic systems with tridiagonal matrix perturbed by one or two nonzero elements. To solve these systems the Sherman-Morrison formula was applied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.