Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  excavation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Pamiętając o właściwości wektora czasu, nie powinniśmy zmieniać jego zwrotu. Tak samo współczesnym terminem nie powinno się określać zjawiska chronologicznie wcześniejszego. Można jednak zaryzykować i porównać dziewiętnastowieczne wznoszenie romantycznych ruin do zakładania współczesnych ogrodów pamięci. Wspominanie to przywoływanie jakichś minionych wartości, rzeczy ważnych powszechnie lub osobiście dla samego wspominającego. A gdyby tak czerpać z wartości zapominania?
PL
Przeprowadzona przez autorów analiza obejmowała ocenę kosztów budowy i renowacji rurociągu stalowego DN 100 o długości 1 km. Projektowany rurociąg PEHD DN 110 SDR 17, odcinki boczne włączone do projektowanego o średnicach: DN 80, DN 63 i DN 50 oraz projektowane przyłącza DN 32. Dodatkowo w analizowanej sieci zabudowane są trzy hydranty przeciwpożarowe. Z analizy całkowitych kosztów wynika, że najdroższą w tym przypadku metodą jest wykonanie natrysku polimocznika 3M Scotchkote Liner 2400, a najtańsze rozwiązanie to budowa nowego rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD. Koszty wykonania natrysku polimocznika stanowią 117% wartości robót wykonywanych tradycyjnie, natomiast koszty budowy rurociągu metodą przewiertu sterowanego HDD wynoszą odpowiednio 76 i 83% wartości robót przeprowadzonych metodą wykopową.
EN
The analysis included assessment of the construction and renovation costs of a 1 km long DN100 steel pipeline. The proposed PEHD DN 110 SDR 17 pipeline, side sections included in the designed pipeline with diameters: DN 80, DN 63 and DN 50 and the proposed DN32 connections. In addition, three fire hydrants were installed in the network under analysis. The analysis of the total costs shows that the most expensive method in this case is spraying 3M Scotchkote Liner 2400 polyurea, and the cheapest solution is the construction of a new pipeline using HDD controlled drilling. The cost of spraying polyurea accounts for 117% of the value of works performed traditionally, while the costs of constructing a pipeline using the HDD controlled drilling method are 76% and 83% of the value of excavation works, respectively.
EN
Typical changes in surface relief resulting from earthworks include the construction of earthen and debris-type embankments and the excavation of hillslope sides. The paper places in groups and discusses local changes in the hydrologic conditions associated with these types of changes in relief and provides an interpretation of these changes in agreement with current Polish Water Law. The expected and frequent effect of earthen embankments is a rise in the groundwater level under the embankment, which may lead to the formation of a wetland in its immediate vicinity and higher groundwater levels across larger areas on the hillslope above. Some embankments redirect surface runoff from surrounding areas or block it, thus creating outflow-free depressions. Other embankments help form surface runoff that flows down from the surface of the embankment. Some embankments are secured with solid walls that yield a variety of unique hydrodynamic effects. In many cases, the levelling of terrain for construction purposes is accompanied by the undercutting of hillslopes, the effects of which are also noted in the paper. Yet another issue is the susceptibility of embankments to gravity-driven mass movements, especially mudslides and landslides. The excessive weight of an embankment may also cause landslides in the embankment’s base formations.
PL
W eksploatacyjnych wyrobiskach komorowo-filarowych zakładów górniczych KGHM brak jest kablowej infrastruktury teletransmisyjnej. W połączeniu z ograniczonymi wymiarami wyrobisk stanowi to poważne utrudnienie podczas budowy niezawodnego systemu łączności. Radiowy system łączności, alarmowania i transmisji danych RWCS został opracowany jako system radiokomunikacyjny przeznaczony dla wyrobisk systemu komorowo-filarowego. Może on być stosowany przede wszystkim w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych podziemi kopalń. Jego urządzenia mają bardzo wytrzymałą obudowę, a elementy tworzące bezprzewodową sieć kratową cechują się długą (ok. miesięczną) autonomią zasilania.
EN
Summary: Mining excavation of the room and pillar extracting system of copper mines do not have a telecommunications cable network. Combined with the limited dimensions of the excavations, this is a serious impediment to the construction of a reliable communication system. The RWCS radio communication, system has been developed as a dedicated radio communication system for this type of excavation. It is intended for use in particularly difficult technical environmental conditions of underground mines. The devices of this system have a very durable housing, and the elements forming the wireless mesh network in the room and pillar excavations are characterized by a very long (about monthly) power autonomy.
PL
Po likwidacji kopalni i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych problem bezpieczeństwa publicznego na obrzeżach wyrobisk pogórniczych nie zanika - staje się poważniejszy ze względu na zwiększenie dostępności do tych terenów. Jest kilka sposobów, aby zminimalizować zagrożenia wynikające z właściwości terenów czynnej eksploatacji i terenów pogórniczych. Jednym z nich jest zastosowanie naturalnych zakrzewień - kolczastych żywopłotów ochronnych na obrzeżach wyrobisk.
PL
Gmina w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego musi przewidzieć dopuszczalność wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych (zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk) z wykorzystaniem materiałów stanowiących odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach - tak wynika z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
7
PL
Bezpieczeństwo pracy w wykopach tymczasowych powinno być priorytetem, dlatego też obowiązujące przepisy i normy powinny być bezwzględnie przestrzegane. W artykule zawarta jest informacje na temat podstawowych zasad montażu i demontażu obudowy. Zwłaszcza wykorzystania rozpór w najczęściej używanej obudowie skrzynkowej. Znajomość tych zasad pozwala na bezpieczne i wydajne stosowanie obudów ze szczególnym uwzględnieniem różnic pomiędzy rozporami ślizgowym a uchylnymi.
EN
Work safety in temporary excavations should be a priority, that is why all applicable regulations and standards should be strictly observed. The article contains information on casing assembly and disassembly process. Especially as regards the use of struts in the most widely used box casing. Such knowledge allows you to use casings that are safe and efficient, with special reference to the differences between sliding and tilting struts.
PL
Artykuł podejmuje ważną kwestię roli wyrobisk eksploatacyjnych surowców skalnych w krajobrazie obszarów zurbanizowanych. W obszarach tych występuje znaczny deficyt terenów przydatnych do różnych form zagospodarowania. Problem zilustrowano na przykładzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (województwo śląskie). Na podstawie terenowego rozpoznania licznych wyrobisk dokonano analizy i klasyfikacji typologicznych wyrobisk z punktu widzenia ich roli krajobrazowej. Zagospodarowanie wyrobisk powierzchniowych nadal jest problemem otwartym, a ich obecna i docelowa rola w kształtowaniu krajobrazów w układzie przestrzennym konurbacji Górnośląskiej (metropolii GZM) jest bardzo istotna, lecz dotąd mało rozpoznana. Zaprezentowane badania oparto na obserwacjach i pomiarach licznych obiektów (kamieniołomów, piaskowni, glinianek i mniejszych wyrobisk surowców skalnych), analizowanych w dużych skalach przestrzennych. Syntezę wyników przedstawiono kartograficzne w wielu ujęciach. Opracowanie stanowi element naukowej dyskusji nad rolą krajobrazową terenów zdewastowanych przez górnictwo powierzchniowe, które cechuje znaczący potencjał i istotne walory przyrodnicze i kulturowe.
EN
This article deals with the important issue of the role excavations left after the extraction of rock raw materials play in the landscape of urban areas. Such areas suffer from a considerable deficit of land usable for various purposes. This problem is discussed on the basis of the GZM Metropolitan Area (the Silesian Province, Poland). Extensive fieldwork carried out on numerous excavation sites has enabled the author to analyse and to classify them into several types according to their role in the landscape. The reclamation of surface excavations remains an open issue. Undoubtedly, their present and future role in shaping the landscape of the Upper Silesian Conurbation is crucial, but it still remains under-researched. This study is based on the observation and measurement of numerous facilities (quarries, sandpits, clay-pits and smaller excavations of rock raw materials), analysed on a large spatial scale. A synthesis of the results is shown in numerous maps. This study contributes to the scholarly discussion on the role in the landscape of land devastated by surface mining, which possesses considerable potential and is valuable from the perspective of nature and culture.
PL
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” (obecnie Ruch „Jastrzębie”) w latach 2012–2013 w pokładzie 502/1 w partii C3 eksploatowała ścianę 23. W artykule zaprezentowano przykład skutecznego wzmocnienia wyrobiska zlokalizowanego na wybiegu tej ściany. Wzmocnienia obejmowały zabudowę kotwionych podciągów stalowych, słupów drewnianych oraz słupów betonowych wypełnionych spoiwem mineralno-cementowym. W przedmiotowym wyrobisku chodnikowym, w trakcie zbliżania się frontu eksploatacji, prowadzono pomiary konwergencji (10 punktów pomiarowych) oraz obciążenia (3 stanowiska) za pomocą dynamometrów. Z przeprowadzonych obserwacji i pomiarów wynika, że największe wpływy uwidoczniły się w środkowej części przecinki wentylacyjno-badawczej – C3. W wyrobisku zarejestrowano konwergencję pionową wynoszącą ok. 0,8 m, również pomiar na dynamometrze zlokalizowany w tym rejonie przez cały okres pomiarowy charakteryzował się największymi wskazaniami. Wzmacniając zatem wyrobisko znajdujące się na wybiegu ściany, należy zwrócić baczną uwagę na środkową część wyrobiska, znajdującą się pomiędzy chodnikami przyścianowymi.
EN
An important aspect of the Greek surface lignite mines relates to the stability of the corresponding excavations. The more recent ones, over the last few decades, have become larger and deeper (up to 200m) compared to those in the past and, as a result, more difficult to manage. In fact, during the last ten years, several incidents of excessive deformations or catastrophic slope failures have been reported. Therefore, a robust practice of geotechnical engineering is very important. The scope of the present work is to provide a critical review of the relative literature on slope failure incidents and other stability concerns, and also to briefly present cases for which no information has been published in the past. The paper consists of three sections: an inclusive review of early studies, a more extensive review of recent cases of stability problems, and a critical discussion on commonly anticipated failure mechanisms. Based on the above, relevant conclusions are drawn and discussed. Overall, it is concluded that thorough practice of geotechnics is becoming increasingly crucial for the effective and sustainable management of the Greek lignite mines.
EN
Together with the excavated width, the depth of trench play a vital role in stability as well as economics effectiveness of a trench constructed by open trench method. It is widely recognized that a steeper angle of an open trench, a smaller amount the excavated soil required; however, the trench is unstable. In this case, an external supporting structure system is obliged to prevent the trench from falling into the excavation zone. In addition, an open trench is normally located above the water table, hence under unsaturated condition. One of the most important characteristics of unsaturated soil is negative pore water pressure which brings about the matric suction, higher negative pore water pressure, higher matric suction; consequently, higher shear strength of soil. On the other hand, there is a few theories and research works have been reported on the method of determining a suitable depth of a trench under unsaturated condition. Previous works tend to assume that the distribution of matric suction is either constant or linear with depth; as a result of this, the designed results are often overestimated compared to practical results. In this paper, the effect of distribution of matric suction was taken into account to propose an equation to estimate the depth of a trench that can be applied without supporting structure. Finally, an example of numerical calculation of a depth of the open trench was described.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania benchmarkingu wewnętrznego w spółce górniczej. Przeprowadzono analizę dwóch oddziałów robót przygotowawczych, w której wskazano rozwiązania technologiczne pozwalające na wzrost postępu drążenia wyrobiska korytarzowego.
EN
The article takes about possibilities of Internal benchmarking application in a mining company. An analysis of two different underground roadway development scenarios was held out including recommended technological solutions that improve the proceedings.
PL
Wypełnianie wyrobiska w sposób określony przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 201 5 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami nie daje żadnych gwarancji, że pomimo rolnego kierunku rekultywacji, teren będzie się nadawał pod łąkę czy uprawę najmniej wymagającego owsa.
14
Content available remote Cztery metody ograniczania dopływu wody do wykopu
PL
W artykule rozważano zagadnienia związane ze statecznością skarp wykopów w budownictwie komunikacyjnym. Zdefiniowano podstawowe zagadnienia związane z kształtowaniem, analizą statyczną oraz metodami zabezpieczeń. Odniesiono się również do zapasu bezpieczeństwa, jakie te wzmocnienia są w stanie zagwarantować, oraz praktycznych możliwości ich realizacji.Podano najczęściej stosowane metody analiz stateczności oraz dane potrzebne do uzyskania wiarygodnych wyników.
EN
The article considers problems concerning the stability of excavation slopes in road engineering. Basic issues related to slope designing, analysis of its behaviour and methods of its protection are discussed. The paper also refers to the safety margin that these protections are able to guarantee and the practical feasibility of their implementation. The most commonly used methods of stability analysis and data needed to obtain reliable results are also given.
PL
Rozpatrzono ścianę oporową opisaną modelem liniowo-sprężystym, za którą zalega na całej wysokości aktywna strefa gruntu o właściwościach ekspansywnych. Do opisu tej strefy zastosowano dwuparametrowy model liniowo-sprężysty. Podano równanie różniczkowe oporowej ściany wspornikowej, rozwiązanie ogólne tego równania, a następnie przykład rozwiązania wspornikowej ściany oporowej współpracującej z dwoma rodzajami aktywnej strefy gruntu ekspansywnego. Wyniki obliczeń porównano z rozwiązaniem ściany obciążonej parciem gruntu.
EN
Considered retaining wall described linear elastic model, for which default the entire height of the active area of land with expansive properties. For the description of the zone was used a two-parameter model linear-elastic. Given differential equation of the cantilever retaining wall, the general solution of this equation and then solve such a cantilever retaining wall cooperating with the two types of active zone of expansive soil. The calculation results are compared with the solution of the wall-loaded ground pressure.
PL
W czasie budowy nowego odcinka trasy drogowej wystąpiły uszkodzenia konstrukcji istniejących budynków mieszkalnych, położonych w sąsiedztwie głębokich wykopów zabezpieczanych oporowymi ścianami szczelinowymi. Opisano przebieg zdarzenia, uszkodzenia budynków, podjęte doraźne i docelowe działania zabezpieczające. Określono przyczyny awarii oraz przedstawiono sposób naprawy powstałych uszkodzeń.
EN
During the construction of new road route there were damages of residential buildings, located in the vicinity of deep excavations supported by diaphragm walls. The paper describes the course of event, damage to buildings, taken ad hoc and target hedging activities. They analyzed the cause of the failure and shows how to repair the resulting damage.
PL
Sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia stanowią podstawę dostawy gazu ziemnego dla odbiorców w budynkach jedno i wielorodzinnych i niektórych obiektów przemysłowych. Do wyceny wykonania robót każdego projektu należy podchodzić indywidualnie, należy przeanalizować wszystkie czynniki m.in. liczbę i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej, warunki gruntowo-wodne, oraz rodzaj nawierzchni terenu, pod którą ma być wykonany gazociąg. Wszystkie te czynniki mogą znacząco wpływać na koszty wykonania sieci gazowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy porównania kosztów wykonania sieci gazowych dla czterech inwestycji wynika, iż metoda przewiertu-bezwykopowa jest bardziej ekonomicznym sposobem wykonania ich budowy.
EN
Low and medium gas networks are main supply sources for single and multi family houses and some industrial objects. Each construction works quotation need to be analyzed individually taking into consideration all factors such as amount and depth of existing armature, ground and water conditions and type of pavement under which the gas network is going to be created. Each of those factors can have a significant impact on construction costs. As a base of analysis four gas networks construction costs were provided. As a result we can observe that trenchless drill method is most economic way to realize the given task.
PL
Projektowanie obiektów, szczególnie tych budowanych w terenie zurbanizowanym, wymaga od konstruktora dużej wiedzy i kreatywności. Jego zadaniem jest zaplanowanie takich rozwiązań w ramach realizowanej inwestycji, które spełniają wszystkie wymagania zamawiającego, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo konstrukcji oraz są tak dobrane, że nie ma problemu z ich wdrożeniem pod względem technologicznym. Uwaga musi też być poświęcona obiektom powstającym w centrach starych miast, w których budynki znajdujące się w sąsiedztwie placu budowy są wrażliwe na przemieszczenia podłoża gruntowego.
EN
Designing constructions, especially those constructed in the urban area, requires great knowledge and creativity from the constructor. His task involves designing the solutions that will meet all of the investor’s requirements and at the same time, they will ensure the building’s safety as well as they will be fairly easy to implement. Also, the important part ofthe design process is putting the appropriate amount of attention to the constructions built in the centres of the old cities because buildings close to the construction site are very vulnerable considering the ground displacement.
PL
W centralnej części Krakowa, w odległości 1 km od Rynku Głównego, powstaje budynek mieszkalny z podziemnym garażem. Przestrzeń między wzniesionym obok budynkiem a planowaną ścianą nowego obiektu jest ograniczona do około 50 cm. Do zabezpieczenia wykopu należało wybrać technologię, która skutecznie zabezpieczy istniejący obiekt podczas prac ziemnych. Konstrukcja tego obiektu wykluczała zastosowanie technik wibracyjnych. Po szczegółowych analizach, biorąc pod uwagę również aspekt ekonomiczny, zdecydowano o wykonaniu zabezpieczenia wykopu w technologii palisady z wierconych pali żelbetowych CFA.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.