Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  panel fotowoltaiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule opracowano trójwymiarowe model numeryczny hybrydy PV/TEG składającego się z generatora termoelektrycznego (TEG) podłączonego do tylnej części modułu fotowoltaicznego (PV). Temperatura pracy stanowi parametr określający efektywność i sprawność konwersji elektrycznej panelu fotowoltanicznego. Modelowanie numeryczne przedstawia podejście do obniżania temperatury pracy paneli fotowoltaicznych za pomocą ogniwa TEG chłodzonym pasywnym radiatorem powietrza. Model numeryczny został zrealizowany za pomocą oprogramowania ANSYS i obejmuje uwzględnienie zjawisk Thomsona, Seebecka oraz przewodzenia ciepła Joule'a. Powierzchnia wymiany pasywnego radiatora wpływa na całkowity transfer ciepła przy wyższych prędkościach powietrza zwiększając całkowitą sprawność elektryczną panelu.
EN
The article developed a three-dimensional numerical model of a PV/TEG hybrid consisting of a thermoelectric generator (TEG) connected to the back of a photovoltaic (PV) module. The operating temperature is a parameter that determines the efficiency of electrical conversion of a photovoltaic panel (PV). Numerical modelling presents the approach to lowering the temperature of photovoltaic panels using a TEG cell cooled by a passive air radiator. The numerical model was implemented using ANSYS software and includes taking into account the phenomena of Thomson, Seebeck and Joule's heat conduction. The exchange surface of the passive radiator affects the total heat transfer at higher air speeds increasing the total electrical efficiency of the panel.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie technologii Internetu Rzeczy do monitorowania farm fotowoltaicznych, szczególnie pojedynczych paneli fotowoltaicznych. Omówiono konstrukcję modułów realizujących funkcje monitorujące. Porównano protokoły komunikacyjne stosowane w rozwiązaniach Internetu Rzeczy.
EN
In the paper the applications of Internet of Things technology to the monitoring of photovoltaic farms, in particular the individual photo-voltaic panels, has been presented. The construction of the modules performing the monitoring functions have been described. Various communication protocols specifically designed for Internet of Things have been compared.
PL
Opisano przebieg badań laboratoryjnych parametrów elektrostatycznych dwóch modeli paneli fotowoltaicznych wykonanych i w skali 1:5, przeprowadzonych w Pracowni Elektrostatyki Zakładu BR GIG. Badania zrealizowano w ramach koordynowanego przez GIG europejskiego programu SOLAR-ERA.NETprojektu CEFRABID.
EN
The laboratory tests of electrostatic parameters of two models of photovoltaic panels made in a 1:5 scale were described, carried out at the Electrostatics Laboratory of the GIG BR research facility. The research was carried out as part of SOLAR-ERA.NET program, within the European CEFRABID project coordinated by GIG.
PL
Nie tylko turbiny wiatrowe są postrzegane jako zagrożenie dla ptaków. Pojawiają się też głosy, że zagrażają im panele fotowoltaiczne. Co na ten temat mówią naukowcy?
PL
Artykuł przedstawia przegląd informacji w zakresie rodzajów paneli fotowoltaicznych, z których może zostać zbudowany generator fotowoltaiczny. W artykule zawarto przegląd informacji na temat instalacji fotowoltaicznych, z uwzględnieniem doboru elementów systemu generatora fotowoltaicznego w tym bezpieczeństwa pożarowego.
EN
The article presents an overview of information on the types of photovoltaic panels from which a photovoltaic generator can be built. The article provides an overview of information on photovoltaic installations, with an emphasis on the selection of elements of the photovoltaic generator system with regard to fire safety.
PL
Podstawowym błędem podczas szacowania potencjalnych zysków energii z instalacji fotowoltaicznej jest obliczanie mocy całej instalacji na podstawie deklarowanej mocy pojedynczych paneli wchodzących w jej skład. Podstawowe parametry paneli są bowiem podawane dla warunków praktycznie nie występujących w naszym kraju. Nie uwzględniają one również czynników zewnętrznych.
PL
Każdy inwestor chce, aby jego instalacja fotowoltaiczna generowała jak największe uzyski energetyczne w ciągu roku. Aby to osiągnąć, konieczny jest odpowiedni dobór inwertera - urządzenia, które bezpośrednio wpływa na optymalną pracę modułów PV. To jedna z kluczowych decyzji przy planowaniu instalacji. Sprawdźmy zatem, na co powinno się zwrócić szczególną uwagę przy jego doborze oraz dlaczego korzystne jest przewymiarowanie mocy modułów PV w stosunku do mocy inwertera.
EN
A domestic hot water (DHW) system has been modernized in a multi-family house, located in the southeastern part of Poland, inhabited by 105 people. The existing heating system (2 gas boilers) was extended by a solar system consisting of 32 evacuated tube collectors with a heat pipe (the absorber area: 38.72 m2). On the basis of the system performance data, the ecological effect of the modernization, expressed in avoided CO2 emission, was estimated. The use of the solar thermal system allows CO2 emissions to be reduced up to 4.4 Mg annually. When analyzing the environmental effects of the application of the solar system, the production cycle of the most material-consuming components, namely: DHW storage tank and solar collectors, was taken into account. To further reduce CO2 emission, a photovoltaic installation (PV), supplying electric power to the pump-control system of the solar thermal system has been proposed. In the Matlab computing environment, based on the solar installation measurement data and the data of the total radiation intensity measurement, the area of photovoltaic panels and battery capacity has been optimized. It has been shown that the photovoltaic panel of approx. 1.8 m2 and 12 V battery capacity of approx. 21 Ah gives the greatest ecological effects in the form of the lowest CO2 emission. If a photovoltaic system was added it could reduce emissions by up to an additional 160 kg per year. The above calculations take also emissions resulting from the production of PV panels and batteries into account.
PL
W budynku wielorodzinnym położonym w południowo-wschodniej części Polski, zamieszkałym przez 105 osób, zmodernizowano system przygotowania ciepłej wody użytkowej. Istniejący system grzewczy (2 kotły gazowe) został rozbudowany o układ kolektorów słonecznych składający się z 32 próżniowych kolektorów rurowych (powierzchnia absorbera wynosi 38,72 m2). Na podstawie danych o wydajności systemu oszacowano ekologiczny efekt modernizacji, wyrażony jako uniknięta emisja CO2. Zastosowanie systemu kolektorów słonecznych pozwala zmniejszyć emisję CO2 do 4,4 Mg rocznie. Analizując skutki środowiskowe zastosowania instalacji kolektorów słonecznych, wzięto pod uwagę cykl produkcyjny najbardziej materiałochłonnych komponentów instalacji, a mianowicie zasobnika ciepłej wody użytkowej i kolektorów słonecznych. Aby jeszcze bardziej ograniczyć emisję CO2, zaproponowano instalację fotowoltaiczną, dostarczającą energię elektryczną do napędu pompy obiegowej instalacji kolektorów słonecznych. W środowisku obliczeniowym Matlab, na podstawie danych pomiarowych z instalacji kolektorów słonecznych i danych pomiarowych całkowitego natężenia promieniowania, zoptymalizowano powierzchnię paneli fotowoltaicznych i pojemność akumulatorów. Wykazano, że układ paneli fotowoltaicznych o powierzchni ok. 1,8 m2 oraz akumulatorów 12 V o pojemności ok. 21 Ah zapewnia największy efekt ekologiczny w postaci najniższej emisji CO2. Dodanie paneli fotowoltaicznych może zmniejszyć roczną emisję CO2 nawet o dodatkowe 160 kg. Powyższe obliczenia uwzględniają również emisje wynikające z tytułu produkcji paneli fotowoltaicznych i akumulatorów.
10
Content available remote Fotowoltaika w teorii i praktyce
PL
W artykule przedstawiono badania optymalizacji osiągnięcia maksymalnej mocy i energii elektrycznej dla ustawień paneli fotowoltaicznych względem poziomu dla trzech okresów czasowych, czyli najniższe, pośrednie oraz najwyższe górowanie Słońca w mieście Katowice. Przedmiotem badań był krzemowy panel fotowoltaiczny amorficzny o mocy ≥ 128 W. Wykazano, że koncepcja zróżnicowanego ustawienia paneli jest optymalna przy kątach: 19°, 48° i 73° w skali roku. Ponadto usytuowanie paneli w terenie górskim lub wyżynnym (Katowice) podnosi ich wydajność od 1% do 5% w zależności od kąta. Panele o orientacji południowej przetwarzają na energię elektryczną ponad kilka lub kilkanaście procent energii ze Słońca, przy czym ponad 80 procent energii pozyskiwane jest wiosną, latem i jesienią, a 17 procent w zimie.
EN
Presented is research on optimization of achieving maximum power and electric energy from positioning of PV panels in relation to the horizontal plane in three time periods i.e. the lowest, medium and the highest zenith points that the sun reaches in the city of Katowice.The subject of this research was an amorphous silicon PV panel with the power rate of 128 W. Proved is that the concept of differentiated panel positioning is optimal at angles of 19°, 48° and 73° in a year’s scale. Additionally, location of panels in a mountain or an upland (Katowice) area improves their efficiency by 1-5% depending on the angle. South-facing panels convert more than several or even more than a dozen per cent of solar energy into electricity, with more than 80% of this energy acquired in spring, summer and autumn, and 17% in winter.
PL
W ostatnich latach obserwowany jest rozwój zastosowania fotowoltaiki zarówno na świecie, jak i w warunkach krajowych, a tym samym wzrost wykorzystania instalacji w bilansie odnawialnych źródeł energii (OZE). Nieodłącznie powiązana z tym faktem jest spadkowa tendencja cen modułów fotowoltaicznych. Szczególne rozpowszechnienie zyskują mikroinstalacje prosumeckie o mocy do 10 kWp. Dla maksymalizacji pozyskiwania energii słonecznej przy zastosowaniu w gospodarstwie domowym paneli fotowoltaicznych stosowany jest szereg metod. Jedną z możliwości jest sterowanie nachyleniem ogniw, a tym samym regulacja kąta ich posadowienia. Program priorytetowy Prosument (Program priorytetowy 2016) utworzony na podstawie Ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ustawa OZE 2015) w pewien sposób zawęża obszar możliwości manipulacji kątem ustawienia paneli fotowoltaicznych. Kąt ten ma z kolei przełożenie na ustalenie wielkości doborowej montowanej instalacji. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają metodykę doboru odpowiedniego kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych w celu pozyskania przez użytkownika jak największej ilości promieniowania słonecznego na formę użytecznej energii. Jako obszar badań autorzy przyjęli położenie miasta Kraków. Badania przeprowadzano z wykorzystaniem programu komputerowego Matlab, będącego interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych. Do wykonania symulacji wykorzystano model promieniowania słonecznego Haya, Daviesa, Kluchera, Reindla w skrócie – model HDKR. Autorzy określili optymalne kąty posadowienia w zależności od wyznaczonego profilu zapotrzebowania na energię. W następnym kroku określono wielkości potrzebnej mocy liczonej w kWp/MWh zapotrzebowania na energię dla wytypowanej lokalizacji i kąta nachylenia paneli. Obliczenia wykonane w artykule nie uwzględniają sprawności urządzeń pośredniczących ze względu na ich liniowe zależności.
EN
In recent years, the development of photovoltaic applications has been observed both in the world and in domestic conditions, and, as a consequence, an increase in the use of installations in the balance of renewable energy sources (RES). An inherent link to this fact is the downward trend in prices for solar modules. Solar PV installations (for prosumers) with a capacity of up to 10 kWp are becoming more and more popular. A number of methods are used to maximize solar energy generation when using solar panels in a household. One of the possibilities is to control the inclination of the cells, and thus adjust the angle of their foundation. The prosumer priority program (Priority Program 2016) established on the basis of the Renewable Energy Sources Act (RES Act 2015) in some way narrows the area of the possibility of manipulating the orientation of photovoltaic panels. This angle, in turn, translates into determining the size of the installed installation. In this paper, the authors present the methodology of selecting the appropriate angle of inclination of photovoltaic panels in order to obtain as much sun radiation as possible. The authors adopted the location of the city of Krakow as the research area,. The research was carried out using Matlab software, which is an interactive environment for performing scientific calculations. The model of solar radiation Haya, Davies, Klucher, and Reindel were used for the simulation in short, the HDKR model. The authors determined the optimal angles of foundation depending on the determined profile of energy demand. In the next step, the amount of power needed in kWp/MWh was determined for the energy demand for the selected location and the angle of inclination of the panels. The calculations made in the article do not take into account the efficiency of intermediary devices due to their linear dependencies.
13
Content available remote Efektywność zastosowania paneli fotowoltaicznych w zabytkowym budynku drewnianym
PL
W artykule wykonano analizę wpływu zastosowania paneli fotowoltaicznych w przykładowym drewnianym budynku zabytkowym. Analiza uwzględnia potencjał redukcji zapotrzebowania budynku na energię pierwotną i energię końcową. Analizując wpływ zastosowania instalacji PV na wskaźnik zapotrzebowania budynku na EK i EP, uwzględniono wariant z bieżącym zużyciem energii elektrycznej produkowanej przez instalacje PV oraz wariant częściowego magazynowania wyprodukowanej energii w sieci elektroenergetycznej. Wykonana analiza doprowadziła do wniosku, że uwzględnienie wpływu magazynowania części energii elektrycznej w sieci, w obliczaniu zapotrzebowania budynku na energię, skutkuje znacznym zmniejszeniem wskaźników EK i EP oraz powoduje, że spełnienie wymagań WT2017 i WT2021 staje się możliwe w przypadku budynków zabytkowych, w których wykonanie termomodernizacji mogłoby skutkować zatraceniem ich wartości zabytkowych.
EN
This article contains the analysis of the impact of using photovoltaic panels in a sample landmarked wooden building. The analysis takes under consideration the potential for reducing primary and final energy building demand indicator. In the analysis of the impact of using a PV system on primary and final energy building demand indicator, a variant with using PV generated power as it is produced, and also that of storing part of the produced energy in the power grid, are taken into account. The performed analysis resulted in the conclusion that taking into account the impact of storing part of power in the grid while calculating building energy demand results in a significant reduction of FE and PE indicators, and also in it becoming possible to meet the WT2017 and WT2021 requirements in landmarked buildings in which thermomodernisation might cause the loss of their value as landmarks.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniem porażeniowym i pożarowym występującym w obwodach związanych z energetyką ze źródeł odnawialnych. Przeanalizowano różne możliwe układy pracy instalacji przy takim zasilaniu. Przedstawiono możliwe problemy przy eksploatacji takich układów.
EN
The article presents issues related to the risk of paralysis and fire occurring in the circuits associated with the energy from renewable sources. Various possible operating states of the installation with such a power supply were analyzed. Possible problems in the operation of such systems were presented.
PL
Przedstawiono wyniki analizy wytrzymałościowej stalowego słupa oświetleniowego, na którym zamontowano zestaw mikroturbiny wiatrowej z generatorem oraz zestaw paneli fotowoltaicznych. Prace wykonano w ramach projektu „Modele funkcjonalne i badania konstrukcji quasi-autonomicznego punktu oświetleniowego lub sygnalizacyjnego”.
EN
Presented is the stress analysis of the steel lighting column, that the set of wind microturbine with generator and the set of photovoltaic panels was installed on. Works were done within the project entitled „Functional models and investigations of the construction of a quasi-autonomous lighting or signaling point”.
PL
W artykule został zaprezentowany quasi-rezonansowy przekształtnik podwyższający napięcie przeznaczony do obsługi paneli fotowoltaicznych. Przekształtnik jest zasilany prądowo, co umożliwia realizację algorytmu MPPT. Wykorzystanie obwodu rezonansowego pozwala na przełączanie tranzystorów przekształtnika przy zerowym prądzie. Została opisana praca przekształtnika w układzie z tranzystorami przełączanymi ze stałą i ze zmienną częstotliwością. W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych przeprowadzone za pomocą programu PSpice oraz porównano sprawność układów przy różnych mocach wyjściowych. W przekształtniku z tranzystorami przełączanym ze stałą częstotliwością wykorzystanie dodatkowego tranzystora załączającego pojemność rezonansową umożliwiło uzyskanie lepszej sprawności dla niewielkich mocy wejściowych niż w przekształtniku z tranzystorem przełączanym ze zmienną częstotliwością.
EN
This paper presents PWM quasi-resonant boost converter for photovoltaic systems. The use of a resonant circuit enabled switching transistor in zero current (ZCS). Continuous conduction mode (CCM) with current control has been achieved. This allows to implement MPPT algorithm. The use of transistor switching resonant capacity allowed source (PV) current ripple with constant frequency and high efficiency in different load current. In the article has been discussed principle of operation the converter. Simulation converter in PSpice have been presented.
EN
This article presents concept of autonomous power source. The source includes photovoltaic cell connected with power electronics converters and supercapacitors as an energy storages. This system is designed to supply low power devices, such as sensors network, wireless communication modules, mobile meteorological station, anti-burglary system etc. Also, the system is independent and it can be used in places with lack of power infrastructure or where is difficult to get to it.
PL
W artykule zaprezentowana została koncepcja modelu autonomicznego źródła energii elektrycznej. Opisywany układ składa się z panelu fotowoltaicznego połączonego z odpowiednimi przekształtnikami energoelektronicznym i superkondensatorem jako magazynem energii. Taki układ można wykorzystać do zasilania urządzeń o niskim poborze mocy, np. sieci czujników, modułów komunikacji bezprzewodowej, mobilnych stacji meteorologiczna w miejscach, gdzie brakuje odpowiedniej infrastruktury, lub jako system antywłamaniowy przy braku możliwości poprowadzenia przewodów zasilających.
EN
In this paper the author attempted to determine the most accurate mathematical model of the photovoltaic panel composed of a monolithic structure of series connected Copper Indium Diselenide (CIS) based solar cells, based on its actual measurement data. The purpose of this paper has been achieved by implementing the original applications which, using the methods of approximation, made it possible to design the final mathematical model of the tested panel, characterized by the minimum of error modelling. Using the known literature on the operation of similar facilities, the model parameters were determined directly from the collection of random measurement data; then the obtained models were verified by several different statistical methods. As a result, the best model was selected, based on the smallest dispersion of the theoretical values (simulated) calculated from the model relative to the actual measurements. The model will be used in practice in the future to evaluate the condition (inefficiency, use) of photovoltaic panels, what will be the theme of following articles.
PL
W artykule autor dąży do określenia, w oparciu o rzeczywiste dane pomiarowe, najbardziej dokładnego modelu matematycznego panelu fotowoltaicznego, składającego się z monolitycznej struktury połączonych szeregowo ogniw fotowoltaicznych typu CIS. Cel pracy został osiągnięty poprzez wdrożenie oryginalnych aplikacji, które przy użyciu metod aproksymacji umożliwiły zaprojektowanie ostatecznego modelu matematycznego badanego panelu, charakteryzującego się minimalnym błędem modelowania. Wykorzystując literaturę tematu dotyczącą działania podobnych obiektów nieliniowych, parametry modelu zostały określone bezpośrednio z wcześniej zarchiwizowanych losowych danych pomiarowych. Następnie uzyskane modele zweryfikowano kilkoma różnymi metodami statystycznymi. W wyniku tego wybrano najlepszy model, oparty na najmniejszej dyspersji wartości teoretycznych (symulowanych) obliczonej z modelu w stosunku do rzeczywistych pomiarów. Otrzymany model zostanie w przyszłości zastosowany w praktyce do oceny stanu (niesprawności, zużycia) paneli fotowoltaicznych, co będzie tematem kolejnych artykułów.
PL
W artykule przeprowadzono analizę możliwości zastosowania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewaniu budynku jednorodzinnego z pompą ciepła typu powietrze/woda. Obiektem analizy był budynek referencyjny zlokalizowany w Krakowie. Założono pracę pompy ciepła w monoenergetycznym trybie pracy oraz wykorzystanie energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych do napędu sprężarki pompy ciepła. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej przyjęto rozwiązanie, w którym energia elektryczna będzie bilansowana z sieci elektroenergetycznej przy uwzględnieniu prosumenckich współczynników korekcyjnych.
EN
An analysis of the possibility of the use of photovoltaic panels for heating single-family building by means of heat pump air/water is presented in the article. Calculations are made for the reference building located in Krakow. Both, the heat pump in a mono-energy mode of operation, as well as the use of electricity from the solar panel to power heat pump compressor are assumed. A solution in which electrical energy is balanced by the power grid, taking into account prosumer correction factors is proposed due to the need to ensure continuity of electricity supplies has proposed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.