Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fotokatalizator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote Ocena wybranych właściwości kompozytów fotokatalitycznych
PL
W artykule omówiono fotokatalityczne właściwości dwutlenku tytanu oraz jego zastosowania w technologii kompozytów cementowych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych cementu TioCem® CEM II/A-S 42,5R i cementu portlandzkiego CEM I 42,5R w oparciu o testy wykonane na beleczkach z zaprawy normowej oraz zaprawy na bazie piasku i kruszywa drobnego.
EN
The article discusses the photocatalytic properties of titanium dioxide and its use in cement composites technology. The test results of experimental TioCem® cement CEM II / A-S 42.5 and Portland cement CEM I 42.5 based on tests performed on standardized mortar and mortar based on sand and fine aggregate were presented.
3
Content available remote Fotoaktywne materiały budowlane
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące fotokatalitycznej aktywności modyfikowanych materiałów budowlanych. Testowanymi materiałami były płytki betonowe, płytki gipsowe oraz cegły. Modyfikacja polegała na dodaniu 1, 5, 10 i 20% wag. fotokatalizatorów na bazie TiO2 do betonu, gipsu i gliny. Fotokatalizatory otrzymano w wyniku modyfikacji TiO2 węglem i azotem. Źródłem węgla był metanol, etanol lub izopropanol, zaś źródłem azotu był amoniak. Temperatura modyfikacji wynosiła 100, 300 i 600 °C. Fotoaktywność płytek betonowych i gipsowych była testowana podczas rozkładania barwnika monoazowego Czerwień Reaktywna 198, natomiast fotoaktywność cegieł podczas rozkładania kwasu oleinowego. Najwyższą fotokatalityczną aktywność osiągały materiały budowlane z 10% wagowym dodatkiem fotokatalizatorów. Do modyfikacji betonu najlepszym fotokatalizatorem był fotokatalizator modyfikowany metanolem w 300 °C, do modyfikacji gipsu fotokatalizator modyfikowany etanolem w 100 °C, zaś do modyfikacji cegieł najlepszy okazał się TiO2 modyfikowany metanolem w 100 °C.
EN
In this study the photocatalytic activity of modified building materials were presented. Concrete plates, gypsum plates and bricks were tested. 1, 5, 10 and 20wt% of photocatalyst on TiO2 base were introduced to concrete, gypsum and clay. Photocatalysts were obtained by modification of TiO2 by carbon and nitrogen. The source of carbon were: methanol, ethanol, isopropanol and the source of nitrogen was gaseous ammonia. Modification temperature amounted 100, 300 and 600 °C. Photocatalytic activity of concrete and gypsum plates were tested during monoazo dye Reactive Red 198 decomposition. Photocatalytic activity of brick was tested during oleic acid decomposition. The best photocatalytic activity had building materials with 10wt% of photocatalysts addition. For concrete modification photocatalyst modified by methanol at 300 °C was the best, for gypsum - photocatalyst modified by ethanol at 100 °C and for bricks the best one was photocatalyst modified by methanol at 100 °C.
PL
W pracy przedstawiono budowę i zasadę działania laboratoryjnego reaktora do badania reakcji fotokatalitycznych w układzie ciekłe reagenty - stały katalizator. Konstrukcja reaktora umożliwia pobieranie próbek z mieszaniny reakcyjnej oraz doprowadzanie do mieszaniny reakcyjnej gazów, w tym gazów obojętnych
EN
The construction and the principle of operation of the laboratory reactor for testing photocatalyst reactions in the liquid reagents - the solid catalyst system have been described in the presented paper. Construction of reactor enables sampling of the reaction mixture and supplying to the reaction mixture of gases and inert gases too.
PL
Przedstawiono wyniki badań aktywności nowego typu fotokatalizatorów hybrydowych z matrycą TiO2 (anataz) impregnowaną diftalocyjaninami lantanowców (LnPc2), w procesie fotoutleniania 4-nitrofenolu w fazie wodnej. Stwierdzono, że w obecności odpowiedniego sensybilizatora ftalocyjaninowego szybkość degradacji 4-NP może zwiększyć się nawet 4-krotnie w porównaniu z czystym anatazem. Najbardziej efektywne były układy zawierające kompleksy Gd i Ho.
EN
Research results on the activity of novel hybrid photocatalysts with a TiO2 (anatase) matrix impregnated with lanthanide diphthalocyanines (LnPc2) in photooxidation of 4-nitrophenol in the water phase have been reported. It was found that in presence of an appropriate phthalocyanine sensitizer the degradation rate of 4-NP might have increased even four-fold, as compared to bareanatase. Systems containing complexes of Gd and Ho were the most effective ones.
PL
Powszechne stosowanie chemioterapeutyków niesie ze sobą wiele negatywnych skutków. Są one używane w weterynarii, medycynie, hodowli ryb, a także przy uprawie roślin. Sulfonamidy są przykładem takich leków. Są bakteriostatycznymi chemioterapeutykami, które obecnie są głównie stosowane w weterynarii. Gromadząc się w różnorodnych organizmach, często są wobec nich toksyczne. Poszukuje się różnorodnych metod, które mają na celu przeciwdziałanie rosnącemu zanieczyszczeniu środowiska. Jedną ze skutecznych metod jest fotokataliza, która zachodzi przy udziale katalizatora i w obecności promieniowania elektromagnetycznego. Związek organiczny poddany działaniu procesowi fotokatalitycznemu ulega rozkładowi, a następnie całkowitej mineralizacji. Celem pracy było zbadanie skuteczności procesu fotokatalitycznego w obecności wybranych sulfonamidów przy zastosowaniu wybranych układów katalitycznych. Procesy fotokatalityczne badano przy użyciu katalizatora TiO2 P25 Degussa Aeroxide®, FeCl3 oraz mieszaniny TiO2/FeCl3. Fotokataliza zachodziła we wszystkich układach katalitycznych. Stwierdzono, że mieszanina TiO2/FeCl3 jest najbardziej efektywnym układem katalitycznym. Dynamika procesu fotokatalitycznego była charakterystyczna dla reakcji pierwszorzędowych.
EN
The widespread use of chemotherapeutic carries with it many negative effects. They are used in veterinary, medicine, fish farming and the cultivation of plants. Sulfonamides are an example of such drugs. They are bacteriostatic chemotherapeutics, which are now mainly used in veterinary medicine. Cumulating at a variety of organisms, are often toxic to them. Aim is to find a variety of methods which prevent the increasing environmental pollution. One of the most effective methods is photocatalysis, which occurs with the participation of the catalyst in the presence of electromagnetic radiation. Organic compound subjected to photocatalysis is degraded, then undergoes the total mineralization. The aim of this study was to examine the effectiveness of the process of photocatalysis in the presence of selected sulfonamides using the selected catalytic systems. Photocatalytic processes have been studied using the catalyst TiO2-P25 Degussa Aeroxide®, and a mixture of FeCl3 and TiO2/FeCl3. Photocatalysis occurred in all the catalytic systems. It was found that the mixture TiO2/FeCl3 is the most efficient catalytic system. The dynamics of the process of photocatalytic reaction was typical for the first order reaction.
PL
Coraz większe zanieczyszczenie środowiska sprawia, że poszukiwane są skuteczne metody jego oczyszczania. W tym celu stosowane są różnorodne procesy fizykochemiczne i biologiczne. Jednym ze skutecznych sposobów degradacji szkodliwych związków jest fotokataliza, która należy do metod zaawansowanego utleniania (AOP). Dzięki tej technice dochodzi do rozkładu wielu substancji organicznych, w tym i leków w wyniku utleniania za pomocą generowanych w środowisku reakcji rodników hydroksylowych. Celem pracy było opracowanie efektywnej i zarazem taniej metody usuwania wybranych związków, wykorzystując proces fotokatalityczny. Stąd też został wykorzystany komercyjny katalizator TiO2-P25, immobilizowany na włóknie szklanym. Proces prowadzony był w otwartych reaktorach, które były naświetlane promieniowaniem UV-A. Optymalizację katalizatora prowadzono na podstawie badań fotokatalitycznej dekoloryzacji barwnika Acid Orange 7. W wyniku badań została porównana kinetyka procesów prowadzonych z suspensją i z immobilizowanym katalizatorem. Immobilizacja fotokatalizatora pozwala na znaczne ograniczenie jego zużycia.
EN
Growing environmental pollution caused that more and more efficient methods of sewage treatment are being developed. Various physicochemical and biological processes are used to achieve that aim. Photocatalysis is one of the most efficient methods of degradation of harmful chemical compounds. It is one of the advanced oxygenation processes (AOP). Thanks to that technique most of the organic compounds, including medicines is degraded as a result of reactions of free hydroxide radicals in the environment. Target of the research was to develop effective and cost efficient method of eradication of selected chemical compounds using photocatalytic process. To achieve that aim, commercial TiO2-P25 catalyst immobilized on fiberglass has been used. Reaction has been conducted in open reactors, which were irradiated with UV radiation. Method has been optimized as a result of studies on dye shade changes of Acid Orange 7 dye using the same method. In the result of studies, kinetics of reactions with suspended and immobilized catalyst were compared. Photocatalytic reaction with immobilization allows for lower catalyst use.
EN
Au(III) was recovered from an acidic aqueous solution via a photoreduction technique under UV light irradiation. Titanium dioxide nanopowder was applied as a photocatalyst. Gold was deposited onto TiO2 surface in the form of nanoparticles with average dimensions between 20 and 30 nm. The influence of the Au(III), TiO2 and methanol initial concentrations on the reaction rate was determined. It was shown, that the rate of the gold photoreduction strongly depends on the concentration of TiO2 and methanol. The recovery of gold from the diluted acidic solutions containing as much as 1.97 and 0.197 mg/dm3 of Au(III) was also carried out. Obtained results suggest, that it is possible to recover about 45% of gold. Besides the losses during the filtration process due to the application of very fine TiO2 particles, oxygen dissolved in the solution as well as the hydrogen ions may take part in parasitic reactions and thus decrease the Au yield.
PL
Przeprowadzono odzysk jonów Au(III) z kwaśnych, chlorkowych roztworów wodnych metodą fotoredukcji pod wpływem światła UV. Jako fotokatalizator wykorzystano proszek dwutlenku tytanu o rozmiarach nanometrycznych. W wyniku redukcji kompleksu chlorkowego Au(III), na powierzchni TiO2 otrzymano fazę metaliczną w formie nanocząstek o rozmiarach w zakresie od 20 do 30 nm. Zbadano wpływ stężeń początkowych Au(III), TiO2 i metanolu. Badania wykazały, że szybkość fotoredukcji Au(III) silnie zależy od stężenia dwutlenku tytanu i metanolu. Przeprowadzono również badania nad odzyskiem złota z rozcieńczonych roztworów zawierających 1.97 i 0.197 mg/dm3 Au(III). Otrzymane wyniki wskazują, że przyjęta metoda pozwala odzyskać około 45% złota z roztworu. Niska wydajność procesu może być spowodowana stratami w procesie filtracji związanymi z zastosowaniem nanokrystalicznego TiO2, tlenem rozpuszczonym w roztworze oraz jonami H+, które mogą ulegać redukcji w konkurencyjnych, równoległych reakcjach.
9
Content available Dye decomposition on P25 with enhanced adsorptivity
EN
The preparation method and the activity of the TiO2-P25/N doped photocatalyst based on commercial titanium dioxide (TiO2 AeroxideŽ P-25 Degussa, Germany) are presented. For the TiO2-P25/N preparation TiO2-P25 and gaseous ammonia were kept in a pressure reactor (10 bars) for 4 hours at the temperature of 200°C. This modification process changed the chemical structure of the TiO2 surface. The formation of NH4+ groups was confirmed by the FTIR measurements. Two bands in the range of ca. 1430 - 1440 cm-1 attributed to bending vibrations of NH4+ could be observed on the FTIR spectra of the catalysts modified with ammonia and the band attributed to the hydroxyl groups at 3300 - 3500 cm-1, which were not reduced after N-doping. The photocatalytic activity of the photocatalysts was checked through the decomposition of two dyes under visible light irradiation. The modified TiO2 thus prepared samples were more active than TiO2-P25 for the decomposition of dyes under visible light irradiation.
10
Content available Photodegradation of organic compounds in water
EN
The application of photocatalytic processes for the decontamination treatment of polluted water has inspired very extensive studies. Titanium dioxide with its large band gap energy and appropriate redox potential was found as one of the most promising semiconductors for the photodegradation of pollutants in the water as well as in gas phase. The titania-silica aerogels obtained by a simple co-hydrolysis method was applied in the photodegradation of the model organic compound. Different ageing times and heat treatment temperatures were found to influence both the activity and the textural properties of the photocatalysts. The obtained aerogels are efficient photodegradation catalysts of methylene blue and allow a removal up to 98 and 78% of the model pollutant from 20 and 500 ppm solutions, respectively.
EN
Noble metals, usually platinum or palladium, supported on titania are commonly used to improve the effectiveness of photocatalyst in decomposing aqueous solutions of organic compounds. 0.5 and 2% platinum supported on TiO2 (P25 - Degussa) and 10% TiO2 supported on SiO2 appeared to be very active in powerful oxidation of Tritons, nonionic surfactants, dissolved in water. A platinum-promoted photocatalyst was by about 20% more active than TiO2 alone. Titania supported on silica makes Pt/TiO2/SiO2 photocatalyst reusable because it can be very easily separated from aqueous solution after decomposition process.
PL
Aby zwiększyć efektywność działania dwutlenku tytanu jako fotokatalizatora, poddaje się go aktywacji za pomocą takich metali szlachetnych jak platyna i pallad. Stosowanie metali jako promotorów katalizatorów w celu zwiększenia ich efektywności jest znanym i od dawna stosowanym zabiegiem. Nanoszenie zarówno platyny w ilości 0.5% i 2% wagowych na TiO2 (P25 firmy Degussa), jak i TiO2 na krzemionkę pozwoliło zwiększyć rozkład Tritonów, tj. niejonowych środków powierzchniowych. Gdy jako katalizator zastosowano TiO2 z naniesioną warstwą platyny w ilości 0,5% wagowego, zwiększono redukcję wartości ChZT o około 20% w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla czystego TiO2. Naniesienie TiO2 na krzemionkę ułatwiło proces separacji katalizatora po reakcji, a dotowanie go platyną spowodowało efektywny rozkład związków powierzchniowo czynnych.
12
Content available remote TiO2-nitrogen doped for both the UV and Visible light photocatalysis
EN
The investigation on incorporating the nitrogen group into titanium dioxide (Degussa P25) in order to obtain a visible-light active TiO2-xNx photocatalyst was performed. Titanium dioxide was modified by a heat treatment at different temperatures (450, 500 and 550°C) in ammonia atmosphere for 3, 6, 8 or 10 hours, respectively. The presence of the nitrogen groups on the catalyst surface was determined by the Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR). The amount of the nitrogen built in TiO2 was determined on the basis of the thermogravimetric analysis (TG/DTA). It was found that the modification of TiO2 with ammonia resulted in a shift of the absorption spectrum of TiO2 towards solar spectrum wavelength (lmax = 479 nm; EG = 2.59 eV). The sample of the highest photoactivity contained ca. 2% of nitrogen. The modification of titanium dioxide with nitrogen increases the range of practical applications of TiO2 in water treatment processes due to the enhancement of its activity under both UV and visible light. This gives the possibility to utilize the solar light.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.