Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  greenhouse gas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article in the theoretical part draws attention to the phenomenon of climate change and two-way relations between these changes and agriculture. Agriculture as an economic sector is extremely sensitive to any climatic disturbances. However, as a greenhouse gas (GHG) emitter, it contributes to this process. In the era of significant reductions in GHG emissions, it is becoming increasingly important to obtain the highest economic effects with the smallest external effects (e.g. GHG). The purpose of the article is therefore to determine the level of GHG emissions in agriculture and the economic and climate efficiency of agriculture in EU countries and comparison to other sectors of the economy. The DEA method was used in the study. Calculations were made based on Eurostat data. It was found that the share of GHG emissions of agriculture in the EU represents 10-11% of all emissions in the European Union. Agriculture is the least economically and climatically effective sector of the EU economy. Comparing the agriculture of individual countries, the highest efficiency was achieved by Italy, Cyprus, the Netherlands, Slovakia and Finland, the lowest – Lithuania, Poland and Latvia.
PL
W artykule w części teoretycznej zwrócono uwagę na zjawisko zmian klimatycznych oraz dwukierunkowych relacji pomiędzy tymi zmianami a rolnictwem. Rolnictwo jako sektor gospodarki jest niezwykle wrażliwy na wszelkie zaburzenia klimatyczne. Z drugiej strony jako emitent gazów cieplarnianych (GHG) m swój udział w tym procesie. W dobie znaczących redukcji emisji GHG coraz istotniejszą kwestią jest otrzymywanie jak najwyższych efektów ekonomicznych przy jak najmniejszych efektach zewnętrznych (np. GHG). Celem artykułu jest zatem określenie poziomu emisji GC w rolnictwie oraz efektywności ekonomiczno-klimatycznej rolnictwa w krajach UE oraz w porównaniu do innych działów gospodarki. W opracowaniu wykorzystano metodę DEA. Obliczeń dokonano na podstawie danych Eurostatu. Stwierdzono, że udział emisji GC rolnictwa w UE stanowi 10-11% wszystkich emisji we Wspólnocie. Rolnictwo jest najmniej ekonomiczno-klimatycznie efektywnym sektorem gospodarki UE. Porównując natomiast rolnictwo poszczególnych krajów, najwyższą efektywność osiągnęły Włochy, Cypr, Holandia, Słowacja i Finlandia, najniższą Litwa Polska i Łotwa.
PL
Uniknięcie katastrofy klimatycznej wymaga natychmiastowego działania i jest jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku. Będzie możliwe dzięki uzyskaniu równowagi między emitowaniem a pochłanianiem gazów cieplarnianych. Neutralność klimatyczna na świecie musi zostać osiągnięta najpóźniej do 2050 roku. Działania wszystkich sektorów gospodarki powinny doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych, tak aby globalny przyrost temperatury nie przekroczył 1,5°C.
EN
The article presents a concise review of the works concerning the impact of an increase ofthe concentration of carbon dioxide in the atmosphere on the increase ofits absorption of thermal radiation. Attention was paid to differences in the results of calculations presented in the works byvarious authors. Experimentalverification was carried out, which confirmed the possibility of saturation of the process of thermal radiation absorption byCO2in the atmosphere. Possibilities of improving climate models by using direct measurement results ofexperimental works were pointed out.
PL
W artykule przedstawiono zwięzły przegląd prac dotyczących wpływu wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze na wzrost w niej absorpcji promieniowania termicznego. Zwrócono uwagę na różnice wyników obliczeń w pracach różnych autorów. Przeprowadzono weryfikację eksperymentalną, która potwierdziła możliwość nasycenia się procesuabsorpcji promieniowania termicznego dla CO2w atmosferze. Wskazano możliwości doskonalenia modeli klimatycznych poprzez wykorzystywanie bezpośrednich wyników pomiarów w pracach eksperymentalnych.
EN
There is an exceptional opportunity of achieving simultaneous and complementary data from a multitude of geoscience and environmental near-earth orbiting artificial satellites to study phenomena related to the climate change. These satellite missions provide the information about the various phenomena, such as sea level change, ice melting, soil moisture variation, temperature changes and earth surface deformations. In this study, we focus on permafrost thawing and its associated gravity change (in terms of the groundwater storage), and organic material changes using the gravity recovery and climate experiment (GRACE) data and other satellite- and ground-based observations. The estimation of permafrost changes requires combining information from various sources, particularly using the gravity field change, surface temperature change, and glacial isostatic adjustment. The most significant factor for a careful monitoring of the permafrost thawing is the fact that this process could be responsible for releasing an additional enormous amount of greenhouse gases emitted to the atmosphere, most importantly to mention carbon dioxide (CO2) and methane that are currently stored in the frozen ground. The results of a preliminary numerical analysis reveal a possible existence of a high correlation between the secular trends of greenhouse gases (CO2), temperature and equivalent water thickness (in permafrost active layer) in the selected regions. Furthermore, according to our estimates based on processing the GRACE data, the groundwater storage attributed due to permafrost thawing increased at the annual rates of 3.4, 3.8, 4.4 and 4.0 cm, respectively, in Siberia, North Alaska and Canada (Yukon and Hudson Bay). Despite a rather preliminary character of our results, these findings indicate that the methodology developed and applied in this study should be further improved by incorporating the in situ permafrost measurements.
EN
Closure and post-closure periods in underground coal mines present specific risks that have to be handled with sound management practices in order to achieve sustainability within the mining sector. These risks may negatively affect the environment and result in hazards on the surface caused by phenomena occurring in the rock mass after mining operations. One of the hazards that has to be considered in the process of coal mine closure is gas, which is caused by methane emission after mining operations cease. This paper presents a forecast of methane emissions conducted within the framework of the Research Fund for Coal and Steel “MERIDA” project, using a model that was developed by the National Institute for the Environment and Industrial Hazards (INERIS) from France, and the Central Mining Institute (GIG) in Katowice, from Poland. This model enables the estimation of the volume of methane emitted into longwall goafs from relaxed undermined and overmined coal seams in order to assess in a further step the risk of methane emissions into the atmosphere from closed/sealed underground coal mines. For a critical analysis of the forecasted methane emissions into the longwall goafs, the results obtained with this model were compared with a gas decline curve generated for longwall goafs from closed/sealed underground coal mines in Australia, where long term full range data was available. The results of the analysis allowed the forecasted emissions and, thus, the accuracy of the model to be validated. The forecast was developed in the “Anna” coal mine, property of the PGG Company, which is located in the southern part of the Upper Silesian region in the south of Poland, near the border with the Czech Republic, and that is undergoing a closure process.
EN
The purpose of this study is to forecast the long run implementation of Thailand’s sustainable development policy in three main aspects, including economic, social and environmental aspect for the the sanitary and service sectors from 2016 until 2045. According to the national data for the years 2000-2015, based on the ARIMAX model, it has been found that Thai economy system is potentially changed and growing rapidly by 25.76%, the population has grown by 7.15%, and the Greenhouse gas emissions will gradually increase by 49.65%, in the year 2045. However, based on the analysis above, if Thailand fails to run the afore-mentioned policy properly, it will be difficult to successfully implement sustainable development, because the increased emission is moving in the same direction with economy and social aspect of Thailand.
PL
Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o zużyciu nośników energii i wskaźników emisyjności CO2 wg Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oszacowano wielkość emisji gazów cieplarnianych powstałej w wyniku bezpośredniego zużycia energii w rolnictwie polskim w 2015 r. Wyniosła ona ogółem 11 125 tys. t CO2 e, w tym: dwutlenku węgla 10 521 tys. t, metanu - 546 tys. t, CO2 e, a podtlenku azotu - 58 tys. t CO2 e. W przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych (UR) stanowiło to 77 t, a na 100 gospodarstw rolnych - 779 t. Największy udział w emisji gazów cieplarnianych (47%) miały paliwa ciekłe, w tym olej napędowy 44%. Udział paliw stałych w emisji gazów cieplarnianych wyniósł 38%, w tym węgla kamiennego energetycznego – 35%. Energia elektryczna powodowała 12,2% ogółu emisji gazów cieplarnianych powstałej w wyniku zużycia nośników energii w rolnictwie, paliwa gazowe - łącznie 2% (w tym gaz ciekły 1,5%), a ciepło - 1%.
EN
Basing on Central Statistical Office (GUS) about the use of energy carriers and of the National Centre for Emission Management (KOBiZE) the emission the level and structure of greenhouse gas (GHG) emission from energy use in Polish agriculture in 2015 has been estimated. The value of this emission in total amounted to 11 125 thous. T CO2 e, of that: carbon dioxide 10 521 thous. t, methane - 546 thous. t CO2 e and nitrous oxide - 58 thous. t CO2 e. These emissions per 100 ha of the agricultural land amounted to 77 t, and for 100 farms - 779 t. Liquid fuels had the highest (47%) share of that Diesel oil 44%. The share of solid fuels amounted to 38%, of that hard coal - 35%. Electricity caused 12% of the total greenhouse emissions, gaseous fuels in total - 2% (of that LPG 1.5%), and heat - 1%.
EN
The Carpathians may play a significant role as a supplier of greenhouse gases to the atmosphere. Unfortunately, most of the discovered oil and gas deposits are recently only historical objects. An example is the Sękowa-Ropica Górna-Siary oil deposit located in the marginal part of the Magura Nappe where oil had been extracted in dug wells until the mid XX century. One of such extraction sites is the “Pusty Las” oilfield. In that area, 10 methane and carbon dioxide emission measurement sites were located, among which 4 in dried dug wells and 6 in dig wells still filled with oil and/or water. Dynamics of methane and carbon dioxide concentration changes were measured with the modified static chambers method. Gas samples were collected immediately after the installation of the chamber and again, after 5 and 10 minutes. In the case of reclaimed or dry dug wells, static chamber was installed directly at the ground surface. In wells still filled with oil and/or water the chamber was equipped with an “apron” mounted on special sticks. The dynamics of concentrations changes varied from -0.871 to 119.924 ppm∙min-1 for methane and from -0.005 to 0.053% obj∙min-1 for carbon dioxide. Average methane emission was 1.9 g∙m-2∙d-1 and that of carbon dioxide was 26.95 g∙-2∙d-1. The measurements revealed that an abandoned oil field supplies significant amounts of greenhouse gases to the atmosphere although the emission of methane is lower than that measured e.g. in mud volcanoes located in various parts of the world.
9
Content available remote Emisja CO2, CH4, N2O i fluorowęglowodorów z wybranych sektorów przemysłu
PL
Przedstawiono informacje na temat emisji CO2, CH4, N4O, HFC, PFC i SF6. Wielkość emisji tych gazów ze źródeł antropogenicznych jest corocznie, zgodnie ze zobowiązaniami Kraju, raportowana do Komisji Europejskiej i sekretariatu Konwencji klimatycznej. Raporty inwentaryzacyjne są przygotowywane wg międzynarodowych wytycznych. Prezentowane dane dotyczą głównie dwóch kategorii źródeł, jakimi są procesy przemysłowe oraz przemysł wytwórczy i budownictwo w okresie 1988–2012.
EN
Data on emissions of CO2, CH4, N2O, SF6, fluorinated and perfluorinated hydrocarbons as reported annually to European Commission and to United Nations Framework Convention on Climate Change were collected from industrial processes, manufacturing industries and construction areas for 1988–2012 in Poland.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań z zastosowaniem metody grupowania aglomeracyjnego. Celem badań było pogrupowanie państw członkowskich UE-28 w podzbiory najbardziej do siebie podobne pod względem emisji metanu i podtlenku azotu, uwalnianych przez sektor rolny, oraz usytuowanie Polski na ich tle. Wyraźnie homogenicznym państwem jest Francja z najwyższymi w Unii emisjami rolniczymi. Odrębne skupienie stanowią Niemcy i Wielka Brytania, również charakteryzujące się wysokimi emisjami. Trzecia wyodrębniona grupa, także z emisjami powyższej średniej europejskiej, składa się z sześciu krajów, do których zakwalifikowała się Polska. Pozostałe 19 państw zaszeregowały się do ostatniego skupienia.
EN
The article presents the results of using the agglomerative clustering method. The aim of the study was to group the Member States of the EU-28 in most similar to each other subsets in terms of methane and nitrous oxide emissions released by agricultural sector and the location of Poland in their background. Clearly homogeneous is France with the highest agricultural emissions in the union. Separate cluster represent Germany and the United Kingdom, also characterized by high emissions. The third separate group, also with emissions above the European average is consist of six countries, where Poland has been qualified too. The remaining 19 countries has been categorized to the last cluster.
EN
In spite of great progress in energy efficiency and in the development of renewable energy the world is likely to need significant amounts of fossil fuel throughout this century and beyond (the share of fossil fuels in the world mix has remained at about 86% of primary energy from 1990 to today). Gas, being the by far cleanest fossil fuel is the ideal bridging fuel to a world with predominantly renewable supplies. Thanks to the recent perfection of unconventional technologies there is no shortage of gas for this bridging function for at least the next 100-200 years. EASAC and several other European Institutions, notably the German Academy of Technical Sciences (acatech) have in the last few years carried out expert studies to assess the alleged environmental risks of unconventional hydrocarbon exploration and production. All these studies have, in agreement with other competent studies worldwide, come to the conclusion that there exists no scientific reason for a ban on hydraulic fracturing. With good practices, clear standards and adequate control the method causes no enhanced risks to the environment or the health of humans. Special attention has to be paid to the surface handling of drilling and fracking fluids. In Europe alone many thousand frac jobs have been carried out by the industry in the last 60 years without any severe accidents. The mishaps in North America have largely been the cause of unprofessional operations and human error. Especially in places with high air pollution, like many megacities of Asia, natural gas has to be seen as a unique chance to achieve a rapid improvement of the air quality and a significant reduction of CO2 emissions. This is also true for Europe where especially the use of domestic natural gas brings important benefits to the environment. The alternative to gas is in many regions of the world an increased consumption of coal, with all negative consequences.
PL
Badano przydatność nośników tlenkowych o zróżnicowanym składzie, do osadzania domieszkowanego spinelu kobaltowego jako fazy aktywnej katalizatora do redukcji emisji N2O. Określono wpływ temperatury kalcynacji na porowatość, wielkość porów i ich rozkład, nasiąkliwość wodną oraz wytrzymałość mechaniczną kształtek nośnika. Ze względu na bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną i korzystną strukturę porowatą (wysoki udział makroporów), najlepsze właściwości, spośród badanych nośników, w aspekcie preparatyki katalizatora do redukcji emisji N2O ma tlenek glinu uformowany metodą wytłaczania, kalcynowany w 1400°C.
EN
The usefulness of oxide supports of a different chemical composition, for the deposition of multicomponent cobalt spinel catalyst as an active phase, designed for the reduction of N2O emission, was investigated. The influence of the calcination temperature on the porosity, pore size and its distribution, water absorbability and mechanical strength of the shaped support was determined. It was found that, due to the very high mechanical strength and beneficial porous structure (large contribution of macropores) the best properties, among the investigated supports, in terms of preparation of supported catalyst for N2O decomposition, has alumina oxide, formed by an extrusion method and calcined at the temperature of 1400°C.
EN
Greenhouse gas emissions are a common problem noticed in every mining area just after mine closures. However, there could be a significant local gas hazard for people with continuous (but variable) emission of these gases into the atmosphere. In the Upper Silesia area, there are 24 shafts left for water pumping purposes and gases can flow through them hydraulically. One of them – Gliwice II shaft – was selected for inspection. Carbon dioxide emission with no methane was detected here. Changes in emission and concentration of carbon dioxide around the shaft was the aim of research carried out. It was stated that a selected shaft can create two kinds of gas problems. The first relates to CO2 emission into the atmosphere. Possible emission of that gas during one minute was estimated at 5,11 kg CO2/min. The second problem refers to the local hazard at the surface. The emission was detected within a radius of 8m from the emission point at the level 1m above the ground. These kinds of matters should be subject to regular gas monitoring and reporting procedures.
PL
Emisja gazów cieplarnianych jest problemem dotyczącym wszystkich zagłębi górniczych węgla kamiennego na świecie. Problem ten nie kończy się wraz z likwidacją zakładów górniczych. Jako najbardziej prawdopodobne źródła emisji metanu lub/i dwutlenku węgla ze zlikwidowanej kopalni uznawane są uskoki tektoniczne, zlikwidowane lub nieczynne szyby kopalniane, obszary wychodni pokładów węgla, krawędzie dawnej płytkiej eksploatacji itd. (Czaja, 2011; Dziurzyński et al., 2004; Sułkowski & Wrona, 2006). Wypływy gazów cieplarnianych na powierzchnię terenu po pierwsze oddziałują negatywnie na stan atmosfery, a po drugie mogą tworzyć lokalne, tym niemniej przejściowe, zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego. W pierwszym rozdziale artykułu przedstawiono obecny stan wiedzy na świecie dotyczący poruszanego zjawiska. Stanowiło to przesłankę do podjęcia badań, których rezultaty przedstawiono w kolejnych rozdziałach. Stwierdzono także, że w żadnym kraju nie są prowadzone procedury pomiarów i raportowania emisji gazów cieplarnianych z obiektów tego typu. Następnie przedstawiono wyniki badań dotyczących emisji dwutlenku węgla z wybranego, nieczynnego szybu górniczego oraz imisji tego gazu w otoczeniu szybu. Na obszarze Górnego Śląska pozostawiono 24 szyby kopalniane dla prowadzenia odwadniania. Są to szyby aerodynamicznie drożne. Do badań wybrano jeden z nich, nieczynny szyb „Gliwice II”. Podczas badań wstępnych stwierdzono znaczące ilości wypływającego dwutlenku węgla przy braku obecności metanu w mieszaninie gazów. Jako, że emisja gazów ze zlikwidowanej kopalni ku atmosferze może być porównana z emisją gazów ze zrobów do powietrza płynącego poprzez czynna kopalnię (Krach, 2004; Drzewiecki, 2004), uznane jest, że zależy od wielu czynników (w tym głównie od wahań ciśnienia atmosferycznego, ale także od różnicy gęstości gazów i powietrza atmosferycznego (Grzybek, 2012; Wrona et al., 2014). Harmonogram badań przewidywał okresowe pomiary od lutego do maja 2014r. głównie w trakcie zniżek barycznych. Pomiary emisji prowadzono na trzech zidentyfikowanych otworach wylotowych w płycie zamykającej szyb (Fig. 2-3). W każdym otworze przeprowadzono badania wstępne dotyczące określenia jednorodności koncentracji gazu w całym profilu. Do pomiarów prędkości powietrza zastosowano metodę trawersu ciągłego. Stwierdzono, że największa wartość emisji dwutlenku węgla wyniosła 2,69 m3/min (Tab. 2), co przy uwzględnieniu średniej gęstości tego gazu (1,9 kg/m3) odpowiada 5,11 kg/min. Otrzymany wynik jest wartością chwilową, natomiast daje pogląd na możliwą skalę maksymalnej emisji. Otrzymano także nowe wyniki dotyczące wpływu różnicy pomiędzy temperaturą gazu, a temperaturą atmosfery na wielkość emisji gazu. Dnia 14.03.2014 pomimo zniżki barycznej o tendencji –0,53 hPa/h wielkość emisji dwutlenku węgla dochodziła do 1,66 m3/min (Tab. 2). Natomiast 28.02.2014 pomimo spadku ciśnienia o mniejszej wartości tendencji barycznej, wynoszącej –0,4 hPa/h, wartość emisji była największa. Analizując wyniki przeprowadzonych pomiarów psychrometrycznych powietrza atmosferycznego i gazu stwierdzono, że w pierwszym przypadku różnica temperatur gazu i atmosfery wynosiła –0,1°C, natomiast w drugim przypadku 6,0°C. Pomiary emisji dwutlenku węgla wokół szybu „Gliwice II” prowadzono na poziomie gruntu i na wysokości 1m nad gruntem w oparciu o założoną siatkę pomiarową (Fig. 3). W każdym z punktów pomiarowych pozostawiono detektor gazów MulitRae Plus (z automatycznym zapisem danych) na czas dwóch minut z ustawionym interwałem próbkowania 30 sekund. Otrzymane cztery wyniki dla każdego punktu następnie uśredniono. Mapy izolinii stężenia dwutlenku węgla wokół szybu Gliwice II wykonano w programie Surfer 8. Przykład z 21.05.2014 przedstawiono na Fig. 5. Stwierdzono, że zasięg podwyższonego stężenia dwutlenku węgla może sięgać 8 m od punktowego źródła emisji na wysokości 1 m, a na poziomie gruntu może tę wartość przekraczać.
PL
Celem pracy było określenie wskaźników emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z tuczarni na głębokiej ściółce oraz porównanie ich z wartościami podawanymi w literaturze przedmiotu. Badania były prowadzone w gospodarstwie rolnym w województwie wielkopolskim, w okresie od marca do grudnia 2011 r. Stężenie gazów mierzono fotoakustycznym spektrometrem Multi Gas Monitor 1312. Obliczone średnie wartości wskaźników emisji wyrażone w g·d–1·DJP–1 oraz współczynniki zmienności były równe: amoniaku – 47,6 (VNH3 = 19,5%), podtlenku azotu – 8,6 (VN2O = 19,9%) i metanu – 199,8 (VCH4 = 44,2%). Wyznaczone wartości nie odbiegają od wskaźników emisji publikowanych w literaturze przedmiotu.
EN
The aim of this study was to determine the ammonia and greenhouse gas emission factors from fattening pigs kept on deep litter and to compare it with the values available in the literature. Research was carried out on a farm in Wielkopolska province, from March to December 2011. Gases concentrations were measured by photoacustic Multi Gas Monitor INNOVA 1312. The calculated average emission factors and coefficients of variation were equal: for NH3 – 47.6 g·day–1·AU–1 (VNH3 = 19.5%), N2O – 8.6 g·day–1·AU–1 (VN2O = 19.9%) and for CH4 – 199.8 g·day–1·AU–1 (VCH4 = 44.2%). Their values do not differ from the emission factors published in the literature.
PL
W artykule scharakteryzowano poziomy emisji metanu. Bardziej szczegółowemu omówieniu poddano źródła emisji metanu – głównie ze składowania odpadów. Przedstawiono także stosowaną, mało dokładną, wskaźnikową metodę oznaczania emisji metanu ze składowania odpadów oraz bardziej dokładne bezpośrednie metody oznaczania potencjału metanu, które są oparte o test fermentacyjny – oznaczanie parametru GB21 oraz o test inkubacyjny – oznaczanie parametru GS21.
EN
The article characterizes the emission levels of methane. A more detailed discussion subjected to the source of methane emissions – mainly from the landfill. The paper presents also applied, less accurate indicative method for determining methane emissions from waste disposal as well as more accurate direct method for determination of the potential of methane, based on fermentation test – determination of parameter GB21 and incubation test – determination of parameter GS21.
16
Content available remote Wpływ odpylania na jakość powietrza i bezpieczeństwo pracy
PL
Większości procesów technologicznych w zakładach przemysłowych towarzyszy zjawisko wytwarzania oraz emisji pyłów, które mają niekorzystny wpływ na otoczenie, a w przypadku pyłów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe mogą stwarzać potencjalne zagrożenie wybuchowe.
PL
Straty energii w układzie wylotowym stanowią obecnie około 30% całkowitych strat energii w bilansie zewnętrznym silnika spalinowego Zasadnym staje się zatem odzysk energii odpadowej ze strumienia gazów wylotowych i jej następna konwersja na inną formę – przykładowo na energię elektryczną poprzez wykorzystanie modułów termoelektrycznych. W pracy wyznaczono straty energii w układzie wylotowym autobusu komunikacji miejskiej na podstawie pomiarów przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach ruchu na regularnej linii ich kursowania. Dokonano pomiaru temperatury strumienia gazów wylotowych w trzech punktach oraz masowego natężenia przepływu. W tym celu wykorzystano czujniki termorezystancyjne oraz mobilny przyrząd SEMTECH DS do pomiarów emisji w warunkach rzeczywistych. Na podstawie zmierzonej emisji CO2, CO i THC wyznaczono przebiegowe zużycie paliwa. Następnie wyznaczono ilość energii dostarczonej do silnika oraz straty układu wylotowego na całej trasie przejazdu.
EN
It is generally acknowledged that energy losses from the exhaust system are approximately 30% of the total losses of energy supplied to the engine in the form of fuel. Hence, it is vital to recuperate the waste energy and convert it into different forms such as electrical energy using thermoelectric modules. In the paper, the authors determined the energy loss in an exhaust system of a city bus following the measurements carried out under actual traffic conditions on a regular bus route. The measurements of the exhaust gas temperature and mass flow were performed at three points. For this, thermoresistors and a portable exhaust emission analyzer SEMTECH DS (designed for exhaust emission testing under actual traffic conditions) were used. Based on the measured exhaust emission of CO2, CO and THC the authors determined the vehicle gas mileage. Then the amount of energy supplied to the engine and the losses through the exhaust system throughout the entire test run of the bus were determined.
EN
The paper presents the national and local urban logistics policies’ objectives identified and analyzed within the questionnaire conducted for the partners of ENCLOSE Project. The involved cities and organizations specified a list of needs and unique targets for their urban logistics plans among which the most common were low emissions/local air quality and traffic noise reduction. At the same time, the objectives covering environmental aspects, improving the quality, efficiency and safety of urban logistics are also significantly important.
PL
Artykuł przedstawia cele krajowych i lokalnych miejskich polityk transportowych, które zostały zidentyfikowane podczas badań przeprowadzonych wśród partnerów projektu ENCLOSE. Zaangażowane miasta i organizacje wyszczególniły szereg potrzeb i specyficznych celów, które powinny być uwzględnione w tworzonych dla nich miejskich politykach transportowych. Najważniejsze z nich to obniżenie emisji gazów, poprawa jakości powietrza i obniżenie poziomu hałasu. Jednocześnie, wskazywano, iż aspekty środowiskowe zmierzające do poprawy jakości, wydajności i bezpieczeństwa logistyki miejskiej są również niezmiernie istotne.
PL
The dynamics of economic development determines the need for the development of waste recycling and end-of-use everyday products and recovery of valuable raw materials. Recycling is closely related to the reduction of greenhouse gas emissions, because the basic processes of raw materials processing require large energy inputs, but otherwise, the issue of recovery and recycling, where energy demand is much lower. This means lower CO2 emissions and reducing environmental degradation caused by the extraction of raw materials. In addition, can be solved logistical problem of energy supplies for the needs away from tradi-tional transmission lines electricity and heat and gas This article presents the concept of derivation from secondary sources of energy (through the continuous increase of waste in mass) liquid and gaseous fuel from the process of thermal decomposition of organic waste mainly from car tires. Through the use of recycled material, which is gaining in logistics and eco-nomic importance, may be in part to meet the energy in through the diversification of energy sources derived from the proce ssing of organic waste thermal decomposition method.
EN
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję pozyskiwania z wtórnych źródeł odnawialnych (poprzez ciągły przyrost masy odpadów) paliw ciekłych i gazowych z procesu rozkładu termicznego odpadów orga-nicznych, głównie z opon samochodowych. Poprzez zastosowanie odzysku materiałowego, który zyskuje na znaczeniu logistycznym i gospodarczym, może nastąpić w pewnej części zaspokojenie energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł energii pochodzących z przerobu odpadów organicznych metodą rozkładu termicznego.
EN
Just after coal mine closure, a shaft can be closed or left for special purposes (it becomes a shaft without strict mining operations). In both cases it creates local (point) source of gases emission and a hazard for public safety. „Gliwice II” shaft was selected for investigation into this matter. It has been left for water pumping. Carbon dioxide emission was detected during preliminary research. Special methodology was designed at the first stage. Then five measuring series were been carried out (from II.2014 to V.2014). Carbon dioxide concentration maps were obtained during the research. It was constructed in Surfer 8 software. Selected results of the one of the series, followed by detailed analysis, have been presented in the article (Fig. 2). The article is concluded by remarks due to gas monitoring, safety and reporting of mentioned phenomenon.
PL
Po likwidacji kopalni węgla kamiennego szyb górniczy może zostać zlikwidowany bądź pozostawiony dla celów specjalnych (szyb nieczynny). W obu przypadkach stanowi potencjalne, punktowe źródło emisji gazów oraz lokalne zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego. Jako obiekt badań wybrano szyb Gliwice II, który pozostawiono w celu pompowania wód podziemnych. Podczas pomiarów wstępnych stwierdzono emisję dwutlenku węgla z szybu do atmosfery. Opracowano metodykę pomiarową, a następnie przeprowadzono pięć serii pomiarowych, podczas których otrzymano rozkład stężenia dwutlenku węgla wokół szybu. Na podstawie wyników wykreślono mapy koncentracji tego gazu. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki badań wraz z ich analizą. Na tej podstawie opracowano wnioski i zalecenia dotyczące możliwych procedur bezpieczeństwa, monitoringu oraz raportowania emisji gazów, dotyczących obiektów tego typu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.