Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  religious buildings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Protipožežnij zahist kulʹtovih sporud v Ukraïnì
PL
Obiekty sakralne należą do obiektów zagrożonych pożarem i są obiektami masowego gromadzenia się ludzi. Zagrożenia pożarowe obiektów sakralnych wynika z faktu, że używa się w nich otwartego ognia w postaci świec, pochodni, lamp, a także z tego, że są tam pomieszczenia podziemne o złożonym układzie, bez systemów wentylacyjnych. Ponadto obiekty sakralne z dawnych lat i epok są w większości budowane z materiałów drewnianych. Pożary występujące w takich budynkach są rezonansowe, powodują zarówno materialne, jak i duchowe szkody dla państwa i społeczeństwa. Działania zapobiegawcze w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów sakralnych na Ukrainie są jednym z priorytetów państwowego programu reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy na bieżąco monitoruje przestrzeganie norm bezpieczeństwa pożarowego, co obejmuje regularne kontrole obiektów, kontrolę szkolenia personelu w zakresie zapobiegania pożarom i eliminowania skutków pożarów, opracowywanie, wdrażanie i kontrolę technicznych metod bezpieczeństwa. Wymagania przepisów przeciwpożarowych obiektów sakralnych mają na celu rozwiązanie ważnego zadania dnia dzisiejszego – konserwację tychże obiektów.
EN
Religious buildings are basically used for mass assembly of people and are endangered by fire. The fire hazard of such buildings arises from the fact that open fire is used inside them, such as candles, torches, lamps, and in addition they frequently comprise underground premises of complex layout, without provided ventilation systems. What is more, older churches built ages ago have been erected primarily with the use of wooden materials. Fires that occur in such buildings are of a resonance nature, and cause not only material losses, but also spiritual ones, both for the state and for the community. Preventive measures related to fire protection of churches in Ukraine are one of the priorities of the state response system applicable for emergency situations. The Ukrainian State Service for Emergency Situations keeps monitoring in an on-going way the following of fire protection standards, the process of which comprises regular inspections of buildings, development, deployment and verification of application of technical security methods. Requirements of fire protection regulations pertaining to religious buildings are oriented at solving an important task of the present day – and namely preservation of those facilities.
2
Content available Fire cause analysis in religious sites
EN
Annually fires destroy many buildings, and among them are religious properties. This paper is related to the dynamics of fires on religious sites and to causes of fires in churches. The main dangers of fires in churches are large number of people, flammable structures, using furnaces for heating and the absence of the second emergency exit. The main causes of fires in churches arise from violations of the rules of installation and power grid, operation careless handling of fire. In order to prevent fires, it is necessary to strictly adhere to the Fire Safety Rules, to keep the electrical and furnace equipment in good working order, and to carry out their inspections and maintenance in a timely manner. Also the building should only be left after making sure that all ignition sources are eliminated.
PL
Każdego roku pożary niszczą wiele budynków, wśród nich są również obiekty kultu religijnego. Niniejszy artykuł dotyczy charakterystycznej dynamiki pożarów obiektów sakralnych oraz typowych przyczyn ich powstawania. Do głównych zagrożeń w miejscach kultu religijnego zalicza się dużą liczbę zgromadzonych osób, niejednokrotnie łatwopalną konstrukcję, wykorzystywanie pieców do celów grzewczych, ograniczoną liczbę wyjść ewakuacyjnych. Do głównych przyczyn pożarów w tego typu obiektach zalicza się nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych (szczególnie w kontekście instalacji, w tym instalacji elektrycznych), nieostrożne obchodzenie się z otwartym płomieniem. W celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej konieczne jest bezwzględne stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych, utrzymywanie urządzeń i instalacji we właściwym stanie technicznym, przede wszystkim poprzez regularne przeglądy i konserwacje. Co więcej, budynki powinny być opuszczane wyłącznie w sytuacji, kiedy absolutnie pewne jest wyeliminowanie wszelkich potencjalnych źródeł pożaru.
EN
Among the entire list of architectural monuments, religious structures depended most heavily on the changes in politics and ideology. If the ruling elite did not take an antagonistic position concerning the dominant religion, it either contributed to its dissemination and affirmation or was at least neutral. In the case when the dominant religion was that of the state and a combination of power and religion was observed, the temples occupied a dominant place in the structure of settlements, and their size and luxurious decoration became evidence of the strength and divinity of power. Using Soviet-Union-era Ukraine as an example, it was proved that places of worship that played the role of ideological and urban development landmarks in the urban environment were systematically destroyed. In the Soviet Union, the conscious destruction of wooden and stone churches and cathedrals took place under the slogan of militant atheism, the denial of God and the fight against religion. The modern restoration of partially ruined or destroyed temples is also a criterion for changing the ideological attitude to religion in independent Ukraine.
PL
Spośród wszystkich zabytków architektury obiekty sakralne w największym stopniu zależały od zmian politycznych i ideologicznych. Gdy elity rządzące nie przeciwstawiały się religii, to albo przyczyniały się do jej rozpowszechnienia i afirmacji, albo były wobec niej neutralne. W przypadku gdy religia miała charakter państwowy i można było zaobserwować jej powiązanie z władzą, świątynie zajmowały dominujące miejsce w strukturze osady, a ich wielkość i bogactwo dekoracji świadczyły o sile i boskości władcy. Ukraina, będąc w przeszłości zależna od Związku Radzieckiego, jest przykładem, że obiekty kultu, które odgrywały szczególną rolę w ideologii i rozwoju urbanistycznym środowiska miejskiego, były systematycznie niszczone. W Związku Radzieckim świadoma dewastacja drewnianych i kamiennych kościołów oraz katedr miało miejsce pod hasłem wojującego ateizmu, wyparcia się Boga i walki z religią. Współczesna renowacja częściowo zrujnowanych lub zniszczonych świątyń jest również przejawem zmiany ideologicznego stosunku do religii w niepodległej Ukrainie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.