Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1230

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ecology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
1
EN
The article presents issues related to equality in the creation of carbon dioxide equivalent. The impact of the increase in the number of residents and roommates, waste generation systems, information and material waste, material waste generation, the age of plastics and digitization are discussed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z równością w tworzeniu ekwiwalentu dwutlenku węgla. Omówiono wpływ wzrostu liczby mieszkańców i współlokatorów, systemów wytwarzania odpadów, odpadów informacyjnych i materialnych, wytwarzania odpadów materialnych, wieku tworzyw sztucznych i cyfryzacji.
PL
Drzewa i pnącza porastające budynki o wielobarwnych fasadach, ceramiczne mozaiki, wieże zwieńczone złotymi kopułami oraz okna o fantazyjnych kształtach to znaki rozpoznawcze niezwykłych realizacji architektonicznych Friedensreicha Hundertwassera. Ten austriacki artysta, aktywista i architekt propagował ekologiczne podejście do rozwoju miast i postulował prawo ich mieszkańców do życia bliżej natury.
PL
Na początku bieżącego roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowej uchwały dostosowującej przepisy związane z miejscami pochówku. Dotychczas obowiązująca Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych regulowała prawnie zarówno tę kwestię, jak i postępowanie w przypadku śmierci. Akcent położony został właśnie na procedury. Jednak wyzwania klimatyczne i przyrodnicze XXI w. powinny skłaniać nas do myślenia o wiecznym odpoczynku również w kategoriach ekologicznych.
PL
Drzewa są ponadczasowym dobrem, o które powinniśmy należycie dbać, tak aby móc je przekazać przyszłym pokoleniom. Wraz z postępującymi zmianami klimatu oraz odczuwalnymi ich skutkami drzewa stają się elementem miasta na wagę złota. 
EN
Purpose: The cognitive article purpose was to indicate significance of pro-ecological actions in a city for creation of a city attachment. The research purpose was to define a significance and perception of ecology in a city among different inhabitant groups. Design/methodology/approach: The inquiry sounding method was applied for this research, using a direct or internet questionnaire sent by e-mail, carried out among Sosnowiec city inhabitants. The sample was selected non-random and purposeful. The research was attended by all the people registered in the city, in the age from 18 to 86 years, divided to 5 age-groups. Findings: Majority of respondents declare that the pro-ecological city image is important for them, but they rarely look by themselves for information about ecological actions taken in the city. They notice best the pro-ecological city’s actions in the ecological city’s communication area. Inter-generation differences are visible in case of a city attachment declaration. Weakest city attachment is declared by a group of young people for whom also improvement of environment status has a small importance. Research limitations/implications: Research was carried among inhabitants of one city. Therefore, research conclusions can be generalized to no other interested group or city. Future research may be developed both in direction of larger city number and wider target groups: tourists, business representatives or City Council workers. Practical implications: Research results indicate that the important aspect of city marketing, the authorities should especially take into consideration, is a communication with inhabitants. Majority of respondents don’t look by themselves for information about ecological actions in a city and they cannot evaluate city authority information policy. Originality/value: Green marketing is a quite strongly explored research area in the business subject aspect, while significantly less publications relate to the city’s ecological marketing. This article includes problems relating to a city image, greens affecting its perception or issues relating to attachment to a domicile. This elaboration is directed to all the people interested in ecology problems in the city and to authorities of other cities, responsible for marketing policy, including ecology.
PL
Sacrum w przestrzeni zamieszkiwania przedstawia szacunek dla niewidzialnego. Ludzie, tworząc prywatne sanktuaria w domach, stawiając przydrożne krzyże i kapliczki, podkreślają swoją potrzebę bezpieczeństwa i ochrony w codziennym życiu. Ale dzisiejsze sanktuaria są inne; architektoniczne i urbanistyczne środki wyrazu różnią się od tych z poprzednich stuleci. Jednocześnie często odnoszą się lub wykorzystują ten sam język by wyrazić ideę sacrum. Pogłębiona analiza prac teoretycznych i przykładów realizacji oparta na wieloletnich badaniach naukowych i obserwacji realizowanych obiektów pozwala autorce na sformułowanie tezy o zmianie paradygmatu zjawiska, które można zdefiniować jako sacrum w środowisku mieszkaniowym.
EN
The sacred in the habitation space depicts respect for the unseen. The people underlined their fear and hope for safety, comfort, and well-being in the sanctuaries inside their homes or roadside crosses and chapels. But contemporary shrines are different; architectural and urban means and solutions differ from those from previous ages. At the same time, they refer to or even use the same elements to express the holy. An expanded analysis of theoretical works and design examples based on longtime research and observations of the described phenomenon allows the author to formulate a thesis about a strongly changing paradigm in what one can describe as the sacred in a housing environment.
PL
Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestia środowiskowa, ale kompleksowe podejście firmy (wspólnie z jej klientami) do lepszego sposobu prowadzenia działalności i rozwoju. Kluczowymi czynnikami w zrównoważonej produkcji opakowań jest możliwość ich ponownego użycia i recyklingu oraz wykorzystywanie do produkcji materiałów odnawialnych i biosurowców. Opisano rolę opakowań do żywności w Gospodarce Obiegu Zamkniętego (GOZ) oraz w zrównoważonym rozwoju. Zaprezentowano najważniejsze zasady ekoprojektowania opakowań w celu ograniczenia powstawania odpadów oraz zwiększenia ich przydatności do recyklingu. Dążenie do zamkniętego obiegu surowców i odpowiedzialnego wykorzystywania materiałów opakowaniowych, w aspekcie zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu środowiska i zmniejszania ich śladu węglowego staje się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w przemyśle opakowaniowym.
EN
Sustainability is not only an environmental issue, but a comprehensive approach to a better way of doing business and growing a company together with its customers. A key factor in the sustainable production of flexible packaging is its reusability, recyclability and the use of renewable materials and bio-based materials. The article describes the role of food pack-aging in the Circular Economy (circular economy) and its role in sustainable development. The most important principles of eco-design of packaging in order to reduce waste genera-tion and its suitability for recycling were presented. Striving for a closed circulation of raw materials and responsible use of packaging materials, in the aspect of preventing further environmental pollution and reducing their carbon footprint, is becoming an important competitive advantage factor in the packaging industry.
PL
Do końca 2022 roku zostało już tylko kilka miesięcy, a rok ten i poprzedni przyniosł już kilka interesujących trendów w branży opakowaniowej. Ponieważ handel elektroniczny nadal jest preferencją konsumentów, a postęp technologiczny i zrównoważony rozwój nadal są priorytetem, branża opakowaniowa wdrożyła i dostosowała się do różnych trendów branżowych na całym świecie. Od roli użytkowej opakowania, poprzez marketingową, dotarliśmy do miejsca, w którym pojawiła się odpowiedzialność i troska o środowisko. Zwłaszcza, że COVID-19 nadal jest powszechnym problemem na całym świecie, klienci szukają marek, które mogą monitorować i zapewniać, że kupowany i spożywany produkt jest higieniczny i nie został naruszony. W.artykule przedstawiono perspektywy branży opakowań, innowacyjne rozwiązania jakimi kieruje się branża opakowaniowa oraz ich stan aktualny.
EN
Although there are only a few months left of 2022, the this year and 2021 has brought about some interesting trends within the packaging industry. With e-commerce continuing to be a consumer preference, technological advancement and sustainability continue to be a priority, the packaging industry has implemented and adapted to various industry trends worldwide. From the functional role of the packaging, through the marketing role, we have reached the place where responsibility and concern for the environment appeared. Especially since CO VID-19 is still a common problem around the world, customers are looking for brands that can monitor and ensure that the product they buy and consume is hygienic and has not been opened up. The article presents the perspectives of the packaging industry, innovative solutions used by the packaging industry and their current state.
EN
The main wealth of the country, its main strategic resource that can ensure political, economic, environmental, and spiritual growth, is human capital. Its intellectual, entrepreneurial, and productive potential, the ability to create and accumulate knowledge, implement it in the production of goods and services, develop unique technologies, invent new types of energy, materials, information, etc., is the engine of scientific and technological progress and innovative restructuring of the economy. Investment in human capital, in intelligence, in the health of the nation, in education and science, and in creating conditions for the normal functioning of everyone is a prerequisite not only for improving the quality of life of the people, but also for achieving the Millennium Goals and Sustainable Development Goals, advancing the country’s development, and its social and political stability. The research is aimed at developing theoretical, methodological, and practical provisions for the formation of strategic priorities for sustainable development of territories based on the reproduction of human capital. The theoretical basis was the available scientific works, certain provisions of normative legal acts, international framework documents, in particular from United Nations: Agenda 21 and the report Our Common Future, as well as local studies. The generalization of various scientific points of view regarding the category of human capital allowed us to establish that it is an integral part of its carrier, and therefore, it is proposed to understand as such a set of personal qualities of a person formed, developed, accumulated and preserved as a result of investments in productive abilities, personal qualities and motivational behavior of an individual, as well as the ability to develop and accumulate the necessary qualities that are in his property, which he uses in economic activities and which provides him with a corresponding income. The article substantiates the value of the category human capital for sustainable development. The territorial features of the reproduction of human capital are determined, based on which it is proposed to consider the region as space. It is proved that the reproduction of human capital occurs in the relationship and interdependence with the general periods of the life cycle of the generation, which served to distinguish the four phases of the reproduction of human capital. The architectonics of determining the strategic priorities of sustainable development of territories based on the reproduction of human capital, which is aimed at solving theoretical, methodological, and applied problems, is proposed.
PL
Głównym bogactwem kraju, jego głównym zasobem strategicznym, który może zapewnić rozwój polityczny, gospodarczy, środowiskowy i duchowy, jest kapitał ludzki. Jego potencjał intelektualny, przedsiębiorczy i produkcyjny, zdolność do tworzenia i gromadzenia wiedzy, wdrażania jej w produkcji towarów i usług, rozwijania unikalnych technologii, wynajdywania nowych rodzajów energii, materiałów, informacji itp. jest motorem postępu naukowo-technicznego i innowacyjności restrukturyzacji gospodarki. Inwestowanie w kapitał ludzki, w inteligencję, w zdrowie narodu, w edukację i naukę oraz w tworzenie warunków do normalnego funkcjonowania wszystkich jest warunkiem nie tylko poprawy jakości życia ludzi, ale także osiągnięcia Celów Milenijnych i Celów zrównoważonego rozwoju, w celu rozwoju kraju oraz wzrostu jego stabilności społecznej i politycznej. Badania mają na celu wypracowanie teoretycznych, metodologicznych i praktycznych zapisów dla kształtowania strategicznych priorytetów zrównoważonego rozwoju terytoriów w oparciu o wzrost kapitału ludzkiego. Podstawą teoretyczną były dostępne opracowania naukowe, niektóre zapisy normatywnych aktów prawnych, międzynarodowe dokumenty ramowe, w szczególności ONZ: Agenda 21 i raport Nasza Wspólna Przyszłość, a także opracowania lokalne. Uogólnienie różnych naukowych punktów widzenia w odniesieniu do kategorii kapitału ludzkiego pozwoliło ustalić, że jest on integralną częścią jego nosiciela, a zatem proponuje się rozumieć jako taki zespół cech osobowych ukształtowanej osoby, rozwijane, gromadzone i utrwalane w wyniku inwestycji w zdolności produkcyjne, cechy osobiste i zachowania motywacyjne jednostki, a także zdolność do rozwijania i gromadzenia niezbędnych cech znajdujących się w jej własności, którą wykorzystuje w działalności gospodarczej oraz co zapewnia mu odpowiedni dochód. Artykuł uzasadnia wartość kategorii kapitału ludzkiego dla zrównoważonego rozwoju. Określane są terytorialne cechy reprodukcji kapitału ludzkiego, na podstawie których proponuje się traktować region jako przestrzeń. Udowodniono, że reprodukcja kapitału ludzkiego zachodzi w relacji i współzależności z ogólnymi okresami cyklu życia pokolenia, co posłużyło do wyodrębnienia czterech faz reprodukcji kapitału ludzkiego. Zaproponowano architektonikę wyznaczania strategicznych priorytetów zrównoważonego rozwoju terytoriów w oparciu o reprodukcję kapitału ludzkiego, która ma na celu rozwiązywanie problemów teoretycznych, metodologicznych i aplikacyjnych.
EN
Economic growth and development with least harm to the environment is one of the biggest challenges for the human. Mining which is considered to be the most inherently unsustainable industry, is at the same time, plays key role in the development process in India and across Globe. It occupy primary position in the supply chain, contributing to the foreign direct investment, exports, government taxes, GDP (National Income) and provide huge labour employment. This paper studies industrial elimination of women, prolong industrial patriarchy, impetuous production, rising demand pressure has added to the quadrupling problems of land degradation, disposal of over burden/waste discharge, deforestation, pollution(air, water, and noise), and damage to forest flora and fauna, occupational health hazards and extreme global environmental damage in a rapid, continuous manner. These continuous and multi-layered problems are giving us reason to re-visioning steps, where we went wrong. Theoretical foundation of eco-feminism traces that negligence and suppression of women in general and in the mining industry, is one of the probable cause that hit environment fiercely. With this in mind, this paper suggests theory of eco-feminism into male centric mining industry as a perspective which is more likely to lead to industrial sustainability, making it more responsible and may provide pro-environmental solutions to the industry. This feminist concept extending it from individualistic level into mining organisations proposes as one of the alternative to combine ecology and commerce to envision sustainability.
PL
Wzrost gospodarczy i rozwój przy jak najmniejszej szkodliwości dla środowiska to jedno z największych wyzwań dla człowieka. Górnictwo, które jest uważane za najbardziej z natury niezrównoważony przemysł, odgrywa jednocześnie kluczową rolę w procesie rozwoju w Indiach i na całym świecie. Zajmuje podstawową pozycję w łańcuchu dostaw, przyczyniając się do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, eksportu, podatków rządowych, wzrostu PKB (Dochodu Narodowego) i zapewnia ogromne zatrudnienie. Ten artykuł bada przemysłową eliminację kobiet, przedłużanie patriarchatu przemysłowego, gwałtowną produkcję, rosnącą presję popytową, która przyczyniła się do problemów degradacji gruntów, usuwania nadmiernego obciążenia / odprowadzania odpadów, wylesiania, zanieczyszczenia (powietrza, wody i hałasu) oraz szkód flory i fauny leśnej, zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy i ekstremalnych globalnych szkód środowiskowych w szybki i ciągły sposób. Te ciągłe i wielowarstwowe problemy dają nam powód do rewizji działań, w których popełniliśmy błędy. Teoretyczne podstawy ekofeminizmu dowodzą, że zaniedbania i represje wobec kobiet w ogólności i w górnictwie są jedną z prawdopodobnych przyczyn działań, które mocno uderzają w środowisko. Mając to na uwadze, niniejszy artykuł przedstawia teorię eko-feminizmu w przemyśle wydobywczym zorientowanym na mężczyzn jako perspektywę, która z większym prawdopodobieństwem doprowadzi do zrównoważonego rozwoju przemysłu, czyniąc go bardziej odpowiedzialnym i może zapewnić prośrodowiskowe rozwiązania. Ta feministyczna koncepcja, rozszerzająca ją z poziomu indywidualistycznego na organizacje górnicze, proponuje jako jedną z alternatyw połączenie ekologii i handlu w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
EN
Understanding all the possibilities of environmentally oriented landscape planning will contribute to the effective environmental planning of the territory and nature management in general. Accordingly, the purpose of the study was to investigate the experience of the European countries towards the introduction of an effective system of environmentally oriented landscape planning and improvement of territories, as well as their protection. For this purpose, it is necessary to comprehensively study the strengths and weaknesses of existing developments in the field of environmentally oriented landscape planning in Europe. An analysis of the best practices of environmentally oriented landscape planning in such countries as Great Britain, France, Germany, the Netherlands, etc. has been conducted. The findings allowed to state that the effectiveness of development and implementation of substantial planning for landscape design depends not only on the volume and depth of research, but to a very large extent from their reasonable and productive organisation. The paper summarises that in environmentally oriented landscape planning, it is first necessary to determine the reasons for planning. Before choosing the object and territory of planning, it is necessary to find out: who are the potential customers and investors – their goals and motivation; what are the problem situations and conflicts in nature management in the area; what is the practical use of the results of landscape planning; the purpose of the territory, including cartographic; the availability of source information, and more. And then make decisions regarding the stages of landscape planning, taking into account the environmental component and, accordingly, the implementation of the idea of landscape planning.
PL
Zrozumienie wszystkich aspektów architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko przyczyni się do efektywnego planowania środowiskowego terytorium i ogólnie do zarządzania przyrodą. W związku z tym celem badania było zbadanie doświadczeń krajów europejskich w zakresie wprowadzenia efektywnego systemu architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko i poprawy obszarów, a także ich ochrony. W tym celu konieczne jest kompleksowe zbadanie mocnych i słabych stron istniejących rozwiązań w dziedzinie architektury krajobrazu zorientowanej na środowisko. Przeprowadzono analizę najlepszych praktyk architektury krajobrazu w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Holandia. Wyniki pozwoliły stwierdzić, że skuteczność opracowania i wdrożenia planowania merytorycznego do projektowania krajobrazu zależy nie tylko od zakresu i głębokości badań, ale w bardzo dużym stopniu od ich racjonalnej organizacji. Stwierdzono, że w planowaniu krajobrazu zorientowanego na środowisko najpierw należy określić przyczyny planowania. Przed wyborem przedmiotu i terenu planowania należy dowiedzieć się: kim są potencjalni klienci i inwestorzy – ich cele i motywacja; jakie są sytuacje problemowe i konflikty w zarządzaniu przyrodą na danym terenie; jakie jest praktyczne wykorzystanie wyników planowania krajobrazu; cel terytorium, w tym opis kartograficzny; dostępność informacji źródłowych itp. Następnie należy podjąć decyzje dotyczące etapów planowania krajobrazowego z uwzględnieniem komponentu środowiskowego w celu odpowiedniej realizacji idei architektury krajobrazu.
EN
The objective of this study is to determine microhabitat preferences of benthic species occurring in epilithic (living on stones), epipsammic (growing on sand), epipelic (growing on mud) and epiphytic (living on seagrass) assemblages of the shallows of the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea). The study material was collected from 19 sites along the Gdynia-Sopot coastal zone, including the Port of Gdynia. Most of the identified diatom taxa were observed in two or three microhabitats. However, diatom species living in only one type of microhabitat and those occurring in all analyzed microhabitats were also recorded. Autecological preferences of the identified diatoms indicate organic pollution of the coastal zone of Gdynia and Sopot. However, a higher frequency of α-mesosaprobionts and polysaprobionts indicates an increase in organic pollution in the Port of Gdynia and Marina Sopot, which is associated with intense port activity and large tourist traffic.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące ekologicznych aspektów procesów wytwarzania. Wskazano na najczęściej niekorzystny dla środowiska wpływ działań człowieka w tym zakresie. Przytoczono przykład ilościowego określenia tego wpływu, a także sposoby pozwalające zmniejszyć jego skutki, m.in. poprzez wykorzystanie recyrkulacji materiałowej i rekuperacji ciepła.
EN
In the paper considerations on the ecological aspects of manufacturing processes were presented. The most common adverse environmental impacts of human activities in this area are indicated. An example of how to quantify this impact is cited, as well as the ways to reduce its effects, including through the use of material recirculation and heat recuperation.
PL
Podobno jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana. Jeśli jednak chodzi o ideę samochodu - ta przez niemal sto lat skutecznie opierała się temu filozoficznemu stwierdzeniu. Oczywiście mam tu na myśli samą koncepcję pojazdu - czyli silnik spalinowy, skrzynię biegów, hamulce, oświetlenie, siedzenia no i nadwozie. Oczywiście samochód z 1920 i 2020 r., to dwa różne światy, ale ich koncepcja była wciąż ta sama. Co prawda na początku XX w. był moment, kiedy samochód z napędem elektrycznym był traktowany jako konkurencja dla pojazdu spalinowego, jednak problemy z magazynowaniem energii spowodowały, że samochody z napędami elektrycznymi przez wiele, wiele lat pozostawały jedynie techniczną ciekawostką.
15
Content available Elektromobilność i OZE na sieci dróg krajowych
PL
Realizowane przez GDDKiA inwestycje w obszarze technologii energetycznych, ukierunkowane są przede wszystkim na kwestie ochrony środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz obniżenie kosztów zużywanej energii. Wspieramy rozwój elektromobilności poprzez budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych na sieci dróg krajowych. Od ponad 20 lat wykorzystujemy też odnawialne źródła energii (OZE). Planujemy również kolejne działania w tym zakresie.
PL
Infrastruktura podziemna, głównie sieci przesyłowe mediów oraz inne konstrukcje zagłębione w gruncie, w tym obiekty inżynierskie infrastruktury komunikacyjnej, były budowane od czasu, gdy zaczęły powstawać pierwsze aglomeracje miejskie oraz ciągi komunikacyjne - drogi i linie kolejowe. Należy podkreślić, że znajdują się one w eksploatacji, mimo że dla części z nich zakładany przepisami okres trwałości już dawno został przekroczony i wymagają pilnych remontów lub przebudowy. Artykuł przedstawia zagadnienia dotyczące jednej z najmniej inwazyjnych metod renowacji tego typu obiektów z wykorzystaniem bezwykopowej technologii Cured In Place Pipe (CIPP), której założenia są spójne z obecną polityką UE dotyczącą zasad zrównoważonego rozwoju.
EN
The underground infrastructure, mainly transmission networks for utilities and other structures buried in the ground, including engineering structures of communication infrastructure, have been built since the time when the first urban agglomerations and communication routes - roads and railroad lines - were established. Many of these objects, or traffic culverts are historical objects. It should be emphasized that most of these objects are still in use, even though their lifespan assumed by general regulations has long been exceeded and they require urgent renovation or reconstruction. This paper presents one of the least invasive methods of rehabilitation of such objects using trenchless technology Cured In Place Pipe (CIPP), which assumptions are consistent with current EU policy for sustainable development.
EN
At present, a deep transformation of the agrobiocenose organisation under the intense anthropogenic factors’ influence is of particular importance. Thus, a significant increase in the number and harmfulness of pests’, phytopathogens’ and weeds species was noted due to the prevailing favourable conditions for their mass reproduction, expansion of habitats, and harmfulness, which inevitably leads to a significant deterioration in the phytosanitary state of cultivated crops. The phytosanitary trouble of agrobiocenoses allows us to say that today plant protection, being the final link in the cultivating technology for agricultural crops, is one of the most important stages in preserving the harvest improving the quality of the products obtained, and reducing their cost. In the current study it was tried to review the modern paradigm of the agricultural technological process efficiency. The relevance of this research is due to the fact that modern technological processes in agriculture cannot be implemented without the practical use of plant protection measures, in particular, the chemical method, which consists in the use of chemical compounds against pathogens of plants, pests, weeds, and is the most common, contributing to a significant increase in the yield of cultivated crops and labour productivity in agricultural production. All this, in our opinion, indicates the high practical significance of the results obtained.
EN
The article presents the generalized results obtained from the analysis of oil pollution of surface waters in the fields of the Far North. The research considered the administrative territorial division of the Russian Federation, the territory of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra (KhMAO). The results of the study performed on the basis of field data on sampling for the year were presented. The influence of the hydrocarbon content in surface waters and snow cover was assessed. The aim of the work was to consider the snow cover as a natural source of pollutants, affecting the accumulation in surface waters and snow cover. The results obtained can be used for subsequent observations of snow cover and surface waters. The data obtained can serve as a basis for planning further research and developing the solutions for environmental protection in the Far North. The analysis of the dependencies between the indicators of hydrocarbon pollution in surface waters and snow cover was carried out using the methods of correlation and parametric multivariate regression analysis. The methods of geoinformation analysis and GIS technologies were also used in the work. It was revealed that the problem of the state of snow cover and its role as an indicator of atmospheric and soil pollution require further research. On the one hand, the snow cover detains metals, and polluted soil areas are formed locally, on the other hand, after the snow melts, the pollutants remaining on the surface with surface runoff enter rivers and are carried by the wind for quite long distances.
EN
Horseshoe crabs have survived until Holocene, but their persistence beyond the Anthropocene is challenged by drastic environment changes that entail impoverishments and the resultant unusual growth sizes. Previously, allometry via morphometric ratio was introduced to classify horseshoe crabs into normal-abnormal growth. However, the descriptive size and weight analysis indicated a considerable portion of Tachypleus gigas with normal allometry. This error was caused by the median sorting of values. Therefore, the same data was treated with correlation before generating a linear equation. By being sexual dimorphs, these arthropods actually have gender-specific morphology indicators which could generate a functional allometry. Since the assessed arthropods were mature, the 19 % yield of smaller female T. gigas was possibly due to degradation effects from poor diets or stress. Yet, for this population, an added risk was female-only harvest. Perhaps, close sizing to male counterparts could be perceived a survival strategy by the female T. gigas. More evidence is needed to strengthen this opinion but for now, this assessment method is novel for accurate allometry assessments in the species with sexual dimorphism. Overall, capture fisheries could have negative impacts and when made severe by sex-specific harvest, the unaccounted practices could collapse sustaining populations.
20
Content available remote Recykling urządzeń elektrycznych
PL
Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki jest zarówno wytwórcą, jak i użytkownikiem sprzętu elektrycznego. Projektuje się w Instytucie m.in. aparaturę łączeniową, urządzenia elektroenergetyczne, silniki elektryczne, zasadniczo większość przyrządów z szeroko rozumianej aparatury elektrycznej, a także w wyspecjalizowanych laboratoriach instytutowych korzysta się z unikalnych urządzeń. Praca i diagnostyka tych przyrządów sterowana jest obecnie głównie przy wykorzystaniu technik komputerowych, które są powszechnym narzędziem pracy nie tylko w Instytucie.
first rewind previous Strona / 62 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.