Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heart rate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Annoyance is the most prevalent community response to environmental noise. Observational and experimental lab studies have shown that exposure to environmental noise leads to annoyance, sleep disturbance, daytime sleepiness, increased heart rate and increased blood pressure. However, previous literature is preliminary based on controlled settings or experimental design, raising the question of the generalizability and applicability in daily life scenarios. This study aimed to investigate two main research questions. First, what is the relationship between short-term annoyance and different amounts of nocturnal aircraft noise exposure in daily life? Second, what is the relationship between physiological parameters, including heart rate, number of awakenings, sleep efficiency, sleep duration and different amounts of nocturnal aircraft noise exposure in daily life? This study also aimed to explore the suitability of non-invasive commercially available activity trackers to measure physiological metrics in a scientific way. During this field study, participants were wearing Fitbit Charge 3 activity trackers recording heart rate and different sleep-derived metrics (e.g. deep sleep duration, sleep efficiency and awakenings). The used activity trackers were readily available, non-intrusive, relatively cheap and easy to use by the participants. Simultaneously, a logbook was used by the participants to track the subjective perception and situational context of air traffic noise exposure. The noise levels corresponding to the exposure of air traffic of each participant were calculated based on the location of the participant and the corresponding radar track using an aircraft noise monitoring system. We hypothesize that a higher amount of exposure to aircraft noise in real life will be associated with increased annoyance, increased rest heartrate, higher number of awakenings, decreased sleep efficiency and decreased deep sleep duration.
PL
Znużenie jest najbardziej rozpowszechnioną reakcją społeczności na hałas w środowisku. Obserwacyjne i eksperymentalne badania laboratoryjne wykazały, że ekspozycja na hałas środowiskowy prowadzi do irytacji, zaburzeń snu, senności w ciągu dnia, podwyższonego tętna i podniesionego ciśnienia krwi. Jednakże, wcześniejsza literatura opiera się wstępnie na ustawieniach kontrolowanych lub projektach eksperymentalnych, podnosząc kwestię uogólnienia i możliwości zastosowania w scenariuszach życia codziennego. To studium miało na celu zbadanie dwóch głównych kwestii badawczych. Po pierwsze, jaka jest zależność między krótkotrwałym znużeniem a różnymi liczbami nocnego hałasu emitowanego przez samoloty w życiu codziennym? Po drugie, jaka jest zależność między parametrami fizjologicznymi, w tym tętnem, liczbą przebudzeń, efektywnością snu, czasem trwania snu a różną ilością narażenia na hałas emitowany przez nocne samoloty w życiu codziennym? Badanie to miało również na celu zbadanie przydatności nieinwazyjnych, dostępnych na rynku urządzeń śledzących aktywność, do naukowego pomiaru parametrów fizjologicznych. Podczas tego badania terenowego uczestnicy nosili urządzenia śledzące aktywność Fitbit Charge 3, rejestrujące tętno i różne wskaźniki fizjologiczne (np. czas trwania głębokiego snu, efektywność snu i przebudzenia). Użyte rejestratory aktywności były łatwo dostępne, nieinwazyjne, stosunkowo tanie i łatwe w użyciu przez uczestników. Jednocześnie uczestnicy korzystali z dziennika rejestrującego w celu śledzenia subiektywnego postrzegania i kontekstu sytuacyjnego narażenia na hałas wytwarzany przez ruch lotniczy. Poziomy hałasu odpowiadające narażeniu na ruch lotniczy każdego z uczestników zostały obliczone na podstawie lokalizacji uczestnika i odpowiadającego mu toru radarowego z wykorzystaniem systemu monitorowania hałasu lotniczego. Zakładamy, że większe narażenie na hałas emitowany przez samoloty w warunkach rzeczywistych będzie wiązało się ze zwiększonym znużeniem, zwiększonym tętnem spoczynkowym, większą liczbą przebudzeń, zmniejszoną efektywnością snu i zmniejszonym czasem trwania głębokiego snu. Wstępne wyniki dotyczące interakcji między narażeniem na hałas emitowany przez samoloty, postrzeganym znużeniem i parametrami fizjologicznymi sugerują, że zwiększona nocna ekspozycja na hałas emitowany przez samoloty wydaje się negatywnie wpływać na efektywność snu i czas trwania głębokiego snu.
EN
This paper presents the experimental results for stress index calculation using developed by the authors information technology for non-contact remote human heart rate variability (HRV) retrieval in various conditions from video stream using common wide spread web cameras with minimal frame resolution of 640x480 pixels at average frame rate of 25 frames per second. The developed system architecture based on remote photoplethysmography (rPPG) technology is overviewed including description of all its main components and processes involved in converting video stream of frames into valuable rPPG signal. Also, algorithm of RR-peaks detection and RR-intervals retrieval is described. It is capable to detect 99.3% of heart contractions from raw rPPG signal. The usecases of measuring stress index in a wide variety of situations starting with car and tractor drivers at work research and finishing with students passing exams are presented and analyzed in detail. The results of the experiments have shown that the rPPG system is capable of retrieving stress level that is in accordance with the feelings of experiments’ participants.
PL
W artykule opisano podstawowe parametry życiowe człowieka takich jak: tętno, temperatura ciała, poziom napięcia mięśniowego, oddech i ciśnienie krwi. W artykule przedstawiono schemat blokowy oraz ideowy systemu monitorującego parametry życiowe wraz z algorytmem oprogramowania urządzenia. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów.
EN
The article describes basic human life parameters such as: heart rate, body temperature, muscle tension, breathing and blood pressure. The article presents a block diagram and electrical diagram system for monitoring vital parameters along with the device software algorithm. Sample measurement results are presented.
PL
Sztuczne sieci neuronowe stanowią obszerny zbiór zagadnień, które mogą być użyte w wielu dziedzinach nauki. Bardzo popularnym ich zastosowaniem jest przetwarzanie i kategoryzacja obrazów. W artykule tym opisano w jaki sposób wykonano i przebadano praktyczną realizację klasyfikatora obiektów z użyciem tychże sieci. Opisany został problem klasycznego detektora obiektów, który następnie posłużył do przygotowania bazy treningowej, ale również jako składowa ostatecznej implementacji algorytmu. Przedstawiono również w jaki sposób przygotowane zostały dane treningowe użyte do wyszkolenia sieci oraz w jaki sposób została wybrana architektury sieci neuronowej. W ostatniej części przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań. Wskazano zaobserwowane wady i zalety takiego podejścia do rozwiązania problemu.
EN
Neural networks are very broad research issue, they find their way into many fields of science. Probably their most popular implementation is met in image processing and classification. This paper describes how to practically implement such classifier based on neural networks. First part describes classical object detector, used later to build a training data set, but also as a part of final product used to process images. Paper describes how aforementioned data set was prepared and how architecture of neural network has been chosen. In the last part there are result of run tests, as well as pros and cons of such solution to the problem.
EN
The aim of the research was to evaluate the occurrence of arrhythmias and heart rate variability during diving in recreational divers. Continuous electrocardiographic (ECG) Holter monitoring was conducted in a group of 50 divers (age 36,8 } 8,7). The recorded data included the duration of the dive, including a period of 60 minutes before the dive and 60 minutes after the dive. Moreover, divers filled in a questionnaire that had been prepared for the purpose of the study and the psychological tests State-Trait Anxiety Inventory (STAI). The ECG recordings were synchronised with dive computers to correlate the ECG changes with diving events and analysed for the heart rate, arrhythmias and conduction disorders. The average heart rate was the highest (M=107.34 beats/minute) before diving, and the lowest after diving (M = 102.00 beats/minute). Supraventricular arrhythmias were recorded in nineteen (38%) of the participants of the study. The number of arrhythmias during diving (M = 14,45) is significantly higher than before (M = 9,93, p < 0,01) and after dive (M = 6,02, p < 0,05). All results were obtained from the continuous ECG Holter monitoring. It seems that using continuous ECG monitoring in conditions similar to diving (physical and psychological stress), brings more benefits than traditional, resting electrocardiogram.
6
Content available remote Heart rate extraction from PPG signals using variational mode decomposition
EN
Monitoring of vital signs using the photoplethysmography (PPG) signal is desirable for the development of home-based healthcare systems in the aspect of feasibility, mobility, comfort, and cost-effectiveness of the PPG device. In this paper, a new technique based on the variational mode decomposition (VMD) for estimating heart rate (HR) from the PPG signal is proposed. The VMD decomposes an input PPG signal into a number of modes or sub-signals. Afterward, the modes which are dominantly influenced by the HR information are selected and further processed for extracting HR of the patient. The proposed scheme is validated over a large number of recordings acquired from three independent databases, namely the Capnobase, MIMIC, and University of Queens Vital Sign (UQVS). Experiments are performed over different data length segments of the PPG recordings. Using the data length of 30 s, the proposed technique outperformed the existing techniques by achieving the lower median (1st quartile, 3rd quartile) values of root mean square error (RMSE) as 0.23 (0.19, 0.31) beats per minute (bpm), 0.41 (0.31, 0.56) bpm and 1.1 (0.9, 1.22) bpm for the Capnobase, MIMIC, and UQVS datasets, respectively. Since the shorter data length is more suitable for the clinical applications, the proposed technique also provided satisfactory agreement between the derived and reference HR values for the shorter data length segments. Perfor-mance results over three independent datasets suggest that the proposed technique can provide accurate and reliable HR information using the PPG signal recorded from the patients suffering from dissimilar problems.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu EvaCopNet oraz wyników badań dotyczących zastosowanych rozwiązań automatycznego pomiaru podstawowych parametrów życiowych, transmisji otrzymanych pomiarów do jednostki obliczeniowej analizującej je pod kątem poziomu zagrożenia życia i wspomagania procesu ustalania kolejności ewakuacji medycznej. Wprowadzenie: W przypadku zdarzeń masowych, w których liczba poszkodowanych przekracza możliwości ratownicze jednostek udzielających kwalifikowanej pierwszej pomocy, włączenie w proces ewakuacji i ratowania poszkodowanych urządzenia monitorującego (znakującego) funkcje życiowe i przesyłającego informacje w trybie on-line bezpośrednio lub za pośrednictwem bezzałogowego statku powietrznego (unmanned aerial vehicle – UAV) do stanowiska dowodzenia zwiększa poczucie bezpieczeństwa zarówno tych osób, jak i ratowników. W wielu krajach są tworzone i rozwijane systemy ewakuacji medycznej w trybie nagłego zagrożenia życia wszystkich osób poszkodowanych w zdarzeniu. Prezentowany system przeznaczony jest do wspierania procesu ewakuacji i ratowania poszkodowanych. Obejmuje on następujące obszary rozwiązań technicznych: mikromoduł oznakowania poszkodowanego FT (FlagTag), moduł radiowy i organizacji sieci Mesh z wykorzystaniem UAV, moduł lokalizacji poszkodowanych QFind oraz programowy moduł integratora danych. Autorzy opisali funkcje i kierunek rozwoju mikromodułu oznakowania poszkodowanego FT. Wnioski: Analiza zdarzeń, w których można wykorzystać system EvaCopNet, oraz przeprowadzone badania poligonowe potwierdziły poprawność przyjętych rozwiązań z zakładaną funkcjonalnością systemu, a także uwidoczniły jego duży potencjał aplikacyjny. Opracowane rozwiązania i składowe systemu EvaCopNet zaprojektowane są tak, żeby można je było rozwijać wraz z postępem technicznym i technologicznym oraz zwiększającą się wiedzą o występujących lub mogących wystąpić zdarzeniach masowych. Znaczenie dla praktyki: System EvaCopNet jest unikatowym rozwiązaniem technologicznym, na podstawie którego można opracować w pełni funkcjonalny system ewakuacji i ratowania z elementami monitorowania poszkodowanych podczas katastrof lub klęsk żywiołowych. Wykorzystanie systemu w realnych działaniach ratowniczych pozwoli na zmniejszenie liczby ratowników bezpośrednio zaangażowanych w obserwację poszkodowanych i w nadzór nad nimi, a kierującemu działaniem ratowniczym umożliwi skierowanie dodatkowych ratowników do bezpośrednich działań w strefie zagrożenia. System przeznaczony jest dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
EN
Aim: The purpose of this article is to present the concept of the EvaCopNet system and the results of research on the applied solutions for the automatic measurement of basic vital signs, transmission of received measurements to the calculating unit which analyses the level of threat to life and supports the process of determining the order of medical evacuation. Introduction: In the case of mass events, where the number of victims exceeds the emergency rescue potential of qualified assistance units, increasing the sense of security for both the injured and the rescuers is possible through a monitoring device (marking) vital signs of the victim and sending information on-line directly or via the UAV to the command post included in the evacuation and rescue process. In many countries, systems of medical emergency evacuation of all people injured in an event are being created and developed. The presented system is designed to support the process of evacuation and rescue of the injured. It includes the following technical solutions: a micromodule marking FT (FlagTag), a radio and organisation module for the Mesh network using unmanned aerial vehicles and a Q-Find victim location module, as well as a software integrator module. The authors described the functions and direction of development of the micromodule marking the injured – FT. Conclusions: An analysis of events in which the EvaCopNet system can be used as well as the conducted field tests confirm the validity of the systems’ functionality and of the adopted solutions, and also demonstrate its great application potential. The developed solutions and components of the EvaCopNet system are designed in such a way that it can be developed along with technical and technological progress as well as knowledge of mass events that may occur. Implications for the practice: The EvaCopNet system is a unique technological solution, on the basis of which a fully functional evacuation and rescue system can be developed with elements of monitoring of injured people during disasters or natural disasters. The use of the system in real rescue operations will make it possible to decrease the number of the rescuers directly involved in observation of and supervision over the injured; on the other hand, the rescue operation supervisor will be able to direct additional forces to proximate actions in the danger zone. The system is dedicated to entities of the National Firefighting and Rescue System – State Fire Service and the Volunteer Fire Service.
PL
W artykule poruszono problem pomiaru tętna i saturacji krwi u osób będących aktywnymi fizycznie. Zazwyczaj takie pomiary wykonywane są u pacjentów, którzy w trakcie pomiaru pozostają w bezruchu. Nowe zastosowania pomiarów parametrów życiowych, jak choćby określanie na ich podstawie zmęczenia, wymuszają nowe podejście do tematu. Wyjaśniono budowę czujnika oraz sposób pomiaru, jak również przedstawiono wyniki badań weryfikacyjnych w odniesieniu do sprzętu komercyjnego.
EN
The paper addresses the issue of pulse and saturation measurement of physically active persons. Such measurements are usually performed on stationary patients. New applications of physiological parameters measurements, however, such as those intended to determine human fatigue based on them, call for new approach. The sensor construction has been explained along with outcomes of validating investigations performed with commercial tools.
PL
Artykuł prezentuje analizę wartości pulsu człowieka w sytuacji wysiłku fizycznego oraz odpoczynku z podziałem na dwie grupy wiekowe oraz płeć. Pomiary wykonano przy użyciu aplikacji mobilnej oraz ciśnieniomierza nadgarstkowego. Badano dokładność pomiaru telefonem względem ciśnieniomierza oraz istotność statystyczną różnic pomiędzy grupami wiekowymi, płcią oraz wykonywaną czynnością. Niedokładność pomiarowa waha się od 4 do 12 %. Aplikacja mobilna dokładnej odwzorowuje puls podczas odpoczynku.
EN
The paper presents the analysis of the human heartbeat value under the physical exercise and rest condition. The test group was divided into four groups regarding age and sex. Measurements were performed using a mobile application and a blood pressure monitor. The phone's accuracy with respect to the blood pressure gauge was measured and the statistical significance of differences between age groups, sex and activity was also computed. Measurement inaccuracy varies from 4 to 12%. The mobile application accurately reproduces the pulse during rest.
PL
Artykuł poświęcono modelowaniu przepływów krwi w tętnicach zdrowych i zwężonych w wyniku miażdżycy przy różnych wysokościach powstałych przewężeń. Część wstępna obejmuje kwestie dotyczące układu krwionośnego, krwi i chorób układu krążenia (miażdżycy). W części badawczej zaprezentowano zagadnienia dotyczące przygotowania modeli fizycznych tętnic oraz wyniki symulacji przepływu krwi. Przeprowadzone badania pozwoliły określić, jaki wpływ na prędkość przepływu, rozkład ciśnienia ma stopień zaawansowania miażdżycy.
EN
This article is about modelling of blood flow in healthy arteries and narrowed as a result of a atherosclerosis at different stages of its development. A preliminary section covers issues concerning cardiovascular system, blood and cardiovascular diseases (atherosclerosis and hypertension). The research presents issues related to physical models of arteries and blood flow simulations. Conducted examinations allowed to determine the effect of the severity of atherosclerosis on flow velocity and pressure distribution.
EN
The Indian brick industry is an unorganized sector in which large numbers of migrant women workers are employed. A survey was conducted on 62 women workers working in different brickfields of West Bengal to assess their physiological workload, nutritional profile, total energy expenditure and energy balance. Energy intake was calculated using physiological fuel values of carbohydrate, fat and protein. From the results it is seen that 13% of the sample population falls under severe (grade III) chronic energy deficiency. The average daily consumption of the workers was comparatively lower than their daily energy expenditure, considering the nature of the job which falls under heavy to extremely heavy categories. This negative energy balance is effectively observed in the nutritional anthropometry data. Thus, an immediate ergonomics intervention with better nutrition should be implemented to improve the health status of the workers so they can safely continue to work for a longer period.
EN
The heart rate of a person is able to tell whether they are healthy. A heart-rate monitoring device is able to measure or record the heart rate of a person in real time, whether it is an electrocardiogram (ECG) or a photoplethysmogram (PPG). In this work, a microprocessor system loaded with a heart-rate monitoring algorithm is implemented. The microprocessor system is the Nios II processor system, which interfaces with an analogue-to-digital converter (ADC) and a pulse sensor. A beat-finding algorithm is used in the microprocessor system for heart rate measurement. An experiment is carried out to analyse the functionality of the microprocessor system loaded with the algorithm. The results show that the detected heart rate is in the range of the average human being’s heart rate. The signal flow within the microprocessor system is observed and analysed using SignalTap II from Quartus’ software. Based on a power analysis report, the proposed microprocessor system has a total power dissipation of around 218.26 mW.
PL
Wzrost poziomu komfortu ludzi w miejskich ekosystemach społecznych doprowadził do tego, że coraz więcej czynników może wpływać na równowagę systemu „społeczeństwo-środowisko naturalne”, a tym samym na zdrowie ludzi. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje wpływ promieniowania elektromagnetycznego (EMR) na organizm człowieka. W każdym punkcie na testowanej powierzchni pomierzono natężenie pola elektrycznego (E), natężenie pola magnetycznego (H) oraz gęstość powierzchniową strumienia energii (μ). Do pomiarów wykorzystano tester Tenmars RF three-Axis Field Strength Meter TM-195. Na potrzeby badań medycznych i ochrony środowiska w wybranych punktach badanej powierzchni aglomeracji Iwano-Frankowska przeprowadzono, w jednym czasie, pomiary natężenia pola elektrycznego (E), pola magnetycznego (H) i gęstości powierzchniowej strumienia energii (μ). Przeprowadzono pomiary akcji serca (HR), skurczowego ciśnienia tętniczego (S) i rozkurczowego ciśnienia tętniczego (D).
EN
The level increase of comfort of the people in the urban social ecosystems has led to becoming a greater number of factors that may affect on the balance of the system “society-natural environment” and, consequently, on the people health. Among them the special place takes the influence of the electromagnetic radiation (EMR) on the human body. At each point of the test area the intensity of the electric field (E), the intensity of the magnetic field (H) and the intensity of the surface density of energy flow (μ) were measured. For the measurements were used tester Tenmars RF three-Axis Field Strength Meter TM-195. For the medical and environmental research at selected points of test area of urban area of Ivano-Frankivsk city at one time with intensity measurements of electricfield (E), magneticfield (H) and the surface density of energy flow (μ) conducted measurements of heart rate (HR), systolic arterial pressure (S) and diastolic arterial pressure (D).
PL
Krioterapia ogólnoustrojowa to metoda fizykalna, która wykorzystuje bodźce temperatury kriogeniczne (o temperaturze poniżej –100 C) aplikowane w krótkim czasie celem wywołania i wykorzystania fizjologicznych reakcji organizmu na zimno. Badaniami objęto 1964 pacjentów, w tym 856 kobiet (43,5%) i 1108 mężczyzn (56,4%), przydzielonych do sześciu grup badawczych. Chorych poddano serii 10 zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej wykonywanych 1 raz dziennie (od 1–3 minut) przez kolejnych 10 dni. W badanych grupach dokonywano oceny zmian wartości tętna oraz ciśnienia tętniczego krwi po każdym zabiegu krioterapii. W ocenianej grupie pacjentów największa grupę stanowili pacjenci z zespołami bólowymi kręgosłupa (53,3%). Przeprowadzona ocena tętna i ciśnienia tętniczego krwi wykazała, że odnotowywane zmiany wartości były istotne statystycznie (p < 0,01). Częstość akcji serca na początku zabiegów ulega podwyższeniu, a następnie ulegała stopniowej normalizacji do poziomów wyjściowych. Nie odnotowano zmian parametrów ciśnienia skurczowego krwi. Wyniki dotyczące oceny ciśnienia rozkurczowego krwi wykazały początkowy wzrost, a następnie spadek.
EN
Systemic cryotherapy is a physical method, which uses cryogenic stimuli in low temperatures (below –100 C) applied for a short time to cause several physiological organism reaction. The study comprised 1964 patients, including 856 females (43.5%) and 1108 males (56.4%) divided in to the six study groups. There were 53,3% patients with spinal low back pain. The 10 whole body cryotherapy procedures, once daily, lasted for 1–3 minutes, were administrated. The changes of pulse and arterial blood pressure (before therapy and after its completion) after every cryotherapy procedures, were monitored. The observed changes were statistically significant (p < 0,01). The pulse rate was higher on the beginning of therapy, and then returned to the initial values. The same behavior was observed fore diastolic pressure. There were no statistically significant changes of the systolic pressure.
15
Content available Mikrokrążenie krwi, tętno i fala tętna
PL
Wstęp i cele: W artykule przedstawiono budowę i funkcję mikrokrążenia. Pokazano mechanizm regulacji przepływu krwi w naczyniach mikrokrążenia. Omówiono regulację i czynniki wpływające na przepływ krwi w mikrokrążeniu. Zdefiniowano tętno i falę tętna. Przedstawiono charakterystykę fali tętna. Głównym celem pracy było podanie charakterystyk mikrokrążenia, tętna i fali tętna w warunkach fizjologicznych. Materiał i metody: Materiał stanowiły dane z literatury przedmiotu. Zastosowano metodę opisu, syntezy i analizy danych. Wyniki: Opisano części składowe mikrokrążenia oraz czynniki wpływające na regulację mikrokrążenia. Opisano hipotezę biogenną dotyczącą mikrokrążenia. Przedstawiono składowe i rodzaje tętna. Opisano charakterystykę fali tętna. Wniosek: Funkcje mikrokrążenia, tętno i fala tętna mogą mieć związek z dynamiką i charakterystykami wytrzymałościowymi naczyń układu krążenia.
EN
The paper presents the structure and function of the microcirculation. The Authors show a mechanism for regulating blood flow in the vessels of the microcirculation. Regulation and factors affecting the blood flow in the microcirculation have been also discussed. Heart rate and pulse wave have been defined. Some characteristics of the pulse wave have been presented. The main aim of the study was to describe the characteristics of microcirculation, pulse rate and pulse wave under physiological conditions. Material and methods: The study was based on data from medical literature. The method of characterization, synthesis and analysis of data have been presented in this paper. Results: In the paper have been described some components of the microcirculation and the factors affecting the regulation of microcirculation. Biogenic hypothesis has been described which refers to microcirculation. In the considerations have been presented not only the components and types of pulse but also some characteristics of the pulse wave. Conclusion: Microvascular functions, heart rate and pulse wave may be related to the dynamics and the strength characteristics of blood circulation.
EN
The process of rehabilitation after heart disease is a major problem today. Existing mathematical model is phenomenological. This paper presents a mathematical model of the heart rate and pressure under the influence of physical activity. The identification of the presented model based on the modified gradient Levenberg-Markvadt method supplemented with the procedure of initial ratios choice is introduce for the first time.
EN
We developed a music-heart beat feedback system to test the efficacy of the entrainment between music and human heart beat. As a result of regulating the music tempo as 10% faster (namely FAST condition) or slower (SLOW) than heart beat in a real time series, the subjects’ heart rate was successfully modulated as significantly higher in the FAST condition and lower in the SLOW condition. The timeliness regulation of this feedback system may play a key role to bring forth the music-heart beat entrainment.
PL
Artykuł prezentuje projekt oraz początkową fazę testów eksperymentalnych czujnika optycznego umożliwiającego rejestrację aktywności oddechowej oraz pracy serca. Czujnik zbudowany na bazie światłowodowej siatki Bragga charakteryzuje się odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne, co pozwala na realizację pomiarów w środowisku rezonansu magnetycznego. Analiza statystyczna otrzymanych wyników wykazała, że czujnik charakteryzuje się dobrymi właściwościami pomiarowymi, mogącymi sprostać podstawowym potrzebom monitorowania pacjenta.
EN
This article shows the design and the initial phase of experimental tests carried out on a fiber-optic sensor allowing breathing and heart rate to be registered. The sensor, based on the fiber Bragg grating, is immune to electromagnetic interference, which enables measurements to be carried out in the magnetic resonance imaging environment. A statistical analysis of the obtained results shows that the sensor has good measuring properties able to meet the basic requirements for patient monitoring.
PL
W artykule przedstawiono sposób użycia elektromechanicznej folii EMFi do pomiaru częstości skurczów serca człowieka. Stanowisko pomiarowe składa się z dwóch sensorów EMFi, umieszczonych na typowym krześle biurowym, modułu referencyjnego do pomiaru EKG i SpO2 oraz karty DAQ. Wyznaczono wartość tętna dla sygnału EMFi i EKG. Błąd pomiaru tego parametru określony z serii pomiarów wykonanych w czasie 1 minuty i szacowany jako różnica między sygnałem pochodzącym z EMFi a sygnałem EKG wynosi < 1 %.
EN
The Electro-Mechanical Film (EMFi) sensor for measurement of the human heart rate is presented. EMFi material is used to non-invasive technique for the assessment of the cardiac function called ballistocardiography (BCG). Construction and sensor operation are shown in Fig. 2. There was built a measurement setup from a typical office chair with ECG and SpO2 reference module (Fig. 4) for obtaining the ballistocardiogram . The EMFi signals from a subject sitting on the chair are recorded by a specially-designed amplifiers, analog filters and dedicated data acquisition card. A Matlab PC software was used for recording, data processing and displaying the results. EMFi sensors were mounted on the chair seat and backrest. The example signals are shown in Figs. 5, 6. The authors' method was evaluated by comparing the beat-to-beat heart rate (HRBB) values obtained from the EMFi sensors with the accurate reference values calculated from the reference ECG signal. The experimental results (calculated heart rate) are presented in Figs. 9, 10. The measurement error for the HRBB parameter, estimated as a difference between the EMFi and reference signal, is below 1 %, during 60-second recording.
PL
Celem pracy jest wstępna analiza wpływu czynników: fizjologicznego - wieku oraz chorobowych - zaburzeń oddychania, na entropię wieloskalową (Multiscale Entropy) rytmu pracy serca. W pracy dokonano analizy wpływu wieku na dwóch szerokich grupach badanych: osobach zdrowych (wiek od 1,5 do 63 lat) oraz grupie w wąskim przedziale wiekowym (40-50 lat) o różnym zakresie występowania zaburzeń oddychania w czasie snu (wskaźnik liczby zaburzeń oddychania RDI - Respiratory Disturbance Index 0,5 - 111 1/h). Wykazano wpływ wieku na wartość entropii (zmniejszanie), szczególnie w grupie osób dorosłych, oraz wpływ zaburzeń oddychania i zjawisk im towarzyszących (wybudzenia).
EN
High costs and complication of standard polysomnography (PSG) lead to attempts to develop cheaper and less complicated methods. The analysis of heart rate complexity using non-linear dynamics methods seems to be promising, however the dynamics of heart rate is biased by several physiological factors. The aim of that study was to check the influence of a physiological factor - age and of respiratory disorders during sleep on heart rate variability analysed by multiscale entropy (MSE). The two groups were selected from archived measurements from the Sleep Laboratory of Institute for TBC and Lung Diseases Rabka Branch: a healthy group and a group of semi-constant age but without limitations to those disorders (Table 1). In both groups the full night diagnostics PSG according to the American Academy of Sleep Medicine (AASM) rules was performed. The R-R intervals were detected in the recorded ECG signal (250Hz), and the multiscale entropy (Goldberg's MSE) was calculated. We found high correlation between the entropy and age (Figs. 1, 2, 3) in adults, however in the children group (age<15) there was no such relation. Similar results were found in analysis of the influence of respiratory disorders on the RR time series entropy (Figs. 4, 5, 6, 7). The results lead to a conclusion that heart rate complexity described with use of the MSE analysis is strongly biased by age. MSE could also detect changes in RR time series associated with respiratory disorders during sleep. The further investigations should be performed to
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.