Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawodawstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Conservation of cultural heritage is significant as it provides identification and continuity for the next generations. However, the degree of interest differs from country to country. While developed countries have come a long way in this field, developing countries are still struggling to catch up with them. The objective of this paper is to investigate and analyze the evolution of pro-cultural conservation legislation in various cultural and geographic contexts. The researcher selected United States of America, France, and Egypt after reviewing different conservation movements in several countries. The selection criteria took into consideration countries that have established an advanced and mature conservation process, have wide experience in the field of heritage conservation, and possess contrasting examples in conserving the cultural heritage. The evolutionary study of these countries provides a broader and deeply understanding of the conservation legislation which will reflect appropriately on the development of the cultural heritage in the other countries.
PL
Konserwacja dziedzictwa kulturowego jest ważna i pozwala przyszłym pokoleniom na identyfikację i ciągłość. Natomiast stopień zainteresowania różni się między krajami. O ile kraje rozwinięte zaszły daleko na tym polu, o tyle kraje rozwijające się wciąż starają się za nimi nadążać. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i przeanalizowanie ewolucji prokulturowego prawodawstwa konserwatorskiego w różnych kontekstach kulturowych i geograficznych. Badacz wybrał Stany Zjednoczone, Francję i Egipt po przeglądzie różnych ruchów konserwatorskich w wielu krajach. Kryteria wyboru brały pod uwagę kraje, które ustanowiły zaawansowany i dojrzały proces konserwatorski, posiadają szerokie doświadczenie w dziedzinie konserwacji dziedzictwa oraz prezentują kontrastujące przykłady w konserwacji dziedzictwa kulturowego. Badanie ewolucyjne tych krajów pozwala lepiej zrozumieć prawodawstwo konserwatorskie, które odpowiednio odciśnie się na rozwoju dziedzictwa kulturowego w innych państwach.
2
PL
Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji weszła w życie niemal równy rok temu. W tym czasie została ona już raz znowelizowana, a przewidziane w niej wsparcie zatwierdziła Komisja Europejska. Wydano także szereg dotyczących jej aktów wykonawczych. Wydaje się zatem, że jest to dobra okazja do przybliżenia prawnych aspektów wsparcia dla kogeneracji w ich obecnym kształcie.
EN
Land consolidation and land compensation require the evaluation of the productivity of the exchanged or recompensed areas. A serious deficiency in land consolidation regulations set by the Agricultural Land Ownership and Use Act, 1991 is the 10% restriction on the difference in the exchanged areas before and after land consolidation. The simultaneous action of the current methodology for equating lands by their quality, together with the legal restrictions of this Act, limits the implementation of land consolidation to only highly productive lands of the 1st to the 3rd land category. The objective of this paper is to suggest a method for extending the implementation of land consolidation to larger areas and to recommend a fairer calculation method in equating lands by their quality. Two approaches to landed property exchange are united. One of them is based on the mean estimates of land productivity per land category (MLPE) (considering the Bulgarian Land Categorization System), the other one – on the detailed land productivity estimates of each landed property (DLPE). The adapted FAO Land Suitability Classification is suggested to identify areas suitable for land consolidation. Regression analysis and expert assessment were used. The data required for GIS processing are specified and systemized. A proposal for the improvement of the legal framework is given.
PL
Scalenie i wymiana gruntów wymagają określenia wartości szacunkowej gruntów wymienianych lub scalanych obszarów. Poważnym niedociągnięciem w przepisach dotyczących scalania gruntów, określonych w ustawie o własności i użytkowaniu gruntów rolnych z 1991 roku, jest dopuszczalna 10-procentowa różnica między określanymi wartościami szacunkowymi przed scaleniem i po scalaniu gruntów. Stosowana obecnie metodyka porównywania gruntów na podstawie ich jakości i ograniczenia wynikające z ustawy powodują, że scalaniu podlegają tylko grunty wysoko produktywne od I do III klasy. Celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie poszerzenia zakresu metody scalania gruntów na większych obszarach oraz zarekomendowanie sprawiedliwszej metody obliczeń przy porównywaniu gruntów według ich jakości. W tym celu połączono dwa podejścia. Jedno z nich opiera się na średnich szacunkach produktywności gruntów na podstawie Bułgarskiego Systemu Klasyfikacji Gruntów, drugie – na szczegółowych szacunkach produktywności gruntów dla każdej kategorii gruntów. Zaproponowano określenie obszarów nadających się do scalania za pomocą odpowiednio do stosowanej klasyfikacji przydatności gruntów. Zastosowano analizę regresji i ocenę ekspercką. Określono i usystematyzowano dane wymagane do przetwarzania danych w systemie GIS. Przedstawiono propozycję udoskonalenia ram prawnych.
PL
W tym roku kończy się 15-letni okres wsparcia pierwszej generacji elektrowni wiatrowych, powstałych wraz z wprowadzeniem systemu zielonych certyfikatów w 2005 r. Oznacza to, że za chwilę wielu inwestorów stanie przed problemem utylizacji wyeksploatowanych elementów turbin, przede wszystkim łopat - najtrudniejszych w recyklingu.
PL
Osady ściekowe wytwarzane są w sposób ciągły podczas oczyszczania ścieków. Dlatego zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych stanowi problem występujący na obszarze całego kraju i wymaga ciągłych działań. Wzrost ilości komunalnych osadów ściekowych i jednocześnie zakaz ich składania powodują, że zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych stało się ważnym problemem społecznym, ekologicznym i technicznym.
PL
Odpowiedzialność związana z postępowaniem z osadami ściekowymi regulowana jest przez ustawy i kodeksy. Sprawca czynu zabronionego może zostać ukarany karą pozbawienia wolności nawet do lat 12 lat.
PL
Celem artykułu jest charakterystyka i analiza głównych grup zmian, jakie nastąpiły w polskim systemie ochrony przyrody w latach 1989-2015 oraz wskazanie obszarów problemowych, które wymagają dalszej poprawy. W trakcie badań nad przedstawianymi problemami wykorzystano analizę aktów prawnych i danych statystycznych oraz studia literaturowe.
EN
Changes which have taken place in Poland since the political and economic transition of the year 1989 concern many various aspects. One of them is nature protection system. In this case three main kinds of changes may be specified, namely: legal and institutional ones, building ecological consciousness and establishing new forms of nature conservation. Changes in the nature protection systems allow for building a coherent system of nature conservation as well as for the better preservation of biodiversity and natural values. Pro-ecological NGOs in Poland are more active – that also may be a sign of rising ecological consciousness. The control of investment process is getting stronger as well. However, some questions related to nature protection still require improvement.
8
Content available Aktualny stan legislacji CCS w Niemczech
PL
The European Commission directive has been transposed into national law (“Gesetz zur Demonstration und Anwendung von Technologien zur Abscheidung, zum Transport und zur dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid” vom 17. August 2012 – KSpG). The national law allows a limited amount of CO2 to be stored underground for demonstration purposes until 2017. At the end of 2017 the effectiveness and application of the law shall be reviewed. The execution of the federal law is regulated by state legislation. Even before that above mentioned date, on May 30th 2012, the state of Mecklenburg-Vorpommern passed a state law prohibiting the storage of CO2 within the state territory and in the Baltic Sea, out to the 12 NM limit. In 2014 appeared a similar state law. On March 27th 2014 Schleswig-Holstein passed a state law banning CO2 storage in all regions of the state territory including the 12 NM zone in the Baltic and North Sea. The government of Lower Saxony prepared a comparable state law, which is expected to be finalized soon, exluding the storage in the entire state territory. The parliament and government of Brandenburg have rejected a proposal of the green party (Die Grünen) for a state law prohibiting CO2 storage in Brandenburg, as they do not want to exclude the entire territory without an examination of each individual site. However, without common criteria for the suitability or exclusion of regions for CO2 storage on a federal level, Brandenburg does not want to allow further storage projects, apart from the research storage in Ketzin. Most of the CO2 storage potential in Germany is expected to be in the North German basin. The four states that currently exclude CO2 storage, cover most of the area of this basin. Which reduces the potential area for CO2 storage demonstration projects in Germany considerably. The federal KSpG includes various issues that shall be regulated in decrees that shall be elaborated in agreements between federal and state governments. Amongst those issues are also specifications for suitable storage sites, which are claimed by Brandenburg as a prerequisite for permitting future storage projects. Because of the fundamental differences between the federal and some state governments, none of these decrees has been produced jet. These legal uncertainties and other obstacles, such as the low carbon credit price, are the reason why all planned industrial demonstration projects in Gemany, proposed by Gas de France, RWE, and Vattenfall, have been withdrawn. Thus, CCS does not seem to be a promising option in the national climate protection portfolio for the near future in Germany. However, despite of the current pessimism in Germany, the global progress of CCS projects, especially in combination with its utilization, mainly for enhanced oil recovery, must not be forgotten. And, storage underneath of the North and Baltic Sea out off the 12 NM-boundary is still an option. Both in national and in international waters.
PL
W artykule przedstawiono akty prawne regulujące zasady uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu handlowego nawozu ogranicznego lub środka wspomagającego uprawę roślin. Określono zakres badań niezbędnych do wykonania oraz opisano konieczne do uzyskania opinie uprawnionych instytucji. Przedstawiono również niezbędną dokumentację konieczną do skompletowania w celu złożenia odpowiedniego wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaprezentowano przykładowy harmonogram rzeczowo-czasowy związany z procedurą uzyskania dopuszczenia do obrotu środka wspomagającego uprawę roślin polowych.
EN
The legal acts which regulate the authorization for placing the fertilizer or plant conditioner for the commercial market have been presented in the article. The scope of the necessary research to perform has been specified and the opinions of authorized institutions which are necessary have been described. The scope of the necessary and complete documentation, which is required to submit the appropriate application to the Ministry of Agriculture and Rural Development has been presented as well. The financial-material schedule, that is associated with the procedure to obtain authorization to trade for plant conditioner was presented.
PL
Udział spółek wodnych w zbiorowymi zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wydaje się naturalny. Co ciekawe założenie to pokrywa się z wynikami prac badawczych nad funkcjonowaniem systemu zasobu wód podziemnych w Los Angeles przeprowadzonych przez Elinor Ostrom, która za te analizy otrzymała jako pierwsza kobieta Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii. Jakie korzyści daje to rozwiązanie?
PL
W artykule szczegółowo omówiono funkcję rzeczoznawcy budowlanego w hierarchii zawodowej. Opisano aktualne zmiany dotyczące wykonywania tego zawodu, związane z deregulacją oraz przedstawiono ocenę środowiska zawodowego, dotyczącą obowiązujących uregulowań prawnych.
EN
The article looks at the function of the quantity surveyor in the occupational structure. New deregulation changes regarding this occupation are specified and an analysis of the occupational environment related to the abiding law is presented.
13
Content available Legislation and road safety
EN
Traffic accident statistics point out that the most dangerous fault of drivers is the fact of not adapting the speed of their vehicles. Many of them often do not realize the fact that it is necessary to comply with the allowed speed not only for their own travel safety but also because of other road users ability to respond to them. In this case the driving speed is an essential assumption to handle a situation not only in a populated urban area but also on the open road. The quality and condition of the road surface has a signifi cant impact on the driving safety. Drivers are oft en unaware of the fact that with increasing speed also their kinetic energy increases, which is converted into braking heat then and the braking distance of their vehicles gets longer. The text provides some model situations of these effects.
PL
Dlaczego w Polsce nie ma planów zagospodarowania przestrzennego? Dlaczego brakuje dokumentów, które jasno wyznaczałyby kierunki rozwoju miast, ustalały związki między rozwojem a środowiskiem, strukturą osadniczą a siecią transportową, określały kierunki i zasady przebiegu autostrad przez tereny o wybitnych walorach przyrodniczych? Czy trudno zrozumieć, że szereg konfliktów środowiskowych i opóźnień w realizacji kluczowych dla kraju inwestycji wynika właśnie z braku planów?
PL
Artykuł omawia wprowadzone po 2000 roku elementy polskiego prawodawstwa, oddziaływające na funkcjonowanie żeglugi śródlądowej w Polsce. Wyszczególniono dyrektywy Wspólnot Europejskich implementowane powyższymi aktami. Ponadto przedstawione zostały praktyczne przykłady funkcjonowania przepisów oraz ich skutki gospodarcze. Przybliża także kwestie związane z problemami związanymi z ochroną środowiska, brakiem środków oraz podziałem administracji żeglugi i zarządem gospodarki wodnej.
EN
The elements of Polish legislation implemented from directives of the European Communities after 2000 influencing operation of the inland water shipping in Poland are specified in the article. Some practical aspects of newly implemented rules and their influence on local economy have been studied and presented. Beside, with reference to the implemented rules, the article enlightens problems with protection of natural environment , shortage of financial means and separation of the Administration of Navigation from the Management of the Water Management.
PL
Opłaty za usuniecie drzew lub krzewów z terenów uzdrowisk są o 100% wyższe od opłat podstawowych. W praktyce oznacza to, że usunięcie drzew i krzewów z terenów uzdrowiskowych wiąże się z dużo wyższymi kosztami niż usunięcie drzew i krzewów z innych terenów, a w zależności od strefy ochronnej okazuje się często niewykonalne.
PL
Prawidłowe ustalenie kręgu podmiotów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym w sprawach wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia ma charakter bardzo złożony. Jednocześnie błędy popełnione w tym zakresie mogą rzutować na prawidłowość przeprowadzenia całego postępowania.
18
Content available remote Środki prawne na straży bezpieczeństwa chemicznego
PL
W artykule przedstawiono i krótko omówiono działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa chemicznego i wybrane dokumenty prawne w UE i w Polsce poświęcone temu zagadnieniu. Przywołano również przykłady poważnych awarii z udziałem substancji chemicznych, które stanowiły istotny argument przyspieszający prace legislacyjne w dziedzinie zarządzania chemikaliami i sytuacjami awaryjnymi przez nie wywołanymi.
EN
The article presents and briefly discusses measures undertaken to ensure chemical safety and selected legal documents related with this issue in the EU and in Poland. It also describes examples of serious emergency situations involving chemical substances that constituted an important argument to speed up legislative work concerning chemical substances management and emergency situations they might provoke.
PL
Zagadnienia ochrony zieleni, drzew i krzewów sa także regulowane w procesie cywilnym, w tym prawie sąsiedzkim, które obejmuje zagadnienia ziwiązane z sąsiedztwem gruntów należących do różnych właścicieli.
20
Content available remote Sytuacje kryzysowe : próba parametryzacji
EN
Crisis phenomena, which have been accompanying mankind since very early times, are always a complicated process that requires taking special activities. They are minor or major challenges that do not allow remaining indifferent. Obviously, these phenomena relate not only to single people but also larger communities, a whole country including. In such conditions, undertaking activities is extremely complicated because apart from the need to engage many different assets it requires also necessary legal regulations. The attempts to regulate the idea and definition of crisis situations in the Polish legal system were undertaken at the beginning of 2000. They resulted from the necessity to fulfil “a legal gap” between an ordinary state of the country’s functioning and states of emergency. The works were finalised in the middle of 2007 with passing the Bill on Crisis Management including, among others, the definition of a crisis situation. Unfortunately, the problem has not been completely solved. The accepted definition, far different from the one used in science, has raised many doubts from the very beginning. Finally the Bill on Crisis Management was appealed by the Democratic Left Alliance (SLD) to the Constitutional Tribunal. Thus there is a probability that the work on defining the crisis situations will be continued. The article features the course of creating the definition of crisis situation in the Polish system of law. Essential differences were indicated between a crisis situation and emergency situation in the state functioning. Also a general course of a crisis situation and presenting its characteristic moments are characterised.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.