Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 628

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
PL
W artykule jest opisany przypadek i przyczyny zalania budynków Starówki Zielonej Góry z powodu pływów hydrogeologicznych. Zaprezentowano także techniczne problemy związane z remontem tych budynków.
EN
In this paper described an accident and causes of underflood of house in region of Old Town of Zielona Góra city as an effect of hydrogeological floods. The article presents the technical problems with recon ditions of this buildings.
2
Content available remote Effect of the wind speed and direction on energy balance in building
EN
In the present paper, the problems connected with the direction and velocities of the wind, having a significant effect on energy balance in a building, have been discussed. The discussed issue concerns the construction object (10-floor skyscraper) being shielded with many obstructions, which is affected by wind activity. The analysis concerns also the balance of heat energy of the discussed building which serves keeping of thermal comfort and by this, it is a summarization of heat profits in the building, obtained from internal heat sources and solar profits, connected with the losses, caused by heat transfer via external construction baffles and ventilation system. The problem connected with the wind and its role in the energy balance has been also presented. Apart from a good thermal insulation of external baffles, the coefficient of heat loss caused by heat transfer plays also a meaningful role. The mentioned building has been subjected to analysis which concerns the impact of the direction and speed of the wind on the heat transfer coefficient. The aim of the study was to determine the influence of the direction and speed of the wind on the value of heat transfer coefficient. As far as the dynamic values of surface heat coefficient are concerned, they have been presented in the table.
PL
W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z kierunkiem oraz prędkością wiatru, który ma istotny wpływ na bilans energii w budynku. Została poruszona tutaj kwestia, która dotyczy obiektu budowlanego (10 piętrowego wieżowca) osłoniętego wieloma przeszkodami, na który ma wpływ działanie wiatru. Analiza dotyczy również bilansu energii cieplnej budynku , która służy do utrzymania komfortu cieplnego, a tym samym stanowi sumaryczne zestawienie zysków ciepła w budynku otrzymanego z wewnętrznych źródeł ciepła oraz zysków solarnych związanych ze stratami spowodowanymi przenikaniem przez zewnętrzne przegrody budowlane oraz wentylację. Została również przedstawiona kwestia związana z wiatrem oraz jego rolą w bilansie energii. Oprócz dobrej izolacji termicznej przegród zewnętrznych duże znaczenie ma tutaj współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Budynek został poddany analizie, która dotyczy kierunku i prędkości wiatru na współczynnik przenikania ciepła, badanie miało na celu ustalenie jaki wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła ma kierunek i prędkość wiatru. Jeżeli chodzi o wartości dynamiczne przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni zostały przedstawione w pracy w tabeli.
PL
W prawie budowlanym dokonuje się klasyfikacji obiektów budowlanych na budynki, budowle i obiekty małej architektury. Explicite zdefiniowany jest budynek, ale bez określenia elementów składowych. Budowlą natomiast jest obiekt niebędący budynkiem. Takie potraktowanie wymienionej problematyki stwarza wiele trudności przy klasyfikacji obiektów budowlanych. Dotyczy to m.in. obiektów elektroenergetycznych. Klasyfikacja ta jest istotna przy ustalaniu np. podatku od nieruchomości.
EN
The construction law classifies construction facilities into buildings, structures and small architecture objects. Explicitly is defined as a building but no components are defined. A structure is an object that is not a building. Also the treatment of the above-mentioned issues poses many difficulties at the outset in terms of the appropriate qualification of the considered construction facilities. This applie sincl. to power facilities. This classification is important when determining, for example property tax.
5
Content available remote Osuszanie oraz izolacje wtórne i techniki wodochronne stosowane w budynkach
PL
O bezawaryjnej pracy obiektów budowlanych decyduje wiele czynników, a wśród nich ważną rolę odgrywają warunki cieplno-wilgotnościowe, w jakich pracują. W przypadku obiektów starych, projekt uwzględniał ten problem tylko fragmentarycznie, a przecież zmieniająca się z upływem czasu eksploatacja lub powstające kataklizmy często powodowały tworzenie się ognisk wilgoci, a w konsekwencji pojawianie się procesów korozyjnych, w tym mikrobiologicznych wywoływanych przez grzyby domowe, pleśniowe, glony i porosty oraz wirusy i bakterie. Problemy sanitarne stają się wówczas istotne, a uzupełniają je korozja chemiczna i elektrochemiczna. Konieczne jest wówczas osuszanie obiektów i wykonanie izolacji wtórnych.
EN
About the work of objects without damage decides many agents, first of all thermal-moisture conditions in buildings. In the old building the reason of this problem was the fragmentary design and after all in time and exploitation of objects. It caused occasion to produce some moisture places and in consequence – corrosion and first of all biological corrosion. The microbiological processes are produced by house fungi and moulds, algae, lichens and bacteria. Moisture and biological agents imply the sanitary problems. The chemical and electrochemical corrosion of materials at past was implicated and at present is also implicated. In this instance, it is necessary to execute the drying of walls and repeated isolations.
6
Content available remote Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów zastosowania termowizji do oceny stanu technicznego budynku i jego instalacji. Ocenie poddano poprawność wykonania rozwiązań konstrukcyjnych, prac termomodernizacyjnych i sposobu użytkowania mieszkań. Analizowane budynki zostały wzniesione w technologii tradycyjnej, drewnianej i uprzemysłowionej. Wykazano, że termowizja jest szybką metodą oceny stanu technicznego elementów budynku oraz środowiska wewnętrznego. Umożliwia wskazanie miejsc wadliwego wykonania prac oraz przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk w mieszkaniach.
EN
The article presents several examples of the use of thermovision to in order to assess the technical condition of a building and its installation. The author examines the factors, such as the correctness of constructional solutions, execution of thermomodernization treatments and the way of using apartments. The analyzed buildings were built in traditional, wooden and industrialized technology. It has been shown that thermovision is a quick method for assessing the technical condition of building elements and for assessing the internal environment. What is more, thermovision allows you to indicate places of faulty execution of works and the reasons for the occurrence of adverse phenomena in apartment.
8
Content available remote Czynniki mikrobiologiczne a profilaktyka i rewaloryzacja budynków mieszkalnych
PL
Podatność obiektów budowlanych na czynniki mikrobiologiczne jest duża i dotyczy wszystkich konstrukcji, zarówno pracujących w warunkach podwyższonej wilgotności, jak i w temperaturze optymalnej dla egzystencji człowieka. Nadmierny rozwój tych czynników związany jest z błędami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków. Analiza koincydencji trwałości obiektów i zdrowia mieszkańców z fizjologią i morfologią czynników pozwala na prowadzenie określonej profilaktyki i rewaloryzacji mikrobiologicznej w budynkach.
EN
Suppleness of building objects on microbiological agents is big and concerns all of constructions, which work in the high moisture and in the optimum temperature for the man. Excessive development of microbiological agents is connected the first of all with bad projecting, realization or exploitation of buildings. The analysis of the coincidence of the durability of objects and the health of tenants with physiology and morphology these agents permits on the conducting the prophylaxis and microbiological revalorization in buildings.
10
Content available remote Zagrzybienie elementów budynków
EN
Indoor environmental quality is a requirement for good architectural and interior design. The definition of indoor environmental quality refers to the conditions of the interior space that provide health and wellbeing for its occupants. Elements of indoor environmental quality are thermal comfort, indoor air quality, ventilation, ergonomics, natural and artificial lighting, odor, and acoustic quality. Indoor environmental quality is required in every type of interior space including ones with residential, educational, and cultural functions and workspaces. It is also included as one of the factors of energy efficient and sustainable design in building energy certification and accreditation systems. This study focuses on call center interiors as a type of workspaces, where the employees spend a long time in the interior space communicating with customers on the phone. The aim is to provide theoretical information and practical application suggestions for higher quality design in call center interiors. The methodology of this paper consists firstly of a literature review to study and analyze the definition and elements of indoor environmental quality, and its implementation into call center interiors as workspaces. Analytical studies lead to strategy proposals for better designed call center interior spaces. The results of the study indicate that better designed interior spaces in call centers lead to better health and wellbeing of the employees, resulting with higher performance and service quality.
PL
Zapewnienie wysokiej jakości środowiska wewnętrznego budynku jest niezbędne w optymalnym projektowaniu architektonicznym oraz projektowaniu wnętrz. Definicja jakości środowiska wewnętrznego odnosi się do warunków przestrzeni wewnętrznej budynku, które zapewniają zdrowie oraz dobre samopoczucie użytkowników. Do elementów jakości środowiska wewnętrznego zalicza się komfort termiczny, jakość powietrza w pomieszczeniach, wentylacja, ergonomia, naturalne i sztuczne oświetlenie, zapachy, jakość akustyczna. Wysoka jakość środowiska wewnętrznego jest wymagana w każdym rodzaju przestrzeni wewnętrznej, w tym pełniącym funkcje mieszkalne, edukacyjne, kulturalne, a także w miejscach pracy. Jest ona również uwzględniana jako jeden z czynników efektywnego energetycznie i zrównoważonego projektowania w systemach certyfikacji oraz akredytacji energetycznej budynków. Niniejszy artykuł dotyczy wnętrz w centrach obsługi telefonicznej jako miejsc pracy, w których pracownicy spędzają dużo czasu w przestrzeni wewnętrznej, komunikując się z klientami przez telefon. Celem opracowania jest dostarczenie teoretycznych informacji i praktycznych sugestii dotyczących zastosowania wysokiej jakości wzornictwa we wnętrzach centrów obsługi telefonicznej. W niniejszym artykule wykorzystano przede wszystkim metodologię polegającą na przeglądzie literatury mającym na celu zbadanie i analizę definicji, a także elementów jakości środowiska wewnętrznego oraz jej wdrożenia we wnętrzach centrów obsługi telefonicznej jako miejscach pracy. Na podstawie badań analitycznych sformułowano propozycje strategii lepszego projektowania przestrzeni wewnętrznych w centrach obsługi telefonicznej. Wyniki badań wskazują, że lepiej zaprojektowane przestrzenie wewnętrzne w centrach obsługi telefonicznej prowadzą do poprawy zdrowia i samopoczucia pracowników, co przekłada się na wyższą wydajność oraz jakość usług.
PL
W artykule omówiono normalizacyjne (zgodne z PN-ISO 9836) zasady obliczania powierzchni zabudowy z podaniem szeregu przykładów. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, że powierzchnia zabudowy jest parametrem związanym z charakterystyką budynku i nie powinna być bezpośrednio łączona ze wskaźnikiem określającym procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki, gdyż kryteria ich obliczania są całkowicie odrębne.
EN
The article discusses the standard rules (in accordance with PN-ISO 9836) for calculating the area of the built-up area with a number of examples. Particular attention is paid to the fact that the built-up area is a parameter associated with the characteristics of the building and should not be directly combined with the index determining the percentage of biologically active land in the area of the plot, because the criteria for their calculation are completely separate.
PL
W artykule przedstawiono konsekwencje kwalifikacji obiektów budowlanych, definiowanych w ustawie Prawo budowlane w zakresie budynek/budowla, przy określaniu należności podatkowych od nieruchomości, wskazanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Podano również wybrane interpretacje tego zagadnienia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednoznaczne i spójne rozwiązanie problemu ma istotne znaczenie dla organów podatkowych oraz właścicieli obiektów budowlanych (podatników), których obciążenia podatkowe zostały określone na podstawie jednej lub drugiej kwalifikacji.
EN
The article presents the consequences of the qualification of construction objects, as defined in the Construction Law in the scope of building/structure, when determining the real estate tax liability, indicated in the Act on Local Taxes and Fees. Selected interpretations of this issue in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal of the Republic of Poland and the Supreme Administrative Court are also given. An unambiguous and consistent solution of the problem is important for tax authorities and owners of buildings (taxpayers) whose tax burden was determined on the basis of one or the other qualification.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Są one niezbędne do funkcjonowania każdego systemu energetycznego. Koncepcja energetyki rozporoszonej zakłada aktywny udział generacji i dystrybucji energii na każdym poziomie systemu, od energetyki zawodowej, przez gminy i miasta (gdzie powstaną lokalne smart sieci) aż po odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. To spowoduje, że na tych wielu poziomach będą używane systemy do zarządzania przepływem energii, które powinny zapewnić ich komplementarne działanie. Na każdym poziomie takie systemy mają m.in. zapewnić gromadzenie i analizowanie danych. W takiej koncepcji energetyki rozproszonej przepływ energii może być dwukierunkowy: tradycyjny (od generacji energetycznej do odbiorców indywidulanych, od najwyższych napięć do najniższych) oraz w odwrotnym kierunku (od prosumentów do dystrybutorów). Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. They are functioning of any energy system. The concept of Distributed Energy System assumes active participation in the energy system all participants, practically every level of the system, from professional energy, through the cities (where local smart grids will be created) to institutional and individual customers. This will cause that on these many levels systems will be used Energy Management Systems, which must ensure their complementary operation. At each level, such systems are to ensure the collection and analysis of data, the systems will have other specific features. In this concept of distributed energy, the flow of energy can be two-way: traditional (from energy generation to individual consumers, from the highest voltage to the lowest) and vice versa (from prosumers to distributors). This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
PL
W artykule przedstawiono wytyczne prawne termomodernizacji budynków, odnośnie ochrony środowiska. Opisano status prawny jerzyka jako przedstawiciela ginącego gatunku, który w istotny sposób może wpłynąć na poprawę komfortu środowiskowego siedlisk ludzkich.
EN
The article presents legal guidelines for thermomodernization of buildings regarding environmental protection. The swift’s legal status was described as a representative of a dying species that could significantly improve the environmental comfort of human habitats.
18
Content available remote Diagnozowanie wilgoci w budynkach
PL
Wilgoć stwarza niezwykle złożone warunki eksploatacyjne, ograniczające trwałość obiektów budowlanych. Jako następne po zawilgoceniu i próbie eksploatacji pojawiają się na przegrodach budowlanych bakterie, wirusy, grzyby pleśniowe i domowe oraz glony i porosty. Jednocześnie występują rysy lub pęknięcia obiektów. O ile podczas wykonywania ekspertyz budowlanych pomiary dotyczące konstrukcji najczęściej prowadzone są rzetelnie, to pomiary wilgotności są niekiedy lekceważone lub wykonywane nieumiejętnie, co w późniejszym okresie powoduje katastrofalne skutki zdrowotne dla mieszkańców budynków. Czasami w obiekcie dochodzi do wystąpienia syndromu chorego budynku (SBS), a mieszkańcy rezygnują z zamieszkiwania go. Badania wilgoci wymagają przeprowadzenia analizy projektu, znajomości historii obiektu i zasad technologicznych, a także sumienności i wiedzy w zakresie aplikacji mierników wilgotności.
EN
The moisture produces complicated exploitation conditions, delimiting the durability of building objects. The moisture controlling is necessary for the durability and the first of all old buildings and for the battle against the biological life and chemical corrosion. In time of realization the expert’s report very often the construction tests are executed correctly, but that moisture tests sometimes are make light or without the knowledge. This fact produces later the catastrophic results for the habitants of buildings. In this case very often the Sick Building Syndrome is coming or the tenants leave the buildings. The moisture researches demand the project analyses, the knowledge of the building story and technological principles, as well the conscientiousness and knowledge of the hygrometer application.
PL
Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest wykorzystywana na potrzeby gospodarstwa domowego.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.