Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 218

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uszkodzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań laboratoryjnych koordynacji energetycznej warystorowych ograniczników przepięć z docelowymi urządzeniami końcowymi, które powinny być dzięki nim chronione. Wyniki badań wykazały, iż zapisy normy PN-EN 62305- 4:2011 [5] nie są spójne z normą PN-EN 61000-4-5 [6], co bezpośrednio może się przełożyć na uszkodzenie urządzenia końcowego mającego deklarację CE i zabezpieczonego warystorowym ogranicznikiem przepięć. Przy braku koordynacji skuteczność ochrony przeciwprzepięciowej jest niewłaściwa.
EN
The article presents the results of laboratory tests of energy coordination of varistor surge protection devices (SPD) with end devices, which should be protected thanks to them. The test results showed that the provisions of the PN-EN 62305-4:2011 [5] standard are not consistent with the PN-EN 61000-4-5 [6] standard, which can directly provide damage to the end device having the CE declaration and protected by a varistor SPD.
EN
Most of machine breakdowns relate to bearing failures thus it is very important to diagnose bearing conditions. The main purpose of the study was to classify the condition of bearings and identify defective ones based on visual inspection and the values of classic parameters of the acceleration signal vibration, such as Peak, RMS, Kurtosis. The results were compared to parameters provided by the SPM method. All vibration parameters were estimated for high pass filtered signals where filters had following cut-off frequencies 0.5; 1, 2, 5 and 8 kHz. Bearings were tested on the laboratory test bench being built at the Silesian University of Technology. Based on the signal analysis and visual inspections it can be stated that there is agreement in the assessment of the conditions between the parameters of the SPM method and the Peak and RMS parameters. It was observed that the sensitivity to the existence of low-intensity defects increases when the vibration parameters are determined for signals in the band above 2kHz.
4
Content available remote Napędy - prewencja i prawidłowa obsługa
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania związane z użytkowaniem napędów wyposażonych w silniki elektryczne. Podane zostały niezbędne normatywy oraz wytyczne pozwalające na wdrożenie podstawowych narzędzi prewencji uszkodzeń napędów i ich podzespołów. Szczególną uwagę zwrócono na przeglądy oraz zakres czynności wykonywanych w ich ramach. Omówione zostały także możliwości zastosowania podstawowych technik diagnostycznych oraz zasadność ich wdrożenia.
PL
W artykule analizowano wpływ uszkodzeń na rozkład i wartości sił wewnętrznych oraz zmianę charakterystyk dynamicznych konstrukcji mostów. Wykonano analizy statyczne i dynamiczne. W przypadku odziaływań dynamicznych wykonano analizę spektralną, oceniając zachowanie się konstrukcji poddanych wstrząsom górniczym. Wykonane analizy pokazują jak zmienia się w czasie odporność statyczna i dynamiczna obiektów mostowych w zależności od rodzaju i zakresu (intensywności) uszkodzeń. Wyniki analiz mają wymiar poznawczy i mogą być cenne zwłaszcza dla osób zajmujących się zawodowo oceną odporności obiektów budowlanych na wpływy górnicze. Wyniki analiz mogą być także wartościowe dla pracowników działów szkód górniczych kopalń.
EN
The article analyzes the impact of damages on the distribution and values of internal forces and the change of dynamic characteristics of bridge structures. Static and dynamic analyzes are performed. In the case of dynamic influences, spectral analysis is performed, assessing the behavior of structures subjected to mining shocks. The performed analyzes show how static and dynamic resistance of bridges changes over time depending on the type and extent (intensity) of damages. The results of the analyzes have a cognitive dimension and can be valuable especially for people professionally involved in assessing the resistance of building structures on mining influences. The results of the analyzes may also be valuable for employees of mining damage departments at mines.
PL
Podziemna eksploatacja górnicza powoduje na powierzchni terenu deformacje, które mogą negatywnie oddziaływać na drogi i rurociągi znajdujące się w obszarze ich wpływów. Zarówno drogi jak i rurociągi należą do tzw. obiektów liniowych, charakteryzujących się dużą wrażliwością na górnicze deformacje podłoża. Deformacje te wywołują dodatkowe obciążenia i przemieszczenia obiektów liniowych, które mogą powodować ich uszkodzenia. W artykule przedstawiono charakterystyczne uszkodzenia dróg i rurociągów zlokalizowanych na terenach górniczych. Przedstawiono skutki oddziaływania górniczych deformacji podłoża występujące w pasie drogowym, w szczególności na nawierzchni drogowej. Deformacje te prowadzą do pogorszenia równości podłużnej i poprzecznej dróg, powodując dyskomfort jazdy, a nawet mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono także skutki oddziaływania eksploatacji górniczej na rurociągi. Charakter uszkodzenia rurociągu zależy od rodzaju sieci, konstrukcji rurociągu i zastosowanego materiału do jego budowy, a także stanu technicznego, czy sposobu zabezpieczenia przed skutkami oddziaływania wpływów górniczych deformacji podłoża.
EN
Underground mining causes deformations on the surface of the land that may adversely affect roads and pipelines in the area of their influence. Both roads and pipelines belong to the so-called linear objects that are characterized by high sensitivity to mining ground deformations. These deformations cause additional loads and displacements of the linear objects that can contribute to their damage. The article presents the characteristic damage to roads and pipelines located in mining areas. The effects of underground mining extraction occurring in the roadway, particularly on the road pavement, caused by deformations of the subsoil, were presented. These deformations lead to the deterioration of longitudinal and transverse evenness of roads, causing driving discomfort, and may even pose a threat to road traffic safety. The article also presents the effects of mining extraction on pipelines. The nature of the pipeline damage depends on the type of network, pipeline structure and type of material used for its construction, as well as the technical condition or the method of protection against the effects of mining impact.
PL
Celem artykułu jest wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy projektowaniu podłóg przemysłowych. Opisane błędy miały wpływ na powstanie usterek i uszkodzeń zarówno przed, jak i w okresie ich eksploatacji. Artykuł ma charakter studium przypadku i został ograniczony do wybranych przypadków z praktyki inżynierskiej.
EN
The paper is intended to indicate the most common errors made when designing industrial floors. The described errors caused faults and damages both before and during the period of use. The paper is a case study narrowed down to a selection of engineering practice cases.
PL
Zaproponowano kryteria wyznaczania kategorii awarii nawierzchni ulicznych spowodowanych uszkodzeniami przewodów kanalizacyjnych. Zestawiono uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych mające wpływ na powstawanie zapadnięć nawierzchni ulicznych. Wskazano na różnice dotyczące zapadnięć nawierzchni ulicznych w gruntach spoistych i niespoistych. Szczegółowej analizie poddano wpływ zjawiska infiltracji wód gruntowych do wnętrza kanału i eksfiltracji ścieków z kanału do gruntu. Mają one istotny wpływ na przyspieszenie zapadania się nawierzchni ulicznych.
EN
Criteria for determining the category of road pavement failures caused by damage of sewer pipelines were proposed. Damages of sewer pipelines that impact the occurrence of road pavement collapse are listed. Differences in the collapse of road surfaces in cohesive and non-cohesive soils were indicated. The phenomenon of groundwater infiltration into the sewer and the exfiltration of sewage from the sewer to the soil were analysed in detail. They have a significant impact on accelerating the phenomenon of collapsing road surfaces.
EN
This article presents the results of the research on the construction of a model for assessing the risk of damage to building structures located in mining areas. The research was based on the database on the structure, technical condition and mining impacts regarding 129 prefabricated reinforced concrete buildings erected in the industrialised large-block system, located in the mining area of the Legnica-Glogow Copper District (LGCD). The methodology of the Bayesian Belief Network (BBN) was used for the analysis. Using the score-based Bayesian structure learning approach (Hill-Climbing and Tabu-Search) as well as the selected optimisation criteria, 16 Bayesian network structures were induced. All models were subjected to quantitative and qualitative evaluation by verifying their features in the context of accuracy of prediction, generalisation of acquired knowledge and cause-effect relationships. This allowed to select the best network structure together with the corresponding optimisation criterion. The analysis of the results demonstrated that the Tabu-Search method adopting the optimisation criterion in the form of Locally Averaged Bayesian Dirichlet score (BDla) led to obtaining a model with the best features among all the selected models. The results justified the adoption of the BBN methodology as effective in the context of assessing the extent of damage to building structures in mining areas.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących budowy modelu do oceny ryzyka powstawania uszkodzeń budynków usytuowanych na terenach górniczych. Podstawą do badań była baza danych nt. konstrukcji, stanu technicznego oraz wpływów górniczych dla 129 żelbetowych prefabrykowanych budynków wznoszonych w uprzemysłowionym systemie wielkoblokowym zlokalizowanych na terenie górniczym Legnicko-Głodowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Do analiz zastosowano metodykę sieci przekonań Bayesa (BBN – Belief Bayesian Networks). Stosując podejście score-based Bayesian structure learning (Hill-Climbing oraz Tabu-Search) oraz wyselekcjonowane kryteria optymalizacyjne, wyłoniono 16 struktur sieci Bayesowskich. Wszystkie modele poddano ocenie ilościowej i jakościowej, weryfikując ich własności w kontekście trafności predykcji, generalizacji nabytej wiedzy oraz zależności przyczynowo-skutkowych. Pozwoliło to na wyselekcjonowanie najlepszej struktury sieci wraz z odpowiadającym kryterium optymalizacyjnym. Analiza wyników wykazała, że metoda Tabu-Search przy przyjęciu kryterium optymalizacyjnego w postaci Locally Averaged Bayesian Dirichlet score (BDla), prowadzi do uzyskania modelu o najlepszych własnościach spośród wszystkich wyłonionych modeli. Uzyskane rezultaty uzasadniają przyjęcie metodyki BBN, jako efektywnej w kontekście oceny zakresu uszkodzeń budynków na terenach górniczych.
EN
Farm tractors due to the nature of their work are exposed to a substantial risk of failures. The issues of their reliability are unusually significant in the aspect of the time limit of realisation of agricultural works in agrotechnical seasons. Nowadays, tractors provided for agriculture have increasingly complex functional units. The aim of the paper was to analyse reliability of presently produced farm tractors. Three tractor makes were evaluated and the analysis of failures was carried out with regard to functional units. Based on the obtained results, the average time of correct functioning and refreshment times and availability of particular tractor makes were determined. It was stated that the obtained empirical data of the correct functioning time and refreshment time may be well described with exponential functions. Significant differences in the values that determine the average time of correct functioning and duration time of refreshment obtained by tractors of the investigated makes were found. From among particular functional units, electric and hydraulic systems were the most often damaged, regardless the tractor make.
PL
Ciągniki rolnicze ze względu na charakter pracy narażone są na duże ryzyko wystąpienia uszkodzeń. Zagadnienie ich niezawodności jest niezwykle istotne w aspekcie terminowości realizacji prac rolniczych w sezonach agrotechnicznych. Współcześnie dostarczane do rolnictwa ciągniki charakteryzują się coraz większą złożonością zespołów funkcjonalnych. Celem pracy była analiza niezawodności obecnie produkowanych ciągników rolniczych. Ocenie poddano 3 marki ciągników, zaś analizę uszkodzeń przeprowadzono na poziomie zespołów funkcjonalnych. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono średnie czasy poprawnego funkcjonowania i czasy odnowy oraz dyspozycyjność poszczególnych marek ciągników. Stwierdzono, że uzyskane dane empiryczne czasu poprawnego funkcjonowania oraz czasu odnowy mogą być dobrze opisane funkcjami wykładniczymi. Stwierdzono istotne różnice w wartościach określających średnie czasu poprawnego funkcjonowania oraz czasy trwania odnowy uzyskane przez ciągniki badanych marek. Spośród wyszczególnionych zespołów funkcjonalnych najczęstszym uszkodzeniom ulegały układy elektryczny i hydrauliczny, niezależnie od marki ciągnika.
12
Content available remote Uszkodzenia pasów napędowych - ich przyczyny i zapobieganie im - cz. II
PL
Przekładnie pasowe to stosunkowo popularny typ przekładni stosowany w różnych układach napędowych. Charakteryzują się wieloma pozytywnymi cechami. Są stosunkowo ciche w swoim działaniu, zachowują dużą płynność ruchu, mają prostą konstrukcję, a także dają możliwość pracy bez smarowania.
13
Content available remote Uszkodzenia pasów napędowych - ich przyczyny i zapobieganie im - cz. I
PL
Przekładnie pasowe to stosunkowo popularny typ przekładni stosowany w różnych układach napędowych. Charakteryzują się wieloma pozytywnymi cechami. Są stosunkowo ciche w swoim działaniu, zachowują dużą płynność ruchu, mają prostą konstrukcję, a także dają możliwość pracy bez smarowania.
14
Content available remote Drgania silników elektrycznych
PL
Drgania silników elektrycznych są jednym z częstszych objawów uszkodzeń, jakie mogą pojawić się w układach napędowych maszyn. Przyczyn takiego stanu może być wiele, dlatego tak ważne są umiejętne diagnozowanie i odpowiednie interpretowanie sygnałów drganiowych pozyskiwanych z obiektów przemysłowych.
PL
Magnetyczne systemy diagnostyczne stosowane są do oceny stanu technicznego taśm przenośnikowych od początku lat 70. ubiegłego wieku. Początkowo generowały one sygnał analogowy agregowany dla torów pomiarowych (pasów taśmy) o szerokości kilkudziesięciu centymetrów, skanowanych sekwencyjnie jedną głowicą pomiarową w kilku cyklach lub całą szerokością taśmy za jednym razem, dzięki instalacji wielu głowic pomiarowych w całym przekroju. Nie pozwalało to na identyfikację pojedynczych uszkodzeń o wielkości kilku centymetrów. Nowoczesne urządzenia diagnostyczne, dzięki miniaturyzacji, umożliwiają instalację nawet 200 cewek w listwie pomiarowej mocowanej w poprzek pełnej szerokości taśmy, w celu identyfikacji uszkodzeń pojedynczych linek. Zamiast sygnałów analogowych generują one cyfrowy sygnał zerojedynkowy, odpowiadający zmianie znaku pola magnetycznego, co pozwala pokazać uszkodzenie na obrazach 2D. Ułatwia to identyfikację lokalizacji i rozmiaru uszkodzeń w rdzeniu taśmy. Wyniki kilku pomiarów stanu pętli taśmy w jednej z kopalń podziemnych w Polsce posłużyły do opracowania modelu rozwoju uszkodzeń rdzenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi, który powstał w ramach doktoratu obronionego na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr przez dr inż. Agatę Kirjanów-Błażej, pod kierunkiem dr. hab. inż. Leszka Jurdziaka. W kolejnych częściach artykułu zostaną przedstawione wyniki analiz statystycznych zebranych danych. Pierwsza część omawia rozkład uszkodzeń wzdłuż osi taśmy. W drugiej przedstawiony zostanie rozkład uszkodzeń w poprzek taśmy, a w trzeciej rozwój uszkodzeń w czasie. Wyniki badań posłużą do opracowania prognozy przyszłych stanów taśmy, co ma praktyczny wymiar dla ich użytkowników. Planuje się zaimplementowanie wykrytych zależności stochastycznych w algorytmach wspomagających podejmowanie decyzji o wymianach taśm w systemie DiagBelt, który opracowany został w ramach grantu NCBiR przez dr. hab. inż. Ryszarda Błażeja.
EN
Magnetic diagnostic systems are used to assess the condition of steel cord conveyor belts since the early 1970s. Initially, they generated an analogue signal aggregated for measuring tracks (belt strips) with a width of several dozen centimetres scanned sequentially by one measuring head in several cycles or the entire belt width at once thanks to the installation of multiple measuring heads throughout the cross-section. Such a solution did not allow identification of individual lesions of a size of a few centimetres. Modern diagnostic devices, thanks to miniaturization, allow the installation of up to 200 coils in a measuring rod mounted across the full width of the belt in order to identify damage to individual cables. Instead of analogue signals, they generate a digital zero-one signal corresponding to the change of the magnetic field sign, which allows showing the damage on 2D images. This solution makes it easier to identify the location and size of damage in the core of the belt. The results of several scans of the belt loop condition in one of the underground mines in Poland were registered. Then they were used to develop a „Model of damage development of the core of steel conveyor belts”, which was work out as a part of the PhD thesis written by Agata Kirjanów-Błażej at the Faculty of Geoengineering, Mining and Geology of the Wroclaw University of Science and Technology supervised by Leszek Jurdziak, university professor. The next parts of the paper will present the results of statistical analyses of collected data. The first discusses the distribution of core failures along the axis of the belt. In the second one, the distribution of defects across the belt will be presented, and in the third, the core failures development over time. The obtained results will be used to develop forecasts of future belt conditions, which has a practical dimension for their users. It is planned to implement the detected stochastic dependencies in algorithms supporting decision making on belt replacements in the DiagBelt system, which was worked out as part of the NCBiR grant by Ryszard Błażej, DSc, PhD.
PL
Drugi artykuł z cyklu poświęconego identyfikacji rozwoju uszkodzeń rdzenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi przy użyciu systemu magnetycznego DiagBelt omawia wyniki badań i analiz rozkładu uszkodzeń rdzenia na przekroju taśmy uzyskane w trakcie trzech kolejnych badań stanu pętli taśm w 2016 roku. Dzięki zmianie sposobu wizualizacji uszkodzeń taśmy z jednowymiarowego sygnału na obraz dwuwymiarowy możliwa stała się rejestracja zmian liczby i wielkości uszkodzeń w czasie. W pierwszym artykule analizowano rozkład uszkodzeń wzdłuż osi taśmy. Obecnie na podstawie trzech kolejnych pomiarów stanu rdzenia czterech odcinków taśm zrealizowanych w marcu, wrześniu i grudniu 2016 przedstawiono histogramy częstości uszkodzeń na przekroju taśmy. Wyznaczono też gęstość liczby uszkodzeń przypadających na 100-metrowy odcinek taśmy dla każdego toru pomiarowego (od 1 do 49), na który przypadało ok. 2,5 cm szerokości taśmy. Wykazano, że uszkodzenia skumulowane są na ok. 40% szerokości taśmy, co przyczynia się do nierównomiernego zużywania się taśmy. W części centralnej gęstość uszkodzeń jest kilkukrotnie wyższa, podobnie jak większe jest tempo ich przyrostów w czasie. Zastosowanie tekstylnego brekera wydłużyło okres użytkowania taśmy do ponad 84 miesięcy. Modyfikacje konstrukcji brekera zwiększające ochronę części centralnej mogłoby dodatkowo zwiększyć trwałość taśm. Dobrano rozkłady normalne opisujące gęstość uszkodzeń na przekroju oraz wyznaczono mnożniki i stałe translacji dopasowujące liczbę uszkodzeń do zarejestrowanych w praktyce. Wykazano, że tempo wzrostu mnożnika rośnie z kwadratem czasu pracy taśmy, a parametry rozkładu normalnego nie ulegają większym zmianom. Podkreślono, że modele symulacyjne korzystające z techniki DEM mogą być weryfikowane poprzez ocenę stanu rdzenia systemem DiagBelt. Wskazano na konieczność dodatkowego pomiaru objętości wytartej taśmy, co wydatnie uzupełniłoby ocenę stanu zużycia taśmy. Jest to istotne z punku widzenia prowadzenia regeneracji taśm. Pokazano, że podobną problematyką zajmują się również inni autorzy.
EN
In the previous issue, the first article from the cycle devoted to the identification of the development of core damages of steel conveyor belts using the DiagBelt magnetic system was published. The change of the method of visualization of the belt failures from one-dimensional signal to a two-dimensional image made it possible to interpret the belt condition quickly and to track the development of the number and size of defects over time. The subject of the first article was the distribution of damages along the axis of the belt. Currently, based on 3 subsequent measurements of the core condition of the four belt sections carried out in March, September and December 2016, the frequency of damage histograms on the cross-section of the belt was presented. Also, the density of the number of failures per 100-meter belt section for each measuring head (from 1 to 49) was estimated, which covers 2.5 cm of belt width. The damage covers approximately 40% of the belt width, which contributes to uneven wear of the belt. In the central part, the density of damage is several times higher, as well as the rate of their growth over time. The use of textile breaker has extended the life of the tape to over 84 months. Modifications of the breaker design increasing the protection of the central part could further increase the durability of the belts. Normal distributions describing the distribution of failures on the cross-section were selected, and multipliers and constant translations correcting the number of failures were selected. The growth rate of the multiplier follows the square of the passing time, and the normal distribution parameters do not change much. It was stipulated that simulation models using DEM technique can be verified by evaluating the core state with the DiagBelt system. It was pointed out the necessity of additional measurement of the volume of the worn belt, which would significantly supplement the assessment of belt wear. It is crucial from the point of view of belt recondition. Other authors also deal with similar issues.
PL
Trzy pierwsze artykuły z cyklu poświęconego identyfikacji rozwoju uszkodzeń rdzenia taśm przenośnikowych typu St w przestrzeni i czasie [1] dotyczą rozkładu uszkodzeń rdzenia taśmy wzdłuż osi [2] i przekroju [3] oraz ocenie tempa przyrostu uszkodzeń w czasie [4]. Wszystkie zacytowane do tej pory prace [1-4] odnosiły się do odcinków taśm. Tym razem autorzy uwagę poświęcili połączeniom odcinków taśm w pętli. Dotychczasowe prace naukowe, poruszające tematykę badań magnetycznych taśm przenośnikowych [5-18], w głównej mierze poświęcono wykrywaniu uszkodzeń i przeprowadzaniu oceny stanu technicznego odcinków taśm. Wielkość i ilość uszkodzeń odcinków ocenia się po wartościach generowanych amplitud, ich zasięgu oraz ilości zmian sygnalizujących uszkodzenia. Wykrycie ich jest stosunkowo proste, gdyż brak zmian w przebiegu sygnału informuje o niewystępujących zmianach w rdzeniu. Pominięcie tematyki połączeń wynika z małego udziału długości połączeń w stosunku do całkowitej długości taśmy i dlatego może być traktowane jako mniej istotne. Wpływ na to ma też większa trudność w automatyzacji analizy sygnałów. Zmiany pola magnetycznego, spowodowane obecnością połączeń, są podobne do sygnałów generowanych przez przeciętą linkę. Nie mogą być jednak traktowane jako uszkodzenie, gdyż regularność zmian wskazuje na celowe działanie, istotne jest rozpoznanie charakteru przebiegu tych sygnałów, które wspomogą przeprowadzenie oceny stanu technicznego połączeń. W rozprawie doktorskiej dr. inż. Tomasza Kozłowskiego [19] opisano metody wyznaczania parametrów, które charakteryzują połączenia taśm przenośnikowych na podstawie analogowych sygnałów magnetycznych. Dane pochodziły z systemu HRDS (High Resolution Diagnostic System), wdrożonego w 2013 r. w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W niniejszym artykule zaprezentowano sygnały cyfrowe z połączeń, zarejestrowane systemem Diagbelt.
EN
The first three articles from the cycle dedicated to identifying the development of St-type conveyor belt core damage in space and time [1] were devoted to the distribution of belt core damage along the axis [2], cross-section [3] and the assessment of the rate of damage growth over time [4]. All the articles cited so far [1-4] concerned belt sections. In this article, the authors devoted attention to the splices in the belt loop. The current scientific works on the subject of magnetic conveyor belt research [5-18] have been mainly devoted to the detection of damages and assessment of the technical condition of belt sections. The amount and quantity of segment damage are assessed by the values of generated amplitudes, their range and the number of changes signaling damage. Detection of them is relatively simple because of the lack of changes In the signal waveform indicates that there are no changes in the core. Splices subject omission results from the small share of the length of connections concerning the total length of the tape and therefore can be treated as less important. This is also influenced by the greater difficulty in automating signal analysis. The changes in the magnetic field caused by the presence of splices are similar to the signals generated by the cut cable. However, they cannot be regarded as damage, as regularity of signal changes indicates deliberate action. It is important to recognize the nature of these signals, which will help assess the condition of the connections. In the doctoral dissertation of Tomasz Kozłowski [19] describes methods of determining parameters that characterize the conveyor belt splices based on analog magnetic signals. The data obtained from the HRDS (High Resolution Diagnostic System) system implemented in 2013 at the Polish lignite mine KWB Turów. This article presents digital signals from splices registered with the DiagBelt system.
18
PL
W pierwszej części artykułu opublikowanej w „Nowoczesnych Halach” w nr. 4/2018 opisano wymagania normowe w zakresie bezpieczeństwa budynków oraz niezbędne warunki EC1 i EC2 dotyczące realizacji systemów wiążących konstrukcji. Kolejna część artykułu prezentuje realizację wymogów EC1 i EC2 w zakresie powiązania stropów HC z konstrukcją, współpracę płyt HC z belkami stanowiącymi podporę podatną oraz przykłady uszkodzeń tego typu płyt.
EN
In this paper, we have studied the effect of thermal stress on the damage of fiber-matrix interface of a hybrid biocomposite composed of two natural fibers, Hemp, Sisal, and Starch matrix. Our genetic modeling used the nonlinear acoustic technique based on Cox’s analytical model,Weibull’s probabilistic model, and Lebrun’s model describing the thermal stress by the two coefficients of expansion. The stress applied to our representative elementary volume is a uni-axial tensile stress. The numerical simulation shows that the Hemp-Sisal/Starch hybrid biocomposite is most resistant to thermal stresses as compared with Hemp/Starch biocomposite. It also shows that hybrid biocomposite materials have a high resistance to applied stresses (mechanical and thermal) compared to traditional materials and biocomposite materials. The results obtained in our study coincide perfectly with the results of Antoine et al., which showed through experimental tests that natural fibers perfectly improve the mechanical properties of biocomposite materials.
PL
W artykułach [1, 2] opisano wynik badań modeli ścian w skali naturalnej, a analizie poddano strefę wokół otworu okiennego. W [3] przedstawiono wyniki drugiego etapu badań, przeprowadzonych na tych samych modelach badawczych, czyli analizę strefy połączenia ścian prostopadłych. Ten artykuł stanowi kontynuację [3]. Opisano w nim sposób uszkodzeń modeli badawczych oraz podano wytyczne dotyczące zbrojenia strefy połączenia ścian prostopadłych. Stwierdzono, że zbrojenie w styku ścian prostopadłych powinno być stosowane, gdy różnica odkształceń w tym miejscu będzie większa niż 0,0003. Jeżeli jednak odkształcenia te przekroczą wartość 0,0008, to w połączeniu ścian należy zastosować dylatację lub połączenie wykonać z elementu zdolnego do przejęcia takiej różnicy odkształceń.
EN
In [1, 2] the results of wall models on a full scale were presented, and the zone around the window opening was analyzed. In [3] the research technique and main tests results of the second stage tests carried out on the same research models, i.e. analysis of the perpendicular zone connection zone were described. This article presents an analysis of the obtained tests results, describes the damage of models and provides guidelines for the usage of reinforcement in the connection zone of perpendicular walls. It was found that the reinforcement in the connection zone of perpendicular walls should be used when the difference in deformation at the wall will be greater than 0.0003. However, if these deformations exceed the value of 0.0008, then dilatation should be used or a connection made of an element capable of taking over such a strains difference.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.