Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry kinetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The feasibility of aluminum powder (with particle size of 75–150 μm) for nitrate removal from aqueous solutions has been investigated. Adsorption was examined in function of initial nitrate concentration, contact time, pH and influence of other interfering anions. Maximum nitrate removal occurred at equilibrium pH of 10. The kinetics of adsorption of nitrate ions was discussed based on three kinetic models, namely: the pseudo-first order, the pseudo-second order and the intraparticle diffusion model. The experimental data fitted the pseudo-second order kinetic model very well; the rate constant was 4x10–4 g/ (mg·min) at the concentration of NO3- of 100 mg/dm3. The adsorption data followed both Langmuir (R2 = 0.808) and Freundlich (R2 = 0.865) isotherms probably due to the real heterogeneous nature of the surface sites involved in the nitrate uptake. The maximum sorption capacity of aluminum powder for nitrate adsorption was found to be ca. 45.2 mg/g at room temperature. The results indicate that aluminum powder is an interesting alternative for nitrate removal from the water.
EN
One of the accepted technological solutions used in mechanical-biological waste treatment is screening of stabilized undersize fraction (code 190599) through a sieve to separate two fractions with the grain size of 20–80 mm (code 190599) and < 20 mm (code 190503 – compost that fails to comply with requirements). Fraction < 20 mm may be used for landfill remediation as a landfill cover. However, its long-lasting exposure to atmospheric conditions may have an adverse effect on microbial respiration. This phenomenon was verified in the field study and lysimetric experiment aimed to simulate landfill conditions, which lasted 10 weeks (both in winter and summer season). The lysimeters contained stabilized fine fraction, while half of the containers were additionally filled with water to reflect adverse conditions at a landfill site resulting from stagnant pond formation. Both the direct measurements and model studies confirmed a significant increase of microbial activity in hydrated waste samples. During remediation works special care should be taken to avoid stagnant pond formation on the landfill top because of the unfavourable pond conditions that facilitate decomposition of organic matter in the stabilized fine fraction. Therefore, biological stabilization of municipal solid waste should be planned to effectively lower organic matter content and minimize moisture of the under-size fraction. It was demonstrated that activity at the level of AT4 < 2 mgO2/g allowed for safe use of the stabilized fine fraction in restoration process of closed landfills.
PL
Jednym z akceptowanych rozwiązań technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych jest wielkościowa waloryzacja ustabilizowanej frakcji podsitowej o kodzie 190599, przez jej przesianie na sicie w celu wydzielenia dwóch frakcji – o uziarnieniu 20÷80 mm (o kodzie 190599) oraz <20 mm (o kodzie 190503 – kompost nieodpowiadający wymaganiom). Frakcja <20 mm może być wykorzystana do rekultywacji składowisk odpadów, jednakże podczas jej długotrwałej ekspozycji na warunki atmosferyczne możliwe są niekorzystne zmiany aktywności oddechowej mikroorganizmów obecnych w tej frakcji. Zjawisko to zweryfikowano w doświadczeniu polowym oraz eksperymencie lizymetrycznym, trwającym 10 tygodni (w sezonie zimowym i letnim), mającym symulować warunki panujące na składowisku. Lizymetry zawierały frakcję podsitową odpadów z procesu stabilizacji, przy czym połowę z nich wypełniono wodą, aby odzwierciedlić niekorzystne warunki w postaci zastoisk wody na powierzchni składowiska. Zarówno bezpośrednie pomiary aktywności oddechowej drobnoustrojów, jak i badania modelowe potwierdziły znacznie większą aktywność mikroorganizmów w nawodnionych próbkach odpadów. Podczas rekultywacji składowiska odpadów należy więc unikać powstawania zastoisk wody na wierzchowinie, ponieważ powstające w nich warunki wpływają na przyspieszenie rozkładu związków organicznych pozostałych w stabilizacie. Biologiczna stabilizacja odpadów komunalnych powinna zatem dążyć do skutecznego zmniejszenia zawartości związków organicznych oraz do ograniczenia wilgotności uzyskanego stabilizatu. Potwierdzono, że stosowanie materiału o aktywności AT4<2 mgO2/g pozwala na bezpiecznie użycie frakcji podsitowej do rekultywacji zamkniętych składowisk.
EN
The sorption kinetics of Cd(II) ions on the biosorbent which is waste in wine production has been investigated. The sorption process took place relatively quickly, enabling one to achieve equilibrium within a period of 15–20 min only, depending on initial concentration of the sorbate. Kinetic models of pseudo-first and pseudo-second order, model of diffusion in a fluid film and Weber’s and Morris’ intraparticle diffusion model were used to describe the experimental results. The pseudo-second order kinetic model described the sorption process with a high correlation coefficient (R2 = 0.998) better than the other kinetic models. The mass transfer coefficient decreases upon increasing the initial concentration of the solution, which can be explained by the fact that the mechanism of binding of Cd(II) ions to the surface of the sorbent is ion exchange followed by discharge of exchangeable cations from the surface. Characteristic constants in the Weber–Morris model increase upon increasing the initial concentration of the solution.
EN
Experimental investigations and numerical simulations have been conducted in this study to derive and test the values of kinetic parameters describing oxidation and gasification reactions between char carbon and O2 and CO2 occurring at standard air and oxy-fuel combustion conditions. Experiments were carried out in an electrically heated drop-tube at heating rates comparable to fullscale pulverized fuel combustion chambers. Values of the kinetic parameters, obtained by minimization of the difference between the experimental and modeled values of char burnout, have been derived and CFD simulations reproducing the experimental conditions of the drop tube furnace confirmed proper agreement between numerical and experimental char burnout.
PL
Końcowym produktem procesu biostabizacji jest stabilizat, czyli odpad stały, który po biologicznym przetworzeniu, spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012, poz. 1052). Aby określić stopień stabilizacji odpadu, (w praktyce stopień dekompozycji materii organicznej), stosuje się wskaźniki określające aktywność biologiczną. W polskim prawie przyjęto iż jednym z parametrów wskazującym na stopień stabilizacji odpadu jest aktywność respirometryczna AT4 (rozporządzenie Dz.U. z 2012, poz. 1052). Zużycie tlenu w trakcie procesu rozkładu materii organicznej zawartej w odpadach może mieć charakter równania 0-ego lub 1-ego rzędu. Odpowiednie dopasowanie modelu do reakcji jest kluczowe aby wyznaczyć poprawnie parametry kinetyczne reakcji. Z tego względu wykonano badania, których celem było sprawdzenie stopnia dopasowania 2 modeli matematycznych do krzywej zużycia tlenu dla próbek odpadów będących w różnych fazach procesu biostabilizacji oraz zaproponowanie modelu o najwyższej użyteczności. Eksperyment przeprowadzono w skali technicznej, w instalacji do biostabilizacji odpadów, gdzie stosowany jest biopreparat bakteryjny w celu obniżenia uciążliwości odorowej. Badania wykonano w dwóch wariantach z wykorzystaniem partii odpadów zaszczepionych biopreparatem i odpadów niezaszczepionych. W trakcie procesu biostabilizacji pobierano próbki odpadów w interwałach cotygodniowych. Po pobraniu, próbki odpadów transportowane były do laboratorium, gdzie tego samego dnia rozpoczynano pomiary aktywności oddechowej metodą OxiTop®. Przeprowadzone badania wykazały, iż niezależnie od czasu trwania procesu oraz zastosowania lub niezastosowania inokulacji biopreparatem modelem najlepiej opisującym kinetykę zużycia tlenu jest model I-ego rzędu. Wykazano także, iż dodatek biopreparatu spowodował podwyższenie aktywności oddechowej odpadów w pierwszych 3 tygodniach procesu biostabilizacji.
EN
Final product of waste biostabilization process is stabilized organic fraction. It is a solid waste, after biological process, which perform requirements of actual law regulation (Dz.U. z 2012, poz. 1052). To determine stabilization of waste degree (in practice decomposition of organic matter degree), used indicator which define biological activity. The Polish regulations adopted that one of the parameters indicating the degree of stabilization of waste, is the respiration activity index AT4. Oxygen consumption during organic matter decomposition process, could have 0-order or 1st-orderreaction character. Suitable fit of the model to react is crucial, to correctly determine the kinetic parameters of the reaction. For this reason, experiments, which purposes were to: examine the relevance of two mathematical models, to the oxygen consumption curves, for waste samples that are in various stages of the biostabilization process, and to propose a model of the highest utility, were performed. The study was conducted on an industrial scale, in operating conditions biostabilization plant, where biostimulator was used to reduce odors. Two variants, first using waste with biostimulator and second without biostimulator were tested. During the biostabilization process, samples were collected in weekly intervals. Samples of waste were transported to the laboratory, where respiratory activity was measured. Research has shown that independently of the duration of the process, and the inoculation or without -inoculation of biostimulator, the best fitting model which describes the kinetics of oxygen consumption is the first order reaction model. It was also shown that the addition of biostimulator increase respiration activity of waste during first 3 weeks of biostabilization process.
PL
Przedstawiono wyniki badań procesu sieciowania dwóch komercyjnych jednoskładnikowych żywic epoksydowych oferowanych przez firmę „New Era Materials" o różnej reaktywności. Zmiany zachodzące podczas tego procesu obserwowano śledząc zmiany ciepła właściwego za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz lepkości (reometr naprężeniowy ARES) co pozwoliło określić parametry kinetyczne i dopasować modele kinetyczne autokatalitycznego procesu sieciowania zgodnie z równaniami Sesták-Berggrena i Kamala. Dane uzyskane metodą DSC jak i z krzywych reologicznych umożliwiają wyznaczenie parametrów charakterystycznych oraz kinetycznych procesu sieciowania: stałych szybkości reakcji oraz globalnych rzędów reakcji. Ponadto pozwalają na optymalizację procesu sieciowania poprzez dobór temperatury tego procesu, odpowiednio: dla ASSET®01 temperatury 120°C oraz ASSET®02 170°C.
EN
The results of curing process of two commercial one-component epoxy resin exhibiting various reactivity (product by "New Era Materials", Poland), has been presented. Using differential scanning calorimetry and stress rheometry ARES (viscosity changes) allowed to determine kinetic parameters of curing process, such as: rate constant and global reaction orders. Subsequently, kinetic models of autocatalytic curing process were fitted (Sesták-Berggren and Kamal). Moreover, optimal temperature values crosslinking process, i.e. 120°C and 170°C for ASSET®01 and ASSET®02, respectively has been determined.
EN
Purpose The aim of the research presented in this paper was to determine the values of the kinetic parameters of coal pyrolysis from two areas of the planned experiment, UCG, i.e. the Barbara Experimental Mine of the Central Mining Institute and the Wieczorek Mine. Methods The thermal decomposition of coal analysis used the thermogravimetric technique. The test was carried out in a temperature range of 298-1173 K in a nitrogen atmosphere for three fixed heating rates, β – 5, 10, and 15 K/min. A selection of sample heating rates of coal and reaction environments were designed to reflect the conditions seen during the process of underground coal gasification. The kinetic parameters were determined by using modified Coats-Redfern, Kissinger and Mianowski-Radko methods. Results The values of the activation energy, E, and the pre-exponential factor, A, were determined for a given model of the first order decomposition reaction of coal. The study successfully compared kinetic parameters of the tested coals. Practical implications Designated kinetic parameters may be used to model the process of pyrolysis and – as preliminary data – for installation design of pilot underground coal gasification. Originality/ value The devolatilization of a homogenous lump of coal is a complex issue. Currently, the CFD technique (Computational Fluid Dynamics) is commonly used for the multi-dimensional and multiphase phenomena modelling. The mathematical models, describing the kinetics of the decomposition of coal, proposed in the article can, therefore, be an integral part of models based on numerical fluid mechanics.
EN
The study is focused on determining the errors in output kinematic parameters (position, velocity, acceleration, jerk) of entire links or their selected points in complex planar mechanisms. The number of DOFs of the kinematic system is assumed to be equal to the number of drives and the rigid links are assumed to be connected by ideal, clearance-free geometric constraints. Input data include basic parameters of the mechanism with the involved errors as well as kinematic parameters of driving links and the involved errors. Output errors in kinematic parameters are determined basing on the linear theory of errors.
EN
The demand for a net reduction of carbon dioxide and restrictions on energy efficiency make thermal conversion of biomass a very attractive alternative for energy production. However, sulphur dioxide emissions are of major environmental concern and may lead to an increased corrosion rate of boilers in the absence of sulfatation reactions. Therefore, the objective of the present study is to evaluate the kinetics of formation of sulphur dioxide during switchgrass combustion. Experimental data that records the combustion process and the emission formation versus time, carried out by the National Renewable Energy Institute in Colorado (US), was used to evaluate the kinetic data. The combustion of switchgrass is described sufficiently accurate by the Discrete Particle Method (DPM). It predicts all major processes such as heating-up, pyrolysis, combustion of switchgrass by solving the differential conservation equations for mass and energy. The formation reactions of sulphur dioxide are approximated by an Arrhenius-like expression including a pre-exponential factor and an activation energy. Thus, the results predicted by the Discrete Particle Method were compared to measurements and the kinetic parameters were subsequently corrected by the least square method until the deviation between measurements and predictions was minimised. The determined kinetic data yielded good agreement between experimental data and predictions.
EN
Thermokinetic description of coal combustion is a very complex process and its detailed description is very difficult due to composition of coal and different process conditions. The Drop Tube Test Facility enables observation of thermokinetics of heterogeneous oxidation of pulverized coal and subsequent determination of kinetic parameters from the experimental results. From this point of view, quite simple relations can be calculated for a specific type of fuel. These relations are suitable for proposals of new modern construction of burners and boilers.
PL
Kinetyczny opis spalania pyłu węglowego z powietrzem jest skomplikowanym procesem. Dokładny opis matematyczny owego procesu wymaga szczegółowych analiz. Obecny stan wiedzy na ten temat pozwala nam precyzyjnie opisać kinetykę prostych reakcji chemicznych, na przykład jednorodnego spalania mieszaniny paliwa wraz z utleniaczem. W przypadku utleniania złożonej mieszaniny substancji węglowych o różnym składzie, proces ten jest bardzo trudny do dokładnego opisania. Specjalne urządzenie zwane „rurą opadową” pozwala na badanie heterogenicznego utleniania sproszkowanego paliwa, a następnie pozwala określić parametry kinetyczne z otrzymanych danych pomiarowych. Z ustalania przebiegu wypalania paliwa możliwe jest określenie stosunkowo prostych relacji empirycznych, ważnych dla konkretnego typu sproszkowanego paliwa, które następnie mogą zostać użyte jako jedno z założeń przy projektowaniu konstrukcji nowoczesnych korpusów palników oraz kotłów.
11
Content available remote Kinetyka krystalizacji bezwodnego siarczanu sodu i przenoszenie skali procesu
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kinetyki krystalizacji wyparnej bezwodnego siarczanu sodu. Badania prowadzono z zastosowaniem trzech geometrycznie podobnych krystalizatorów o pojemności: 0,2, 1 i 5 dm³. Wyznaczano liniową szybkość wzrostu kryształów i efektywną szybkość zarodkowania. Opracowano korelacje potęgowe określające zależność parametrów kinetycznych krystalizacji od przesycenia, gęstości zawiesiny i intensywności mieszania. Określono wpływ wielkości krystalizatora na rozmiar otrzymywanych kryształów.
EN
Anhyd. Na₂SO₄ was crystd. from its aq. soln. in mixed reactors (0.2–5 L) under vacuum evapn. (430 hPa, 80°C) at varying residence time (1135–4012 s), evapn. rate (0.980– 35.433 g/min), suspension d. (22.13–129.63 kg/m³) and stirrer speed (450–1950 rpm) to study the process kinetics and to det. the linear crystal growth and effective nucleation rates. The correlations between kinetic parameters of the crystn. and supersatn., magma d. and mixing intensity were derived from the expt. data. The detd. order of crystal growth rate was about 1.4 for all crystallizers. The exponents in the equations describing the effect of the growth rate, magma d. and stirrer speed on the nucleation rate were 0.85, 1 and 2.5, resp. The scale-up principles to achieve the same median crystal size were developed. Over the range studied, a modest increase in median crystal size with increasing vol. of the crystallizer was obsd. for a const. sp. power input.
12
Content available remote Wyznaczanie parametrów termicznej dezaktywacji enzymów
PL
Poznanie wpływu temperatury na aktywność enzymu jest bardzo ważne przy optymalnym projektowaniu bioreaktora. W pracy przedstawiono nową metodę wyznaczania parametrów termicznej dezaktywacji enzymów. Algorytm zastosowano do obliczenia energii aktywacji oraz optymalnej temperatury na podstawie użytych danych doświadczalnych wyznaczonych dla oksydazy fenolowej.
EN
Knowledge of the effect of temperature on enzyme activity is very important for optimal design of a bioreactor. In this work, a novel method is proposed to determine parameters of thermal deactivation of enzymes. The algorithm applied for the calculation of activation energies and optimal temperature was verified with the use of experimental data for phenol oxidase.
PL
W artykule opisano prace koncepcyjne i badawczo-rozwojowe, których celem było opracowanie nowych rodzajów mechanizmów różnicowych o charakterystykach działania sterowanych stosunkiem lub różnicą prędkości kątowych ich członów napędowych. Głównym założeniem nowych rozwiązań było zastosowanie mechanicznych regulatorów momentu tarcia wewnętrznego w mechanizmach i wyeliminowanie ich zewnętrznego zasilania. Spośród zestawionych kilkunastu konstrukcji mechanizmów różnicowych, opracowanych przez autora, szczegółowiej opisano zasadę działania i budowę trzech typów. Skrótowo omówiono szerokie badania doświadczalne prototypów takich mechanizmów i uzyskane wyniki. Na ich podstawie stwierdzono, że jest możliwe zbudowanie sprawnie działających mechanizmów różnicowych nowego rodzaju, sterowanych mechanicznie. Konstrukcje te mogą być konkurencyjne do rozwiązań o sterowaniu elektroniczno-hydraulicznym lub hydraulicznym. Wskazano również możliwości dalszego rozwoju opracowanych mechanizmów różnicowych oraz wykorzystania nowego podejścia do mechanicznego sterowania w innych zespołach pojazdów.
EN
In the article the conceptual and research and development work on differentials is described. The aim of this work is to elaborate new kinds of differentials with the operation characteristics controlled by ratio or difference of angle speeds of their drive elements. Main assumption of new solutions was the application of inner torque friction mechanical controllers in mechanisms and elimination of their external power supply. From several compared differential constructions, worked out by author, the construction of three types was described in details. In short were considered the large experimental prototype research on such mechanisms and gained results. On their basis it was stated it is possible to build proper operating differentials of new kind, mechanically controlled. Such constructions can be competitive to the solutions of the electronic and hydraulic control. Moreover, it was shown the possibility of further development of already worked out differentials and the exploitation ways of new approach to mechanical control in other vehicle units.
14
Content available remote Correlation of kinetic parameters of sodium acetate thermal decomposition
EN
Thermogravimetry and differential thermal analysis were used in the study of the kinetics of non-isothermal sodium acetate's thermal decomposition under an air atmosphere. The diagrams were recorded on a sample mass of 20 mg at temperatures ranging from 20 to 600°C. Five different heating rates were used. The relations of α vs. T were estimated from the mass losses. The values of the kinetic parameters (activation energy and the pre-exponential factor) of the thermal decomposition were calculated from α(T) data in several ways: by using the integral method, applying the Coats-Redfern approximation, the modified isoconversional Coats-Redfern method, the differential method of Friedman and the Kissinger's method. A correlation was found between kinetic parameters estimated by different kinetic methods.
EN
Thermally stimulated conductivity (TSC) and luminescence (TSL) are described assuming conventional model of trapping and recombination in an insulator and the quasi-equilibrium approximation. Using these assumptions the method for determination of the relative density of inactive deep traps from the simultaneous TSC-TSL measurement is derived on the basis of the relation between the areas under TSC and TSL curves. The TSC and TSL in insulating diamond simultaneously measured by Chen are analysed with the method and the methods for determination of kinetic parameters known from literature. The electron trap depth, the frequency factor, the density of deep inactive traps, and the recombination and traping coefficients are determined.
PL
W pracy opisano termicznie stymulowane przewodnictwo (TSC) i luminescencję (TSL) za pomocą ogólnie przyjętego modelu pułapkowania i rekombinacji w izolatorze stosując przybliżenie kwazi-równowagi. Opierając się na tych założeniach zaproponowano metodę wyznaczania gęstości głębokich pułapek elektronowych z jednoczesnych pomiarów TSC i TSL wykorzystując relację między powierzchniami pod krzywymi TSC i TSL. Tę metodę oraz metody wyznaczania parametrów kinetycznych znane z literatury zastosowano do pomiarów TSC i TSL wykonanych na diamencie przez Chena. Zostały wyznaczone parametry: głębokość pułapki, parametr częstotliwościowy, gęstość głębokich pułapek, współczynniki rekombinacji i pułapkowania, rząd kinetyki oraz prawdopodobieństwo rekombinacji.
PL
Przeprowadzono badania termograwimetryczne osadów ściekowych w celu określenia ilości uwalnianych produktów gazowych w zakresie temperatur 30-1000 °C i wyznaczenia parametrów kinetycznych reakcji zachodzących podczas rozkładu termicznego. Badania wykonano w atmosferze argonu symulującej warunki panujące podczas pirolizy i w atmosferze dwutlenku węgla symulującej proces zgazowania. Wyznaczone parametry kinetyczne posłużą do zamodelowania zachodzących zjawisk rozkładu termicznego w reaktorze o działaniu ciągłym.
EN
Thermogravimetric investigations of sewage sludge were carried out to determine the amount of released gas products in the temperature range from 30 to 1000 °C and to specify the parameters of kinetic reactions that took place during thermal degradation. The investigations were performed in the atmosphere of argon, which simulated phenomena occurring during pyrolysis and in the atmosphere of carbon dioxide, which simulated gasification process. The determined kinetic parameters will be used to model thermal degradation phenomena, which take place in a continuous reactor.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.