Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metal oxides
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dodatki do paliw zawierające nanomodyfikatory, głównie nanocząstki metali i tlenków metali, są coraz częściej stosowane jako stymulatory spalania. Przedstawiono wpływ potencjalnych nanododatków na właściwości paliwa i osiągi silnika, skupiając się głównie na różnicach w emisji spalin. Dokonano przeglądu i omówiono wpływ zastosowania nanowymiarowych dodatków metalicznych na emisję tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych. Liczne prace ujawniają ich skuteczność w zmniejszaniu emisji niebezpiecznych związków chemicznych.
EN
A review, with 64 refs., of uses of nanoparticles of metals and their oxides to modification of diesel fuel properties, engine performance and exhaust emissions.
EN
Activated carbon was oxidised with concentrated nitric acid and impregnated with urea to form nitrogen-containing groups. Such a support was impregnated with cobalt, copper or silver nitrates to obtain catalysts for the selective catalytic reduction of nitrogen oxides with ammonia. Infrared spectra confirmed the formation of carboxylic and other organic oxygen-containing groups during oxidation. Nitrogen-containing species resulted from urea thermal decomposition. The metal-containing samples were hydrophilic. Cobalt and copper were present in the samples as small Co3O4 and CuO crystallites, while silver occurred in the form of large metallic crystallites, as seen from the X-ray diffraction patterns. Low temperature N2 sorption revealed that all samples were microporous solids, and the chemical and thermal treatment did not change their textural properties. The copper admixture caused the highest NO conversion, but worsened the selectivity and thermal stability of functionalised carbon support.
3
Content available remote Preparation and characterization of cobalt and copper oxide nanocrystals
EN
Copper oxide and cobalt oxide (Co3O4, CuO) nanocrystals (NCs) have been successfully prepared using microwave irradiation. The obtained powders of the nanocrystals (NCs) were characterized by X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), thermogravimetric (TGA) analysis and Fourier-transform infrared spectroscopy. The obtained results confirm the presence of both nanooxides which have been produced during chemical precipitation using microwave irradiation. TEM micrographs have shown that the obtained nanocrystals are characterized by high dispersion and narrow size distribution. The results of X-ray diffraction confirmed those obtained from the transmission electron microscope. Optical absorption analysis indicated the direct band gap for both kinds of the nanocrystals.
EN
In this study, an attempt was made to investigate the antimicrobial activity on polypropylene (PP) hydroentangled nonwoven fabrics coated with transition metal oxides. After etching the nonwoven fabrics with RF plasma, nano-scale coatings of ZnO and CuO were done using the KrF excimer based pulsed laser deposition technique (PLD). Morphological and antimicrobial studies were carried out to elucidate the mechanism of antibiocidal behaviour of the coated fabrics. Results showed significant antibacterial activity of ZnO and CuO coated PP hydroentangled nonwovens with a better activity against gram positive S.aureus than gram negative E.coli. Inherently non-toxic, PP has excellent chemical resistance and the use of specialised PP fibres for hydroentangled nonwovens could offer scope in addition to metal oxide coatings; nano-scale biological materials such as enzymes and drugs could add specific functionality for their use as medical textiles.
PL
W pracy podjęto próbę zbadania aktywności przeciwdrobnoustrojowej polipropylenowych włóknin pokrytych tlenkami metali. Przeprowadzono badania morfologiczne i przeciw- drobnoustrojowe powlekanych włóknin. Wyniki wykazały znaczną aktywność antybakteryjną włóknin pokrytych ZnO i CuO, przy czym wyższą aktywność antybakteryjną zaobserwowano wobec bakterii Gram-dodatnich (Staphylococcus ureus), niż wobec Gram-ujemnych (Escherichia coli). Stwierdzono, że zastosowanie nietoksycznego polipropylenu, który charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością chemiczną, do wytwarzania włóknin powlekanych tlenkami metali pozwala na otrzymanie funkcjonalnych produktów medycznych.
5
Content available remote Synteza nanocząstek tlenków metali w polu promieniowania mikrofalowego
PL
Przedstawiono sposoby otrzymywania tlenków metali w postaci nanometrycznej w dwuetapowej syntezie z zastosowaniem reaktora mikrofalowego. Omówiono wytwarzanie tlenków cynku (ZnO), żelaza(III) (Fe₂O₃), cyrkonu (ZrO₂) oraz miedzi (CuO). Zaproponowana metodyka pozwala na otrzymanie stabilnych nanocząstek tlenków metali, których rozmiar (w przynajmniej jednym wymiarze) był mniejszy niż 100 nm. Zastosowanie pola promieniowania mikrofalowego umożliwia zwiększenie wydajności reakcji dehydratacji oraz skrócenie czasu procesu.
EN
Nanosize ZnO, Fe₂O₃, ZrO₂ and CuO particles were prepd. by pptn. in a microwave reactor. Use of the microwave radiation resulted in an increase in dehydration efficiency and a decrease in reaction time.
EN
The effects of four different kinds of nanoparticles (NPs), namely, CuO, ZnO, TiO2, and Au, of the sizes ranging from <20 nm to 50 nm on Daphnia magna, early life stage of zebrafish, and various enzymes have been investigated. The experimental results showed that the NPs inhibited both the body length and hatching rate of zebrafish larvae; the small nanoparticles exhibited more toxicity. In a 21 day chronic toxicity test, metal ions of higher concentrations significantly reduced the number of Daphnia magna offspring. Studies on enzyme activity showed that the NPs reduced the glutathione content and inhibited catalase and superoxide dismutase activities, resulting in shorter body length, lower hatching success, and lower reproduction of zebrafish larvae. Therefore, studies should focus more on the potential toxicity of smaller NPs.
PL
W pracy przedstawiono diagramy stężenia defektów punktowych dla tlenków metali Ni1-δO, Co1-δO, Mn1šδO i Cu2šδO, uwzględniając wszystkie defekty w podsieci kationowej. Obliczenia diagramów przeprowadzono nową metodą. Opiera się ona na zależności opisującej równoczesne tworzenie się i zanik poszczególnych defektów i wiąże standardowe entalpie swobodne tworzenia wakancji kationowych, defektów samoistnych jonowych i elektronowych oraz prężności tlenu przy której tlenek osiąga skład stechiometryczny. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując doświadczalne wartości odstępstwa od stechiometrii i przewodnictwa elektrycznego uzyskane przez szereg autorów.
EN
Diagrams of point defects concentration in metal oxides Ni1-δO, Co1-δO, Mn1šδO and Cu2šδO, covering all the types of defects in the cation sublattice, are presented in this work. A new method was used for the calculation of the diagrams. It is based on an equation describing the formation and decay of determined quantities of point defects and derived standard Gibbs energy of formation of cation vacancies, intrinsic ionic and electronic defects, oxygen pressure at which the oxide attained stoichiometric composition. The calculations were performed using the results of studies of deviation from stoichiometry and electrical conductivity obtained by several authors.
EN
The microstructure, the composition and DC behaviour of a heterojunction gas sensor formed between SnO2 and 0.8% Au doped WO3 were evaluated. The sensor was prepared by standard thick film technology. The single phase layers and the junction region show a porous structure. The electric measurements were performed in a wide range of temperatures and bias voltages in the rang from -1 to +1 V. The n-n heterojunction show a rectifying behaviour in temperatures from 200 to 400°C.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań heterozłączowego czujnika gazu na bazie trójtlenku wolframu domieszkowanego złotem i dwutlenku cyny. Analizowany czujnik został wykonany standardową techniką grubowarstwową. Badania mikrostruktury i składu chemicznego poszczególnych warstw oraz obszaru złącza wykazywały, że charakteryzują się one dużą porowatością. Pomiary metodą cyklicznej woltamperometrii w szerokim zakresie temperatur w zakresie napięcia polaryzacji od -1 do +1 V ujawniły, że złącze WO3 +Au/SnO2 posiada właściwości prostujące w zakresie temperatury od 200 do 400°C.
PL
Celem prezentowanych badań była synteza oraz charakterystyka wybranych tlenków metali (TiO2, ZnO2, ZnO, CeO2 o właściwościach promieniochronnych w zakresie UV, jak również tlenków możliwych do wykorzystania jako pigmenty w wybranych formulacjach kosmetycznych (Fe2O3 oraz układy Fe2O3/SiO2). W celu określenia potencjalnej przydatności otrzymanych tlenków jako środków promieniochronnych lub barwiących w kosmetykach, zostały zbadane ich właściwości fizykochemiczne, a w szczególności barwa, zdolności absorpcyjne w zakresie UV-Vis, parametry teksturalne i struktura krystalograficzna.
EN
The aim of the study was to synthesize and characterize some metallic oxides (TiO2, ZrO2, ZnO, CeO2) with potential UV protection properties, as well as oxides that can be used as pigments in cosmetic formulations, namely Fe2O3and Fe2O2SiO3 systems. Physicochemical properties of the synthesized oxides, especially coloration, absorbing power in the UV-Vis region, textural parameters and crystallographic structures were examined.
EN
The relationship between the enthalpies of point defects formation, Delta Hdef, and cohesive enthalpy, Delta HMa / bO , in metal oxides exhibiting high departure from the stoichiometric composition has been discussed. It was found that the enthalpy of point defects formation during the change of the oxygen activity is strongly correlated with the change of cohesive enthalpy upon in corporation or liberation of oxygen from the crystal. Based on the relationship between the cohesive enthalpy and crystal composition, a new method of determination of enthalpy of point defects formation has been proposed. The obtained results remain in agreement with experimentally observed negative values of Delta Hdef corresponding to the formation of either cation vacancies or defect complexes in Fe1-yO and Mn1-yO, and positive values of enthalpy, Delta HVO , in the case of formation of oxygen vacancies in metal oxides such as M2O3-x and MO2-x.
PL
Typowe warystory ZnO produkuje się prasując mieszaninę ZnO z matą ilością (poniżej 3wt%) innych tlenków metali. Podczas procesu spiekania ziarna ZnO są otaczane izolującą warstwą międzyziarnową a na granicy ziaren tworzy się bariera potencjału odpowiedzialna za własności warystorowe. Warstwa międzyziarnową, której głównym składnikiem jest Bi2O3 ma tendencję do aglomeracji. Poprawę dystrybucji fazy międzyziarnowej, a tym samym własności warystorowych ceramiki ZnO otrzymano modyfikują Bi2O3 tlenkami innych metali. Biorąc jako kryterium wartość współczynnika nieliniowości w zakresie prądów 10-6 A - 10-2 A uszeregowanie stosowanych modyfikatorów Bi2Oi, od najgorszego do najlepszego, wyglądałoby następująco: Sb2O3-MnO-PbO-SrO- Co2O3.
EN
Varistor ceramics based on ZnO its non-linear current-voltage characteristics possesses due to small amount of other metal oxide and micro structure developed during sintering. Bi2O3 segregating at the ZnO grain boundaries relates directly to the value of the non-linearity coefficient a. Modifying Bi2O3 with other metal oxides appeared effective for imposing the better varistors property into the ZnO ceramics.
PL
Zapotrzebowanie na polimery o specjalnych właściwościach spowodowało konieczność modyfikacji tlenków metali obecnie stosowanych do napełniania polimerów w celu uzyskania odpowiedniej ich charakterystyki napełniającej. Przedstawiono przegląd literatury (w tym prac własnych), w których omówiono ogólne zalety wykorzystania tlenków metali w charakterze napełniacza polimerów, uwzględniając zwłaszcza zależność istotnych użytkowych cech tlenków od ich pochodzenia oraz obróbki cieplnej (schemat A, tabela 1). Szczegółowo opisano kwasowo-zasadowe i donorowo-akceptorowe właściwości omawianej grupy związków (rys. 1 i 2), a także zależność ich właściwości od parametrów elektronowych (rys. 3, tabela 2). Scharakteryzowano używane w praktyce sposoby modyfikacji tlenków, mianowicie metodę strąceniową i współstrąceniową, żelowania oraz impregnacji (rys. 4). Dużo miejsca poświęcono też znaczeniu defektów w krystalicznej strukturze tlenków metali oraz ich kwasowości (schematy C i D). Zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania tych tlenków w organiczno/nieorganicznych materiałach hybrydowych.
EN
The demand for polymers exhibiting special properties has necessitated the modification of metal oxide polymer fillers currently in use to obtain adequate filling characteristics. Recent developments in the literature (also from the authors), in which the advantages of the applications of metal oxides as polymer fillers with special consideration of the dependence of their properties on origin and thermal treatment are presented. The acid-base and donor-acceptor properties of this group of fillers and also the dependence of their properties on electronic parameters is discussed in detail. The use of practical methods of oxide modification, such as precipitation, coprecipitation, gelation and impregnation is further discussed. The importance of defects in the oxide structure and the acidic properties resulting from their activity is presented. The possibility of application of these oxides in synthesizing organic/inorganic hybrid materials is also discussed.
13
Content available remote Crosslinking of new elastomers functionalized with carboxyl groups
EN
The new carboxylated acrylonitrile-butadiene (XNBR) and styrene-butadiene (XSBR) rubbers produced were crosslinked with zinc oxide. The cure products are characterized by acceptable stress-strain properties. The increase in ZnO amount used, after exceeding of stoichiometric quantity with respect to -COOH groups content, does not improve the stress-strain properties. The curing of new XNBR and XSBR with ZnO leads to the formation of ionic crosslinks. An increase in swelling degree in toluene after action of NH3 vapors, capable to destroy the ionic bonds, confirms this conclusion. The best stress-strain properties of cured products were achieved when carboxylated rubbers were hybrid cured, e.g. using simultaneously zinc oxide and sulfur, in the presence of N-cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide as vulcanization accelerator. The products of such crosslinking contain both ionic and sulfide bonds and are characterized by the tensile strength of 8 MPa in cured state.
PL
Nowe karboksylowane kauczuki butadienowo-akrylonitrylowe (XNBR) i butadienowo-styrenowe (XSBR) (tabela 1) sieciowano za pomocą tlenku cynku użytego w ilości stechiometrycznej względem grup karboksylowych. Usieciowane elastomery charakteryzują się lepszą wytrzymałością na rozciąganie niż ich nieusieciowane analogi (rys. 1). Zwiększenie dodatku ZnO powyżej stechiometrycznej względem ilości grup -COOH nie wpływa na poprawę właściwości mechanicznych usieciowanych produktów. W wyniku sieciowania XNBR lub XSBR za pomocą ZnO powstają jonowe węzły sieci, rozkładające się pod wpływem par amoniaku (rys. 2). Najlepsze właściwości osiągane są jednak podczas sieciowania hybrydowego, tj. jednocześnie tlenkiem cynku i siarką, w obecności przyspieszacza wulkanizacji. Wytworzone w ten sposób produkty charakteryzują się najlepszą wytrzymałością na rozciąganie (ok. 8 MPa) wynikającą z obecności zarówno jonowych, jak i siarczkowych wiązań poprzecznych.
14
Content available remote Direct synthesis as a new approach to heteropolynuclear complexes
EN
The idea of direct synthesis of coordination compounds - use of elemental metals or their oxides as starting materials - has been developed into "Salt route", "Ammonium salt route" and "Direct template synthesis", methods to synthesize heteropolynuclear complexes. The advantages of this approach in obtaining heterobi-, heterotrimetallic and mixed-anion heteropolynuclear coordination compounds are shown taking complexes of transition metals (Cu, Ni, Co, Mn, Zn, Cd) with aminoalcohols and ethylenediamine ligand as an example. The results of the X-ray crystal structure analysis and magnetic properties of the most interesting complexes are presented.
15
Content available remote Density functional simulation of metal oxides: Al2O3 and Fe3O4
EN
The study of the metal oxides is a rapidly developing area of research. Below a theoretical method based on the density functional theory, common in studying ceramics, is briefly presented. Application of the theory to the surface and the bulk properties of alumina and magnetite are presented. Relaxation mechanism of two different surfaces of alumina and the (100) surface of Fe3O4 are shown. The mutual stability of the ? and ? phases of Al2O3 is calculated.
PL
W publikacji podjęto próbę wyjaśnienia wielu znanych z literatury tribologicznej przypadków nadmiernego zużycia stali przez współpracujące z nią w tarciu miedź i jej stopy. Zjawisko to usiłowano wyjaśnić ściernym oddziaływaniem tlenków miedzi, w innym przypadku wskazano na procesy zmęczeniowe jako przyczynę nadmiernego zużycia stali. Zdaniem autora niniejszej publikacji nadmierne zużycie stali przez miedź lub brązy występujące w pewnych warunkach tarcia jest wynikiem wtórnego, ściernego oddziaływania tlenkowych produktów zużycia stall osadzonych w matrycy miedzi lub brązu. Mechanizm tworzenia tego rodzaju struktury kompozytowej w warstwie wierzchniej miedzi lub brązu polega na ciernym przenoszeniu tlenkowych produktów zużycia stali do warstwy wierzchniej przeciwciała. Postawioną tezę udowodniono na podstawie badań AES eksploatacyjnych warstw wierzchnich (EWW) par ślizgowych miedź-stal 45, brązy-stal 45. Badania dotyczyły tarcia z udziałem smaru.
EN
The paper attempts to explain many cases of excessive steel wear in the presence of copper and its alloys in friction, as described in tribological literature. The phenomenon was rationalized by the abrasive wear of cupric oxides, or in other cases by fatigue processes, as the cause of excessive steel wear. According to the author of this paper, this excessive steel wear by copper or bronze occurring in specific frictional conditions results from secondary abrasive wear of oxide products of steel wear, imbedded in the copper or bronze matrix. The mechanism of creating such composite structure in the surface layer of copper or bronze resolves in frictional transfer of oxide products of steel wear to the surface layer of the counter-sample. The thesis was proven true on the basis of AES tests of operational surface layers (OSL) of sliding pairs copper - steel and bronze - steel. The tests were carried out with the use of lubricant.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.