Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spark ignition engines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Power generation units, suitable for individual users and small scale applications, are mainly based on spark ignition engines. In recently performed research, reductions of emissions coming from such units, especially considering carbon dioxide emissions, are deemed as the issue of particular importance. One of solutions, postponed to reduce impact of spark ignition engine-based units on the natural environment, is transition from fossil fuels into renewable gaseous fuels, as products of organic digestion. Nonetheless, development of new solutions is required to prevent further carbon dioxide emissions. The paper presents a novel dual approach developed to reduce carbon dioxide emissions from stationary power units, basing on spark ignition engine. The discussed approach includes both reduction in carbon content in the fuel, which is realized by its enrichment with hydrogen produced using the solar energy-supported electrolysis process, as well as application of post-combustion carbon dioxide separation. Results of the performed analysis suggest profitability of transition from fossil into the hydrogen-enriched fuel mixture, with significant rise in operational parameters of the system following increase in the hydrogen content. Nevertheless, utilization of the carbon dioxide separation leads to vital soar in internal energy demand, causing vital loss in operational and economical parameters of the analyzed system.
EN
The article presents the results of measurements of concentrations of selected exhaust components of the Fiat 0.9 TwinAir spark ignition engine operating according to load characteristics. The tested engine has an indirect, multi-point petrol supply system and has been retrofitted with an indirect CNG injection system. The results of the tests are a comparison of selected economic, ecological and energetic indicators of engine operation obtained when fuelled with CNG and 95 octane petrol. The operation of the engine fuelled with gaseous fuel was preceded by autocalibration of the controller of the fuelling system. The article presents the results of tests of concentrations of harmful components of exhaust gases: carbon dioxide CO2 , carbon monoxide CO, nitrogen oxides NOx and HC hydrocarbons. Moreover, the values of lambda λ air excess coefficient are presented and fuel consumption is compared. The obtained results of the tests of the engine fuelled with CNG gas show a significant decrease in the value of the obtained torque in comparison to the engine torque when fuelled with petrol. The engine fuelled with compressed natural gas contributed to the improvement of its ecological properties and a reduction of fuel consumption, which are important factors of ecological and energy safety. Exhaust gas analysis showed a reduction in the concentration of harmful components of exhaust gases, mainly hydrocarbons and nitrogen oxides. A positive effect of the operation of the engine powered by CNG was also a significant reduction of carbon dioxide in the exhaust gases compared to the engine powered with gasoline.
PL
Od wielu lat podejmowane są na całym świecie coraz bardziej intensywne działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego człowieka. Unia Europejska pełni wiodącą rolę w międzynarodowej walce ze zmianami klimatycznymi, w związku z tym dąży do zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych, do którego zobowiązała się w protokole z Kioto. Dla krajów, które są jego sygnatariuszami, priorytetem jest ograniczenie zużycia energii pozyskanej z ropy naftowej i węgla kamiennego poprzez zastępowanie jej energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, które mogą przyczynić się do globalnej poprawy stanu powietrza. W Unii Europejskiej drugim co do wielkości sektorem gospodarki, odpowiedzialnym za 20% emisji szkodliwych substancji, w tym gazów cieplarnianych do atmosfery, jest transport drogowy. Pozostaje on jednym z niewielu sektorów, z których emisja stale wzrasta, co niweczy postęp osiągnięty przez inne obszary gospodarki. Wprowadzone w 2009 r. dyrektywy europejskie Renewable Energy Directive i Fuel Quality Directive umożliwiają zwiększenie zawartości etanolu w tradycyjnej benzynie silnikowej do 10% (V/V), a także sprzyjają budowie samochodów typu flex-fuel vehicle, przystosowanych do zasilania paliwem zawierającym do 85% (V/V) etanolu. Paliwa do tłokowych silników spalinowych charakteryzują się właściwościami użytkowymi, które spełniają wysokie wymagania współczesnych silników spalinowych, realizujących skomplikowane strategie procesów spalania i wyposażonych między innymi w wielopunktowe, bardzo zaawansowane technicznie systemy wtrysku paliwa, innowacyjne systemy doładowania oraz katalityczne, wielofunkcyjne układy oczyszczania spalin. Formuła chemiczna paliw ulega nieustannej ewolucji, głównie na skutek działań ekologów w zakresie ograniczania emisji substancji szkodliwych pochodzących ze spalania ropopochodnych paliw do powietrza atmosferycznego oraz nieustannego rozwoju silników. Działania te wymuszają na projektantach samochodów zmiany w konstrukcji układów zasilania, komór spalania, układów oczyszczania spalin, a na producentach paliw dostosowywanie ich formuły chemicznej w celu zminimalizowania emisji szkodliwych substancji powstających podczas spalania takiego paliwa. Dlatego też coraz większego znaczenia nabiera stosowanie biopaliw i biokomponentów jako dodatku do paliw konwencjonalnych. W części teoretycznej niniejszej publikacji opisano zalety i wady stosowania etanolu jako komponentu benzyny silnikowej i paliw etanolowych. Na podstawie rozeznania dostępnej literatury branżowej przedstawiono wyniki badań wpływu etanolu na wielkość emisji szkodliwych składników do atmosfery. Skupiono się również na wyzwaniach, przed jakimi stanęli konstruktorzy silników spalinowych, aby przystosować je do eksploatacji na paliwach zawierających zwiększony udział etanolu w paliwie. W części doświadczalnej zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w ramach projektów badawczych i prac statutowych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym. Wyniki te dotyczą: • określenia oddziaływania paliw etanolowych na parametry użytkowo-eksploatacyjne silników ZI; • oceny regulowanych i nieregulowanych emisji szkodliwych składników gazów wylotowych silników zasilanych paliwami etanolowymi; • badań wpływu paliw etanolowych na tworzenie szkodliwych osadów na elementach silników testowych; • wielokierunkowych badań oddziaływania paliw etanolowych na procesy degradacji smarowego oleju silnikowego.
EN
For many years, activities aimed at protecting man’s natural environment have been getting more and more intensive around the world. The European Union is playing a leading role in the international fight against climate change, therefore it is striving to achieve the reduction of greenhouse gas emissions to which it has committed itself in the Kyoto Protocol. For the countries that are its signatories, the priority is to reduce energy consumption obtained from crude oil and hard coal, by replacing it with energy from renewable sources that can contribute to the global improvement of the air condition. In the European Union, the second largest sector of the economy, responsible for 20% of emissions of harmful substances, including greenhouse gases into the atmosphere, is road transport. It remains one of the few sectors whose emissions are constantly growing, thus negating the progress made by other sectors of the economy. Introduced in 2009 the European directives: Renewable Energy Directive and Fuel Quality Directive, allow the increase of ethanol content in traditional gasoline to 10% (V/V), and also support the construction of Flex Fuel Vehicles adapted to fuel supply containing up to 85% (V/V) of ethanol. The fuels for piston combustion engines are characterized by functional properties that meet the high requirements of modern internal combustion engines, implementing complicated combustion processes and equipped with, among others, multi-point, very technically advanced fuel injection systems, innovative supercharging systems and catalytic multifunctional exhaust gas cleaning systems. The chemical composition of fuels is constantly evolving, mainly due to the action of environmentalists in the scope of limiting emissions of harmful substances from the combustion of fuels into the atmosphere and continuous development of engines. These activities force car designers to change the design of power systems, combustion chambers, exhaust gas treatment systems, and fuel manufacturers to adapt their chemical composition to minimize the emission of harmful substances generated during the combustion of such fuels. Therefore, the use of biofuel and biocomponents as an admixture to conventional fuels becomes increasingly important. The theoretical part of this publication describes the advantages and disadvantages of using ethanol as a component of gasoline and ethanol fuels. Based on the knowledge of available industry literature, the results of studies of ethanol impact on the emission of harmful components into the atmosphere are presented. The focus was also on the challenges faced by the engineers of internal combustion engines to adapt them to operating with fuels containing an increased share of ethanol in the fuel. The experimental part presents the results of research carried out as part of research projects and statutory work at the Oil and Gas Institute – National Research Institute. These results concern: • determination of the impact of ethanol fuels on spark ignition engine performance and their operational parameters; • assessment of regulated and unregulated emissions of harmful components of exhaust gases from spark ignition engines; • studies on the influence of ethanol fuels on the formation of harmful deposits on test engines; • multidirectional studies on the impact of ethanol fuels on the degradation processes of engine lubricating oil.
EN
The article presents the results of research on the combustion process of the Fiat 0,9 TwinAir engine powered by petrol, and LPG and CNG gas fuels. In order to use gas fuels for powering the internal combustion piston engines rationally, the essential knowledge about basic combustion process parameters of gas fuels in engine combustion chamber is required. This is dictated by the significant differences in physiochemical indicators of gas fuels in comparison with petrol fuels. In case of powering the internal combustion engine with a LPG gas fuel the maximum achieved pressure values in the cylinder are much higher in comparison with it been fuelled by petrol. The air and LPG gas mixture combustion process is much more intense, and achieved values of pressure increases in the cylinder while fuelling with this fuel were the biggest in comparison with the engine being fuelled with petrol or CNG gas. This causes an increase in the piston-connecting rod system load through the gas forces which are applied directly on to the piston head, it also causes an increase of the engine thermal load. While the engine was powered by the Compressed Natural Gas CNG, the combustion process was taking the largest amount of time in nearly every given range of engine speed-load conditions. The high delay of the initiation of the combustion process was also observed for the air and CNG fuel mixture.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu spalania w silniku Fiat 0,9 TwinAir zasilanego benzyną bezołowiową 95 oraz paliwami gazowymi LPG i CNG. W celu racjonalnego wykorzystania paliw gazowych do zasilania tłokowych silników spalinowych niezbędna jest znajomość podstawowych parametrów procesu spalania tych paliw w komorze spalania silnika. Proces spalania mieszanki składającej się z powietrza oraz gazu LPG przebiega gwałtownie, a osiągane wartości przyrostów ciśnienia w cylindrze w przypadku zasilania silnika tym paliwem były największe w porównaniu do uzyskanych przy zasilaniu silnika benzyną lub gazem CNG. Zasilając silnik gazem LPG osiągnięto najwyższe wartości ciśnienia maksymalnego w cylindrze silnika. Powoduje to wzrost obciążenia układu korbowo-tłokowego siłami gazowymi oddziaływującymi bezpośrednio na denko tłoka oraz znaczne obciążenie cieplne silnika. W przypadku zasilania silnika sprężonym gazem ziemnym CNG proces spalania przebiegał najdłużej przy zadanych warunkach prędkościowo obciążeniowych silnika. Wykazano również znaczne opóźnienie rozpoczęcia procesu spalania ładunku składającego się z powietrza i gazu CNG.
PL
Zgodnie z tytułem, w artykule porównano samochody osobowe produkowane w wersjach z silnikami ZI i ZS, z uwzględnieniem sytuacji na polskim rynku motoryzacyjnym. Przedstawiono grupę 25 wybranych par pojazdów produkowanych w wersjach silnikowych ZI i ZS. Zdefiniowano mierzalne kryteria porównawcze. Wyniki porównania zaprezentowano w formie wykresów wraz komentarzem. Dokonano także oceny sytuacji na polskim rynku motoryzacyjnym, w kontekście porównania obu typów pojazdów. Artykuł zamykają wnioski końcowe.
EN
According to the title, the article compares passenger cars produced in versions with SIE engines (spark ignition engines) and CIE engines (compression ignition engines), taking into account the situation on the Polish automotive market. A group of 25 selected vehicle pairs equipped with the SIE and CIE engine versions has been presented. The measurable comparative criteria have been defined. The results of the comparison were presented in the form of graphs with a commentary. The situation on the Polish automotive market was also assessed in the context of a comparison of both types of vehicles. The final conclusions close the article.
EN
The article describes the test results of the uniqueness of the work cycle of two-cylinder internal combustion piston FIAT 0.9 TwinAir engine, while being powered by 95 octane petrol fuel and LPG gas. The engine was working according to load characteristics. The engine mounted on the test bench was equipped with a sequential LPG gas fuel supply system. The gas fuels differ significantly from the petrol fuels in their physiochemical properties. In order to rationally utilize gas fuels to power internal combustion engines, the knowledge about basic fuel burning process of these fuels is required. The article shows the analysis of individual engine work cycles of the technologically advanced engine in order to evaluate the influence of powering by LPG gas fuel on the rate of uniqueness of its work cycles. The measure of uniqueness of the inter-cylinder processes are the work cycle uniqueness indicators, which are as follows: the maximum work cycle pressure uniqueness indicator, the average measured work cycle pressure uniqueness indicator, the measured pressure work cycle graph uniqueness indicator and the measured pressure work cycle partial graph uniqueness. The carried out research and its analysis has shown that powering the engine with LPG gas has an influence on the engine work cycles and its uniqueness. The burning process of the mixture consisting of air and LPG gas is quicker, which has an effect on the higher speed of pressure increase rate in comparison with the engine being powered by petrol fuel. Achieved maximum in-cylinder pressure values while the engine was powered by LPG gas were higher in comparison with it being fuelled with conventional fuel. This causes an increase of the gas lads on crank-piston system, which are influencing directly the piston with higher heat load, and the thermal load of the engine.
EN
The paper presents the results of the experimental study of the turbocharged spark ignition Fiat 0.9 TwinAir engine, with indirect, multipoint petrol injection system, powered by petrol and equipped with the injection system of the compressed natural gas (CNG) supplying gas into the intake manifold. The test results provide the comparison of the selected fuel-efficiency, energetic and ecologic indicators of engine work, obtained when it is powered by Pb95 petrol and the CNG gas. The paper compares the external torque-speed characteristics with factory-set engine controllers. Also presented are the concentration levels of harmful gases in the exhaust fumes: carbon monoxide (CO), nitric oxides (NOx), hydrocarbons (HC) and carbon dioxide (CO2). Results obtained on the engine powered by CNG are indicating lower power and torque, lower concentration of hazardous gases, in particular carbon monoxide and hydrocarbons as well as significantly lower consumption of the gas when compared to petrol.
EN
In the paper the results of measurement of the most popular aromatic hydrocarbons (benzene, toluene and xylenes) in the exhaust of spark ignition engine before and after three-way catalytic reactor were presented. The investigations have been conducted at fixed rotational speed, 2500 rpm and at a few different values of torque in range 0 – 80 Nm, every 10 Nm. Based on obtained results, the calculations of catalytic reactor efficiency in removing analysed components have been made. The measurements showed high efficiency of the catalytic converter in reduction of that pollutants in exhaust gases.
EN
The impact of high levels of exhaust gas recirculation (EGR) has been well documented to decrease fuel consumption and reduce emissions of spark ignition engines. But there are also many limitations associated with this technology like EGR control and tolerance, which can reduce the potential efficiency improvements. A new concept called D-EGR has been presented in which the exhaust from a sub group of power cylinders is channeled back to the intake of all the cylinders. In this literature review both experimental and numerical analysis of this technology is shown. In the former case experiments were performed on 2.0 L PFI engine with gasoline as a fuel in part and high load conditions and the results show that at part loads the D-EGR engine can lead to lower Brake Specific Fuel Consumption, lower HC and CO emissions and higher brake thermal efficiency. At high load operations the results show improved combustion stability and superior knock tolerance. In the numerical studies it shows comparable thermal efficiency with conventional spark ignition (SI) engines and reduction in NOX emissions.
PL
Mieszanki etanolowe mogą stwarzać liczne problemy techniczne, a zarazem wyzwania podczas eksploatacji tego rodzaju paliw w silnikach ZI, ze względu na różnice właściwości etanolu i benzyny. Prowadzi to do opisanych w artykule różnych złożonych zagrożeń eksploatacyjnych dla silników. W celu zbadania rozpuszczalności różnych kompozycji dodatków w paliwie E85 i oceny wpływu poszczególnych detergentów na formowanie osadów na elementach silnika Flex-Fuel wykonano szerokie badania doświadczalne przy wykorzystaniu symulowanych testów silnikowych prowadzonych według specjalnie przygotowanej własnej metody badawczej. W rezultacie opracowano i zoptymalizowano dwa wysokoefektywne, wielofunkcyjne pakiety dodatków uszlachetniających przeznaczone do stosowania w paliwach wysokoetanolowych. Równocześnie wykazano ogromne znaczenie specjalnie opracowanych nowoczesnych dodatków detergentowych kompatybilnych z paliwami o wysokiej zawartości etanolu w kontroli i przeciwdziałaniu tworzeniu się osadów w silniku.
EN
Ethanol blends can present a plethora of technical challenges to positive ignition engine operation because ethanol differs from petroleum in some key properties. This leads to operational threats for positive ignition engines that are as various as they are complex what describes this paper. Extensive experimental investigation by using simulate dynamometer engine testing has been carried out to study the solubility of various additive compositions in E85 fuels and detergent effects on deposits formation in a FlexFuel engine running in special devised in-house test method. As a result two high effective multifunctional fuel additive packages properly formulated for use in high ethanol-gasoline blends were developed and optimized. Simultaneously, the great importance of modern deposit control additives specially formulated to be compatible with high ethanol fuels for providing control and counteracting deposit formation has been proved.
EN
The idea of using ethanol in spark ignition engines (SI) is not new, but has returned to the technical agenda in recent years. Usage of ethanol as a transport fuel is growing and interest in using ethanol-gasoline blends is high. Various characteristics of ethanol make it suitable for usage as an automotive fuel, although there are some challenges. These issues are briefly described in this paper. Moreover, this paper reviews some of the most important points and comments on the past, present and future of ethanol as a fuel for spark ignition engines. In the context of the past this paper briefly describes the history of usage of ethanol in the automotive industry. In the present context, an ethanol SWOT matrix reveals its current and potential position on the fuel market. The possible future vision of ethanol as an engine fuel is considered in the context of opportunities for and threats to ethanol, together with the possible short and long-term tendencies.
PL
W artykule opisano właściwości użytkowe i problemy eksploatacyjne paliw stanowiących wysoko-etanolowe mieszaniny z benzyną. Przedstawiono silnikowe stanowisko badawcze i własną metodę badań wpływu mieszanin etanolu z benzyną na osady na zaworach dolotowych w komorach spalania i inne. Omówiono wyniki badań tendencji do tworzenia szkodliwych osadów na elementach układu dolotowego silnika flex fuel w zależności od składu paliwa, jego uszlachetniania, konstrukcji silnika i warunków jego eksploatacji. Wykazano ogromne znaczenie nowoczesnych dodatków detergentowych specjalnie opracowanych i kompatybilnych z paliwami o wysokiej zawartości etanolu w kontroli i przeciwdziałaniu tworzeniu się osadów w silniku.
EN
This paper describes performance and operational issues of a high ethanol and gasoline fuel blends. Dynamometer engine test bench and special in-house test method for effect evaluation of ethanol and gasoline blends on intake valve deposits, combustion chamber deposits and other has been introduced. Investigation results of tendency for harmful deposit formation on various elements of flex fuel engine intake system resulting from the fuel composition, fuel treatment, engine construction and its operating parameters was reported. Great importance of modern deposit control additives specially formulated to be compatible with high ethanol fuels for providing control and counteracting deposit formation has been proved.
EN
This paper begins with a brief introduction to the operating principles of a split-cycle engine that utilizes a valved, intermediary volume to connect the two engine cylinders. Results from experimental testing of the engine fueled with pure methane are presented with a particular emphasis on the combustion duration and phasing. Two different methods of analysing the combustion duration – the mass fraction burn (MFB) and normalized pressure ratio (PRN) – are given. Testing was performed at wide open throttle (WOT) for engine speeds ranging from 850–1200 rpm, and air-fuel equivalence ratios from 0.8–1.0. The results indicate that the main combustion duration is very rapid for all conditions tested, despite late combustion phasing. Changes in spark timing were shown to have a considerable impact on IMEP but did not greatly effect the burn duration. Cyclic variability of IMEP was found to be less than 4% for all cases, except when operation was leaner than ø = 0.85, indicating good combustion stability.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stężeń szkodliwych składników spalin nowoczesnego silnika VW 1.2 TSI. Podczas badań silnik pracował według charakterystyk obciążeniowych przy następujących prędkościach obrotowych wału korbowego silnika: 1500 obr/min, 3000 obr/min i 4750 obr/min i zasilany był trzema paliwami: handlową benzyną bezołowiową Pb95 i jej mieszaniną z etanolem o zawartości etanolu 5% i metanolem o zawartości metanolu 5%. Dodatek alkoholu do benzyny powodował zwiększenie liczby oktanowej. Podczas badań eksperymentalnych mierzono współczynnik nadmiaru powietrza oraz następujące stężenia spalin: tlenków azotu NO X , węglowodorów HC, tlenków węgla CO, dwutlenku węgla CO 2 i tlenu O 2 . W artykule wykazano wpływ dodatku alkoholu do benzyny na stężenia szkodliwych składników zawartych w spalinach, stężenie tlenu oraz na współczynnik nadmiaru powietrza.
EN
The paper presents the results of the testing of a modern VW 1.2 TSI engine. During testing, the engine was running according to the following load characteristics: 1500 rpm, 3000 rpm and 4750 rpm, and was supplied with three fuels, namely, commercial unleaded petrol, and its 5% ethanol mixture and 5% methanol mixture, respectively. The addition of alcohol to the petrol increased its octane number. During the experimental tests, the excess air number and the concentrations of nitrogen oxides, hydrocarbons, carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen were measured. The paper has demonstrated an effect of the alcohol addition to petrol on the concentration of harmful combustion gas components, oxygen concentration and the excess air number.
EN
This paper examines emissions of reactive nitrogen compounds in the exhaust gas flux of vehicles featuring spark ignition (SI) engines. A range of technical, legal and environmental aspects are considered. A discussion of the fundamentals of the phenomenon of emission of these compounds is presented, together with a brief summary of the negative environmental impacts of these gases. Selected data obtained during chassis dynamometer testing at BOSMAL are presented, together with certain important observations presented in the technical literature. The reader is directed to recent publications of note for further information on emissions to the less well known reactive nitrogen compounds, namely NH3 and N2O. The orders of magnitude of the various reactive nitrogen compounds found in the exhaust gas emitted from SI engines are briefly considered and commented upon. Data are presented on the impact of different fuel types used in SI engines and the reader is directed to various publications on that subject. Finally, important research directions (both current and future) are identified.
PL
W artykule zawarto analizę problematyki emisji reaktywnych związków azotu w spalinach silników samochodowych o zapłonie iskrowym (ZI). Omówiono przyczyny powstawania tych związków w spalinach silnikowych, ich emisję oraz negatywny wpływ na środowisko. Przedstawiono wybrane wyniki badań emisji reaktywnych związków azotu w odniesieniu do pojazdów zasilanych paliwami konwencjonalnymi i alternatywnymi, uzyskane w testach emisji na hamowni podwoziowej. Prezentowane wyniki porównano do wyników z tego zakresu opisanych w literaturze. Przedstawiono obecne i przyszłe kierunki badań emisji związków azotu w spalinach silnikowych.
EN
Mixture preparation and combustion processes in internal combustion engines are very complex and very difficult to investigate. These processes run very quickly and their parameters are changed quickly and in wide ranges. Therefore, the interpretation of measurement results is very difficult and uncertain. The visualization methods applied in the combustion researches can help to interpret the results. For many years, the visualization methods have been developed at the Aircraft Engine Department of Heat Engineering Institute of Warsaw University of Technology, in the field of combustion in engines, detonation and gas dynamics research. In these researches, different method of registration of very fast changes of combustion were applied. The combustion experiments have been performed in constant volume bomb, rapid compression machines and experimental visualisation engines. In the last case, the electronic digital camera of Photram SA 1.3 has been used. This paper refers to the experiments, which were conducted using rapid compression machine. Their goal was explanation the combustion mechanism in combustion system with semi-open combustion chamber under different parameters of this system. The obtained results show a strong influence of combustion system parameters on combustion mechanism, especially on a compression ratio and ignition timing. The strong swirls were registered at all sharp edges on combustion chamber during compression stroke. These swirls had a strong influence on the combustion system operation.
EN
A few operation examples of combustion system with semi open combustion chamber for spark ignitron engines has been presented in this paper. This system has been designed in Aircraft Engine Department of Heat Engineering Institute of Warsaw University of Technology. The principal problem of operation this system is to assure that jet-stream commences to outflow from prechamber to main combustion chamber when the piston is at TDC and that it will have a sufficient energy quickly to displace all main chamber. This is a task for combustion control system. This can be obtained by correct selection of the system operating parameters: the volume ratio of prechamber to total combustion chamber, the hole diameter in partition, the igniter locations, the ignition advance angle. If this system has operate correctly it was obtained the shortening of combustion time about 2.2 time, growth of maximum cycle pressure 1.9 time and increase of combustion efficiency 1.4 time, in comparison to standard combustion chamber. This research results concern the test conducted using rapid compression machine.
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów pracy systemu z półotwartą komora spalania przeznaczonego dla silników o zapłonie iskrowym. System ten został opracowany w Zakładzie Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Podstawowym problemem pracy tego systemu jest zapewnienie, że początek wypływu strumienia z komory wstępnej do zasadniczej nastąpi wówczas, kiedy tłok znajduje się w GMP i że energia strugi będzie wystarczająca, aby szybko przebyć całą komorę zasadniczą. Takie jest zadanie układu sterowania. Może to być osiągnięte przez właściwy dobór parametrów pracy systemu: proporcji objętości komory wstępnej do całej objętości komory spalania, średnicy otworu w przegrodzie, miejsca zapłonu oraz kąta wyprzedzenia zapłonu. Jeśli ten system działał prawidłowo, to uzyskiwano: skrócenie czasu spalania około 2.2 razy, zwiększenie ciśnienia maksymalnego cyklu 1,9 razy i wzrost sprawności spalania 1,4 razy, w porównaniu ze standardową komorą spalania. Wyniki te dotyczą badań, które były prowadzone z zastosowaniem maszyny pojedynczego sprężu.
EN
The attempts to increase the engine combustion efficiency of the spark ignition (SI) engines have led to development of the new combustion system with semi-open combustion chamber. This system is similar to flame jet ignition systems, which were applied in many production internal combustion engines. The similar pulsed jet combustion system was elaborated by Professor A. K. Oppenheim. In the system developed at Aircraft Engine Department of Warsaw University of Technology (AED) the standard combustion chamber of SI engine was divided on prechamber and main combustion chamber using partition. The ignition in prechamber is more reliable and repeatable but total burning time in the prechamber and main combustion chamber is shorter than in standard combustion chamber. The principal problem of efficient operation of this system and obtaining of the required performance is securing the relevant control strategy. The performances of this system are dependent from: the rate of this prechamber volume to total combustion chamber volume, the orifice diameter in a partition, the ignition place and the ignition advance angle (ignition timing). Among these parameters the ignition timing only may be varied in the continuous manner during the engine operations without of the engine disassembling. Therefore constant values separate parameters (prechamber volume, orifice diameter, ignition place) should be selected in comprehensive, time consuming researches for different engine operation conditions (engine speed, load and environment conditions) and subsequently the map of ignition advance angles should be determined at state remaining separate parameters. The values of the ignition advance angle should be selected and programmed in electronic control unit, which will be control the ignition advance angle at different engine operating conditions. The dependences between engine operating parameters and the ignition timing are not linear and therefore mechanical control system is not effective. Some research results concerning the best engine operating parameters has been presented in this paper.
EN
In this paper the research results of combustion system of spark ignition engines with semi open combustion chamber has been presented. The major stress in this research has been put on determining of influence of the ignition advance angle on combustion. The research with using the rapid compression machine, the high speed photography system and the measuring system of high speed varied pressure has been carried out. The results include the images of combustion courses and the curves of high speed varied pressure. An angle of ignition advance influences the most evidently on engine performance in point of view combustion system with semi-open combustion chamber. Moreover it is the only parameter which may be permanently controlled during engine operation. Three cases of the ignition advance angle values has been considered in this research: a well suited angle, too small angle and too big angle advance. The best angle of ignition advance is if the beginning of the outflow of the burned gases and the radicals, from prechamber occurs when the piston reaches TDC. As results it will obtained high velosity of a flame front travelling through the main combustion chamber, a high maximum cycle pressure and a high combustion efficiency.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań nowego systemu spalania z półotwartą komorą spalania, który może być stosowany w silnikach o zapłonie iskrowym. Największy nacisk w tych badaniach położono na wyjaśnienie wpływu kąta wyprzedzenia zapłonu na spalanie. W badaniach wykorzystano: maszynę pojedynczego sprężu, system szybkiej fotografii cieniowej, system pomiarów szybkozmiennych ciśnień. Wyniki obejmują: przebiegi spalania oraz przebiegi szybkozmiennych ciśnień. Badania wykazały, że kąt wyprzedzenia zapłonu ma najistotniejszy wpływ na przebieg spalania w systemie z półotwartą komorą spalania. Ponadto trzeba stwierdzić, że jest to jedyny parametr, który może być w sposób ciągły zmieniany podczas pracy silnika. Rozpatrzono trzy przypadki wartości kąta wyprzedzenia zapłonu: kiedy kat jest dobrze dobrany, kiedy jest zbyt mały i kiedy jest zbyt duży. Najkorzystniejsza wartość kąta wyprzedzenia zapłonu jest taka przy której początek wypływu strumienia palących się gazów i rodników z komory wstępnej do zasadniczej następuje wówczas kiedy tłok znajduje się w położeniu GMP.
20
Content available remote Eksploatacja olejów smarowych w silnikach z zapłonem iskrowym, zasilanych LPG
PL
W artykule krótko omówiono najistotniejsze zagadnienia związane z eksploatacją nowoczesnych olejów smarowych w silnikach z zapłonem iskrowym (ZI), zasilanych alternatywnie LPG. Zwrócono uwagę na odmienne wymagania stawiane takim olejom, biorąc pod uwagę warunki eksploatacji jakim podlegają, a równocześnie brak jakiejkolwiek uznanej, obligatoryjnej specyfikacji jakościowej olejów przeznaczonych do smarowania silników zasilanych LPG, co utrudnia ich optymalne dostosowanie do tego typu zasilania. Poruszono kwestie rodzaju i istoty kryteriów jakimi należy się posługiwać przy opracowywaniu technologii i „dobieraniu” olejów smarowych przeznaczonych do silników z ZI zasilanych LPG; z uwzględnieniem zarówno wymagań konstrukcyjnych samego silnika, jak i generacji zastosowanego układu zasilania.
EN
The paper short describes significant problems related to operating of modern lubricating oils in spark ignition engines alternatively fuelling by LPG (Liquefied Petroleum Gas). Special attention has been focused on diverse requirements which these kind of lubricating oils have to met, taking into account service conditions and simultaneously lack of any recognized, mandatory quality oil specification designed for spark ignition engines fuelling by LPG. This issue make difficult to optimize lubricating oil to this type of engine fuelling. It has been raised question of kind and criterions which should be taken into account developing technology and matching lubricating oils designed for spark ignition engines fuelling by LPG, making allowance both for engine constructions requirements and generation of used feed system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.