Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 253

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona przeciwporażeniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Proekologiczna polityka rządowa oraz rozwój technologii w zakresie stosowanych źródeł energii i elektrycznych układów napędowych powoduje zwiększanie popularności samochodów elektrycznych. Jednak do dalszego wzrostu popularności tego typu pojazdów, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura, obejmująca ogólnodostępne stacje ładowania akumulatorów. Celem artykułu jest przedstawienie wymagań dotyczących instalacji elektrycznych zasilających układy ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz wykorzystywanemu w tym celu osprzętowi. Artykuł zawiera informacje o wymaganych środkach ochrony, zwiększających bezpieczeństwo eksploatacji stacji ładowania pojazdów oraz wspomagających proces ładowania.
EN
The proecological government policy and technologies development in the field of applied energy sources and electric drive systems is caused increasing popularity of electric cars. However, to further increase the popularity of this type of vehicles appropriate infrastructure is needed, including publicly accessible battery charging stations. The purpose of this article is to present requirements concerning electrical installations supplying electric vehicle charging systems and used to this end equipment. This article contains information about required protection means, increasing the exploitation safety of electric charging stations and assisting charging process.
PL
Sieci rozdzielcze niskiego napięcia (nn) eksploatowane w Polsce, są w większości w układzie TN-C, w którym najpowszechniej stosowanym środkiem ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu jest samoczynne wyłączanie zasilania. W obwodach liniach napowietrznych do samoczynnego wyłączania zasilania powszechnie wykorzystywane są wkładki topikowe o charakterystyce gG. Dla tych obwodów, dla których pomiary eksploatacyjne wykazały nieskuteczną ochronę przeciwporażeniową, stosowane są wkładki topikowe o charakterystyce gF, które nie są przedmiotem norm europejskich: PN-EN 60269-1 oraz PN-EN 60269-2, a ich produkcja oparta jest o normy zakładowe. W artykule przedstawiono propozycję zmiany charakterystyk prądowo-czasowych dotychczasowych wkładek topikowych gF, aby możliwe było spełnienie ww. wymagań normatywnych, m.in. w zakresie sprawdzenia charakterystyk, a w szczególności granic charakterystyk pasmowych.
EN
Low-voltage (LV) distribution networks operated in Poland, are mostly in the TN-C system. The most commonly used means of additional protection against electric shock during damage is automatic switching off the power supply. In low voltage overhead line circuits, most often, these are fuse links with gG characteristics. In these circuits, where operational measurements have shown ineffective protection against electric shock, are mostly used fuse links with gF characteristics, which are not subject of European standards: EN 60269-1 and PN EN 60269-2 and their production is based on factory standards. The paper presents a proposal of changing the tripping characteristics of the current gF fuse links in order to be able to meet the normative requirements, including the verification of tripping characteristics, in particular the limits of band characteristics.
PL
Układ zasilania IT znajduje zastosowanie w podziemiach kopalń, przemyśle chemicznym oraz wszędzie tam, gdzie wymaga się zwiększonej pewności zasilania z jednoczesną minimalizacją zagrożeń pożarowych. Jest stosowany na wszystkich jednostkach latających i pływających. Problematyka ochrony przeciwporażeniowej w układzie IT wymaga zrozumienia istoty stosowania oraz specyfiki pracy tego układu.
EN
IT supply system finds use in mining undergrounds, chemical industry and in all places where increased supply safety is needed with a concurrent minimization of fire hazards. It is applied on all aircafts and watercrafts. The issue of an electric shock protection with the use of the IT system requires understanding of application substance and specific nature of the system work.
PL
Stosowanie w instalacjach odbiorczych wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych w znacznym stopniu ogranicza liczbę wypadków spowodowanych błędem użytkownika urządzeń elektrycznych. Wyłączniki RCD realizują ochronę przeciwporażeniową przy dotyku pośrednim, jednocześnie zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy dotyku bezpośrednim. Obowiązek ich stosowania w instalacjach domowych został zawarty w normie [2].
PL
W ostatnich latach większość polskich aktów prawnych i dokumentów normalizacyjnych została gruntownie zmieniona w celu przystosowania ich do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej obowiązuje zasada stosowania docelowo norm regionalnych (europejskich) opracowanych przez CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki), opartych na postanowieniach norm międzynarodowych opracowanych przez IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna). Normy opracowane przez CENELEC są oznaczane: EN (norma europejska), HD (dokument harmonizujący, czyli norma tymczasowa - prenorma).
PL
Problematyka przeciwpożarowego wyłącznika prądu była wielokrotnie opisywana w literaturze. Mimo to w dalszym ciągu spotykamy się z wątpliwościami w zakresie projektowania i wykonywania tego urządzenia. Szczególnym problemem jest kwestia związana z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu dla zasilaczy UPS. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia tego zagadnienia.
PL
Układ zasilania IT znajduje zastosowanie w podziemiach kopalń, przemyśle chemicznym oraz wszędzie tam, gdzie wymaga się zwiększonej pewności zasilania z jednoczesną minimalizacją zagrożeń pożarowych. Jest stosowany na wszystkich jednostkach latających i pływających. Problematyka ochrony przeciwporażeniowej w układzie IT wymaga zrozumienia istoty stosowania oraz specyfiki pracy tego układu.
PL
Pomiary eksploatacyjne wykazują w niektórych obwodach linii napowietrznych niskiego napięcia nieskuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Powszechnie stosowane i sprawdzone metody na jej poprawę wymagają nakładów inwestycyjnych i czasu niezbędnego na ich realizację. Niekiedy w tych obwodach zastępuje się wkładki topikowe o charakterystyce gG na wkładki o charakterystyce szybkiej gF, o ile analiza wykaże, że samoczynne wyłączenie zasilania nastąpi w wymaganym przepisami czasie. W artykule zaproponowano zastosowanie wkładek topikowych o charakterystyce bardzo szybkiej (aR, gR, gS), stosowanych m.in. jako wkładki topikowe serwisowe oraz wykorzystywane do poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac pod napięciem. Proponowane rozwiązanie będzie jako tymczasowe do czasu realizacji rozwiązań wymagających nakładów inwestycyjnych.
EN
The article presents protection against electric shock by means of an automatic disconnection of supply using fuse-links in the circuits of low-voltage overhead lines. Operational measurements show ineffective protection against electric shock in some low-voltage overhead line circuits. Commonly used and proven methods for its improvement require capital expenditures and the time necessary for the implementation. Sometimes, in these circuits gG fuse-links are replaced with gF fast fuse-links, if the analysis shows that the quick power supply cut off will be done within the time required by the regulations. The article proposes the use of ultra-rapid fuselinks (aR, gR, gS), used, for example, as service fuse-links and to improve safety while performing works under voltage. The proposed solution will be temporary, for the time before the implementation of solutions requiring capital expenditures.
PL
Agregaty prądotwórcze są powszechnie stosowane przez straż pożarną. Stanowią niezależne źródło energii elektrycznej, koniecznej do obsługi urządzeń, takich jak najaśnice, pompy elektryczne, czy osprzęt samochodów specjalnych dowodzenia i łączności. Urządzenia te dostępne są w różnych wariantach w zależności od przeznaczenia, mocy znamionowej, zastosowanych zabezpieczeń, liczby gniazd itp. Bezpieczna obsługa agregatu, szczególnie w specyficznych warunkach działań ratowniczych, wymaga świadomości operatorów, ale także właściwych rozwiązań technicznych. W artykule opisano typowe sytuacje niebezpieczne, do których może dojść podczas działań, wraz z krótką analizą stosowanych obecnie rozwiązań, zwracając uwagę na brak szczegółowych regulacji prawnych, które mogłyby stanowić wsparcie dla osób definiujących wymagania do organizowanych przetargów publicznych, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa działań.
EN
Power generators are widely used by the fire brigade. They constitute an independent source of electrical energy, crucial for supplying the devices such as lighting systems, electrical pumps, the equipment installed on the incident command fire trucks. Generators are available in various variants, depending on the application, nominal power, safety measures, the numer of sockets, etc. Safe operation of the generator, especially in specific fire operation conditions, requires the awareness of the operators, but also the presence of particular technical means of protection. In the article, typical dangerous situations are described. They are probable to occur during the operations. Some basic information concerning currently used technical aspects were provided. It is emphasized, that there are no specific regulations, which could constitute a set of guidelines for persons responsible for public procurement procedures, especially in the context of fire and rescue operations safety.
PL
W artykule przedstawiono wyposażenie gospodarstw wiejskich w wybrane urządzenia elektryczne oraz przeanalizowano stan techniczny instalacji i sieci elektroenergetycznych, w tym jakość dostarczanej energii elektrycznej, pod kątem zagrożeń odbiorców porażeniem prądem elektrycznym i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.
EN
The paper presents the equipment of rural households with selected electrical receivers. The technical condition of power installations and networks, including the quality of electricity supply, in terms of the consumer risks by electric shock and the effects of electromagnetic fields were analysed.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan Polskich Norm dotyczący ochrony przeciwporażeniowej stosowanej w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Omówiono wymagania zawarte w normach polskojęzycznych: PN-EN 61936-1:2011 i PN-EN 50522:2011.
PL
W artykule: • Opis stanu istniejącego • Warunki techniczne zasilania wydane przez spółkę dystrybucyjną – wyciąg • Opis stanu projektowanego i obliczenia
PL
W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności, ale musimy pamiętać o tym, że energia elektryczna może stanowić potencjalne źródło zagrożeń zarówno dla zdrowia, jak i życia ludzkiego. Zapewnienie prawidłowej ochrony przeciwporażeniowej staje się więc bardzo ważnym elementem składowym szeroko rozumianego bezpieczeństwa elektrycznego. Od roku 1960 do chwili obecnej w naszym kraju wielokrotnie miały miejsce zmiany uregulowań prawnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej, wynikające zarówno z konieczności dostosowania wymagań do aktualnego stanu wiedzy technicznej, jak i europejskich oraz międzynarodowych standardów.
PL
W artykule opisano wymagania stawiane instalacji elektrycznej stosowanej na nabrzeżach jachtowych w aspekcie wymagań normy PN-HD-60364-7-709:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje [1]. W tekście opisane zostały sposoby prowadzenia takiej instalacji, sposoby zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym przez zastosowanie transformatorów separacyjnych oraz wyłączników różnicowoprądowych. Opisano również wymagania stawiane elementom instalacji ze względu na zwiększone ryzyko zniszczenia mechanicznego oraz ciągłą obecność wody.
EN
The article describes the requirements for electrical installations used on harbours in the aspect of the requirements of the PN-HD-60364-7-709:2010 Low-voltage electrical installations. Part 7-709 Requirements for special installations or locations. Harbours, marinas and similar locations [1]. The text describes how to run such an installation, how to protect it from electric shock by using separation transformers and residual current devices. The requirements for the elements of the installation have also been described due to the increased risk of mechanical damage and due to the continuous presence of water.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania, które pozwalają rozpoznawać występujące zagrożenia i dostarczać niezbędnych informacji, tak aby budynek był nie tylko inteligentny, lecz także w pełni bezpieczny.
PL
Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta.
PL
W artykule przedstawiono zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych wg PN-HD 61008-1. Dobór wyłączników różnicowoprądowych w szczególności został uzależniony od kształtu prądu różnicowego oraz typu wyłącznika.
EN
The paper presents principles and criteria for the selection of residual current devices in electric installations to obtain full or partial selectivity of their operation, based on normative data according to PN-HD 61008-1. The selection of residual current devices, in particular, depends on the shape of the differential current and the type of RCD.
PL
W pracy przedstawiono zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych wg PN-HD 61008‑1. Podano zasady doboru wyłączników różnicowoprądowych dla różnej konfiguracji szeregowego ich połączenia z uwzględnieniem: typu, prądu znamionowego różnicowego oraz kształtu prądu różnicowego.
EN
The paper presents principles and criteria for the selection of residual current devices in electric installations to obtain full or partial selectivity of their operation, based on normative data according to PN-HD 61008-1. The principles of selection of residual current devices for different configuration of their serial connection are given including: type, rated current and shape of the differential current.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.