Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osłabianie pola
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wpływ konstrukcji wirnika na napięcie indukowane w uzwojeniach twornika maszyny ECPMSM wzbudzanej hybrydowo. Na podstawie analizy polowej MES-3D pokazano wpływ zmiany materiału wirnika na rozkład pola i charakterystykę odwzbudzania maszyny. Zaproponowano nowe rozwiązanie konstrukcyjne wirnika dla polepszenia zakresu odwzbudzania maszyny.
EN
The paper presents an effect of rotor design on armature winding back-EMF of ECPMSM hybrid machine. On the basis of 3D-FEM analysis effects of different solid-rotor materials on the magnetic field distribution and a field-weakening characteristics of the machine are shown. A new rotor design for improving field-weakening range of the machine is proposed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z odtwarzaniem zmiennych stanu maszyny indukcyjnej. Wykorzystano obserwator oparty na modelu matematycznym maszyny z dodatkowymi zmiennymi. Przedstawiono macierz stanu zlinearyzowanych równań błędu odtwarzania. Opisano sposób definiowania wyznacznika jakości na podstawie rozkładu biegunów obserwatora. Zaproponowano metodę korekcji wzmocnień wraz ze zmianą warunków pracy maszyny. Wykazano symetrię działania rozszerzonego obserwatora wraz ze zmianą kierunku prędkości przy odpowiedniej modyfikacji wzmocnień. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych wykazujące dobre właściwości obserwatora zarówno przy niewielkich prędkościach, jak i w zakresie osłabiania pola.
EN
Problems related to estimation of state variables of induction machine are presented in the paper. A speed observer based on mathematical model of the induction machine with additional variables has been used. A state matrix of linearized differential equations of observer errors has been presented. A method of defining quality index of state variables estimation based on poles placement has been described. An algorithm of correction of gains of the observer in dependence on speed of the machine has been proposed. A symmetry of properties of extended observer for change of the direction of rotor speed with appropriate modification of observer gains has been proven. Results of simulations and experiments has been presented.
EN
The paper deals with a sensorless induction motor drive operating in the field weakening region, intended for traction application. Optimal field weakening algorithm takes into consideration stator current and voltage constraints. The direct torque control with space vector modulation DTC-SVM method is applied to control the drive. Angular speed of the induction motor is estimated using two adaptive estimators with reference model.
PL
W artykule przedstawiony został bezczujnikowy napęd indukcyjny pracujący w zakresie osłabiania pola, przeznaczony do zastosowań trakcyjnych. Optymalny algorytm osłabiania pola uwzględnia ograniczenia amplitud prądu i napięcia stojana. Napęd sterowany jest przy użyciu metody bezpośredniego sterowania momentem, z modulatorem wektorowym DTC-SVM. Prędkość kątowa silnika estymowana jest za pomocą dwóch estymatorów z modelem odniesienia.
EN
This paper presents a permanent-magnet motor with single teeth windings and a brushless auxiliary direct current control system for electric vehicle drives. The main advantage of this motor is its possibility to realize the field weakening by high speeds. In order to determine the key electric and magnetic parameters of the motor, finite-element analyses were carried out. Different variants of the main structure of the motor have been described and compared.
PL
W artykule zaprezentowano silnik z magnesami trwałymi z uzwojeniami na pojedynczych zębach oraz dodatkowym bezszczotkowym systemem sterowanym prądem stałym, dedykowany do napędu pojazdów elektrycznych. Główną zaletą takiego silnika jest możliwość osłabienia pola magnetycznego przy wysokich prędkościach obrotowych. W celu określenia głównych parametrów elektrycznych i magnetycznych silnika przeprowadzona została analiza przy pomocy metody elementów skończonych. Ponadto opisano i porównano różne warianty struktur silnika.
PL
W artykule przedstawiono bezczujnikowy napęd indukcyjny pracujący w zakresie osłabiania pola, przeznaczony do zastosowań trakcyjnych. Optymalny algorytm osłabiania pola uwzględnia ograniczenia amplitud prądu i napięcia stojana. Napęd sterowany jest przy użyciu metody bezpośredniego sterowania momentem, z modulatorem wektorowym DTC-SVM (ang. Direct Torque Control - Space Vector Modulation). Wykorzystywana w układzie napędowym prędkość kątowa silnika, estymowana jest za pomocą dwóch estymatorów z modelem odniesienia (ang. Model Reference Adaptive System, MRAS). Jeden z nich wykorzystuje regulator typu PI natomiast drugi funkcję znaku, signum, stosowaną w teorii ruchu ślizgowego (ang. Sliding-Mode). W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych napędu z silnikiem trakcyjnym o mocy 50kW.
EN
This paper deals with the field-weakening of the traction induction motor drive. The field-weakening method is optimal with respect to the voltage and current limits. The drive is controlled using the Direct Torque Control method with the Space Vector Modulation algorithm, DTC-SVM. The speed of the drive, used in the system, is estimated using two estimators, both are the Model Reference Adaptive System (MRAS) type. One of them takes the advantage of the PI controller, the second one uses the sign function, what is typical for the Sliding-Mode theory. The described issues are illustrated using experimental tests results, obtained on a laboratory setup with 50 kW induction motor.
EN
The paper presents a particular problem with determining the permissible boundaries of the working area for two-zone asynchronous traction drive with high dynamic requirements, designed to work in a very broad range of motor rotational speed. A result of the procedure of maximizing the internal motor torque, based on an analysis of equations for drive steady-state model, is the family of nonlinear characteristics of the main magnetic flux values desired by the control system, expressed as a function of shaft rotational speed and parameterized with the selected values of the overhead line voltage. On the border between two areas - the first one, at low rotation of the motor shaft, when the magnetic flux remains constant, and the second one, when the magnetic flux is significantly weakened with the increase in shaft speed, these characteristics have asignificant discontinuity in the first derivative, ie. "edge". It can cause quite often unwanted oscillations in the driver control system operation during the dynamic transitions of a drive working point from one zone to another. The paper contains a proposal to reduce this phenomenon by applying a suitable technique of spline functions to smooth the characteristics of the magnetic flux reference values.
EN
Permanent magnet (PM) excited synchronous machines used in modern drives for electro-mobiles suffer in high speed regions from the limited battery-voltage. The field weakening requires designing machines with reduced power conversion properties or increasing the size of the power converter. A new concept of such a machine features PM excitation, single-tooth winding and an additional circumferential excitation coil fixed on the stator in the axial center of the machine. By the appropriate feeding of this coil, the amplitude of the voltage effective excitation field can be varied from zero to values above those of the conventional PM-machines. The capability of reducing the excitation field to zero is an important safety aspect in case of failing of the feeding convertor.
EN
Efficient field weakening algorithm for the PMSM drive with surface mounted rotor magnets is presented in this paper. Proposed solution has been implemented in a high performance multi-axis servodrive dedicated to the international industrial market. Topic of the PMSM drive control in a constant power region has been discussed in number of publications. Most frequently with neglected stator resistance and magnetic saturation not taken into account. Such assumptions are acceptable in solutions for rather low performance drives operated in the field weakening region. This paper contains details on the proposed solution, a simple example for possible control program sequence and some experimental results.
PL
W tym artykule zaprezentowano wydajny algorytm osłabiania pola silnika synchronicznego z powierzchniowo montowanymi magnesami trwałymi. Zaproponowane rozwiązanie znalazło praktyczne zastosowanie w wysokiej jakości wieloosiowych serwonapędach przemysłowych. Tematykę sterowania pracą silnika PMSM w obszarze stałej mocy poruszano w wielu publikacjach, najczęściej jednak z pominięciem rezystancji stojana oraz nasycenia magnetycznego. Uproszczenia takie są do przyjęcia w przypadku rozwiązań serwonapędowych niewymagających precyzji w zakresie pracy przy osłabianiu pola. Artykuł zawiera szczegółowy opis opracowanych metod, propozycję rozwiązania programowego oraz wyniki badań eksperymentalnych.
PL
W artykule przedstawiono analizę bezczujnikowego układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z estymatorem MRASCC w różnych warunkach pracy. Szczególną uwagę zwrócono na jakość działania estymatora podczas pracy w zakresie bardzo małych wartości prędkości kątowej, przy osłabianiu pola oraz przy zakłóceniach pojawiających się w torach pomiarowych napięcia stojana. Wykonane zostały badania stabilności estymatora MRASCC przy znacznych zmianach wartości reaktancji magnesującej oraz obszerne badania symulacyjne i eksperymentalne w wybranych stanach pracy.
EN
The paper deals with the analysis of the sensorless vector controlled induction motor drive with MRASCC estimator in various operation conditions. The special attention was focused on the operation quality of this rotor speed and flux estimator in a very low speed region, under field weakening regime and under disturbances of the stator voltage. The stability analysis of the MRASCC estimator under significant change of the magnetising reactance of the induction motor was performed. Simulation and experimental test results were demonstrated for the drive system under chosen operation conditions.
10
Content available remote Analiza pracy modulatora wektorowego z trajektoriami ograniczającymi
PL
W pracy przedstawiono szczegółowy model matematyczny, opis oraz analizę pracy modulatora wektorowego SVM dla dwupoziomowego falownika napięcia, wykorzystującego trajektorie ograniczające. Wykonano badania mające na celu sprawdzenie jakości pracy modulatora w szerokim zakresie częstotliwości, zarówno w zakresie pracy liniowej jak i nieliniowej. Analizowany układ został zastosowany w bezpośredniej strukturze polowo zorientowanego sterowania silnikiem indukcyjnym, a następnie przebadany w szerokim zakresie zmian prędkości kątowej napędu.
EN
In the paper the analysis of the space vector modulator with limit trajectories is presented. Mathematical model of the presented object is described. SVM was tested for different speed condition including low speed and high speed region. Proposed modulation algorithm was implemented in the direct field oriented control structure and tested in different conditions.
11
Content available remote Sterowanie silnikiem indukcyjnym w szerokim zakresie prędkości kątowej wału
PL
Prezentowany w artykule układ regulacji silnika indukcyjnego oparty na modelu multiskalarnym zapewnia zachowanie odsprzężonego sterowania w szerokim zakresie zmian strumienia w szczelinie powietrznej oraz prędkości kątowej wału. W układzie regulacji strumień jest sterowany w sposób bezpośredni. Proponowany układ zrealizowano jako bezczujnikowy. Prędkość kątowa wału jest odtwarzana za pomocą zmodyfikowanego obserwatora prędkości. Działanie układu w szerokim zakresie prędkości kątowej wału zweryfikowano na drodze badań eksperymentalnych.
EN
Multiscalar model based (MMB) control of induction motor taking advantages of air-gap flux model is proposed in the paper. Two decoupled subsystems of speed and flux control are obtained. The air-gap flux is controlled directly. Sensorless control based on modified speed observer is proposed. Experimental results are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.