Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewerage systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono różne rodzaje systemów kanalizacyjnych zapewniających odpowiedni transport generowanych ścieków z gospodarstw domowych do oczyszczalni. Opisano zalety i wady kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, jak również dotychczasowe materiały stosowane do budowy kanalizacji. Przedstawiono, także innowacyjny system Integral® z żeliwa sferoidalnego, dedykowany zarówno dla kanalizacji grawitacyjnej jak i ciśnieniowej, opracowany przez Saint-Gobain PAM.
EN
This article presents the types of sewage systems that provide adequate drainage of generated sewage from households from settlement units. In addition, the advantages and disadvantages of gravity and pressure sewers are described, as well as the most commonly used sewage pipes. An innovative Integral® system from ductile iron was also presented, dedicated to both gravity sewers and pressure.
PL
W ciągu ostatnich kilku lat BIM stał się jednym z najgorętszych tematów w branży budowlanej na całym świecie. Dynamiczny rozwój technologii na całym świecie oraz wrastające zapotrzebowanie na przyspieszenie oraz udoskonalenie wykonywania projektów i realizacji inwestycji budowlanych przyczyniły się do powstania technologii BIM. W artykule przedstawiono ewolucję narzędzi projektowania poprzez projektowanie analogowe, programy należące do środowisk CAD i BIM. Przybliżono samą technologię BIM oraz jej wybrane narzędzia. Przedstawiono specyfikę projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych z wykorzystaniem narzędzi CAD i BIM wykazując różnice i podobieństwa pomiędzy programami AutoCAD i Revit zwracając uwagę na istotne kwestie takie jak koordynacja międzybranżowa, możliwość współdzielenia projektu podczas współpracy całego zespołu projektowego, stopień dokładności odwzorowania rzeczywistych obiektów oraz integracja etapów inwestycyjnych. Dokonano analizy porównawczej narzędzi CAD i BIM pod kątem projektowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych przybliżając wady i zalety obu środowisk.
EN
The dynamic development of technologies around the world and the growing demand for acceleration and improvement of project execution and construction investments have contributed to the creation of BIM technology. The article presents the evolution of design tools through analogue design, programs belonging to CAD and BIM environments. The BIM technology and its selected tools are presented. The specificity of designing water supply systems and sewerage systems with the use of CAD and BIM tools was presented, showing differences and similarities between AutoCAD and Revit, paying attention to important issues such as multi-discipline coordination, the possibility of sharing a project during the cooperation of the entire project team, the accuracy of mapping real objects and integration of investment stages. The comparative analysis of CAD and BIM tools was made in terms of designing water supply systems and sewerage systems, presenting the advantages and disadvantages of both environments.
3
Content available remote Przyczyny korozji stali nierdzewnej w obiektach kanalizacyjnych
PL
Korozja stali znacznie podnosi koszty eksploatacyjne urządzeń narażonych na kontakt z agresywnym środowiskiem w obiektach kanalizacyjnych. Z tego powodu urządzenia technologiczne wykonuje się z materiałów o podwyższonej odporności na korozję, w tym ze stali nierdzewnych. W artykule przedstawiono najczęściej stosowane typy stali nierdzewnej oraz przyczyny powstawania korozji elektrochemicznej i biologicznej pod wpływem ścieków i powietrza o zwiększonej zawartości siarkowodoru. Przedstawiono oryginalne wyniki badań obrazujące zmiany stali chromowo-niklowej wywołane korozją fizykochemiczną i biochemiczną. W badaniach produktów korozji wykorzystano metody SEM/EDS oraz XRD (X-ray Diffraction), a do identyfikacji mikroorganizmów biorących udział w korozji biologicznej zastosowano metody fluoroscencyjne: DAPI, Live/DEAD i FISH (fluorescence in situ hybridization). Analizy wykazały, że zawartość m.in. siarki, siarczków żelaza oraz niklu w produktach korozji stali wskazuje na obecność silnego oddziaływania gazowego siarkowodoru. Badania potwierdziły obecność bakterii siarkowych z gatunku Acidithiobacillus thiooxidans.
EN
Steel corrosion significantly increases the operating costs of equipment that is exposed to the aggressive environment in sewerage objects. Due to that, technological equipment is produced from materials with improved corrosion resistance, including stainless steel. The paper presents the most commonly used types of stainless steel and the reasons for electrochemical and biological corrosion resulting from exposure to air with increased content of hydrogen sulphide. The authors presented the original test results that illustrate the changes in chromium-nickel steel caused by physical, chemical and biochemical corrosion. The corrosion products were analysed with use of the SEM/EDS and XRD (X-ray Diffraction) methods, while microorganisms participating in biological corrosion were identified with use of the following fluorescence methods: DAPI, Live/DEAD and FISH (fluorescence in situ hybridization). The analyses have demonstrated that the content of sulphur, iron sulphide and nickel in the steel corrosion products proves the existence of a strong influence of gaseous hydrogen sulphide. The tests confirmed the presence of sulphur bacteria Acidithiobacillus thiooxidans.
PL
Celem artykułu jest określenie zasadności wykorzystania możliwości retencyjnych kanału dopływowego do wielokomorowego zbiornika retencyjnego w celu redukcji jego wymaganej pojemności użytkowej. Przeprowadzone symulacje hydrodynamiczne wykonano w trzech zlewniach modelowych różniących się układem kanałów, korzystając z programu hydrodynamicznego SWMM 5.1. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić że uwzględnienie pojemności retencyjnej kanału dopływowego umożliwia znaczne zmniejszenie wymaganej pojemności użytkowej wielokomorowego zbiornika retencyjnego, a w skrajnych przypadkach nawet rezygnację jego wykonania. Otrzymane wyniki potwierdzają, że największe korzyści wykorzystania retencji kanałowej uzyskuje się : (1) przy wysokim poziomie położenia krawędzi międzykomorowej w stosunku do dna kolektora dopływowego, (2) znacznych wartościach współczynnika redukcji przepływu β i (3) zwartym układzie kanałów sieci kanalizacji deszczowej. Ze względu na prosty i tani sposób wykorzystania pojemności retencyjnej kanału dopływowego, wskazane jest uwzględnienie tego zjawiska przy tworzeniu koncepcji projektowych.
EN
The aim of this article is to determine the effect of the retention possibility of the inlet pipe into a multi-chamber storage reservoir in order to reduce its required volume. Simulations were performed in the three catchment model with different distribution of collectors, using hydrodynamic program SWMM 5.1. The results allow to conclude that the inclusion of tin- retention possibility of the inlet pipe significantly reduce the required volume a multi-chamber storage reservoir and in extreme cases even resigned from its construct ion. The results show that the greatest benefits occur with high levels of the inter-edge in relation o the bottom of the inlet pipe, high values of reduction factor flow β in reservoir and compact distribution of collectors in rainwater drainage network. Because using retention possibility of the inlet pipe is cheap and easy. it is recommended to use in any project situation.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie doświadczeń z technologią czyszczenia sieci Ice Pigging na przykładzie projektu prowadzonego na sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w Wodociągach Goleniowskich zrealizowanego w listopadzie 2016 r.
6
Content available Proces certyfikacji wyrobów z tworzyw sztucznych
PL
W Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu działa Jednostka Certyfikująca Wyroby, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 004 i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. W publikacji przedstawiono krok po kroku proces certyfikacji wyrobów z tworzyw sztucznych m.in. w obszarze dotyczącym opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko, rur i systemów kanalizacyjnych.
EN
In the Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes in Toruń works the Product Certification Body which is accredited by the Polish Center for Accreditation (No. AC 004). The Product Certification Body meets the requirements of the PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. This paper describes, step by step, the products certification process of plastics (e.g. child-resistant packaging , pipes and sewerage systems).
PL
Odczuwalny jest brak danych charakteryzujących sieci kanalizacyjne na terenach miejskich i wiejskich, zamieszczanych w dostępnych rocznikach statystycznych dotyczących ochrony środowiska. Okazuje się jednak, że szereg danych na ten temat zamieszczonych jest w rocznikach statystycznych pod tytułem „Infrastruktura komunalna”, wydawanych przez GUS [1] Zebrane tam dane dają podstawę do ich analizowania w kontekście budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych. Uzyskany zbiór danych wraz z ich szczegółową analizą stanowi niejako wstęp do prezentacji technicznych ujętych w konferencji pt. „Systemy odprowadzania ścieków” organizowanej przez wydawnictwo Seidel-Przywecki, która odbędzie się w lutym 2018 roku.
PL
Termin recepcja, zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN [1] oznacza „przyjmowanie lub przyswajanie sobie czegoś". W pracach filologicznych jest on używany często i chętnie w tytułach prac dotyczących przyjęcia książek czy też różnego typu publikacji analizowanych autorów przez czytelników w poszczególnych krajach. W tym artykule, który nie jest pracą filologiczną, termin recepcja jest używany w odniesieniu do europejskiej normy EN-752 (Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Drain and sewer systems outside buildings). Warto, a nawet trzeba zadać sobie pytanie na ile zapisy, czy może jeszcze ogólniej mówiąc filozofia projektowania i eksploatacji systemów kanalizacyjnych sformułowana w tej normie generalnie dla całego obszaru Europy jest przyjmowana, rozumiana i na koniec stosowana w Polsce? Pytanie to jest bardzo aktualnym, gdyż ostanie lata przyniosły olbrzymie inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy systemów kanalizacji zwłaszcza bytowo-gospodarczych, realizowane głównie w ramach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) i współfinansowane znacząco ze środków europejskich.
PL
W ostatnich kilkudziesięciu latach rozwój wielu urządzeń technicznych, a także wykorzystanie osiągnięć chemii i elektroniki, doprowadziły do rozwoju systemów sieci kanalizacyjnych alternatywnych wobec kanalizacji grawitacyjnej. Są one określane mianem kanalizacji niekonwencjonalnych. Niekonwencjonalność tych systemów polega przede wszystkim na mechanicznym wymuszeniu w sieci różnicy ciśnień, dzięki której realizowany jest przepływ ścieków. W tym celu stosuje się pompy zatapialne wywołujące na ciśnienie w sieci (kanalizacja ciśnieniowa) lub pompy próżniowe wywołujące w sieci podciśnienie (kanalizacja podciśnieniowa). Oba rodzaje kanalizacji niekonwencjonalnej są wykorzystywane do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych ale nie nadają się do odprowadzania ścieków opadowych.
PL
Instalacja obiektów retencyjnych jest innowacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym przekształcenie układu hydraulicznego dowolnego zbiornika jednokomorowego w układ wielokomorowy. Główną ideą wynalazku jest wprowadzenie do wnętrza zbiornika przewodu połączonego hydraulicznie na wlocie i wylocie, co pozwala na zmniejszenie czasu przepływu ścieków przez obiekt, co w konsekwencji pozwala na zmniejszenie jego niezbędnej pojemności retencyjnej. W publikacji scharakteryzowano przedstawione rozwiązanie oraz zawarto wyniki analiz hydraulicznego funkcjonowania klasycznego zbiornika kanalizacyjnego ścieków deszczowych lub ogólnospławnych wyposażonego w przedmiotowe innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na zmaksymalizowanie efektywności kubaturowej dowolnego zbiornika retencyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na warunki hydrauliczne w zakresie napełnienia ściekami poszczególnych elementów zbiornika tj. kanału wiodącego i komory akumulacyjnej. Badania oparto na analizie poszczególnych faz funkcjonowania kanalizacyjnego zbiornika w systemie kanalizacji deszczowej zawierającego przedmiotową instalację. Badania przeprowadzono w fazach od wystąpienia opadu i rozpoczęcia dopływu strumienia objętości ścieków do zbiornika po zakończenie opadu i całkowite opróżnienie obiektu retencyjnego.
EN
The publication describes an innovative solution called installation of retention facilities that can be used to improve the hydraulic parameters of any retention facilities. The study contains the results of analyzes of the hydraulic functioning of the one-chamber underground tank for stormwater which has innovative solution that allows to maximize the cubature efficiency of any retention facilities. Particular attention was paid for the hydraulic conditions in terms of sewage filling of the tank, primarily the leading channel and the accumulation chamber. The study was based on the analysis of various phases of the functioning of the underground tank containing the installations. The study was conducted in phases, during the rainfall, and the start of the inflow sewage into the tank, to completion of rainfall and complete emptying of the underground tank.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu kierunku i prędkości przemieszczania się fali opadu deszczu na współdziałanie kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych. Symulacje wykonano w zlewni modelowej, korzystając z programu hydrodynamicznego SWMM 5.1. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zarówno kierunek, jak i prędkość przemieszczania się fali deszczu ma znaczący wpływ na ustalenie wymaganej kubatury użytkowej oddziałujących na siebie zbiorników retencyjnych. Porównując wyniki badań modelowych ustalonych na stacjonarnym opadzie deszczu z opadem przemieszczającym się nad zlewnią, wykazano, że różnice w wymaganej kubaturze użytkowej zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na końcowym odcinku sieci kanalizacyjnej są tym większe, im niższa jest przyjęta wartość współczynnika redukcji przepływu ścieków deszczowych w zbiornikach retencyjnych znajdujących się na sieci kanalizacyjnej powyżej. W skrajnych przypadkach uzyskane różnice sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Ustalone zależności zaobserwowano zarówno dla opadów blokowych, jak i opadów zmiennych w czasie. Wykazano też, że istotny wpływ na stopień wzajemnego hydraulicznego oddziaływania kanalizacyjnych zbiorników retencyjnych ma ich lokalizacja względem siebie i przyjęty współczynnik redukcji przepływu ścieków deszczowych.
EN
This article aims to determine the effect of the direction and speed of the wave of rainfall on the interaction of sewage reservoirs. Simulations were performed in the catchment model using hydrodynamic program SWMM 5.1. The results allow to conclude that both the direction and speed of the wave of rainfall has a significant impact on the determination of the required volume of interacting with each other storage reservoirs. Meaningful differences in test results between constant and time-varying precipitation were noticed. Differences in the required volume of usable storage reservoir that is located at the terminal end of the sewerage system are the greater the lower is acceptation values of flow reduction factors in reservoirs located above the sewerage system. In extreme cases the resulting differences are as high as tens of percent. It was observed for both the block and the time-varying precipitation. It was also shown that a significant impact on the degree of sewage reservoirs interaction between them is their location according to one another and accepted values of flow reduction factors.
PL
Kwestia nieprzyjemnych zapachów emitowanych z systemów kanalizacyjnych w ostatnich kilku latach jest bardzo często poruszana na spotkaniach branżowych, powstało na ten temat sporo artykułów ale jak to zwykle bywa złotego środka nikt dotychczas nie znalazł... Zbliża się okres letni, który ze względu na temperatury sprzyja występowaniu i nasilaniu się problemów odorowych. Główną przyczyną zapachowej uciążliwości obiektów gospodarki ściekowej jest obecność w emitowanych gazach wonnych związków organicznych i nieorganicznych - w tym przypadku głównie siarkowodoru, które powstają w systemach kanalizacyjnych w wyniku zagniwania ścieków.
PL
Preparaty ECO-TABS stają się coraz popularniejsze na polskim rynku preparatów biologicznych oczyszczających ścieki i zanieczyszczone wody. Technologia ta może posłużyć do ograniczenia ilości zanieczyszczeń i biogenów, a także do likwidacji odorów w sposób przyjazny środowisku przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Unia Europejska, w myśl Ramowej Dyrektywy Wodnej (200016( WE) oraz Dyrektywy Ściekowej (91/271/EWG), nakłada na każdy kraj członkowski obowiązek „(...) racjonalnego wykorzystani i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju”. W przypadku, gdy Polska nie poprawi jakości wody, będą nam grozić unijne kary jeśli do końca 2015 r. nie wypełnimy zobowiązań traktatu akcesyjnego. Dla zwyczajnego Kowalskiego będzie to oznaczało drastyczny wzrost cen.
PL
Regularne prace konserwacyjne i remontowe w przewodach kanalizacyjnych są niezbędne, aczkolwiek ich wykonywanie jest trudne. Różne rodzaje osadów abrazyjnych, żrących i o zmiennej konsystencji, występujące w procesie odprowadzania ścieków mogą szybko przeciążyć tradycyjne systemy. Także w przypadku końcowego produktu utylizacji, w odwodnionych osadach ściekowych, problemy stwarzają jego specyficzne właściwości: duża zawartość suchej masy i lepkość powodują zatykanie oraz awarie pomp. Pompy rotacyjne, a także mimośrodowe pompy ślimakowe opisane w niniejszym artykule zostały skonstruowane dla powyższych celów. Instalacje są optymalnie dopasowane do konkretnych warunków zastosowania i pomimo tłoczonych mediów, które stwarzają problemy eksploatacyjne, zapobiegają awariom i nadmiernemu zużyciu.
PL
W każdym eksploatowanym systemie kanalizacyjnym występuje niebezpieczeństwo powstania warunków beztlenowych. Efektem tego mogą być odory, pojawiające się podczas transportu ścieków, a nawet w domowych układach kanalizacyjnych.
PL
W ostatnich latach coraz częściej mówi się o problemach związanych z uciążliwymi zapachami wydobywającymi z kanalizacji. Ma to związek z rozwojem sieci, która często jest przewymiarowana, podłączaniem się okolicznych miejscowości oraz ze zmianą nawyków mieszkańców, którzy zaczęli oszczędzać wodę. Skutkuje to wydłużonym czasem przetrzymania ścieków w sieci kanalizacyjnej, w związku z czym powstają warunki beztlenowe. Do procesu tego najczęściej dochodzi w rurociągach ciśnieniowych pomiędzy przepompownią a studnią rozprężną, gdzie ilość tlenu dla utrzymania warunków aerobowych jest niewystarczająca. Wskutek tego rozwijają się bakterie beztlenowe, redukujące związki siarki (SRB). Siarkowodór jest cięższy od powietrza, więc podczas wentylacji sieci wydostaje się na zewnątrz, do otoczenia, co ze względu na niski poziom wyczuwalności, stwarza uciążliwość zapachową. Ważnym czynnikiem, sprzyjającym tworzeniu się siarkowodoru, jest temperatura, dlatego mieszkańcy skarżą się na wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych odory, zwłaszcza w okresie letnim.
PL
Zastosowanie najlepszych praktyk eksploatacji wymaga opracowania podstaw technicznych do ich stosowania oraz wprowadzenia zmian w prawodawstwie. Z uwagi na brak zmian w prawie, jak również ze względu na brak instrukcji co do bezpiecznych sposobów zagospodarowywania wody w miejscu opadu, podatek od deszczu prawdopodobnie będzie miał mały wpływ na odpływ z kanalizacji deszczowej. Zmiany klimatu spowodują wzrost częstotliwości wylań z kanalizacji, ale niekoniecznie podniosą średnią wysokość opadów rocznych, co wynika z analizy danych meteorologicznych.
EN
Because of the lack of changes in the water law and not clear rules of storm water management, the storm water tax probably will not impact significantly the total outflow from storm water systems. Global Warming will increase the frequency of flooding but not necessarily will rise the annual water precipitation. This concludes from an analyze of meteorological data.
PL
W pracy przedstawiono ważniejsze problemy związane z modelowaniem sieci kanalizacyjnych. W warunkach krajowych są to przede wszystkim wymagania organizacyjne pociągające za sobą zmiany w strukturze przedsiębiorstwa oraz trudności związane z pozyskaniem i przetworzeniem danych. Stan zaawansowania procesu wdrażania modeli sieci kanalizacyjnych jest jeszcze daleki od oczekiwań. Na świecie zintegrowane zarządzanie systemami kanalizacyjnymi wykorzystywane do ich kontroli i sterowania pozwala planować i realizować w szerokim zakresie działania mające na celu rozbudowę, konserwację i modernizację poszczególnych elementów systemów kanalizacji zarówno grawitacyjnych jak i ciśnieniowych.
EN
This paper presents main problems related to the modeling of sewerage systems. Under national conditions those are primarily organizational requirements entailing the development of corporate structures and difficulty in obtaining and processing data. The status of implementing models for sewerage systems is still far from what can be expected. Integrated management of the sewage systems in the world used for their control and steering allows planning and implementing a wide range of activities aimed at the extension, maintenance and upgrade of individual components of both gravity and pressure sewer systems.
PL
Przedstawiono charakterystykę modeli cyfrowych spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni zurbanizowanej, wyszczegól-niając ich elementy składowe i wzajemne powiązanie. Podano dane literaturowe na temat szybkości nagromadzenia zanie¬czyszczeń stałych na zlewniach zurbanizowanych. Scharaktery¬zowano także szczegółowo model EPA SWMM w zakresie dotyczącym nagromadzenia i spłukiwania zanieczyszczeń stałych.
EN
The paper presents characteristics of digital models for solid pollutant wash-off from urban catchments, taking specification of their components and mutual connections into consideration. Literature data on accumulation rate of solid pollutants in urban areas is given. The EPA SWMM model is characterized in detail concerning accumulation and wash-off of solid pollutants.
20
Content available remote Effect of Development of the town of Przemysl on Operation of its Sewerage System
EN
The paper presents the results of the analysis of the sewage system functioning in the city of Przemysl. It was assumed that, as a result of joining to the city new areas, the volume of stormwater discharged to existing combined sewer system would increase continuously. The information about the areas that are planned to be joined was drawn from current development plan of the city. On the basis of data received from the sewage system exploiter hydrodynamic model of the drainage basin of Zasanie quarter was created. The model is based on the existing sewerage network design and development plan of the city. Simulations with the use of real-life precipitation data collected by the pluviometer in Przemysl were carried out with the use of Storm Water Management Model program.
PL
W pracy dokonano analizy funkcjonowania systemu kanalizacyjnego miasta Przemyśla, w której założono wzrost ilości ścieków deszczowych odprowadzanych do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej, będący wynikiem przyłączenie do miasta nowych obszarów. Tereny te zostały ustalone zgodnie z obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla”. Na podstawie danych uzyskanych od eksploatatora systemu kanalizacyjnego stworzono model hydrodynamiczny zlewni dzielnicy Zasanie. Model ten został zbudowany w programie Storm Water Management Model na podstawie projektu istniejącej sieci kanalizacyjnej miasta i planów zagospodarowania przestrzennego. Do symulacji wykorzystano rzeczywiste dane opadowe, zarejestrowane na deszczomierzach w Przemyślu. Celem przeprowadzonej analizy było określenie wpływu rozwoju terenów miejskich na przepływy ścieków systemem kanalizacyjnym.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.