Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 189

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ścieki komunalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań procesów zaawansowanego utleniania chlorfenwinfosu z rzeczywistego strumienia ścieków komunalnych. Stopień eliminacji chlorfenwinfosu wyniósł 26–82% w zależności od zastosowanego procesu doczyszczania. Stwierdzono, że zaawansowane procesy utleniania stanowią interesującą alternatywę dla klasycznych procesów oczyszczania, w szczególności jako IV lub V etap doczyszczania ścieków.
EN
Chlorfenvinphos (CFVP) was added to samples of treated municipal wastewater and oxidized in the presence of TiO₂ and UV, O₃ and UV radiation or sulfate radicals generated in the presence of Na₂S₂O₈, glucose and visible light (PDS + Vis) for 10 and 20 min. The CFVP content in the tested samples was detd. by HPLC method. The highest degree of CFVP degrdn. (82%) was obtained using the PDS + Vis method.
EN
This study aimed to perform a qualitative and a quantitative assessment of the prevalence of genes encoding resistance to beta-lactam, tetracycline, and chloramphenicol antibiotics in samples of DNA isolated from air in a municipal wastewater treatment plant (WWTP) and a municipal waste management plant (WMP). Air samples were collected in the mechanical (MP) and biological (BP) processing units of WWTP and WMP in winter and spring. The samples of air were collected by impingement into PBS solution and subsequently, DNA was isolated. The prevalence of the 16S rRNA gene and ARGs was determined by PCR, and the most abundant ARGs were quantified by qPCR. The highest diversity of the analyzed ARGs was noted in air samples collected in the mechanical processing units of the WWTP (winter) and the WMP (spring). The copy of ARGs varied between treatment units and seasons. ARGs were most abundant in air samples collected in spring in the MP units of both the WWTP and the WMP. The study demonstrated that ARGs are ubiquitous in the air in both WWTPs and WMPs. The presence of ARGs in the air can exert a negative impact on the health of plant employees.
PL
Fosfor jest składnikiem ograniczającym wzrost w większości ekosystemów. Wprowadzenie fosforu, jak i azotu, do wód powierzchniowych prowadzi do eutrofizacji. Dlatego też usuwanie fosforu/azotu ze ścieków komunalnych przed ich wprowadzeniem do odbiornika jest ważnym czynnikiem zrównoważenia środowiskowego. Obecnie preferowaną technologią do osiągnięcia stężeń limitowanych przepisami prawnymi w ściekach oczyszczonych jest biologiczne usuwanie fosforu. Jeśli jednak współczynniki ChZT/P w dopływie są zbyt niskie, wówczas konieczne jest wspieranie procesów biologicznych przez strącanie chemiczne w celu osiągnięcia wymagań dotyczących ilości fosforu.
4
PL
Dokonano identyfikacji środków chemicznych najczęściej występujących w miejscu zamieszkania, które w wyniku ich wykorzystania oraz ekspozycji niosą ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia zdrowotnego i środowiskowego. W sposób szczególny omówiono zasady pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych w ramach medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez zespoły ratownictwa medycznego.
EN
A review, with 58 refs., of the chem. compds. most commonly used in the place of human residence and their use and exposure, risks of health and environmental hazards. The principles of first aid and securing basic life functions as part of med. rescue operations were discussed in particular.
PL
Badania prowadzone na przestrzeni ostatnich lat potwierdziły obecność niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i ich metabolitów w wodach gruntowych, powierzchniowych, ściekach, a nawet w wodzie pitnej. Nie istnieją wytyczne dotyczące dopuszczalnych stężeń NLZP w środowisku, jednak analizy potwierdzające zagrożenie dla organizmów wynikające z ich obecności, dowodzą konieczności prowadzenia prac nad efektywnymi metodami usuwania. Jedną z nich jest degradacja mikrobiologiczna.
PL
W Polsce dyrektywa ściekowa 1) wdrażana jest poprzez Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Jest to jeden z najważniejszych programów dla ochrony środowiska wodnego przed negatywnym wpływem działalności człowieka. Właśnie ruszyła kolejna, już szósta aktualizacja tego dokumentu, nazywana w skrócie VI AKPOŚK.
PL
Oczyszczalnia ścieków w Łasku, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przeszła technologiczną metamorfozę. Dziś obiekt pracujący w oparciu o nowoczesne, a zarazem sprawdzone rozwiązania, stał się obiektem przyjaznym dla środowiska oraz mieszkańców. Dzięki realizacji projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” Gmina Łask posiada zmodernizowany system kanalizacji sanitarnej, spełniający wymogi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
PL
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” dziś dobiega już ku końcowi. Zadania budowlane, obejmujące przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę łącznie 12,72 km nowej kanalizacji sanitarnej oraz modernizację 6,89 kolektorów głównych istniejącej kanalizacji sanitarnej, zostały już zakończone. Wiele się działo w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Łask przez ostatnie lata, dzięki czemu założenia zakładane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wymogi dyrektywy 91/271/EWG w zakresie podwyższonego usuwania związków biogennych w aglomeracji Łaskiej praktycznie zostały wypełnione. Intensywna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona przez Gminę Łask w aglomeracji miejskiej, poza przyrostem obsługiwanej sieci oraz zwiększeniem napływających ścieków do oczyszczalni, spowodował nieznaczny przyrost ilości osadów ściekowych których z roku na rok przybywało w zastraszającym tempie.
PL
Opracowano polimorficzny model reaktora biologicznego z logiczną reprezentacją wiedzy o obiekcie sterowania i sterowaniu, dla których proces uczenia się polega na sukcesywnej walidacji i uaktualnianiu wiedzy oraz wykorzystywaniu wyników tego uaktualniania do wyznaczania decyzji sterujących. Na podstawie ciągłego pomiaru stężenia fosforu (jako PO4-P) określono ładunki fosforu jako iloczyn przepływu i stężenia. Różnicę pomiędzy fosforem całkowitym a PO4-P określono empirycznie zgodnie z klasyczną analityką. Zastosowany system sterowania, poza efektem energetycznym, pozwalał również na optymalizację.
EN
An advanced model for the optimization of the title processes was developed by using a multi-threaded predictive control system. The activated sludge method was used in 2 biol. reactors, where denitrification and nitrification and removal of org. C compds. and dephosphatation took place. A sewage aeration and movement in bioreactors was generated by using agitators or sludge recirculation. The computer model of the wastewater treatment plant was developed in a com. environment. An activated sludge model was used to model biochem. processes, including org. C and N removal and transformations involving bacteria using the ability to store P in cell biomass. Then, quantitative and qualitative parameters were identified and the model was calibrated by det. the agreement of simulation results with measured data.
PL
Przedstawiono analizę możliwości zastosowania metod odzysku fosforu ze ścieków miejskich. Najnowsze tendencje do odzyskiwania tego pierwiastka oparte na krystalizacji związków fosforu dają wprawdzie produkt o dobrej charakterystyce jakościowej, ale nie stanowią technologii ekonomicznie konkurencyjnych wobec obecnych cen surowców do produkcji nawozów mineralnych zawierających fosfor. Najlepsze wyniki z punktu widzenia ekonomiki wdrożenia uzyskano, wykorzystując procesy termicznej utylizacji osadów ściekowych, po których odzyskuje się związki fosforu metodą kwaśnego ługowania.
EN
Ashes from processing of digested sludge from a municipal wastewater treatment plants contained orthophosphates (20–30% in dry mass). Annual tests on potential recovery of P compounds showed that the variability of P recovery potential depended both on a wastewater load and on wastewater flow. Even 54–68% of P contained in the ashes from incinerated sludge was recovered during lab. tests. The overall P recovery from incinerated sludge may replace approx. 20–40% of P needs for contemporary food prodn. The P recovery from ashes was found a very efficient method.
PL
Ciepło odpadowe wykorzystuje się do ogrzewania budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub do innych procesów technologicznych np. suszenia osadów ściekowych.
PL
Przedmiotem badań była szybkość usuwania zanieczyszczeń organicznych (oznaczanych jako ChZT) oraz azotu i fosforu ze ścieków przez osad czynny w reaktorach typu SBR pracujących w skali technicznej w warunkach zimowych. Dodatkowo sporządzono bilans związków azotu w cyklu pracy reaktora. Wykazano, że szybkość usuwania związków organicznych (ChZT) w cyklu pracy reaktora wynosiła 13,1÷18,9 gO2/(m3h), ubytek azotu amonowego następował z szybkością 5,9÷6,9 gN/(m3h), a szybkość przyrostu ilości azotanów(V) wynosiła 3,3÷4,9gN/(m3h). Uwalnianie ortofosforanów następowało w fazie napełniania i mieszania z początkową szybkością 43,2÷46,6 gP/(m3h) (stała szybkości uwalniania ortofosforanów wynosiła 0,93÷1,10 1/h), natomiast szybkość pobierania ortofosforanów – 16,8÷23,2 gP/(m3h). Badania wykazały, że całkowite utlenienie azotu amonowego następowało w ostatniej godzinie fazy reakcji, co oznaczało, że wzrost ilości azotu amonowego w ściekach dopływających do oczyszczalni może skutkować wzrostem ilości azotu w ściekach oczyszczonych. Na podstawie bilansu związków azotu w cyklu pracy reaktora SBR wykazano, że łączna ilość azotu usuniętego podczas denitryfikacji oraz wykorzystanego do syntezy biomasy wynosiła 27,02÷29,62 gN/m3, natomiast sprawność denitryfikacji była na poziomie 67,4÷75,4%.
EN
The aim of this study was to assess kinetics of organic (COD), nitrogen and phosphorus compound removal from sewage by activated sludge in SBRs operating on technical scale in a winter season. Additionally, a balance of nitrogen compounds in the operating cycle of the SBR was presented. The rate of organic compounds removal in the reactor’s working cycle was 13.1–18.9 gO2/(m3h), of ammonia removal – 5.9–6.9 gN/(m3h), while the increase in nitrates was 3.3–4.9 gN/(m3h). Orthophosphates were released in the filling and mixing phase at an initial rate of 43.2–46.6 gP/(m3h) (the rate constant was 0.93–1.10 h–1). The orthophosphate storage rate was 16.8–23.2 gP/(m3h). The study demonstrated that complete ammonia oxidation occurred in the last hour of the reaction phase, which meant that the increase in the concentration of ammonia in the influent might result in an increase in the concentration of nitrogen in the effluent. On the basis of the nitrogen compounds balance in the SBR cycle, it was determined that the total amount of nitrogen removed from the sewage by denitrification and utilized for biomass synthesis was 27.02–29.62 gN/m3, while the denitrification efficiency was at the level of 67.4–75.4%.
15
Content available remote Szybka renowacja kanału o dużym profilu w Hamburgu
PL
Jesienią 2018 r. na zlecenie miejskich wodociągów i kanalizacji miasta Hamburg – Hamburg Wasser, przeprowadzona została renowacja 362-metrowego odcinka kanału ogólnospławnego o profi lu owalnym i wymiarach 1420 x 1720 mm. Zastosowano rękaw Alphaliner1800H wzmocniony włóknem szklanym.
16
Content available remote Relining jednego z najważniejszych kolektorów stolicy
PL
W Warszawie trwa wieloletni, największy w Europie, projekt środowiskowy obejmujący modernizację układu dystrybucji wody i odbioru ścieków. Łącznie na realizację prac w ramach faz I–VI wydanych zostanie około 6,7 mld zł. W tych środkach zawiera się ponad 121,8 mln zł netto, jakie zostaną przeznaczone na trwającą już renowację 4800 m kolektora Burakowskiego.
17
Content available remote Pierwsza w Polsce renowacja z zastosowaniem paneli GRP wyprodukowanych w Dubaju
PL
Długość systemu kanalizacji w stolicy Małopolski to ponad 1900 km. Rocznie Wodociągi Miasta Krakowa modernizują około 10 km kanałów, a w znacznej mierze wykorzystują do tego celu technologie bezwykopowe, które z powodzeniem stosują od lat. W tym roku rozpoczęły się m.in. prace renowacyjne obejmujące prawobrzeżny kolektor rzeki Wilgi w dzielnicy Podgórze. Na długości niemal 1700 m zamontowane zostaną moduły GRP sprowadzone z Dubaju.
18
Content available remote Kolektory pod Wisłą naprawione : a co z budową nowego rurociągu?
PL
Półtora miesiąca, dwa rurociągi, ponad 125 podpór, 100 zespawanych złączy, 120 osób – tak w skrócie można podsumować naprawę kolektorów w tunelu pod Wisłą w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisano 2 października, a 16 listopada ścieki do oczyszczalni Czajka popłynęły naprawionymi pod dnem rzeki przewodami.
PL
W okresie ponad dwóch miesięcy, kiedy w Warszawie funkcjonował tymczasowy rurociąg, służący do przesyłu ścieków z lewobrzeżnej części miasta do oczyszczalni ścieków Czajka, średnio przepływało przez niego 3 m3 ścieków na sekundę. Gdyby nie ten bypass, zbudowany w trybie ekspresowym i poprowadzony przez Wisłę mostem pontonowym, do Wisły dostałoby się ponad 20 mln ton nieczystości.
PL
W pracy przedstawiono ocenę efektów pracy oczyszczalni ścieków Gminy Miedźno w Ostrowach. Na podstawie udostępnionych wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych wyznaczone zostały następujące wskaźniki niezawodności pracy oczyszczalni ścieków: sprawność oczyszczania, współczynnik niezawodności technologicznej oraz ryzyko negatywnej oceny działania oczyszczalni w stosunku do badanych wskaźników zanieczyszczeń. Analiza obejmowała następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5 ChZT-Cr i zawiesinę ogólną. Okres wykonywanych badań obejmował lata 2016 i 2017. W wyniku wykonanej analizy badań określono skuteczność usuwania poszczególnych zanieczyszczeń na następującym poziomie: BZT5 - 98%, ChZT-Cr 94% oraz zawiesina ogólna - 97%. Stwierdzono, że oczyszczalnia działa w sposób prawidłowy i oczyszcza ścieki do wartości normatywnej w stosunku do dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w obowiązującym dla niej pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostę Kłobuckiego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie z dnia 27 lipca 2016 r.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.