Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  website
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: The article presents the concept of profiling a website. Profiling is focused on the quality of the SEO (search engine optimization) audit and the conclusions that flow from it, and its goal is to increase the effectiveness of the review. The primary purpose of the work was to assess the accuracy of the characteristics prepared in this way. Design/methodology/approach: Four websites related to the hotel industry have been profiled and compiled in pairs, whose addresses were obtained from an Internet search engine. The tests were performed using selected testing tools. Findings: It has been shown that based on an analysis of SEO attributes, one can create a technological profile of a site without browsing it first, and the relevance of profiling is determined by two factors: the auditor’s experience and audit scope, including the quality and number of testing tools used. Practical implications: The idea of profiling involves looking at a website only through the prism of an SEO audit, which changes the perspective and forces a more in-depth analysis of SEO tests. This can contribute to better use of information obtained during an inspection. Profiling is often treated as an activity supplementing an SEO audit in the case of a lack of access to testing tools when the test results are incomplete, insufficient, or inaccessible. Originality/value: By analyzing SEO attributes, one can create a technology profile and a specific site characteristic without browsing it first. Two factors determine the relevance of profiling: the auditor’s experience and the quality and scope of the audit performed by the testing application.
EN
The Internet is transforming into the main source of information. Standards are being developed so that people with different types of disabilities are not to feel excluded. Tools based on certain standards automate tasks, but they are also important to work correctly. The study consisted of checking the pages with selected tools discussed in the literature dealing with website accessibility. The validators are identically configured each time the website verifies compliance with the WCAG 2.1 standard. The number of errors detected per page varies significantly when using individual tools. The error rate calculated for the number of all HTML elements of the page ranges between less than 1% and 80%. It is not possible to unambiguously select the worst service on the basis of analyzing all results obtained, it can be a different service for each tool. The tools automate the activities of verifying availability. Each of the validators tested found errors, some of the same. The best solution is not to rely on just one tool, because the results obtained can relate to completely different elements of the page. It all depends on the care of the creators in the preparation of the tool and their care for compliance with standards.
PL
Internet przekształca się w główne źródło informacji. Opracowywane są standardy, dzięki którym osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami nie mają czuć się wykluczone. Narzędzia oparte na standardach automatyzują czynności, ale ważne jest też ich poprawne działanie. Badanie polegało na sprawdzeniu stron wybranymi narzędziami omawianymi w literaturze zajmującej się dostępnością stron internetowych. Walidatory są identycznie skonfigurowane przy każdorazowej weryfikacji zgodności strony ze standardem WCAG 2.1. Liczba błędów wykrywanych na stronie znacząco różni się przy wykorzystaniu poszczególnych narzędzi. Stosunek błędów obliczany do liczby wszystkich elementów HTML strony waha się od wartości poniżej jednego procenta do 80%. Nie jest możliwe jednoznaczne wybranie najgorszego serwisu na podstawie analizy wszystkich otrzymanych wyników, dla każdego narzędzia może być to inny serwis. Narzędzia automatyzują czynności polegające na weryfikacji dostępności. Każdy z badanych walidatorów wykrył błędy, częściowo te same. Najlepszym rozwiązaniem jest nie polegać tylko na jednym narzędziu, gdyż otrzymane wyniki mogą dotyczyć całkowicie innych elementów strony. Wszystko zależy od staranności twórców przy przygotowaniu narzędzia oraz ich dbałości o zgodność ze standardami.
EN
Recently, customer relationship management (CRM) applications have also shown importance in areas where demand exceeds supply. The core of CRM is based on marketing and communication with the customer is an important part of the marketing philosophy. The primary objective of this study is to highlight the importance of dental healthcare website elements from the customer's perspective in terms of customer satisfaction. The primary data included 448 respondents. The parameters of the website were assessed in the research, where it was found that there should be a term management element and a reminder system (e.g. SMS) on the dentist's website. In general, it can be said about linking the primary e-communication between the doctor and the patient, the doctor should primarily focus on inviting the patient to attend a medical examination or should provide information about preventive examinations. These issues have the greatest impact on overall satisfaction. These outputs were achieved using frequency and descriptive statistical characteristics and regulatory models (ridge, lasso, elastic net) and a multiple linear regression analysis model.
PL
Ostatnio aplikacje zarządzania relacjami z klientami (CRM) również mają znaczenie w obszarach, w których popyt przewyższa podaż. Podstawą CRM jest marketing i komunikacja z klientem, która jest ważną częścią filozofii marketingowej. Głównym celem tego badania jest podkreślenie znaczenia elementów strony internetowej opieki stomatologicznej z punktu widzenia klienta pod względem satysfakcji klienta. Podstawowe dane obejmowały 448 respondentów. Parametry strony internetowej zostały ocenione w badaniu, w którym stwierdzono, że na stronie internetowej dentysty powinien istnieć element zarządzania terminami i system przypomnień (np. SMS). Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć o łączeniu podstawowej komunikacji elektronicznej między lekarzem a pacjentem, lekarz powinien przede wszystkim skupić się na zaproszeniu pacjenta do wzięcia udziału w badaniu lekarskim lub powinien dostarczyć informacji na temat badań profilaktycznych. Kwestie te mają największy wpływ na ogólne zadowolenie. Wyniki te uzyskano za pomocą częstotliwości i opisowych charakterystyk statystycznych oraz modeli regulacyjnych (grzbiet, lasso, siatka elastyczna) i wielorakiego modelu analizy regresji liniowej.
EN
The variety of hardware devices and the diversity of their users imposes new requirements and expectations on designers and developers of mobile applications (apps). While the Internet has enabled new forms of communication platform, online stores provide the ability to review apps. These informal online app reviews have become a viral form of electronic word-of-mouth (eWOM), covering a plethora of issues. In our study, we set ourselves the goal of investigating whether online reviews reveal usability and user experience (UUX) issues, being important quality-in-use characteristics. To address this problem, we used sentiment analysis techniques, with the aim of extracting relevant keywords from eWOM WhatsApp data. Based on the extracted keywords, we next identified the original users' reviews, and individually assigned each attribute and dimension to them. Eventually, the reported issues were thematically synthesized into 7 attributes and 8 dimensions. If one asks whether online reviews reveal genuine UUX issues, in this case, the answer is definitely affirmative.
EN
The objective of the study is to evaluate the importance of linking the purchasing process variables (delivery, e-shop, communication) in terms of e-commerce and the willingness of customers to recommend the purchase in the given e-shop. Within the research, a total of 3796 e-commerce subjects were analysed in the Czech Republic and Slovakia. We primarily analysed the impact of variable ratings e.g. satisfaction with the delivery time, total delivery, delivery days, communication and clarity of the willingness to recommend e-shops. The certification of the e-shop’s credibility was also taken into account. The research showed that variables (satisfaction with delivery time, communication evaluation and clarity assessment) have a significant impact on the willingness to recommend. For the analysis, we used a descriptive analysis. To infer the effect size certification to the other variables, η2 was used, where we found medium and high effect. Certification also emerged when analysing the homogeneity of the recommendation, where the differences between Kruskal-Wallis tests were found in the different categories of certification. The difference in all cases was also revealed by the Dunn test in pairwise comparison using the Benjamini-Hochberg method. Finally, the panel effect regression analysis was used. The greatest impact was found in the communication, followed by the delivery and the clarity of e-shops. E-shop management should focus on certification (trustworthiness), because customers take this into account. They also take the shipping time into account. Website awareness should be as obvious as communication. Seller communication impacts on most of the elements analysed.
PL
Celem badania jest ocena znaczenia powiązania zmiennych procesowych zakupów (dostawa, e-sklep, komunikacja) pod kątem e-commerce oraz chęć klientów do rekomendowania zakupu w danym sklepie internetowym. W ramach badania przeanalizowano łącznie 3796 podmiotów handlu elektronicznego w Czechach i na Słowacji. Autorzy poddali analizie przede wszystkim wpływ ocen zmiennych, np. zadowolenie z czasu dostawy, całkowitej dostawy, dni dostaw, komunikacji i jasności chęci polecania e-sklepów. Uwzględniono również wiarygodność e-sklepu. Badania wykazały, że zmienne (zadowolenie z czasu dostawy, ocena komunikacji i ocena jasności) mają znaczący wpływ na chęć rekomendacji. Do analizy wykorzystano analizę opisową. W celu ustalenia wielkości efektu dla innych zmiennych, użyto η2, w którym znaleziono efekt średni i wysoki. Certyfikacja pojawiła się również podczas analizy jednorodności zaleceń, gdzie w różnych kategoriach certyfikacji stwierdzono różnice między testami Kruskala-Wallisa. Różnica we wszystkich przypadkach została również ujawniona w teście Dunna w parach porównania przy użyciu metody Benjaminiego-Hochberga. Ostatecznie zastosowano analizę regresji efektu panelu. Największy wpływ wywarła komunikacja, a następnie dostawa i przejrzystość e-sklepów. Zarządzanie sklepem elektronicznym powinno koncentrować się na certyfikacji (wiarygodności), ponieważ klienci biorą to pod uwagę. Biorą oni również pod uwagę czas wysyłki. Świadomość witryny powinna być równie oczywista jak komunikacja. Komunikat sprzedawcy wpływa na większość analizowanych elementów.
EN
A very important aspect of websites nowadays is their accessibility. Thanks to modern, constantly evolving technologies, it is possible to create friendly services for each user, regardless of his state of health. Web sites accessibility may be considered in aspects of their functionality and readability. One of methods for exploring this issue is the use of validators, i.e. automated tests to check the syntax of the documents posted on the Internet. The purpose of this article is to compare the selected tools. The structure of the article is as follows. Firstly, we explain the importance of the accessibility of the web sites. Then we briefly characterize our proposal of validators evaluation criteria for studying web-accessibility and present the results of evaluation of selected validators. Finally, we are presenting conclusions.
PL
Bardzo ważnym aspektem współczesnych stron internetowych jest ich dostępność. Dzięki nowoczesnym, ciągle rozwijającym się technologiom możliwe jest tworzenie serwisów przyjaznych dla każdego użytkownika, niezależnie od jego stanu zdrowia. Dostępność stron WWW może być rozważana zarówno w aspektach ich funkcjonalności, jak i czytelności. Jedną z metod badania tego zagadnienia jest zastosowanie walidatorów, tzn. automatycznych testów sprawdzających poprawność składni dokumentów umieszczonych w internecie. Celem niniejszego artykułu jest porównanie wybranych narzędzi ze wskazaniem rekomendacji. W pierwszej kolejności wyjaśniono znaczenie dostępności stron WWW, następnie krótko scharakteryzowano wybrane walidatory i przedstawiono wyniki ich oceny. Artykuł kończą wnioski ze zrealizowanego badania.
EN
A very important aspect of websites nowadays is their accessibility. Thanks to modern, constantly evolving technologies, it is possible to create friendly services for each user, regardless of his state of health. Web sites accessibility may be considered in aspects of their functionality and readability. One of methods for exploring this issue is the use of validators, i.e. automated tests to check the syntax of the documents posted on the Internet. The purpose of this article is to compare the selected tools. The structure of the article is as follows. Firstly, we explain the importance of the accessibility of the web sites. Then we briefly characterize selected validators and present the results of their evaluation. Article is completed with the summary containing the conclusions of the study.
EN
The aim of this article is to present results of studies on the relationship between the evaluation of the quality of the information contained on a website of an insurer and its competitive position. The evaluation of the quality of the information on the websites of insurance companies was based on the scoring method using an original tool to assess the quality of the information on the Internet. Its structure is based on the model of the information quality proposed by Eppler and includes 16 statements concerning individual quality criteria. The assessment of the competitive position of insurers took into account their share in the market of personal and property insurances (measured by the share in gross written premium) and the scale of the impact on the market through their websites (measured by their popularity). The studies carried out and the analysis of their results did not confirm the existence of statistically significant correlation between the quality of the information contained on the websites of insurers and their share in the market. However, the hypothesis was verified that there is a statistically significant correlation between the quality of the information contained on the websites of insurers and their popularity.
PL
Wprowadzenie nowej wersji standardu języka HTML, HTML 5, zaowocowało szeregiem nowych możliwości. Strony WWW otrzymały, między innymi, możliwość odtwarzania informacji multimedialnej w czasie rzeczywistym za pomocą wewnętrznych odtwarzarek przeglądarki (na podobnej zasadzie, na jakiej dotychczas wyświetlane były, np., obrazy), a nie za pomocą zewnętrznych obiektów osadzanych na stronie. Dzięki szerszemu niż dotychczas zastosowaniu języka JavaScript zwiększono również funkcjonalność takiego odtwarzania. Jednym z przykładów zwiększonej funkcjonalności jest technika WebRTC umożliwiająca, między innymi, budowę stron WWW z elementami funkcjonalnymi odpowiadającymi w pełni interaktywnym aplikacjom multimedialnym. Budowa systemu monitoringu, dla którego interfejsem użytkownika jest strona WWW, kontakt z ewentualnym kontrahentem za pomocą (wideo)telefonu uruchamianego wprost na stronie WWW firmy czy kontakt (wideo)telefoniczny klienta z biurem obsługi za pomocą strony (zamiast, jak dotychczas, z wykorzystaniem czatu) to tylko niektóre z potencjalnych zastosowań tej techniki. W artykule omówiony został fragment WebRTC odpowiedzialny za udostępnianie mediów lokalnych (audio i wideo) przeglądarce WWW. Pokazano sposób realizacji takiego udostępniania za pomocą funkcji getUserMedia. Algorytm udostępniania omówiono na przykładzie podglądu obrazu z kamery internetowej.
EN
The Web Real-Time Communications (WebRTC) is a Web-oriented technique, associated with the HTML 5 standard, which allows programmers to use Web pages as user interfaces for real-time, usually interactive, communication. The aim of this review paper is to show the first stage of the WebRTC programming, i.e. getting user's media stream. The paper describes usage of the WebRTC for delivering local media (audio, video) to the local browser, which can share them with other browsers and/or show them locally, in the local video element of the HTML 5. An example of simple and effective video preview is an illustration of the discussion presented in the paper.
PL
Wstęp i cele: W pracy przedstawiono opis biblioteki jQuery oraz jej możliwości. Ponadto praca opisuje tworzenie „krok po kroku” interaktywnej zawartości strony WWW z wykorzystaniem biblioteki jQuery. Głównym celem opracowania jest przedstawienie algorytmu tworzenia strony WWW z użyciem języka programowania JavaScript. Materiał i metody: W pracy wykorzystano własny projekt tworzenia strony internetowej. Zastosowano programowanie w języku JavaScript. Wyniki: W projektowaniu przestawiono pełny algorytm pisania własnej strony WWW z użyciem języka programowania JavaScript. Wnioski: Standardy takie jak HTML5 i CSS3 nie są jeszcze w pełni wspierane przez twórców topowych przeglądarek internetowych. Wymusza to niekiedy wprowadzanie do stron dodatkowych linijek kodu (zazwyczaj w plikach CSS) optymalizujących je kod kątem konkretnej przeglądarki. Wydłuża to czas projektowania strony i zmniejsza przejrzystość kodu.
EN
Introduction and aims: The paper presents a description of the jQuery library and its capabilities. In addition, the work describes some creation the method “step by step” interactive website by using jQuery library. The main aim of this paper is to present an algorithm creating website using JavaScript programming language. Material and methods: The study was based on own design creating a website. It has been used JavaScript programm. Results: In presented design has been shown the full algorithm of writing own website using the JavaScript programming language. Conclusions: Standards such as HTML5 and CSS3 are not yet fully supported by the creators of the top web browsers. This forces the parties sometimes placing additional lines of code (usually in the CSS files) to optimize them for specific browser code. This prolongs the site design and reduces the transparency of the code.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu ocenę firmowych stron internetowych polskich przedsiębiorstw z sektora TSL. Dodatkowym celem pracy jest zbadanie, czy polskie przedsiębiorstwa o logistycznym profilu działalności budują witryny internetowe w sposób profesjonalny, zapewniający kształtowanie pożądanego wizerunku firmy w sieci. W pracy przedstawiono wyniki badań zrealizowanych metodą punktową, którą zostało objętych 250 firmowych stron internetowych polskich usługodawców logistycznych.
EN
The aim of this article is to evaluate corporate web sites of polish companies from TSL sector. The additional purpose of this paper is to examine whether polish logistics companies create web sites in professional way, which ensures shaping welcomecompany image on the internet. In this paper the research findings, which were conducted using scoring method, regarding 250 corporate web sites of polish logistics companies has been showed.
14
Content available remote Złoty pociąg do podróży
PL
Czas na omówienie strony przewoźnika o znacznie szerszym zasięgu niż to miało miejsce dotychczas w tej rubryce, bo o zasięgu co najmniej ogólnopolskim. PKP Intercity to w praktyce jedyny dalekobieżny przewoźnik kolejowy w Polsce.
15
Content available remote Witamy w Dreźnie!
PL
Strona internetowa Drezdeńskich Zakładów Komunikacyjnych (Dresdner Verkehrsbetriebe AG – DVB) jest niezwykle efektowna (adres: dvb.de). Pierwsze wrażenie to ogromne zdjęcie przedstawiające Carola-Platz (plac Karoli – królowej Saksonii) z trzema nowoczesnymi tramwajami. Drugie zaskoczenie to fakt, że cała treść jest przedstawiona w języku polskim.
16
Content available remote W barwach przewoźnika
PL
Strona Kolei Mazowieckich już na samym początku przyciąga kolorami – na slajdach prezentowane są informacje ilustrowane zdjęciami taboru – zarówno strona, jak i tabor posiadają te same barwy. Uwagę przykuwa również sposób prezentacji menu – najbardziej współczesny, czyli kafelki.
17
Content available remote 140 lat informacji o transporcie
PL
Choć komunikacja miejska w Krakowie narodziła się już 140 lat temu, strona internetowa jej poświęcona jest jedną z nowszych w kraju. Została założona przez organizatora transportu miejskiego w Krakowie – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
PL
Celem artykułu jest zbadanie przydatności stron internetowych wybranych Zakładów Lecznictwa Uzdrowiskowego ze wszystkich uzdrowisk w Polsce. Analizie poddano 37 stron internetowych polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Sprawność obsługi internetowej zbadano metodą zamaskowanej ankiety (Mystery Shopping) oraz wykorzystując kodeks postępowania etycznego w zakresie funkcjonowania medycznych stron internetowych HONcode.
EN
The main aim of this study is to investigate the usefulness of websites selected spas enterprises in Poland. The analysis included 37 Polish websites spa business. The efficiency of web service tested by masked surveys (mystery shopping), and using a ethical conduct code in the operation of medical HONcode websites.
EN
The hereby article presents analysis of hospital websites evaluation criteria in the context of innovations in healthcare sector. Literature regarding hospital websites evaluation performed in different countries is reviewed and results of preliminary studies of websites owned by 100 best hospitals in Poland are presented.
PL
W artykule przeprowadzono analizę kryteriów oceny stron internetowych szpitali w kontekście innowacyjności w sektorze usług zdrowotnych. Dokonano przeglądu literatury światowej z tego tematu oraz przedstawiono wyniki wstępnych badań empirycznych 100 stron internetowych najlepszych polskich szpitali wielospecjalistycznych.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14612--14621, CD 6
EN
Increasing popularity of e-commerce makes it become growingly important for website quality and e-service quality evaluation in ecommerce firms. Especially in business to consumer applications of e-commerce, users highly evaluate the quality of their interactive shopping experience. However, quality is difficult to define and measure and most importantly, it is difficult to measure its impact on the end-user. Most e-commerce systems seek to provide high quality services to the end-users, and to this end they employ specific characteristics and attributes so as to meet specific end-user requirements. This paper is intended to collaborate in the effort to produce e-commerce sites and e-services of quality, through the identification and ranking of their main quality characteristics. The quality and evaluation methods of e-commerce systems will always be dependent on system’s ability to meet end-user requirements. The paper presents models and methods for the quality of e-commerce systems assessment. This paper fulfils the identification of web site quality and the development and validation of its measures and offers a framework and practical guidelines.
PL
Rosnąca popularność handlu elektronicznego sprawiła, że wzrosło znaczenie jakości serwisów internetowych i e-usług. Szczególnie w relacjach business to consumer jakość jest dla klienta bardzo istotnym elementem doświadczeń zakupowych i ich oceny. Jednak kategoria jakości jest bardzo trudna do zmierzenia i zdefiniowania, a co najbardziej istotne, trudno jest zmierzyć jej wpływ na satysfakcję końcowego użytkownika. Większość serwisów handlu elektronicznego stara się zapewnić użytkownikom wysoką jakość obsługi, poprzez implementację określonych funkcjonalności i zapewnienie odpowiednich cech, które są w stanie spełnić wymagania użytkowników. Praca systematyzuje kryteria i metody oceny jakości stron internetowych serwisów handlu elektronicznego oraz jakości świadczonych z ich wykorzystaniem e-usług. Proponowane modele oceny jakości serwisów handlu elektronicznego opierają swoje założenia i kryteria oceny na spełnieniu wymagań użytkowników serwisu. Praca pozwala na identyfikację i wybór odpowiednich dla danego serwisu kryteriów oceny jakości i stanowi swojego rodzaju praktyczny przewodnik.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.