Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie wartością
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Today’s fast-changing environment for construction companies requires rapid responses and adaptation of their projects. Despite the multitude of tools applied for project cost management in engineering and construction companies, there is a need to form comprehensive solutions. The purpose of the study is to form a methodological approach to project cost management in the field of engineering construction based on alternative models to diagnose the development, assessment and selection of functional areas and content of cost management in the construction project, which allows one to increase adaptability and flexibility in the process of its implementation. The basis of research methodology is modeling, which allows one to adjust the economic and financial flows based on three S-curves, one for each component of the total cost of the work: direct costs, indirect costs and reserves. These curves include the direct cost curve for the main purchasing packages as well. This brings financial flows closer to reality because it is possible to adjust the S-curves according to the behavior of each subsystem. The contribution of the study is the proposed approach of integrating concepts related to the coordination and development of project design and production management (lean construction), forming a “3D model of management”, in a broad and comprehensive management system. It assumes a comprehensive and complete way to manage civil engineering projects. The proposed methodological approach can make a significant contribution to the preparation of forecasts and estimates by planners and controllers in the context of construction projects.
EN
The exploration of mineral resources is an area of strategic importance for the pace of further development of all industries. The results of companies deciding to carry out exploration work depend on further investments of mining companies, i.e. the entities purchasing full deposit documentation. Being at the beginning of the entire mining process, junior mines assume a high risk related to investments enabling the commencement of works without providing high guarantees of the project’s success. Companies running these types of projects must seek funding in a variety of ways. One of these is to try to raise capital from the stock trading markets. However, the specificity of junior companies does not allow them to start on the main trading floors, hence the decision to enter alternative markets. In considering the broader context of the activities of junior mines, research was conducted on companies listed on the London Alternative Investment Market (AIM). In the first part, this concerned the market characteristics – the market value added values were determined for selected ranges of market capitalization. In the second part, which is a statistical study, factors that may affect their market value was checked. The analysis covered both traditional value drivers – related to revenues, the demand for net working capital, investment expenses and the cost of equity – and their supplementation with selected values of financial statements. The result of the analysis is a regression equation indicating the factors that have a statistically significant impact on the market value of junior mines listed on AIM London.
PL
Eksploracja surowców mineralnych to obszar o strategicznym znaczeniu dla tempa dalszego rozwoju wszystkich gałęzi przemysłu. Od rezultatów firm decydujących się na prowadzenie prac poszukiwawczych zależą dalsze inwestycje spółek wydobywczych – czyli podmiotów kupujących pełną dokumentację złoża. Będąc na początku całego procesu wydobywczego spółki eksploracyjne biorą na siebie duże ryzyko związane z inwestycjami umożliwiającymi rozpoczęcie prac, nie dając jednocześnie wysokich gwarancji sukcesu projektu. Mając na uwadze szerszy kontekst działalności spółek eksploracyjnych przeprowadzono badania firm notowanych na londyńskiej giełdzie alternatywnej (AIM). W pierwszej części dotyczącej charakterystyki rynku wyznaczono wartości Market Value Added dla wybranych przedziałów kapitalizacji rynkowej. W drugiej części, mającej charakter badań statystycznych sprawdzono jakie czynniki mogą wpływać na ich wartość rynkową. Analiza objęła zarówno tradycyjne drivery wartości – związane z przychodami, zapotrzebowaniem na kąpiel obrotowy netto, wydatkami inwestycyjnymi i kosztem kapitałów własnych – oraz ich uzupełnienie o wybrane wartości sprawozdań finansowych. Rezultatem analizy jest równanie regresji wskazujące na czynniki, które w sposób istotny statystycznie wpływają na wartość rynkową spółek junior mines, notowanych na AIM London.
PL
Przedstawiono koncepcję integracji zarządzania wartością oraz optymalizacji ekonomicznej harmonogramu budowy. Podejście umożliwia maksymalizację wartości użytkowej przedmiotu przedsięwzięcia budowlanego z uwzględnieniem parametrów ekonomicznych przedsięwzięcia. Koncepcja może być wykorzystana w takich przedsięwzięciach jak „zaprojektuj i wybuduj”.
EN
The article presents the concept of integrating value management and economic optimization of the construction schedule. The approach allows to maximize the value of a construction project, taking into account the economic parameters of the project (e.g. NPV). The concept can be used in "design and build" projects.
4
Content available remote Reshoring: implementation issues and research opportunities
EN
At the beginning of the 21st century, we continuously observe shifts in supply chains configurations caused by differentiate trends in turbulent environment. The remarkable number of companies restructure supply chains in search for competitiveness and innovation on global market. On the one hand, some labourintensive industries are moving out of China to the next low-cost countries, on the other hand, some high-tech and innovative manufacturing companies are returning to the developed countries. The scientific purpose of the article is to set out the potential impact of reshoring on value creation in supply chains and to outline research opportunities in this field. Literature review and results of the questionnaire-survey on the Total Cost of Acquisition analysis are guidelines for considerations. Based on the analysis of reshoring drivers and benefits, it is clear that this strategy might have positive influence on the value creation in international and global supply chains management considering three dimensions of the value: economic, social and environmental from perspective of different stakeholders.
PL
Na początku XXI w. obserwujemy ciągłe zmiany w konfiguracji łańcuchów dostaw spowodowane różnymi trendami w turbulentnym otoczeniu. Znacząca liczba przedsiębiorstw restrukturyzuje łańcuchy dostaw w dążeniu do konkurencyjności i innowacyjności na globalnym rynku. Z jednej strony, niektóre pracochłonne branże przenoszą się z Chin do innych krajów niskokosztowych, z drugiej strony, zaawansowane technologicznie i innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne powracają z produkcją do krajów rozwiniętych. Celem artykułu jest określenie potencjalnego wpływu reshoringu na wartość dostarczaną w międzynarodowych i globalnych łańcuchach dostaw oraz wskazanie kierunków badań w tym zakresie. Bazując na analizie przyczyn i efektów reshoringu, można stwierdzić, że niniejsza strategia może mieć pozytywny wpływ na tworzenie wartości w zarządzaniu międzynarodowymi i globalnymi łańcuchami dostaw, w odniesieniu do trzech wymiarów wartości: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, z perspektywy różnych interesariuszy.
PL
W artykule przyjęto założenie, że wirtualizacja działalności gospodarczej wiąże się bezpośrednio z wdrażaniem technologii informatycznych w przedsiębiorstwach, tworzeniem sieci komunikacyjnych służących rozwojowi sieci wewnątrz- i międzyorganizacyjnych, relacji z klientami, komponowaniem architektury biznesu w cyberprzestrzeni. W artykule poddano analizie mechanizm przełożenia innowacyjnych wdrożeń informatycznych na wzrost wirtualizacji działalności gospodarczej i uruchamianie potencjału generowania wartości w przedsiębiorstwach.
EN
This article adopts a thesis that virtualisation of a business means bringing information technologies into the business and creating communication networks needed to develop internal and interorganisational networks and customer relationships, and to build business architecture in the cyberspace. The author analysed the effects of innovative IT implementations on the enhancement of business virtualisation and triggering the potential of creation of business value.
PL
Współczesne łańcuchy dostaw tworzą sieci różnorodnych relacji między ich uczestnikami, którzy współtworzą i dostarczają wartość dla interesariuszy. Zarządzanie relacjami z dostawcami zyskuje coraz większą istotność jako źródło wartości w łańcuchach dostaw. Aktualne i ważne pytanie brzmi, jak mierzyć efektywność zarządzania tym procesem biznesowym? Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pomiaru i oceny efektów zarządzania relacjami z dostawcami. Analiza wykorzystania wspomnianego narzędzia wymaga dopasowania do perspektyw zarządzania łańcuchem dostaw. Stwarza ono szansę wielowymiarowej ewaluacji efektów w przekroju procesów i funkcji biznesowych w odniesieniu do strategii łańcuchów dostaw.
EN
Today’s supply chains build networks of various relations between their members, which create and deliver value for stakeholders. Supplier relationship management has gained rising significance as source of value in supply chains. Currently important question is, how to measure the effectiveness of this business process management? The aim of this paper is to present possibilities to use Balanced Scorecard as a method of measurement and evaluation of effects of supplier relationship management. The analysis of just mentioned method requires its adaptation to perspectives of supply chain management. It creates chance for multidimensional evaluation of effects cross business processes and functions with regards to supply chain strategies.
PL
Zasadniczym celem opracowania fest analiza zarządzania wartością przedsiębiorstwa w kontekście problematyki przewagi konkurencyjnej. Istotność podjętego tematu wynika z uznania koncepcji kreowania wartości jako generalnego celu działalności organizacji, jak też z utożsamianiem sukcesu rynkowego z osiąganiem przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. W analizie empirycznej przyjęto hipotezę badawczą stanowiącą, iż wysoka wartość dodana, w relacji do zainwestowanego kapitału, łączy się z jednoczesnym wysokim udziałem w rynku danego podmiotu. Badaniami objęto wybrane spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na podstawie analizy stwierdzono wśród badanych podmiotów znaczącą różnicę między ich miejscem w rankingu pod względem wygenerowanej wartości dodanej, a stopniem udziału przedsiębiorstwa w rynku
EN
The principal goal of this study is to present the analysis of value management of the enterprise In the context of the problems of competitive advantage in enterprises. Thelegitimacy of the topic discussed results from recognition of the concept of creating value as a principal objective of activities in organizations as well a success of an enterprise in the market is associated with achievement of the competitive advantage. In this paper author have verified the statement assuming that the high added value, in relation to the capital invested, is combined with simultaneous high market share of the entity. The empirical examinations concerned the companies listed in the Warsaw Stock Exchange. Based on the empirical analysis, the study found a significant difference between the place in the ranking of the generated value added and the degree of participation of the enterprise in the market.
PL
Problematyka związana z zarządzaniem wartością klienta stanowi jeden z podstawowych obszarów wiedzy menedżerskiej. Efektywna strategia zarządzania klientami stać się może istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz zabezpiecza jego pozycję na rynku. Powoduje to, że powodzenie przedsiębiorstwa uzależnione jest od umiejętności bardziej profesjonalnego zarządzania klientami niż konkurenci. Proces zarządzania wartością klienta jest wieloaspektowy, a jego efekty są trudne do jednoznacznego prognozowania.
EN
Customer value management issue is one of the fundamental area of managerial knowledge. Effective customer management strategy can be an important source of competitive advantage and can protect company's position on the market. As a consequence the success of a company relays on its ability to manage customers better than the competition. The complexity of customer management process makes its effects difficult to predict.
EN
This article thesis is concerned with the concept of Value Based Management (VBM) of a hard-coal mining enterprise. The thesis analyses in detail one type of factors: namely the determinants that create the value of a mining enterprise. Survey researches conducted enable identify and systemize the value factors specific to the mining sector, and to identify the value determinants. Determinants are factors that are associated with decision making, whereas value drivers are those factors that characterize the effects of value-creating actions undertaken beforehand. The author discusses and systemizes mining value determinants in seven groups: marketing and sales, coal production, human resources, material resources, financial resources, organizational maters and information resources.
EN
The paper presents results of quantitative and qualitative analysis of 12 companies listed on Warsaw Stock Exchange in 2011. The purpose of the research was to identify main factors of its growing market value. In the conclusion the most important features of value management in chosen companies have been described.
11
Content available remote The reference model of supply chain operational controlling in value management
EN
The systemic approach of the controlling function to supporting the operations management results from its complex analysis of the supply chain business and operating results and from influencing the operations management factors - products, processes and resources that determine the achieved result (revenues, costs, profitability and assets turnover as well as the return on invested capital). All product features which stand for customer value and its competitiveness are the basis for designing, planning and controlling the interconnected processes responsible for manufacturing and delivery of products. The effectiveness of methods applied in developing products, processes and resources depends on the precise analysis and appraisal of the operating conditions that justify their application. Supporting the operations management, focused on the product value and improving the company's financial result, apart from financial, technical and economic analyses requires transferring the product value to activities control methods and to developing the resources in the product supply chain already at the stage of planning. As a result of an analysis of requirements supporting the development of processes and resources in the supply chain, a reference model of operational controlling in product value management was developed. The multicriterion selection and appropriate application of material flow management methods in the supply chain is each time preceded by an operating and financial analysis as well as by an appraisal of operating conditions that influence the choice of control methods
PL
Systemowe podejście kontrolingu do wspomagania zarządzania operacyjnego, wynika z jego kompleksowego badania wyników ekonomicznych i operacyjnych łańcucha dostaw oraz kształtowania czynników zarządzania operacyjnego - produktów, procesów i zasobów - determinujących osiągany wynik (przychody, koszty, rentowność i rotację majątku oraz zwrot z zainwestowanego kapitału). Wszystkie cechy produktu, stanowiące o wartości dla klienta i jego konkurencyjności, są podstawą projektowania, planowania i kontrolowania powiązanych systemowo procesów odpowiedzialnych za wytwarzanie i dostarczanie produktów. Skuteczność metod kształtowania produktów, procesów i zasobów, zależy od precyzyjnej analizy i oceny warunków operacyjnych kwalifikujących ich zastosowanie. Wsparcie zarządzania operacyjnego, ukierunkowane na wartość produktu i poprawę wyniku przedsiębiorstwa, wymaga obok analizy finansowej i techniczno-ekonomicznej przeniesienia wartości produktu na metody sterowania działaniami i kształtowanie zasobów w łańcuchu dostaw produktu już na etapie ich planowania. W wyniku analizy wymagań wspomagających kształtowanie procesów i zasobów w łańcuchu dostaw opracowano model referencyjny kontrolingu operacyjnego w zarządzaniu wartością produktu. Wielokryterialny dobór i właściwe zastosowanie metod zarządzania przepływem materiałowym w łańcuchu dostaw jest za każdym razem poprzedzony analizą operacyjną i finansową oraz oceną warunków operacyjnych, wpływających na wybór metod sterowania
12
Content available remote Zarządzanie wartością przedsięwzięć budowlanych w warunkach polskich
PL
W artykule przedstawiono definicję i założenia zarządzania wartością w przedsięwzięciach budowlanych oraz zaprezentowano wyniki sondażowych badań przeprowadzonych wśród polskiej kadry inżynierskiej. Celem badań było wskazanie, czy polscy inżynierowie i specjaliści z dziedziny budownictwa mają wiedzę o zarządzaniu wartością i czy wykorzystują ją w praktyce.
EN
The paper presents definition and goals of Value Management. Results of research covering Value Management in Polish construction industry were introduced. The purposes of the research was to demonstrate knowledge and perceptions of Value Management among polish construction professionals.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję metody zintegrowanego zarządzania wartością i ryzykiem przedsięwzięć inwestycyjnych w ujęciu ilościowym przy zastosowaniu teorii zbiorów rozmytych. Ocena wartości przedsięwzięcia budowlanego jest rozumiana jako korzyści, które odnosi inwestor przedsięwzięcia w okresie całego cyklu życia projektu inwestycyjnego oraz na ocenie wielkości ryzyka, jakimi obarczone są te korzyści, gdzie ryzyko jest rozumiane jako odchylenie tych korzyści od wielkości oczekiwanych. Główną ideą omawianej metody zarządzania wartością i ryzykiem w podejmowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego jest określenie takich rozwiązań technologiczno-organizacyjnych i projektowych, które pozwalają uzyskać inwestorowi maksymalną wartość (korzyść) przedsięwzięcia przy minimalnej wielkości ryzyka. Metody zarządzania wartością i ryzykiem (Value end Risk Managament - V-RM) są nadrzędne w stosunku do inżynierii wartości (Value Engineering - VE) koncentrującej się na optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych bez uwzględnienia ryzyka. W pracy, po analizie dotychczasowych osiągnięć w zakresie zarządzania wartością i ryzykiem przy podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, zaproponowano autorskie podejście w ujęciu ilościowym do metody zarządzanie wartością i ryzykiem. Podejście ilościowe w zaproponowanej metodzie opiera się na modelu oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego za pomocą metody bieżącej netto (Net Present Yalue - NPV) oraz współczynnika zmienności wartości netto C(NPV], przy założeniu równych wartości nakładów na porównywane przedsięwzięcia lub podobnych wartościach współczynnika wartości bieżącej netto (Net Present Value Rano - NPVR}. Do omawianej metody zaproponowano również procedurę wyboru przedsięwzięcia inwestycyjnego w zależności od preferencji do podejmowania ryzyka przez inwestora. W procedurze tej zastosowano teorię zbiorów rozmytych, która według autora jest w niewielkim stopniu wykorzystywana do analiz ryzyka w budownictwie w naszym kraju. Przedstawiono również procedury odnoszące się do zaproponowanej metody zarządzania wartością i ryzykiem, a mianowicie do oceny efektywności inwestycyjnych przedsięwzięć budowlanych w postaci liczby rozmytej, oceny strumieni pieniężnych i wynikowych wartości NPV. do określenia rozmycia tych parametrów, oraz procedury umożliwiającej podejmowanie decyzji w zakresie odpowiedniej struktury inwestycji, bazującej na zastosowaniu liczb rozmytych w rozmytej analizie regresji. Autor ma świadomość możliwości zastosowań innych metod ilościowych do omawianej metody zarządzania wartością ryzykiem, ale zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do analizy efektywności wydaje się najbardziej naturalne, gdyż w budownictwie eksperci często używają określeń jakościowych. Zaproponowane w pracy autorskie podejście do wymienionych procedur oraz zastosowanie teorii zbiorów rozmytych oraz zmiennych lingwistycznych umożliwia przejście w oszacowaniu zjawisk ze sposobów jakościowych na ilościowe, co pozwala na bardziej precyzyjny wybór wariantu planowanego budowlanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Badania i analizy przedstawione w pracy oraz zaproponowana metoda V-RM w ujęciu ilościowym, może przyczynić się do zwrócenia uwagi na lepsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć i uzyskanie z nich większych korzyści, a także zapewnić odpowiedni standard realizacji obiektów budowlanych. Jest to szczególnie istotne w zmieniających się uwarunkowaniach techniczno-finansowyeh, które będą miały wpływ na środowisko funkcjonowania przemysłu budowlanego, gdzie w przyszłości będzie się liczyć zrównoważone wykorzystanie zasobów, jakość produktu budowlanego oraz efektywność wykorzystania środków finansowych.
EN
The thesis presents the concepts of the value and risk management method in investment projects according to the quantitative approach using the fuzzy set theory. The paper is based on assessment of value of a construction project, which is understood as benefits gained hy the project investor throughout the entire investment project life cycle and on assessment of risk associated with these benefits, with risk understood as a deviation ol these benefits from the expected values. The main concept of the discussed value and risk management method in an investment project is to specify the technological, organizational and project solutions, which would allow the investor to obtain the maximum value (benefit) from the project while maintaining the minimum risk level. The Value and Risk Management (V-RM) methods are superior to Value Engineering (VII), focused on optimization of construction solutions without taking risk into account. The author, upon analysis of achievements in the field of risk and value management in investment projects, proposes a unique quantitative approach to the value and risk manage ment method. The quantitative approach in the proposed method is based on the investment project asscx sment method using the net present value (NPV) and the net present value changeability ratio, assuming equal values of expenditure for the compared project or similar values ol the net present value ratio (NPVR). For the examined method, a procedure of selection of the investment project was proposed depending on the preferences of the investor with regard to risk The procedure employs the fuzzy set theory, which, according to the author, is used rarely in our country in construction issues. Subsequent procedures referring to the proposed value and risk management method \\cic also presented, pertaining to assessment of effectiveness of construction investment projects in the form of a fuzzy number, assessment of cash flow stream expenditures and the resulting NPV values for specification of fuzzincss of these parameters, as well as a procedure allowing to make decisions with regard to the appropriate investment structure, basing on application of fuzzy numbers in fuzzy regression analysis. The author is aware of the possibility of application of other quantitative methods to (he discussed risk and value management method, but application of the fuzzy set theorv to analy sis of effectiveness seem to be the most natural choice, since construction experts often refer to qualitative terms. The approach to the above-mentioned procedures and application of the full set theory and linguistic variables in the thesis allows us to shift from qualitative to quantitative assessment of phenomena, which results in a more precise selection of a variant for the planned investment project. Application of the fuzzy set theory to the proposed value and risk management method using a quantitative approach is due to the nature of these sets, used for a formal and qualita tive presentation of terms, which are not precise and unambiguous. Research and analysis performed within the framework of the study and me proposed V-RM method from the quantitative perspective may be conducive to better use of financial means for implementation of projects and obtaining greater benefits, as well as to assure the appropriate standard of performance of construction facilities. This is particularly important under the changing technical and financial conditions, which will influence the construction industry, as in the future it will attach great importance to sustainable use of resources, quality of construction products and effective use of financial means.
14
Content available remote Controlling in supply chain - tool for process integration
EN
The product value is created as a result of supply, production and distribution processes that using up assets (resources) during value creating in supply chains. The arrangement of proper process's path that reflect strategic aim and eliminating not value added processes is the problem of many companies to achieve high level of efficiency. The increasing product value and enterprise efficiency is sought-after strategy in the rapid changed and competitive market environment - through lack of satisfying profit rate and sale/income volume. But enterprises may bear excess expenditures that are inappropriate to created value and in this way to lower efficiency of capital and assets. In the paper are shown results of study of controlling effectiveness as a tool which allow integrate improving company's efficiency and product value at the target market. The company has to integrate shaping his processes and resources to achieve high efficiency at the determined product value. The calculation of key company indicators and pointing their determined value are not enough in a lot of enterprise cases. There is necessary active support of processes management in supply chains. But in many enterprises controlling of efficiency is made by accounting or financial controlling departments which aren't using methods and tools to actively shaping processes and assets
PL
Wartość produktu dla klienta jest wynikiem realizacji wielu procesów w łańcuchu dostaw - np. zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji - i zużywania w tych procesach zasobów. Określenie przebiegu procesu najlepiej realizującego cele przyjętej strategii przedsiębiorstwa i eliminującego działania nie dodające wartości dla klienta, jest problemem wielu przedsiębiorstw w osiąganiu ich wysokiej efektywności działania. W obliczu braku satysfakcjonującego zysku i niskiego poziomu sprzedaży/przychodu w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, skuteczny sposób realizacji strategii wzrostu wartości produktu i wzrostu efektywności, jest bardzo poszukiwany. Przedsiębiorstwa mogą w realizacji założonej strategii ponosić koszty nieadekwatnie wysokie do tworzonej wartości, obniżając tym samym efektywność posiadanych zasobów i zainwestowanego kapitału. W treści artykułu przedstawiono wyniki badań efektywności kontrolingu, jako narzędzia pozwalającego w sposób zintegrowany zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa i wartość produktu na docelowym rynku. Przedsiębiorstwo, dla osiągania wysokiej efektywności i wartości dla klienta, powinno integrować działania kształtowania procesów i zasobów w łańcuchu dostaw. Określenie kluczowych wskaźników wykonania i ich docelowych wartości jest w przypadkach wielu przedsiębiorstw niewystarczające. Konieczne jest aktywne wsparcie zarządzania procesów łańcucha dostaw przez kontroling (głównie operacyjny). Niestety w wielu badanych przedsiębiorstwach kontroling efektywności jest wykonywany przez działy F/K lub działy kontrolingu finansowego, nie wykorzystujące w swojej pracy metod i narzędzi kształtowania procesów i zasobów łańcucha dostaw oraz analizy wartości
15
Content available remote Ocena wartości złóż węglowodorów
PL
Ostatnia dekada przyniosła istotną zmianę w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw naftowych. Inżynieria szacowania wartości złoża oferuje wiele metod szacowania godziwej wartości złoża (FMV), które można podzielić na cztery zasadnicze kategorie: metody sprzedaży porównawczych, metody oparte o sztywne wzory, metody bazujące na prognozach dochodu, metody kosztu ekwiwalentnego. Artykuł przedstawia najważniejsze problemy związane z wyceną FMV, wzory do obliczania FMV dla złóż eksploatowanych z wykładniczym, harmonicznym lub hiperbolicznym tempem wydobycia. W końcowej części artykułu autor prezentuje koncepcje zarządzania wartością złoża.
EN
In the last decade the significant change in the strategic planning process of the oil companies was observed. The evaluation engineering offers many methods for determining fair-market-value of a hydrocarbon property (FMV). All of them fall into four general categories: comparative sales, rule of thumb, income forecast, replacement cost. The paper presents main problems connected with the determination of prospects FMV, the rules to estimation FMV of hydrocarbon producing property with one of the decline curve models: constant-percentage, harmonic or hyperbolic. In the last part of the article the author presents the concept of managing the value of a geological property.
EN
The paper is devoted to the influence of operating, finance and total leverage on economic value added (the main category of value based management). Relevant analysis permit to gain interesting conclusions, which have significance in value based management.
PL
W artykule przedstawiono genezę i założenia metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz główne kierunki jej zastosowań. Zaprezentowano model oceny korzyści restrukturyzacyjnych sugerujący opieranie decyzji strategicznych kierownictwa na szczegółowej analizie i wycenie różnych wariantów działania. Tzw. zarządzanie wartością składa się z trzech etapów: identyfikacji możliwości w zakresie restrukturyzacji, wdrożenia restrukturyzacji i stworzenia systemu zarządzania wartością w firmie. Większość spółek może odnieść korzyści Z tytułu restrukturyzacji. Tymczasem w praktyce próbę instytucjonalizacji podejścia opartego na zarządzaniu wartością podejmuje jak dotąd bardzo niewiele podmiotów. Model oceny korzyści restrukturyzacyjnych służy jako narzędzie do rozważań o kreowaniu wartości w spółce opartych na informacjach dostępnych wewnątrz spółki. Model ten stwarza duże możliwości dla analizy strategicznej i dlatego powinien być stosowany przez menedżerów ze wszystkich spółek, dla których maksymalizacja wartości stanowi kluczowe kryterium w podejmowaniu decyzji.
EN
The paper deals with the origin of the DCF (discounted cash flow) approach and its application in business valuation. The Model for Assessing Restructuring Opportunities is presented and reviewed. Managing value consists of three steps: identifying restructuring opportunities, acting on those opportunities and building managing-value approach. Most companies may benefit from a thorough review of restructuring opportunities. Despite this, very few companies have made the attempt to institutionalise the managing-value approach to their business. The model serves as a tool for thinking about value creation in a company using internally available information. The model gives a great potential for strategic analysis and, therefore, should be used by managers of all companies for which the value maximisation criterion plays a crucial role in making decisions.
EN
The paper is devoted to value based management as a new idea of finance enterprise analysis. A few indexes of value based management measuring has been presented. The proposals are based on the idea of market value added and economic value added which were evolved by B. G. Steward in 1990. The indexes of value based management should enrich the fundamental analysis of the enterprises. An application of new indexes has been accomplished to some polish joint stock companies.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.