Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alkali-silica reaction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W przeprowadzonych doświadczeniach zbadano wpływ reakcji wodorotlenków sodu i potasu z krzemionką na mechaniczne właściwości betonu, a mianowicie wytrzymałość na ściskanie i zginanie, na rozłupywanie przy rozciąganiu, moduł elastyczności oraz wytrzymałość, badaną metodą „pull-out”. Uwzględniono także wpływ geometrii próbek na rozszerzalność związaną z tą reakcją kruszywa. Uzyskane wyniki potwierdziły, że ta rozszerzalność przekraczająca 0,04% powoduje znaczne pogorszenie właściwości mechanicznych betonu, jednak z różną prędkością. Ponadto te doświadczenia wykazały, że geometria próbek ma znaczny wpływ na szybkość tej reakcji.
EN
In this experimental study the effect of alkali silica reaction [ASR] on the mechanical properties of concrete namely compressive strength, flexural strength, splitting tensile strength, modulus of elasticity and pull-out strength is presented. The effect of the specimens’ geometry on ASR expansion has also been studied. The results confirm that ASR expansion of over 0.04% causes significant losses in the mechanical properties of concrete, albeit at differing rates. Moreover, this study proves that the specimen geometry has an important role on ASR expansion rate.
PL
Przedstawiono wyniki badań reakcji alkalia - krzemionka (ASR) w zaprawie, w której jako kruszywo zastosowano kolorową stłuczkę szklaną. Wykonano badanie ekspansji metodą przyspieszoną według ASTM C 1260. Prowadzono je do zniszczenia badanych próbek. Porównano mikrostrukturę zaprawy zniszczonej i zaprawy, na której badania prowadzono przez 14 dni, co pozwoliło na lepsze poznanie mechanizmu degradacji badanej zaprawy.
EN
The paper presents the study of alkali-silica reaction (ASR) in mortar containing colored waste glass used as an aggregate. The expansion was measured using the ASTM C 1260 accelerated test procedure until the disintegration of the specimens. The microstructures of damaged mortar were compared with the microstructures of mortar tested by only by standard 14-days. This allowed for better understanding of the degradation mechanism of mortar with waste glass.
EN
The study presented research on the possibility of using acoustic emission to detect and analyze the development of the alkali-silica reaction (ASR) in cement mortars. The experiment was conducted under laboratory conditions using mortars with reactive opal aggregate, accelerating the reaction by ensuring high humidity and temperature, in accordance with ASTM C227. The progress of corrosion processes was monitored continuously for 14 days. The tests were complemented with measurements of the expansion of the mortars and observations of microstructures under a scanning electron microscope. The high sensitivity of the acoustic emission method applied to material fracture caused by ASR enabled the detection of corrosion processes already on the first day of the test, much sooner than the first recorded changes in linear elongation of the specimens. Characteristic signal descriptors were analyzed to determine the progress of corrosion processes and indicate the source of the cracks. Analysis of recorded 13 AE parameters (counts total, counts to peak, duration, rise time, energy, signal strength, amplitude, RMS, ASL, relative energy, average frequency, initial frequency and reverberation frequency) indicates that the number of counts, signal strength and average frequency provide most information about the deleterious processes that occur in the reactive aggregate mortars. The values of RA (rise time/amplitude) and AF (average frequency) enabled the classification of detected signals as indicating tensile or shear cracks. The acoustic emission method was found suitable for monitoring the course of alkali-aggregate reaction effects.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku azotanu oraz węglanu litu na reakcję krzemionki ze związkami sodu w zaprawach z cementu glinowego, poddanych działaniu soli odladzających. Zaprawy z dodatkiem szkła kwarcowego, jako kruszywa reaktywnego poddawane były działaniu 4,5 molowych roztworów octanu, chlorku, wodorotlenku sodu według zmodyfikowanej metody ASTM C1260. We wszystkich przypadkach zaprawy wykazywały ekspansję największą dla próbek przechowywanych w roztworze octanu, najmniejszą zaś w przypadku próbek przechowywanych w wodorotlenku. Dodatek 1% węglanu litu w stosunku do masy cementu nieznacznie zmniejsza ekspansję zapraw w obu tych roztworach, natomiast dodatek 1,86% i 3,73% azotanu litu zwiększa tę ekspansję. Dodatek 1,86% azotanu litu zmniejsza ekspansję zaprawy przechowywanej w roztworze wodorotlenku sodu, a dodatek 3,73% azotanu litu zwiększa ekspansję tej zaprawy. W pracy opisano również wpływ związków litu na zmiany mikrostruktury zapraw.
EN
Paper presents the results of research on the effect of the lithium nitrate and carbonate addition on the alkali - silica reaction in calcium aluminate cement mortars, subjected to the a deicing salts attack. Mortars with the addition of quartz glass as the reactive aggregate were immersed in 4.5 molar sodium acetate, chloride and hydroxide solutions according to the modified ASTM C1260 method. In all cases, the mortars exhibited expansion, the highest for samples immersed in the acetate solution, and the lowest in the hydroxide solution. The addition of 1% of lithium carbonate in respect to the cement mass slightly reduces the expansion of mortars immersed in sodium acetate and hydroxide solutions. The addition of 1.86% and 3.73% of lithium nitrate increases the expansion of mortars immersed in both solutions. The addition of 1.86% lithium nitrate reduces the expansion of the mortar stored in sodium hydroxide solution, while 3.73% of this addition increases the expansion of this mortar. Changes in the microstructure were also presented.
EN
Chalcedony dust can be used as a mineral additive in cements and concretes. This material can act as a pozzolan and prevent the expansion caused by the alkali-silica reaction. The paper presents the examination of cement mortars with reactive opal aggregate and various quantities of chalcedony dust conducted using a long-term method as set out in the ASTM C227. A petrographic analysis as well as tests of potential reactivity of opal aggregate were carried out by chemical method as specified in the ASTM C289. The microstructure of cement mortars with chalcedony dust and opal was also examined. The tests showed a positive effect of the chalcedony dust additive on the reduction of the expansion caused by the alkali-silica reaction compared to the mortars without the additive. The addition of 20% of chalcedony dust to cement mortars lowers the expansion to a safe level that does not exceed 0.1% after 360 days (as set out in the ASTM C227).
PL
Mączka chalcedonitowa może być wykorzystywana jako dodatek mineralny do cementów oraz betonów. Surowiec ten może działać jak pucolana i zapobiegać ekspansji wywołanej reakcją alkalia-krzemionka. W referacie przedstawiono badania zapraw cementowych z reaktywnym kruszywem opalowym oraz różną ilością dodatku mączki chalcedonitowej metodą długoterminową wg ASTM C227. Wykonano analizę petrograficzną oraz badania potencjalnej reaktywności kruszywa opalowego metodą chemiczną zawartą w normie ASTM C289. Przeprowadzono również badania mikrostruktury zapraw cementowych z mączką chalcedonitową i opalem. Badania wykazały pozytywny wpływ dodatku mączki chalcedonitowej na ograniczenie ekspansji wywołanej reakcją alkalia-krzemionka w stosunku do zapraw bez tego dodatku. Dodatek mączki chalcedonitowej do zapraw cementowych w ilości 20% obniża ekspansję do bezpiecznego poziomu, nieprzekraczającego po 360 dniach 0,1% (według normy ASTM C227).
PL
Celem pracy było określenie stopnia deformacji kwarcu w wybranych surowcach skalnych stosowanych w produkcji kruszyw łamanych do betonu w Polsce. Kwarc o zdeformowanej strukturze, czyli kwarc w stanie naprężeń, zaliczany jest do składników mogących powodować szkodliwą reakcję alkalia–krzemionka (Alkali-Silica-Reaction – ASR) w betonie [3]. Ocena podatności na reakcję ASR odgrywa ważną rolę w wyborze kruszywa do betonu. W pracy do oceny stopnia deformacji struktury kwarcu wykorzystano analizę mikroskopową w świetle przechodzącym. Analizie poddano próbki surowców skalnych stosowanych do produkcji kruszyw łamanych do betonu z 5 zakładów eksploatacyjnych. W przypadku jednej próbki przeprowadzono obrazowanie transmisyjne (TEM). Obserwacje w mikroobszarach umożliwiły identyfikację anomalii optycznych oraz mikrostruktur kwarcu, charakterystycznych dla różnych stopni jego deformacji określonych według klasyfikacji zawartej w publikacji Tiechera i współautorów [5]. Wyniki badań wykazały, że w każdej z badanych próbek, poza próbką K1, identyfikowany był kwarc o różnych stopniach deformacji. Udział kwarcu wykazującego cechy odpowiadające poszczególnym stopniom deformacji struktury był różny w poszczególnych surowcach skalnych, co może mieć wpływ na kształtowanie ich podatności na reakcję alkalia–krzemionka.
EN
The aim of the research was to determine the deformation degree in quartz from particular rocks, which are being applied as crushed aggregates for concrete in Poland. Quartz with deformed structure, that is strained quartz, is determined as constituent which can cause nocuous alkali-silica reaction (ASR) in concrete [3]. Assessment of the susceptibility to alkali-silica reaction of quartz is crucial in the selection of the aggregates for concrete. In order to assess the deformation degree in quartz the optical microscopic analysis in transmitted light was conducted. The study involved the rock samples for crushed aggregate for concrete from 5 different quarries. In case of the one of the samples, the TEM analysis was applied. Examination under the microscope was applied to identify optical anomaly and microstructures related to particular deformation degrees of quartz determined according to the classification contained in the article by Tiecher et al. [4]. The results have indicated that in every sample, except for the K1 sample, the quartz crystals with different deformation degrees were identified. Quantity of the quartz grains featuring different degree of deformation varies in particular samples. That can affect their susceptibility to alkali-silica reaction.
7
Content available remote Posadzki przemysłowe a reaktywność alkaliczna kruszyw
PL
Przy projektowaniu posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo nie można lekceważyć reaktywności alkalicznej skutkującej w polskich warunkach powstaniem odprysków. Aby jej uniknąć, należy kierować się zasadami zawartymi w raporcie AAR-7.1 oraz AAR 7.2, powstałymi w ramach europejskiego programu Partner. Zgodnie z nimi w obiektach wysokiego ryzyka S3 wymagane jest stosowanie przynajmniej jednego środka zapobiegającego reakcji alkalia-krzemionka. Ze względu na charakter niektórych polskich kruszyw, które szybko reagują, gdy młody beton jest jeszcze w pełni nasycony wodą, kategorię środowiska, w którym funkcjonuje posadzka, warto jest przyjmować jako E2 – nasycone wodą. Taki układ (obiekt wysokiego ryzyka i środowisko nasycone wodą) wymusza stosowanie jednocześnie dwóch środków zapobiegania reakcji alkalia-krzemionka. Dopiero takie postępowanie daje dużą pewność, że posadzka zostanie ochroniona przed punktowymi uszkodzeniami spowodowanymi reaktywnością alkaliczną.
EN
Industrial concrete floors are often very important parts of the building and alkali - aggregates reactions can't be disregard. At most cases effects of this reactions are observed as spallings at surface of the floor. To minimise this risk it is important to follow the rules that are described AAR-7.1 and AAR-7.2 Report created by european Partner program. According to those rules in objects with high level of risk – S3 it is obligatory to follow at list one of the mentioned rules. Becouse some of the aggregates from Poland reacts rapidly with alkalies from cement in young concrete which is saturated with water it is important to clasify this type of environment as E2 – saturated with water. When we have such combination S3 + E2 (objects with high level of risk and saturated with water) we have to use two methods simultanously to prevent alkali-silicate reaction and to be sure that the sufrace of floor will be free of spallings form the alkali-silicate reaction.
8
Content available remote Zapobieganie powstawaniu spękań w betonowych nawierzchniach
PL
Nawierzchnie betonowe mają duże znaczenie dla zachowania płynności ruchu na drogach. Jednak na tych nawierzchniach mogą powstawać spękania na skutek niepożądanej reakcji kruszyw zawierających aktywną krzemionkę z wodorotlenkami sodu i potasu [RSPK]. Dlatego w wielu częściach świata należy stosować odpowiednie metody, aby uniknąć nadmiernej ekspansji, wywoływanej tą reakcją. Ten artykuł zawiera obszerny opis prac zawartych w literaturze. Dotyczą one szczególnie metod zapobiegających szkodliwej ekspansji towarzyszącej tej reakcji oraz omawiają zalecenia dotyczące oceny i naprawy istniejących konstrukcji. Ogólnie, każda metoda zmniejszania ekspansji w inny sposób wpływa na RSPK. Warunki otoczenia, dobór surowców mieszanki betonowej oraz rodzaje materiału odgrywają ważną rolę w RSPK. Ponadto stwierdzono, że pękaniu betonu wywołanemu przez tę reakcję można zapobiegać nie tylko czynnikami chemicznymi, ale także mechanicznymi. Przeprowadzono doświadczenia, w których wykazano korzystny wpływ żużla i niereaktywnego kruszywa na ograniczenie RSPK. Badania prowadzono w pięciu różnych wariantach. Badano wpływ na ekspansję przez 3, 7 i 14 dni. Dodatkowo stwierdzono, że różne rodzaje kruszywa mogą mieć różny wpływ na ograniczenie ASR.
EN
Concrete pavements has a significant importance for traffic flow. Undesirable cracks can be occurred in pavements by alkali silica reaction [ASR]. Therefore, in many parts of the world, precautions must be taken to avoid excessive expansion due to alkali-silica reactivity in concrete pavements. In this study, an intensive research has been conducted by using literature survey. Additionally, it includes an overview of the nature of ASR, the measure values to prevent deleterious reactions, and recommendations for evaluation and repairing of existing structures. As a result, each reducing method has different effects on ASR. Ambient conditions, ratios of concrete mixture, material types have important roles in ASR. Furthermore, it has been determined that cracks occurred in the concrete due to ASR can be prevented by not only chemical but also mechanical effects. Additionally, for this study some tests were made and results were compared the effects of slag and harmless aggregate on mitigating ASR. Five different conditions were used in the tests and mitigating effects for 3, 7 and 14 days were measured. The results were compared and a suitable condition was advised. Additionally, it was founded that different aggregate types can have different mitigating effect equations.
PL
Praca przedstawia badania wpływu mielonego, odpadowego perlitu ekspandowanego na przebieg reakcji reaktywnej krzemionki w kruszywie z wodorotlenkami sodu i potasu. W badaniach stosowano pokruszone szkło kwarcowe jako kruszywo reaktywne oraz naturalne kruszywo reaktywne zawierające radiolaryt. Przeprowadzone w pracy badania pokazały, że dodatek mielonego odpadowego perlitu ekspandowanego zmniejsza w znacznym stopniu ekspansję spowodowaną reakcją kruszyw zawierających aktywną krzemionkę z wodorotlenkami sodu i potasu. W przypadku obu kruszyw stwierdzono zmniejszenie ekspansji próbek zapraw poddanych działaniu roztworu wodorotlenku sodu według zmodyfikowanej metody opisanej w normie ASTM C1260. Badania zapraw i zaczynów z dodatkiem mielonego odpadowego perlitu ekspandowanego potwierdziły właściwości pucolanowe tego odpadu. Większa zawartość fazy C-S-H, powstająca w zaczynie z perlitem, jak również zmniejszenie przepuszczalności oraz zawartości wodorotlenku wapnia w zaczynie, są najprawdopodobniej przyczyną większej odporności zapraw na korozję kruszywa wywołaną reakcją reaktywnej krzemionki z wodorotlenkami sodu i potasu.
EN
Paper presents the results of the influence of ground waste expanded perlite on the mitigation of alkali - silica reaction in cement mortars investigation. Crushed quartz glass was used as a reactive aggregate. As a natural reactive aggregate radiolarite was used. Obtained results have shown, that addition of ground waste expanded perlite to mortars containing reactive aggregates resulted in significant reduction of alkali - silica reaction. Expansion of mortars soaked in sodium hydroxide at 80°C, according to modified ASCT C1260 standard was markedly lower comparing to the reference samples, without perlite addition. Examination of mortars and pastes with ground waste expanded perlite addition confirmed its pozzolanic properties. Increased C-S-H phase content together with decreased permeability of the mortars and decreased calcium hydroxide content, are most probably the reasons for enhanced durability of perlite bearing mortars towards alkali - silica reaction.
EN
The main subject of this paper is the investigation of the influence of the alkali-silica reaction on the microstructure and the transport properties of the cement-based materials. In the experimental research, mortar bars prepared with two different aggregates and stored in conditions of various alkali content were examined. Influence of the reaction on the microstructure of the material was investigated using mercury intrusion porosimetry, water capillary suction test and water vapour adsorption test. Mathematical model of the alkali diffusion and the reaction development is presented. It allows to take into consideration the influence of alkali concentration and aggregate sizes on the reaction development. The numerical code was developed using the finite element, finite difference and Newton-Raphson methods. Good accordance of the results obtained using the proposed model with the experimental data available in literature was obtained.
PL
Przedstawiono wyniki analizy petrograficznej 20 kruszyw łamanych z różnych regionów Polski, przeprowadzonej na cienkich szlifach analizowanych pod mikroskopem w świetle przechodzącym. Próbki kruszyw grubych frakcji do 16 mm pochodziły ze skał litych oraz ze złóż polodowcowych z zakładów produkcji kruszyw, łamanych stosowanych do betonu. Ocenę składu mineralnego kruszyw, mającą na celu rozpoznanie składników szkodliwych, przeprowadzono z uwagi na zawartość reaktywnych minerałów krzemionkowych, m.in. opalu, krystobalitu, trydymitu, chalcedonu, wielkość kryształów (skryto- i mikrokrystaliczny kwarc) oraz kwarcu w stanie naprężeń. Zastosowanie metody petrograficznej na cienkich szlifach pozwoliło na wstępną kwalifikację do kategorii potencjalnie reaktywnej lub reaktywnej. Uzyskane wyniki badań stanowią wstępną informację o przydatności kruszyw jako składników betonu bądź o skierowaniu ich do dalszych szczegółowych badań lub ich odrzucenia.
EN
The paper presents the results of the petrographic analysis of 20 aggregates from different regions of Poland, carried out on thin section analyzed under a microscope in transmitted light. Samples of coarse aggregate fractions up to 16 mm came from the production of crushed aggregates from solid rocks and glacial deposits. Evaluation of the mineral composition of the aggregate regarding to recognition of the harmful component was made due to content of reactive silica minerals: including opal, cristobalite, tridymite, chalcedony, or size of quartz crystals: crypto- or microcrystalline quartz and quartz in stress state. Application of petrographic identification of thin sections allowed for preliminary qualification of aggregate to potentially reactive or reactive category. The results support the decision about suitability of aggregate as components of the concrete or refer them for further detailed research or reject them.
EN
Alkali-silica reaction (ASR) is a reaction between amorphous or poorly crystallized siliceous phase, present in aggregates, and sodium and potassium hydroxides in the pore solution of concrete. Chemical admixtures such as lithium compounds are known to have high potential of inhibiting ASR. The aim of this study was to determine the effect of lithium nitrate on ASR in mortars containing high reactive opal aggregate over a long period of time. Mortar bar expansion tests were performed and microstructures of mortar bars were observed by scanning electron microscopy coupled with an energy dispersive X-ray microanalyser. Results from this study showed that effectiveness of lithium nitrate in mitigating ASR was limited over a long period of time. A larger amount of ASR gel which was formed in the presence of lithium nitrate indicated that the deterioration processes intensify within longer periods of time, which so far has not been observed in literature. Microscopic observation confirmed the presence of alkali-silica gel and delayed ettringite in mortars with lithium nitrate.
PL
Przedmiotem badań prezentowanych w niniejszej pracy były żwiry czwartorzędowe pochodzenia lodowcowego i wodno-lodowcowego, które uległy przekształceniu w środowisku morskim w wyniku erozji i transportu oraz oddziaływania fal i prądów na dno. Żwiry te posłużyły do sporządzenia beleczek betonowych, które poddano analizie w mikroskopie skaningowym, zwracając szczególną uwagę na procesy zachodzące pomiędzy reaktywnymi minerałami (m.in. chalcedon, opal, trydymit, kryptokrystaliczny kwarc) a alkaliami występującymi w cemencie. Na podstawie wyników badań i analiz stwierdzono obecność procesów oraz produktów typowych dla przebiegu reakcji alkalia-krzemionka.
EN
Quaternary fluvioglacial gravels, used as aggregate in the production of concrete, were studied. The studies aimed at verifying the thesis that certain components of concrete are responsible for the decrease in the concrete’s quality. The test concrete bars were prepared using gravel as aggregate. The bars were investigated by an optical microscope and electron microprobe especially at the surface contacts of the potentially reactive mineral substances (chalcedony, opal, tridymite, fine-crystalline quartz), susceptible to alkalis present in the cement. The studies showed the formation of substances typical to those formed from the reactions of alkalis with various types of silica. These substances lowered the quality of the concrete.
14
Content available remote Cementy niskoalkaliczne w ofercie handlowej Górażdże Cement S.A.
PL
W artykule omówiono właściwości cementów niskoalkalicznych NA produkowanych przez Górażdże Cement S.A. w świetle wymagań norm PN-EN 197-1, PN-B-19707 oraz Ogólnych Specyfikacji Technicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przedstawiono również korzyści wynikające ze stosowania cementów niskoalkalicznych NA w składzie betonu wraz z kierunkami zastosowania.
EN
In the paper properties of low-alkaline cements from Górażdże Cement S.A. trade offer were discussed in relation to requirements of following standards PN-EN 197-1, PN-B-19707 and technical specification of the General Directorate for National Roads and Motorways. The benefits of application of low-alkaline cements with application direction were also presented.
PL
Możliwość wystąpienia reakcji alkalicznej wodorotlenków sodu i potasu (Alkali Silica Reaction, ASR) w betonowych osłonach reaktorów wymaga szczególnej ostrożności przy doborze składników betonów do realizacji programu energii jądrowej w Polsce. Uszkodzenia osłon reaktorów w USA i w Belgii wskazują kierunki niezbędnych badań, [1-3]. W badaniach przedstawionych w artykule zastosowano kruszywa o dużej gęstości (osłabianie promieniowania gamma): magnetytowe, barytowe oraz hematytowe oraz kruszywo o wysokiej zawartości wody związanej (absorpcja promieniowania neutronowego) – kruszywo serpentynitowe. Przeprowadzono badania mikroskopowe kruszyw na cienkich szlifach w celu identyfikacji potencjalnie szkodliwych minerałów z uwagi na zagrożenie ASR, oraz przyspieszone i długotrwałe badania w celu określenia potencjalnej reaktywności alkalicznej tych kruszyw. Wyniki badań wykluczyły możliwość stosowania kruszywa hematytowego do betonów osłonowych. Wyniki badań odnośnie do wykorzystania dostępnych kruszyw specjalnych tworzą podstawy projektowania bezpiecznych osłon w warunkach krajowych.
EN
The possibility of Alkali-Silica Reaction ASR in concrete shields in nuclear reactors in Poland requires particular attention in selection of concrete compositions. Damages in reactors in the USA and in Belgium may serve as indication for necessary investigations. In the research programme the high density aggregates were tested (for control of gamma radiation): magnetites, barites and hematites, as well as aggregates with high proportion of bound water – serpentinites – for absorption of neutrons. Microscope analyses of aggregates on thin sections enabled to identify potentially dangerous minerals with respect to ASR. Accelerated and long term tests in order to determine potential reactivity of special aggregates were carried on also. The test results indicated clearly that hematites should be excluded for application in concrete shields. The safe aggregates available on the market were defined for application in the shields in Polish conditions.
16
Content available remote Modelowanie efektów reakcji ASR – przypadek zapory typu grawitacyjnego
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie pełzania betonu sprzężone z reakcją alkalia-krzemionka (ASR). W pierwszej części zaprezentowano opis kinetyki reakcji, następnie omówiono model pełzania bazujący na podejściu normy Model Code 2010. Formuła analityczna jądra pełzania zapisana w Model Code 2010 została przedstawiona w postaci szeregowego połączenia prostych modeli reologicznych Kelvina. Wykonane testy numeryczne pokazały bardzo dobrą zgodność wyników na poziomie punktu materialnego. W kolejnej części przypomniano opracowany wcześniej przez autorów algorytm numeryczny do rozwiązywania problemów chemomechanicznych. Przeprowadzone przykładowe obliczenia dla zapory grawitacyjnej jasno pokazują, że wpływ pełzania na zachowanie się konstrukcji zapory jest stosunkowo niewielki w porównaniu do efektów spowodowanych przez reakcję alkalia-krzemionka.
EN
Paper deals with creep effects being combined with alkali-silica reaction (ASR) in concrete. At first description of reaction kinetics is discussed, then the creep model is presented based on Model Code 2010 approach. An approximation of analytical formulation in the form of Kelvin chain is proposed. Presented numerical examples show that it renders analytical formulation really well. Next a numerical algorithm developed previously by authors in order to solve chemomechanical problems is recalled. Performed exemplary numerical computations for a gravity dam show clearly that the influence of creep on the overall behavior of the structure is relatively small in comparison with effects caused by ASR itself.
PL
W pracy zbadano wpływ klinoptylolitu naturalnego i zawierającego jony NH4+ na ekspansję zapraw wywołaną reakcją wodorotlenków sodu i potasu z reaktywnym kruszywem żwirowym. Doświadczenia wykazały, że 20% dodatek klinoptylolitu naturalnego początkowo zmniejsza ekspansję, jednak po 1170 dniach wyniosła ona 0,162%. Dodatek klinoptylolitu, w którym jony sodu i potasu częściowo były zastąpione jonami NH4+ zmniejszył natomiast ekspansję zapraw po tym czasie do 0,004%. Natomiast ekspansja zapraw bez klinoptilolitu wynosiła 0,76 %. Uzyskane wyniki świadczą, że stosowanie klinoptylolitu zawierającego jony NH4+ niezwykle efektywnie zmniejsza ekspansję wywołaną reakcją wodorotlenku sodu i potasu z reaktywnym kruszywem.
EN
In the work the effect of natural clinoptilolite and containing NH4+ ions, after ions exchange, on the expansion of alkalis with reactive gravel reaction has been examined. The experiments have shown that addition of 20% of natural clinoptilolite firstly decreases expansion, but after 1170 days it increases to 0.162 %, The addition of clinoptilolite with NH4+ ions, partially substituting Na+ ions, the diminution of expansion to 0.004% has caused. However, the expansion of the mortars without clinoptilolite addition was reaching 0.76%. The experimental results for mortars with clinoptilolite containing NH4+ ions were showing that this addition has the effect of decreasing this expansion very effectively.
18
Content available remote Reaktywność alkaliczna kruszywa
PL
Zapobieganie ekspansji betonu spowodowane reakcją alkaliów z kruszywem żwirowym jest szczególnie trudne ze względu na złożoność jego składu mineralnego. Jedną z metod zmniejszania destrukcyjnej rozszerzalności jest dodatek do betonu azotanu litu. W pracy przedstawiono wyniki badań zapraw wykonanych z reaktywnego kruszywa żwirowego z dodatkiem azotanu litu. Próbki zapraw sporządzono z cementu portlandzkiego o różnej zawartości alkaliów, wynoszących 0,66%; 0,9% oraz 1,1% Na2Oe. Wyniki badań wykazują, że dodatek azotanu litu, w ilości odpowiadającej stosunkowi molowemu Li/Na+K równemu 0,74, powoduje radykalne zmniejszenie ekspansji, utrzymującej się na poziomie znacznie niższym od wyznaczonego w normie ASTM C227.
EN
Preventing of the concrete expansion caused by the alkali-silica reaction in the case of gravel aggregate is a particularly complex issue, due to the complexity of its mineral composition. Addition to the concrete of lithium nitrate is one of the method of decreasing of the destructive expansion. In the paper the results of investigation of the mortars produced from reactive gravel aggregate with the lithium nitrate addition is presented. The mortars samples were produced from Portland cement with different alkalis content of 0.66%, 0.9% and 1.1% of Nape' The results are showing that the lithium nitrate addition, representing the molar ratio Li/Na+K equal to 0.74, drastically decrease the expansion, which is on the significantly lower level to the threshold value given in ASTM C227 standard.
EN
The increasing application of the fossil fuels-biomass co-combustion causes the increased interest in fly ashes produced in this process. The literature data indicate that the fly ash recovered from the co-combustion of coal and biomass and conforming to the requirements defined in the standards may also influence the extent of the ASR expansion. Fly ashes contribute to better durability of concrete in terms of alkali-silica reaction effects. Biomass fly ash chemical composition is different from that of the fly ash recovered from the combustion of coal. The ashes are more finely divided and contain less unbound CaO as compared to calcareous ashes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.