Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Strength of Assembly Butt Joints of Plastic Pipes
EN
The aim of the study was to compare the welded and adhesive joints made of polypropylene pipes. The pipes were butt jointed. Two pipe diameters were used: ø20 mm and ø25 mm. The welded joints were made by hot gas welding, while the adhesive joints were made by two epoxy adhesive compositions. The base for both compositions was Epidian 6 epoxy resin, which was mixed with IDA and TFF curing agents in the recommended quantitative ratios. The experimental tests consisted in determination and comparison of the strength properties of the made joints; therefore, the analyzed joints were subjected to the destructive strength tests, which determined their tensile strength in accordance with the ISO 527–1 standard. On the basis of the obtained results, it was observed that welded joints obtained the highest average strength. The lowest strength was characteristic for the adhesive joints made with Epidian 6/TFF/100:27 adhesive. The obtained results were subjected to a statistical analysis, which showed that the strength of ø20 mm diameter pipe joints did not differ significantly from the strength of ø25 mm diameter pipe joints, comparing the results for each type of joint with the assumed level of confidence α = 0.05.
2
Content available remote Adhesive mixing and applying device
EN
The aim of the present article is to present the design concept of a specialized device for mixing and applying adhesives (one and two-component ones) intended for unit production or laboratory use. The paper presents the initial assumptions of the device design, such as the type of production, application method and adhesive properties. Technological requirements for the adhesive mixing and applying device were enumerated. The technological requirements will include the characteristics of the method of adhesive application. The construction requirements of the designed device are also presented. The design of this device has been presented in the form of a 3D model, made with use of the SolidEdge software. The advantages and limitations of the concept of the designed device were also presented.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie koncepcji projektu specjalizowanego urządzenia do mieszania i nakładania klejów (jedno- i dwuskładnikowych), przeznaczonego do produkcji jednostkowej lub do zastosowań laboratoryjnych. W pracy przedstawiono założenia wstępne projektu urządzenia, takie jak: rodzaj produkcji, sposób nakładania oraz właściwości kleju. Przedstawione zostaną także wymagania technologiczne stawiane urządzeniu do mieszania i nakładania kleju. Wśród wymagań technologicznych wymienia się m.in. sposób nakładania kleju. Przedstawiono także założenia konstrukcyjne zaprojektowanego urządzenia klejarskiego. Projekt tego urządzenia został przedstawiony w formie modelu 3D, wykonanego za pomocą programu SolidEdge. Zaprezentowano także zalety oraz ograniczenia koncepcji zaprojektowanego urządzenia.
EN
This work presents the outcome of our research on the application of polydimethylsiloxanes (PDMS) as base materials for the formulation of high-performance structural adhesives, sealants, and multifunctional coatings. The unique properties of these polymers, such as (i) the excellent adhesion to various materials used by automotive, aerospace, construction and maritime industries, (ii) inherent chemical inertness of cross-linked polymers, (iii) outstanding long-term durability, (iv) in-built hydrophobicity and icephobicity, and (v) flexibility and in some systems, self-healing ability, present PDMS resins as an attractive high-performance material offering versatility in a broad spectrum of engineering applications, e.g., from structural bonding and joint sealing to self-cleaning and icephobic coatings applicable to surfaces of structures exposed to sub-zero service temperatures, where potential ice accretion imposes severe danger to reliable and safe performance of engineering structures, through to antifouling and biomedical applications.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem polidimetylosiloksanów (PDMS) jako materiałów wyjściowych do formułowania wysokiej jakości klejów strukturalnych, uszczelniaczy i powłok wielofunkcyjnych. Unikalne właściwości tych polimerów takie jak: (i) doskonała adhezja do różnych materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, budowlanym i okrętowym, (ii) naturalna obojętność chemiczna usieciowanego polimeru, (iii) wyjątkowa długowieczność, (iv) wbudowana hydrofobowość i lodofobowość (własności przeciwoblodzeniowe), (v) elastyczność i w przypadku niektórych systemów samonaprawialność, prezentują żywice PDMS jako atrakcyjny materiał o wysokiej jakości, oferujący wszechstronność w szerokim spektrum zastosowań inżynieryjnych: od klejenia strukturalnego i uszczelniania połączeń po samoczyszczające się i lodofobowe powłoki nakładane na powierzchnie urządzeń i konstrukcji narażonych na użytkowanie w temperaturach ujemnych, w których potencjalne narastanie lodu stwarza poważne zagrożenie dla niezawodnego i bezpiecznego działania konstrukcji inżynierskich, a także dla zastosowań przeciwporostowych i biomedycznych.
PL
W pracy podjęto próbę wyjaśnienia zjawisk towarzyszących powstawaniu i niszczeniu połączeń klejonych elementów form i rdzeni, w których jako kleje zastosowano mieszaninę niemodyfikowanego uwodnionego krzemianu sodu o module molowym 2,9 (SiO2/Na2O) i nośnika, którym był bardzo drobny piasek kwarcowy. Mieszaniny sporządzanych klejów wykonano według własnych propozycji składu i opisów patentowych. Na podstawie dostępnych danych literaturowych opracowano metodykę wytwarzania i badania wytrzymałości na rozciąganie połączeń klejonych z użyciem dzielonych kształtek ósemkowych typu dog-bone. Przeznaczone do klejenia połówki kształtek ósemkowych typu dog-bone wykonano z utwardzonej mikrofalowo kwarcowej masy z uwodnionym krzemianem sodu o module molowym 2,5 (SiO2/Na2O). Do utwardzenia klejonych połączeń również zastosowano metodę nagrzewania falą elektromagnetyczną o częstotliwości 2,45 GHz. Wyniki badań zrywania sklejonych połówek kształtek typu dog-bone, w ich najmniejszym przekroju, odniesiono do prób wytrzymałości standardowych kształtek ósemkowych oraz do połączeń klejonych znanych z opisów patentowych. Wyniki badań obciążeń krytycznych połączeń klejonych uzupełniono obserwacjami SEM po próbach rozciągania. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że wytrzymałość takich połączeń przewyższa wytrzymałość masy formierskiej, a destrukcja sklejonych kształtek ósemkowych odbywa się w strefach przy powierzchniach, na które naniesiono sporządzone nieorganiczne kleje.
EN
In this paper an attempt was made to explain the phenomena accompanying the formation and destruction of bonded elements of moulds and cores in which a mixture of unmodified hydrated sodium silicate with a molar module of 2.9 (SiO2/Na2O) and a carrier – very fine quartz sand – was used as adhesives. Mixtures of prepared adhesives were made according to own compositional proposals and patent descriptions. On the basis of available literature data, the methodology of production and tensile strength testing of bonded joints with the use of divided octagonal dog-bone shapes was worked out. Dog-bone shaped pieces intended for binding were made of microwave-cured quartz sand with hydrated sodium silicate of molar module 2.5 (SiO2/Na2O). For the curing of bonded joints the electromagnetic wave heating method of 2.45 GHz was also applied. The results of tearing off the bonded halves of dog-bone shaped pieces in their smallest cross-section were related to the tensile strength tests of standard octagonal shaped pieces and to bonded joints known from patent descriptions. The results of critical loads of bonded joints were supplemented with SEM observations after tensile tests. On the basis of the conducted tests it was found that the tensile strength of such joints exceeds the tensile strength of the moulding sand, and the destruction of the bonded octagonal shapes takes place in areas near the surfaces on which inorganic adhesives were applied.
EN
Thermoplastic olefins (TPO’s) are important materials for the manufacture of exterior and interior automotive components due to their low cost, reduced specific density in comparison with other types of plastics, easy processing, and 100% recyclability. Nano-composites with TPO matrix additionally offer significant gains in strength and impact resistance due to excellent interfacial reinforcement effect, a high modulus of elasticity, and the matrix ductility. Typical automotive products made of standard TPO’s and PP-based nanocomposites include: bumper bars, protective bodyside mouldings, exterior and interior cladding, e.g., door trim panels, instrument panels, gearbox console and seat structure components. One of key drawbacks of TPO’s is their chemical inertness. This necessitates priming or appropriate surface treatment to enable the assembly of products through adhesive bonding and to facilitate adequate adhesion of paints, sealants, or other functional and decorative materials. Considering the above, the objective of this paper is two-fold: (1) To investigate and assess a range of processes for enhancing adhesion of TPO’s, e.g., flame treatment, chlorinated polyolefin (CPO) primers and a proprietary surface engineering process (SICORä) of TPO’s and other plastics and assess their suitability for a range of applications in automotive products, and (2) To demonstrate practical examples of the use of SICORä process for adhesion control in the automotive industry.
PL
Termoplastyczne olefiny (TPO) są ważnymi materiałami do produkcji zewnętrznych i wewnętrznych części samochodowych ze względu na ich niski koszt, zmniejszoną gęstość właściwą w porównaniu z innymi rodzajami tworzyw sztucznych, łatwą obróbkę i niemal 100% możliwość recyklingu. Nanokompozyty z matrycą TPO dodatkowo oferują znaczny wzrost wytrzymałości i odporności na uderzenia dzięki doskonałemu oddziaływaniu wzmacniającemu międzyfazowy efekt, wysokiemu modułowi sprężystości i plastyczności matrycy. Typowe produkty motoryzacyjne wykonane ze standardowych nanokompozytów na bazie TPO i PP obejmują: zderzaki, listwy ochronne, zewnętrzne panele karoserii i panele wewnętrzne, np. panele drzwi, deski rozdzielcze, konsole skrzyni biegów i elementy konstrukcji siedzenia. Jedną z głównych wad TPO jest ich obojętność chemiczna. Wymaga to gruntowania lub odpowiedniej obróbki powierzchni, aby umożliwić montaż produktów poprzez klejenie i ułatwić odpowiednią przyczepność (adhezję) farb, uszczelniaczy lub innych materiałów funkcjonalnych i dekoracyjnych. Biorąc powyższe pod uwagę, cel niniejszego artykułu jest dwojaki: (1) Zbadanie i ocena szeregu procesów zwiększających przyczepność (adhezję) TPO i innych tworzyw sztucznych, np. obróbka płomieniowa, podkłady chloro-poliolefinowe (CPO) i zastrzeżony proces inżynierii powierzchni (SICORä) oraz ocena ich przydatności do wielu zastosowań w produktach motoryzacyjnych, oraz (2) przedstawienie praktycznych przykładów wykorzystania procesu SICORä do kontroli przyczepności (adhezji) w przemyśle motoryzacyjnym.
7
Content available remote Zastosowanie klejenia w budowie autobusów
PL
Połączenia klejowe są jednym z rodzajów połączeń montażowych stosowanych podczas procesu montażu autobusów, oprócz połączeń spawanych, nitowanych oraz śrubowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania technologii klejenia w budowie autobusów. Wskazano na rodzaje materiałów łączonych za pomocą klejenia, nie tylko połączeń takich samych materiałów, ale także różnoimiennych. Zastosowanie klejenia dotyczy zarówno łączenia różnych elementów wyposażenia autobusów (elementów wewnętrznych), jak i wielu elementów konstrukcyjnych, będących podstawowymi elementami konstrukcji autobusu. Istotnym aspektem procesu klejenia jest rodzaj klejów i innych materiałów adhezyjnych wykorzystywanych w budowie autobusów, gdyż w zależności od wymagań, właściwości, rodzaju łączonych materiałów i innych czynników, stosowane są kleje o określonych właściwościach. W pracy przedstawiono przykładowe wykorzystanie klejenia w budowie autobusów, rodzaje łączonych materiałów oraz rodzaje i pożądane właściwości materiałów adhezyjnych.
EN
Adhesive joints are one of the types of joints used during the assembly process of assembling buses, in addition to welded, riveted and bolted joints. This paper presents issues concerning the application of adhesive technology in the construction of buses. The types of joining materials not only the same materials, but also dissimilar were indicated. The use of bonding applies not only to joining the different elements of equipment buses (internal components), but also a number of structural elements, which are essential elements of the construction of the bus. An important aspect of the bonding process is the type of adhesive and other adhesive materials. Depending on the requirements, performance, type of adherends, and other factors the various types of adhesives were used. The paper presents an example of the use of bonding in the buses construction, the types of adherends and the type and recommended properties of adhesive materials.
PL
Przedstawione w pracy badania doświadczalne dotyczyły wpływu wybranych czynników technologicznych oraz eksploatacyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych blachy tytanowej. Przedmiotem badań były połączenia klejowe jendozakładkowe blachy tytanowej CP2 o grubości 0,64 mm, obciążone na ścinanie. Rozważanym czynnikiem technologicznym był rodzaj kleju, natomiast czynnikiem eksploatacyjnym – czas sezonowania połączeń klejowych w warunkach otoczenia. Zastosowano dwa rodzaje klejów epoksydowych dwuskładnikowych: Epidian 57/PAC/100:100 oraz Epidian 57/Z1/100:10. Przyjęto trzy warianty czasu sezonowania: 14, 21 i 28 dni oraz przygotowano próbki referencyjne, dla których czas utwardzania wynosił 7 dni. Utwardzanie przeprowadzono w temperaturze otoczenia 25±2°C. Analizowane połączenia klejowe poddano badaniom niszczącym – wytrzymałościowym, w których określono wytrzymałość na ścinanie, zgodnie z normą DIN EN 1465, na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z150. Na podstawie wyników badań zauważono, że największą wytrzymałość na ścinanie charakteryzowały się połączenia blachy tytanowej CP2 wykonane za pomocą Epidianu 57/PAC/1:1. Ponadto w obu przypadkach wykonanych połączeń klejowych blachy tytanowej CP2 z wykorzystaniem klejów epoksydowych Epidian 57/PAC/100:100 oraz Epidian 57/Z1/100:10, najwyższą wartość wytrzymałości tych połączeń osiągnięto po 7 dniach utwardzania.
EN
The paper presents the experimental research focused on the impact of selected technological and operational factors on the strength of adhesive joints of titanium sheet. The single-lap joints of titanium sheet of 0.64 mm thickness were tested, which were subjected to shear. The type of adhesive as technological factor and seasoning time in ambient conditions as operational factor were considered. Two types of two-component epoxy adhesives: Epidian 57/PAC/100:100 and Epidian 57/Z1/100:10 were used. Three variants of the seasoning time: 14, 21 and 28 days and prepared reference samples, for which the curing time was 7 days, were tested. Curing is carried out at an ambient temperature of 25 ± 2°C. The adhesive joints were destructive tested. The shear strength, in accordance with DIN EN 1465, were tested in Zwick/Roell Z150 strength machine. On the basis of the results of research it has been noted that the largest shear strength of CP2 titanium sheet adhesive joints preparing by Epidianu 57/PAC/1:1 was obtained. In addition, in both cases of tested CP2 titanium sheet adhesive joints making by epoxy adhesives Epidian 57/PAC/100:100 and Epidian 57/Z1/100:10, the highest values of the strength of these joints were achieved after 7 days of curing.
PL
Badania udarności połączeń klejowych prowadzone są zazwyczaj z wykorzystaniem modyfikowanych urządzeń, przeznaczonych do realizacji innych badań wytrzymałościowych. Wyjątkiem jest badanie udarności próbek klejonych na rozczepienie, prowadzone z wykorzystaniem młota spadowego. Realizacja badań na urządzeniach modyfikowanych jest ograniczona ze względu na wynikającą z przeznaczenia specyfikę ich budowy. Zajmujący się problematyką udarności połączeń klejowych autorzy artykułu przeprowadzili konsultacje techniczne i zlecili wykonanie dedykowanego urządzenia do badania udarności połączeń klejowych blokowych i zakładkowych. Urządzenie zostało wykonane w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu. Artykuł prezentuje wyniki wstępnych badań udarności połączeń klejowych, zrealizowanych przy wykorzystaniu dostarczonego urządzenia. Badano połączenia zakładkowe i blokowe, wykonane przy użyciu kompozycji klejowej Epidian 57/Z1. Elementy klejone przygotowano ze stopu aluminium – 2017A. Próby połączeń blokowych prowadzono zgodnie z PN-ISO 9653, natomiast próby połączeń zakładkowych wg własnej metodyki. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność wykonanego urządzenia do prowadzenia badań udarności połączeń klejowych. Rozrzut wyników udarności próbek blokowych jest podobny do uzyskanych podczas wykonywania badań realizowanych z wykorzystaniem modyfikowanego młota wahadłowego. Mocowanie próbek w uchwytach jest łatwe i pewne, co potwierdzono podczas analizy nagrań prób, zrealizowanych ultraszybką kamerą wideo. Konstrukcja uchwytu do badania próbek blokowych pozwala na precyzyjne ustawienie odległości impaktora od spoiny klejowej, mające istotne znaczenie dla jakości uzyskiwanych wyników.
EN
Impact test of adhesive joints are usually conducted using modified equipment for the implementation of other strength tests. The exception is the impact test of samples subjected to cleavage loading carried out using the drop hammer. Execution of tests on the modified device is limited due to the specificity arising from their construction. Authors of the article who deal with the issues of impact strength have conducted technical consultations and commissioned the execution of a dedicated device for testing the impact strength of adhesive joints in the block and single lap samples. The device was made at the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute in Radom. The article presents the preliminary results of impact strength of adhesive joints tests executed using the supplied device. In the tests were tested the block and single lap joints made using the adhesive composition Epidian 57/Z1. The adherends were made of aluminum alloy 2017A. Tests of block samples were carried out according to the Standard ISO 9653, while tests of lap joints according to our own technique. The results indicate the usefulness of the device for research impact strength of adhesive joints. Dispersion of impact strength results for block samples is similar to that achieved during tests performed using the modified pendulum. Fixing of sample in a holder is easy and secure, as confirmed by the analysis of the recordings of tests completed ultrahigh speed video camera. Design of the handle for testing of block sample allows for precise adjustment of the distance of the impactor from the adhesive layer, which is essential for the quality of the results.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z określeniem wpływu czasu utwardzania i sezonowania różnych klejów epoksydowych na wytrzymałość połączeń klejowych. Kleje epoksydowe stanowiły trzy rodzaje kompozycji klejowych, zawierające żywicę epoksydową Epidian 53 oraz utwardzacz: PAC, Z1 lub TFF. Kleje te wykorzystano do wykonania połączeń klejowych jednozakładkowych blach ze stali nierdzewnej 1H18N9T. Proces utwardzania przeprowadzono na zimno, jednostopniowo w temperaturze otoczenia 21 ± 1°C i wilgotności 31% w ciągu 7 dni. Czas sezonowania wynosił 14 i 28 dni, natomiast próbki utwardzone w czasie 7 dni stanowiły próbki referencyjne. Następnie przeprowadzono badania niszczące, podczas których określono wytrzymałość na ścinanie. Wykazano, że czas utwardzania w temperaturze otoczenia, wynoszący 7 dni, jest czasem wystarczającym do uzyskania odpowiednio wysokiej wytrzymałości na ścinanie.
EN
In this paper are shown the selected issues related to the determination of the effect of curing and seasoning time of various epoxy adhesives on the adhesive joints strength. The three types of adhesive compounds base on Epidian 53 epoxy resin and hardener: PAC, Z-1 or TFF were tested. These adhesives were used to manufacture the single-lap adhesive joints of 1H18N9T stainless steel sheets. The curing process was carried out in the cold conditions, at one-step process during 7 days in ambient temperature 21 ± 1°C and 31% of moisture. Seasoning of adhesive joints took 14 and 28 days, the samples hardened during the 7 days were the reference specimens. Then the destructive tests were carried out. During the test the shear strength of adhesive joints samples were defined. It was noted that curing time at ambient temperature during 7 days is sufficient to obtain respectively high strength.
PL
Sztuczne sieci neuronowe zastosowano do optymalizacji składu mieszanek kopolimerów etylenu z octanem winylu i żywic węglowodorowych stosowanych jako kleje topliwe.
EN
An artificial neural network-based model was used for predicting components required in the manufacture of hotmelt adhesives. Use of many ethylene-vinyl acetate copolymers and hydrocarbon resins was taken into consideration to optimize the comps. and replace the new components with those available at company storage.
12
Content available remote Przegląd możliwości zastosowania technologii klejenia
PL
W artykule przedstawiono pespektywy rozwoju technologii klejenia, która ze względu na liczne zalety coraz częściej stosowana jest w różnych gałęziach przemysłu np. motoryzacyjnym, kolejowym, lotniczym, elektronicznym. Omówiono możliwości klejenia nowych materiałów – kompozytów, stosowanych przy produkcji np. pojazdów szynowych, turbin wiatrowych i statków, których zastosowanie jest możliwe tylko za pomocą technologii klejenia. W artykule przedstawiono czynniki wpływające na uzyskanie wysokiej jakości połączenia, a także skupiono się na ograniczeniach i wadach tej metody oraz aspektach dotyczących bezpieczeństwa pracy przy procesach klejenia.
EN
The article presents the perspectives of adhesive bonding technology development. This technology, taking into consideration its advantages, is more and more often applied in different industrial branches e.g. automotive, railway engineering, aviation and electronics. Possibilities of adhesive bonding of new materials – composites are elaborated in the article. Composites are mainly used in production of e.g. rail vehicles, wind turbines and ships and their application is possible only using adhesive bonding technology. Article describes the factors which influence on obtaining high quality joints and also restrictions, disadvantages and occupational safety aspects of this technology.
PL
Do przeprowadzenia obliczeń analitycznych, jak i numerycznych połączeń klejonych niezbędna jest znajomość właściwości mechanicznych zastosowanego tworzywa adhezyjnego. Wyznaczenie wykresu naprężenie-odkształcenie dostarcza informacji o module Younga, doraźnej wytrzymałości, granicy plastyczności, maksymalnym odkształceniu, a także danych do przeprowadzenia analiz dla zakresu odkształceń plastycznych. Metody uzyskiwania powyższych danych dla tworzyw adhezyjnych, różnią się od standardowych metod stosowanych dla metali i tworzyw sztucznych. W pracy porównano różne metody wyznaczania wykresu naprężenie-odkształcenie z zaznaczeniem zalet i wad pozwalających badaczowi na wybór metody i odpowiednie zinterpretowanie otrzymanych wyników.
EN
To carry out the analytical and numerical calculations bonding joint bonding is necessary to know the mechanical properties of the used adhesives. Determination of stress-strain curves, provides information on the elastic modulus, yield strength, maximum displacement and data to perform analyzes for a range of plastic deformation. Methods for obtaining these data for the adhesives are different from the standard methods used for metals and plastics. The article compares the different methods of determining the stress-strain curves, indicating the advantages and disadvantages of allowing the researcher to choose the appropriate methods and interpret the results.
14
Content available remote Optimizing glue joint of aluminium metallic foams
EN
Purpose: Characteristics of aluminium foams as construction material were given, along with some exemplary applications. The purposefulness of lowering the mass of constructions comprising aluminium foams was discussed, and bonding techniques as well as prospects of reducing the mass of a joint were analysed. A computer simulation was performed for a representative fragment of a glue joint in aluminium foam with the purpose of analyzing existing stresses for three variants of thickness of a layer of epoxy glue. Design/methodology/approach: Preliminary tests on the complete test specimen were conducted, and then a new model of a joint was made, based on a small part of the geometry of the joint. The methodology employed allowed for a precise investigation of the working conditions of a glue joint in a statics hear test depending on the thickness of a layer of glue. Findings: A high interdependence between stresses in a metallic foam and the thickness of a glue joint was observed – the thicker the layer of glue, the stiffer the joint. The thickness of the glue layer inspected in the simulation does not influence the strength of the joint. Research limitations/implications: The tests were conducted with the use of an improved yet simplified model of a joint that allowed to determine stresses present both in metallic foam and in the weld. Further course of action in the modelling of glue joints was set with the aim of establishing a more detailed definition of weld work conditions. Practical implications: Basic factors affecting the efficiency of joining aluminium foams by means of gluing were defined, and guidelines concerning the technology for producing a proper joint were given. Originality/value: A problem concerning gluing aluminium foams with regard to mass optimization was highlighted. A mechanism for minimizing stresses in the structure of a weld through the regulation of weld thickness was presented.
15
Content available remote Kotwy chemiczne : zalety, rodzaje i obszar zastosowania
PL
W pracy przedstawiono kotwy chemiczne. Zaprezentowano ich podział, zalety w porównaniu z kotwami mechanicznymi oraz obszary ich wykorzystania. Omówiono też rozwiązania systemowe, w których wykorzystano kotwienie chemiczne.
EN
In the paper there were presented chemical dowels. It describes their division, their advantages in comparison to mechanical anchors and areas of their use. The article also includes system solutions that use chemical anchoring.
PL
Przedstawiona praca zawiera wyniki badań laboratoryjnych oraz analiz numerycznych trójpunktowego zginania aluminiowych belek skrzynkowych. Analizowane elementy, o przekroju poprzecznym omega zostały połączone na kilka różnych sposobów z płaskimi płytkami tworząc przekroje zamknięte. Łączniki j akie zostały tu u żyte to k leje z g rupy L octite o raz nity zrywalne o średnicy 4 mm, a także kombinacje tych połączeń. Belki o wymiarach 84 × 36 × 300 mm poddano quasi statycznemu obciążeniu w dwóch położeniach: profil omega w górnej lub dolnej pozycji. Dla każdej z tych pozycji wykonano taką samą liczbę analiz i testów. Ponadto praca zawiera wyniki analiz numerycznych dla profili jednolitych. Przedstawione wyniki prezentują charakter odkształcenia profilu w zależności od jego położenia względem obciążenia oraz od rodzaju użytego łącznika. Można tu także wyraźnie zaobserwować rozkłady naprężeń w elementach oraz poziom delaminacji łączonych warstw w różnych przypadkach obciążenia.
EN
This paper presents results of laboratory tests and numerical analyzes of three-point bending of aluminum box beams. The analyzed omega profiles are combined in different ways with the flat plates to form a closed profile. Various combinations of made of Loctite adhesives and rivets having a diameter of 4 mm were applied to get different types of connections. Specimens of dimensions 84 × 36 × 300 mm were subjected to quasi-static loading in two positions: omega profile on the top or bottom position. The experimental tests were modeled numerically with application of the ABAQUS program. Moreover, the work contains also numerical analyzes of uniform profiles made of pure aluminium material. The results represent modes of the deformation profile, depending on its position relative to load and on type of connectors. Distributions of stresses in the elements and the level of delamination of the adhesive layers combined in various cases of the thinwalled box beams were presented.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy są połączenia klejowe polietylenu PE-HD 500 oraz poliamidu PA 6, wykonane przy użyciu różnych klejów cyjanoakrylowych typu: Monolith CE 40, Monolith CS 40 oraz Monolith CP 40, dzięki którym istnieje możliwość otrzymania odpowiednio spoin sztywnych, elastycznych oraz spoin o właściwościach pośrednich. Celem przeprowadzonych badań była analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych, których spoiny charakteryzują się różnymi właściwościami oraz określenie, który klej wykazuje, najbardziej korzystne cechy odpowiednie do łączenia wybranych tworzyw polimerowych. Na podstawie wyników eksperymentu zauważono, że klej elastyczny Monolith CP 40 jest skuteczniejszy pod względem wytrzymałości do wykonania połączeń klejowych poliamidu PA6, natomiast zastosowanie kleju uniwersalnego Monolith CS 40 jest korzystne dla połączeń klejowych polietylenu PE-HD 500.
EN
The subject of this paper is adhesive joints of PE-HD 500 and polyamide PA 6, made using a variety of cyanoacrylate adhesives such as: CE 40 Monolith, CS 40 Monolith and CP 40 Monolith. The use of these adhesives allows obtaining suitably rigid, flexible and intermediates properties of adhesive layer joints. The aim of this study was to analyze the comparative strength of adhesive joints, which the adhesive layer is characterized by different properties, and determines which adhesive are characteristics the most advantageous properties suitable joining selected polymeric materials. Based on the results of the experiment it was observed that the Monolith CP 40flexible adhesive is effective in respective of strength to make adhesive joints ofPA6 polyamide, while the use of Monolith CS 40 universal adhesive is suitable for adhesive joints PE-HD 500 adhesive joints.
PL
W pracy przeprowadzono analizę porównawczą wytrzymałości połączeń klejowych jednozakładkowych blach ze stali nierdzewnej, wykonanych z zastosowaniem różnych rodzajów klejów. Do wykonania połączeń klejowych zastosowano kleje epoksydowe dwuskładnikowe firmy Loctite oraz klej metakrylowy Alardite. Zaobserwowano, że największą siłę niszczącą uzyskano w przypadku połączeń wykonanych za pomocą kleju Loctite 9466 o lepkości 30 Pas. Najmniejszą siłę niszczenia otrzymano dla połączeń przygotowanych przy użyciu kleju Loctite 9484 o lepkości 70 Pas. Zauważono, że wzrost lepkości kleju powoduje zmniejszenie grubości spoiny klejowej. Na grubość spoiny klejowej oraz długość zakładki wpływa również czas przydatności zmieszanego kleju. Im jest on krótszy, tym połączenie jest wykonane mniej dokładnie (występują różnice w wymiarach geometrycznych połączeń zakładanych oraz wykonanych). Podsumowując należy zauważyć, że podczas wykonywania połączeń klejowych konieczna jest analiza nie tylko doboru rodzaju kleju, ale także jego właściwości, takich jak np.: lepkość oraz czas przydatności do użycia.
EN
The paper analyzes the comparative strength of single-lap adhesive joints of stainless steel made using different types of adhesives. To make adhesive joints applied two-component epoxy adhesives of Loctite company and Alardite adhesive methacrylic. It was observed that the greatest failure force showed calls made by Loctite 9466 with a viscosity of 30 Pas. The lowest failure force showed calls made using Loctite 9484 with a viscosity of 70 Pas. It is noted that the increase in viscosity of the adhesive reduces the thickness of the adhesive. The thickness of the adhesive layer and the length of adhesive layer is also affected by pot life of mixed adhesive. The shorter it is, the joints is made less accurate (there are differences in the assumed geometrical dimensions and joints made). In conclusion it should be noted that during the preparing of adhesive joints is necessary to analyze not only the type of adhesive, but also its properties, such as viscosity and pot life.
19
Content available remote Odporność połączeń klejowych na oddziaływanie wysokiej temperatury
PL
Wytrzymałość cieplna i odporność na podwyższone i wysokie temperatury stanowią jedne z największych niedostatków klejów i połączeń klejowych. Połączenia klejowe wykonane konstrukcyjnymi klejami organicznymi są zwykle nieodporne na oddziaływanie wysokiej temperatury. W takich warunkach pracy klej mięknie i ulega degradacji a wytrzymałość mechaniczna połączeń klejowych wyraźnie spada. W artykule przedstawiono wpływ nagrzewania na twardość Shore’a (HSD) klejów handlowych oraz zmodyfikowanych poprzez udział napełniaczy metalowych. Przeprowadzono badania wpływu napełniaczy stanowiących proszki miedzi i aluminium na wytrzymałość mechaniczną połączeń klejowych w temperaturze 100 i 200 °C w porównaniu z temperaturą pokojową.
EN
Heat resistance, and resistance at elevated and high temperatures are one of the biggest shortcomings of glue and adhesive joints. Structural adhesive joints made with organic adhesives are generally not resistant to the effects of high temperatures. In such work conditions, the adhesive softens and is degraded and the mechanical strength of the bond drops significantly. Article presents the influence of heating on the Shore hardness (HSD) commercial adhesives and modified by participating metal fillers. Conducted study the effect of fillers provide powders of copper and aluminum on the mechanical strength of the adhesive joints at 100 and 200 °C in comparison to room temperature.
EN
Multi-material joints are implemented in many fields, including automotive and aerospace in-dustries. Adhesive bonding technique allows for joining components made of different materials, which facilitates the implementation of lightweight materials in multi-material structures. In this study the shear strength of single lap, adhesively bonded joints was examined at room and high temperature (110°C). In the paper the influence of elevated temperature on epoxy adhesive joints in multi - materials structures is presented. A sensitivity of shear strength on material type of ad-herents in adhesively bonded joints is considered. Prediction of the state of joints and knowledge on their degradation process are important for structural health monitoring of structures with adhe-sive joints. For the purposes of research, specimens consisting of adherents made of various materials were used (following were involved: aluminum alloy, CFRP and abrasive resistant steel). Studies have demonstrated, that applied epoxy adhesive considerably weakens at elevated temperature and it was observed that material type of adherents has a large influence on the shear strength of adhe-sively bonded joints.
PL
W wielu gałęziach przemysłu, włączając sektor samochodowy oraz lotniczy, obserwuje się potrzebę łączenia ze sobą elementów wykonanych z różnych materiałów. Metodą pozwalającą spełnić to wymaganie jest klejenie adhezyjne. Prezentowane poniżej badania eksperymentalne wytrzymałości na ścinanie przeprowadzono w temperaturze pokojowej oraz w temperaturze wysokiej (110°C). W artykule opisano wpływ oddziaływania wysokiej temperatury na połączenia klejone w konstrukcjach wielomateriałowych, rozważa się wpływ kombinacji klejonych materiałów na wytrzymałość połączeń. Przewidywanie stanu złącza oraz wiedza na temat procesu jego degradacji niosą istotną informację z punktu widzenia monitorowania stanu konstrukcji klejonych. Przebada-no próbki klejone jednozakładkowe, zastosowano elementy składowe próbek wykonane z różnorodnych materiałów (wykorzystano stop aluminium, kompozyt węglowy jednokierunkowy oraz stal trudnościeralną). Badania wykazały, że badany klej epoksydowy ulega znacznemu osłabieniu w podwyższonej temperaturze, ponadto zaobserwowano istotny wpływ rodzaju klejonych materiałów na wytrzymałość próbek.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.