Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 282

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lepkość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
PL
W artykule omówiono wpływ modyfikacji płynnej żywicy epoksydowej odpadową mączką wapienną na jej lepkość kinematyczną. Badania przeprowadzono na dwóch seriach próbek żywicy epoksydowej zawierającej oraz pozbawionej utwardzacza. Jako dodatek zastosowano odpadową mączkę wapienną w trzech frakcjach. Do badań przygotowano dwie mieszaniny referencyjne. W przypadku każdego dodatku wykonano po pięć mieszanin o rożnej zawartości odpadowej mączki wapiennej. Badano lepkość kinematyczną za pomocą kubka wypływowego. Wykazano, że wraz ze wzrostem ilości odpadowej mączki wapiennej zwiększa się lepkość kinematyczna płynnej żywicy epoksydowej zarówno bez, jak i z utwardzaczem. Dodatkowo udowodniono, że lepkość kinematyczna żywicy epoksydowej z dodatkiem odpadowej mączki wapiennej zależy głownie od ilości tego dodatku, a w pomijalnie małym stopniu od wielkości jego ziaren i składu.
EN
The main aim of the article is to describe the influence of modification of liquid epoxy resin with waste limestone powders on its kinematic viscosity. The tests were carried out for two series of samples: epoxy resin with and without a hardener. As an additive, waste limestone powders were used in three fractions. Two reference mixtures were prepared for the tests, one for each series. For each additive, five mixtures were made with different contents of the waste limestone powder. The kinematic viscosity of the prepared mixtures was tested using a flow cup. On the basis of the research, it was shown that with the increase in the amount of waste limestone powder, the kinematic viscosity of the liquid epoxy resin increases, both with and without the hardener. Additionally, it has been proved that the kinematic viscosity of epoxy resin with the addition of waste lime powder mainly depends on the amount of this additive, and to a negligible extent on the grain size and composition of this additive.
EN
Purpose: The paper shows that in order to increase the efficiency of hydraulic transport systems in mining a transition to the transportation of slurries with a high concentration of solids in the slurry flow is necessary. Design/methodology/approach: The aim of the research is to determine the optimal concentrations to ensure effectiveness of thickened tailings hydrotransport using the example of the Verninskaya processing factory, taking into account the maximum possible concentration of the solid phase and the rheological properties of the pulp. Findings: Experimental studies have shown that slurry tailings of gold-containing ore with mass concentrations of more than 55% are viscoplastic fluids. Experiments on a rotational viscometer allowed us to establish the main rheological characteristics of the studied slurries — shear stress and the dynamic effective viscosity. It has been established that over the entire range of concentrations from 55 to 65%, the flow of slurries is described by the Bingham rheological equation. Experimental studies of hydraulic transport performed on a laboratory setup with a pipeline diameter of 50 mm confirmed the results obtained on a rotational viscometer. Curves of mixture stream are inclined straight lines that cut off on the axis of head of the sections, which determine the initial hydraulic slope corresponding to the yield shear stress on the rheological curves. Originality/value: According to the results of the experiments, a method has been developed for calculating the hydraulic transport of high concentrated slurries of tailings of gold-bearing ore. Calculations showed that in a given range of performance of hydrotransport system and the mass concentration of the solid phase pressure losses vary from 11 to 84 m water column/m. Head loss values grow with increasing concentration. A sharp increase in head loss occurs in the concentration range from 60 to 65% and above.
PL
Korozja jest przyczyną niszczenia wielu metali pod wpływem oddziaływania czynników środowiskowych. Zachodzące na powierzchni metalu procesy chemiczne lub elektrochemiczne powodują nieodwracalne zmiany w strukturze metalu. Aby temu zapobiec, powierzchnie elementów metalowych muszą być zabezpieczane w czasie przechowywania lub transportu przed czynnikami środowiskowymi, do których zalicza się: dużą wilgotność powietrza, kwaśne opady i zmienną temperaturę. Te czynniki przyspieszają proces korozji, którego nie można wyeliminować, ale można go ograniczyć poprzez zabezpieczanie elementów metalowych, np. olejami ochronnymi. Niektóre metale mają zdolność pasywacji, będącej naturalnym środkiem ochronnym zapobiegającym korozji. Polega ona na wytworzeniu na powierzchni metalu tlenku tego metalu. Tam, gdzie nie ma naturalnej ochrony przed korozją, trzeba stosować środki ochronne. W artykule przedstawiono technologię produkcji oleju ochronnego do czasowej ochrony elementów metalowych przed korozją. Innowacją jest to, że olej na powierzchni metalu tworzy cienką, dobrze przylegającą warstwę ochronną, którą można łatwo usunąć. Charakteryzuje się niską lepkością i krótkim czasem ociekania. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki zastosowaniu właściwego oleju podstawowego i odpowiednio dobranych dodatków antykorozyjnych. Na podstawie normy PN-75/C-04154 Przetwory naftowe. Badanie własności przeciwkorozyjnych ciekłych środków ochrony czasowej metali w wilgotnej atmosferze wykonano badania korozyjne. Przedstawiono wyniki badań w komorze wilgotnościowej dla mieszanki olejowej opartej na oleju bazowym głęboko rafinowanym oraz odpowiednio dobranych dodatkach uszlachetniających. Wyniki badań potwierdziły bardzo dobre właściwości przeciwkorozyjne opracowanego oleju, uzyskane dzięki zastosowaniu inhibitora korozji oraz inhibitora utleniania. Na podstawie wzoru matematycznego obliczono grubość warstwy ochronnej wytworzonej na powierzchni metalu. Warstwa ta tworzy cienki film olejowy, łatwy do usunięcia i zabezpieczający powierzchnię metalu przed korozją.
EN
Corrosion of metals is the gradual destruction of metal under the impact of environmental factors. Chemical or electrochemical processes on the surface of the metal cause irreversible changes in the structure of the metal. To prevent this, during storage or transport, the surfaces of metal elements must be protected against environmental factors, which include: high air humidity, acid rain and variable temperature. These factors accelerate the corrosion process, which cannot be eliminated, but can be reduced by protecting metal elements with e.g. protective oils. Some metals have the ability to passivate, which is a natural protective agent that prevents corrosion. It consists in the formation of an oxide of this metal on the metal surface. Where there is no natural protection against corrosion, protective measures must be used. This paper presents the technology for the production of protective oil for temporary protection against corrosion. The innovation of this project is that the oil will form a thin, well adhering protective layer on the metal surface, which can be easily removed. It is characterised by very low viscosity and low dripping time. It is possible to achieve by using proper base oil with carefully selected anti-corrosion additives. Based on the standard PN-75/C-04154 Petroleum products. Rust protection by metal preservatives the humidity cabinet test method, corrosion tests were carried out. The paper presents the results of a humidity cabinet test for an oil mixture based on deeply refined base oil and properly selected refining additives. The test results confirmed very good anti-corrosive properties of the developed oil due to the use of a corrosion inhibitor and an oxidation inhibitor. The thickness of the protective layer formed on the metal surface was calculated based on a mathematical formula. The resulting layer forms a thin oil film, easy to remove and protecting the metal surface from corrosion.
EN
In the past, the density-gradient term of second-order macroscopic models was replaced with a speed-gradient term to rectify the rearward movement of traffic waves. Hither, a classical speed-gradient macroscopic model is extended to account for the lateral flow dynamics on a multi-lane road. The anisotropic model is modified to capture some inherent vehicular multi-lane traffic features; lateral viscosity and velocity differentials. These variables are quantized within the scope of a two-dimensional spatial domain as opposed to the existing one-dimensional model. A detailed exemplification of acceleration and deceleration waves, stop-and-go waves, and cluster effects are presented to explain the path of information flow. All these non-linear flow properties are evident throughout the simulation.
EN
In this paper, a theoretical analysis has been made to study the effect of mixed convection MHD oscillatory Couette flow in a vertical parallel channel walls embedded in a porous medium in the presence of thermal radiation, chemical reaction and viscous dissipation. The channel walls are subjected to a constant suction velocity and free stream velocity is oscillating with time. The channel walls are embedded vertically in a porous medium. A magnetic field of uniform strength is applied normal to the vertical channel walls. The nonlinear and coupled partial differential equations are solved using multi parameter perturbation techniques. The effects of physical parameters, viz., the radiation absorption parameter, Prandtl number, Eckert number, dynamic viscosity, kinematic viscosity, permeability of porous medium, suction velocity, Schmidt number and chemical reaction parameter on flow variables viz., temperature, concentration and velocity profile have been studied. MATLAB code is used to analyze theoretical facts. The important results show that an increment in the radiation absorption parameter and permeability of porous medium results in an increment of the temperature profile. Moreover, an increment in the Prandtl number, Eckert number and dynamic viscosity results in a decrement of the temperature profile. An increment in suction velocity results in a decrement of the velocity profile. An increment in the Schmidt number, chemical reaction parameter and kinematic viscosity results in a decrement of the concentration profile.
EN
The effect of magnetic field dependent viscosity on ferrofluid flow due to a rotating disk is studied in the presence of a stationary magnetic field. The results for velocity profiles for various values of MFD viscosity parameter are shown graphically. These results are compared with the ordinary case when the applied magnetic field is absent. Besides, the shear stress on the wall of the disk and its surface is calculated numerically.
EN
An unsteady flow of incompressible Newtonian fluids with linear dependence of viscosity on the pressure between two infinite horizontal parallel plates is analytically studied. The fluid motion is induced by the upper plate that applies an arbitrary time-dependent shear stress to the fluid. General expressions for the dimensionless velocity and shear stress fields are established using a suitable change of independent variable and the finie Hankel transform. These expressions, that satisfy all imposed initial and boundary conditions, can generate exact solutions for any motion of this type of the respective fluids. For illustration, three special cases with technical relevance are considered and some important observations and graphical representations are provided. An interesting relationship is found between the solutions corresponding to motions induced by constant or ramptype shear stresses on the boundary. Furthermore, for validation of the results, the steady-state solutions corresponding to oscillatory motions are presented in different forms whose equivalence is graphically proved.
EN
A computational model is presented to explore the properties of heat source, chemically reacting radiative, viscous dissipative MHD flow of an incompressible viscous fluid past an upright cone under inhomogeneous mass flux. A numerical study has been carried out to explore the mass flux features with the help of Crank-Nicolson finite difference scheme. This investigation reveals the influence of distinct significant parameters and the obtained outputs for the transient momentum, temperature and concentration distribution near the boundary layer is discussed and portrayed graphically for the active parameters such as the Schmidt number Sc, thermal radiation Rd, viscous dissipation parameter […], chemical reaction parameter […], MHD parameter M and heat generation parameter ]…]. The significant effect of parameters on shear stress, heat and mass transfer rates are also illustrated.
EN
The numerical results of superplastic punchless deep drawing of the Ti-6Al-4V titanium alloy were presented in this paper. The material behavior subjected to the forming process was characterized by deformation-microstructure constitutive equations including the grain growth. Superplastic stress-strain characteristics used in the numerical simulations were computed with the application of authorial program. The explicit integration scheme is used in solving differential equations. The numerical simulations of the super-elastic deep drawing were made with finite element method analysis. The von Mises stress distribution in the blow-forming process was obtained. The possible faults of extrusions caused by the improper load history as well as unsuitable pressure were also presented in this paper. The numerical simulations included in this research allow for the proper choice of material and drawing parameters which can help to optimize the superplastic forming process.
EN
A Stokes viscometer made and launched by the authors in the Physical Laboratory of the State Higher Vocational School in Tarnów was presented. The construction of the viscometer is discussed and the theoretical description of the physical phenomena occurring there is given. The results of measurements on the device, statistical analysis of the measurement uncertainties and confrontation with the literature value are presented - the obtained results correspond very well to the literature values. A possible further development in the accuracy of theoretical description and experimental measurements related to the ellipsoid analysis of the shape of water droplets was suggested. The didactic aspects of the new experiment in the context of the understanding of molecular physics, especially by students of material engineering, were discussed.
PL
Celem pracy była ocena właściwości fizykochemicznych sosów serowych otrzymanych na bazie kazeiny kwasowej i rafinowanego oleju rzepakowego z dodatkiem koncentratu białek serwatkowych (WPC80) w ilości 2-8%. Zastosowanie różnej ilości dodatku koncentratu białek serwatkowych (WPC80) miało wpływ na właściwości fizykochemiczne otrzymanych sosów serowych. Wraz ze zwiększaniem zawartości białka serwatkowego WPC80 obserwowano wzrost twardości i przylegalności badanych sosów. Najwyższą spójność zauważono w sosie z dodatkiem 6% WPC80, sprężystości zaś w sosie z dodatkiem 4% WPC80. Wraz ze wzrostem ilości dodatku białka serwatkowego do produktu zwiększeniu ulegała lepkość sosów serowych. Ponadto wszystkie sosy charakteryzowały się wysoką sprężystością. Intensywność kolorów ocenianych produktów była istotnie różna (p<0,05), natomiast barwę określono jako kremową. Gęstość otrzymanych sosów nie charakteryzowała się równomiernym wzrostem względem ilości dodawanego białka serwatkowego. Aktywność wody utrzymywała się na podobnym poziomie.
EN
The purpose of this study was to evaluate the physico-chemical properties cheese sauces obtained on basis of acid casein and rapeseed oil with addition of whey protein concentrate (WPC80) in an amount between 2-8%. The use of various concentrations of whey protein concentrate (WPC80) had an impact on the physicochemical properties of obtained cheese sauces. As the WPC80 whey protein content was increased, there was also observed an increase in hardness and adhesiveness of tested sauces. The highest increase in cohesiveness was noticed in the sauce with the addition of 6% WPC80, and the springiness in sauce with the addition of 4% WPC80. With the increasing amount of whey protein added to the product, apparent viscosity of cheese sauces increased. In addition, all cheese sauces were characterized by high springiness. The color intensity of the evaluated sauces was significantly different (p<0.05) and it could be described as creamy. The density of the tested product was not characterized by even increase in the amount of added whey protein, while the water activity remained at a similar level.
PL
Fotoutwardzalne polimery na bazie żywic akrylowych stanowią szeroką grupę materiałów o złożonej budowie chemicznej. Z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni (IR) schara­kteryzowano żywice pochodzące od trzech czołowych producentów materiałów polimerowych stosowanych w przemyśle drzewnym: AkzoNobel, Klumpp oraz Kneho-Lacke. W otrzymanych widmach stwierdzono obecność pasm charakterystycznych zarówno dla struktury akrylanów, jak i epoksydów. Analiza mikrostruktury pozwoliła na stwierdzenie obecności w strukturze badanych żywic znacznej ilości napełniaczy. Wykazano, że żywica firmy AkzoNobel, charakteryzująca się najmniejszą lepkością, stabilnością termiczną oraz najsłabszymi właściwościami adhezyjnymi i twardością, zawiera najwięcej cząstek napełniaczy. Natomiast żywica firmy Klumpp wykazywała najmniejszą podatność na zmienne warunki sieciowania, co przejawiało się jej najlepszymi właściwościami adhezyjnymi. Stwierdzono też, że na właściwości termiczne i mechaniczne żywic w większym stopniu wpływa budowa chemiczna niż ilość zastosowanych napełniaczy.
EN
The UV light cured polymeric materials, based on acrylic monomers, constitute a wide group of products with a complex chemical structure. The resins obtained from three leading manufacturers of polymeric materials used in wood industry: AkzoNobel, Klumpp and Kneho-Lacke were investigated. The chemical structure of the resins was characterized by infrared spectroscopy (IR). The obtained spectra revealed the presence of absorption bands which are characteristic for the structure of acrylates as well as epoxides. The analysis of microstructure indicated the presence of significant amounts of fillers in the structure of tested resins. Our study showed that the AkzoNobel resin, characterized by the lowest viscosity, thermal stability, adhesion properties and hardness, contained the most amount of filler particles. The Klumpp resin was least susceptible to changes in the crosslinking conditions and showed the best adhesive properties. It was found, that the chemical structure influences the thermal and mechanical properties of the resins to a larger extent than the filler content.
EN
The rheological properties of the composites of polypropylene (PP) with a new natural powder hybrid filler – carbonate-silicate rock called opoka – were investigated. Opoka rock is industrial waste originating (as a subsieve fraction) from the production of sorbents used in water treatment processes. The effect of opoka addition (1, 5 and 10 wt %) on the processability of PP was determined during the extrusion process using an in-line measuring stand. The testing instrument was an extruder rheometer equipped with a rheological measuring head with exchangeable dies. Cylindrical measuring dies with a radius of 1.5 mm and a length of L = 20, 30, 40 and 50 mm, respectively, were used in the measurements. The rheological parameters of the composites were determined based on the Ostwald-de-Waele power--law model at a temperature of 230 °C. The effect of the addition of opoka on the extruder operating characteristic, flow curves, viscosity curves, and the values of power law index (n), consistency factor (K), mass flow rate (MFR) and volume flow rate (MVR) have been determined.
PL
Badano właściwości reologicznych kompozytów polipropylenu (PP) z nowym, naturalnym, proszkowym napełniaczem hybrydowym – skałą węglanowo-krzemionkową zwaną opoką, stanowiącą odpad przemysłowy powstający podczas produkcji sorbentów (frakcja podsitowa), stosowanych w procesach oczyszczania wody. Wpływ dodatku opoki (1, 5 i 10 % mas.) na przetwarzalność PP określano na stanowisku pomiarowym typu in-line w procesie wytłaczania. Urządzenie badawcze stanowił reometr wytłaczarkowy z reologiczną głowicą pomiarową z wymiennymi dyszami. W pomiarach zastosowano cylindryczne dysze pomiarowe o promieniu R = 1,5 mm i długości L = 20, 30, 40 i 50 mm. Parametry reologiczne kompozytów wyznaczano na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de-Waele w temp. 230 °C. Określano wpływ dodatku opoki na charakterystykę pracy wytłaczarki, przebieg krzywej płynięcia oraz krzywej lepkości, a także wartości wykładnika płynięcia (n), współczynnika konsystencji (K), masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) oraz objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MVR).
EN
In this study, the instability of Walters’ (model B’) viscoelastic fluid in a Darcy-Brinkman-Boussinesq system heated from below saturating a porous medium in electrohydrodynamics is considered. By applying the linear stability analysis and normal modes, the dispersion relations accounting for the effect of Prandtl number, electric Rayleigh number, Darcy number, Brinkman-Darcy number, Taylor number and kinematic viscoelasticity parameter is derived. The effects of electric Rayleigh number, Darcy number, Brinkman-Darcy number and Taylor number on the onset of stationary convection have been investigated both analytically and graphically.
15
Content available remote Wyznaczanie krzywej lepkości szkła na podstawie pomiarów dylatometrycznych
PL
Lepkość szkła jest głównym parametrem technologicznym, który decyduje o możliwości przechłodzenia stopu i otrzymania materiału w postaci amorficznej. Wpływa również na sam proces produkcji wyrobów szklanych, który musi być dostosowany do krzywej lepkości. Zmiana lepkości odbywa się w szerokim zakresie, dla szkła krzemianowego od ok. 1020 dPa•s w temperaturze pokojowej do ok. 102 dPa•s w temperaturze topienia i klarowania, tj. ok. 1550 °C. Dla każdego zakresu temperatur stosuje się inną metodę pomiaru lepkości. Szczególnie trudno wyznaczyć lepkość w zakresie odprężania, transformacji i mięknięcia, gdyż stosuje się w tym przypadku metody izotermiczne wymagające osiągnięcia stanu równowagi. W niniejszej pracy zaproponowano nieizotermiczną (dynamiczną) metodę szacowania lepkości z pomiaru dylatometrycznego, opartą o analizę przebiegu zmian krzywej pomiarowej w zakresie powyżej punktu dylatometrycznego mięknięcia. Dokonano porównania wyników uzyskanych tą metodą, przy użyciu analizatora termomechanicznego (TMA), z wyznaczonymi krzywymi lepkości za pomocą wiskozymetru VIS 402 firmy Bahr.
EN
The viscosity of glass is the main technological parameter that determines the possibility of undercooling the melt and obtaining the material in amorphous form. It has also the significant effect on the glass production process, which must be adapted to the viscosity curve. The viscosity change takes place in a wide range for silicate glass from about 1020 dPa•s at room temperature to about 102 dPa•s at melting and clarifying temperature, i.e. about 1550 °C. A different method of measuring viscosity have to be involved for each temperature range. It is particularly difficult to determine the viscosity in the range of annealing, transformation and softening, because in this case isothermal methods requiring equilibrium are used. In this paper, a non-isothermal (dynamic) method of estimating viscosity from dilatometric measurement is proposed, based on the analysis of the course of changes in measuring curve in the range above the dilatometric softening point. The results obtained by this method, using a thermomechanical analyzer (TMA), were compared with the viscosity curves determined using a Bahr VIS 402 viscometer.
EN
CaO-BaO-Al2O3-B2O3-SiO2 (CBABS) glasses are the promising commercialized sealing materials for intermediate temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs). Nevertheless, during the high-temperature operation, the behaviour of hexagonal BaAl2Si2O8 phase easily transformed into the monoclinic BaAl2Si2O8 phase would obviously decrease the thermal expansion coefficient of CBABS glasses, and then to form the serious cracks along the interface of bonded materials. Herein, in terms of the viscosity of CBABS glasses at the operating temperature, we studied the effect of Al2O3 on the transformation of BaAl2Si2O8 crystal form. The results showed that the CBABS glass with higher Al2O3 content presented the higher viscosity and crystallization activation energy, which could effectively prevent the excessive silica precipitation to inhibit the transformation of the BaAl2Si2O8 crystal from hexagonal phase to monocline phase. The inhibition effect of BaAl2Si2O8 crystal transformation effectively suppressed the decrease of the expansion coefficient of the glasses during the heat treatment at 973 K for 100 h, and thus to remarkably enhance the thermal stability of CBABS glasses, which would be very beneficial for IT-SOFCs in the future practical applications.
PL
Szkła CaO-BaO-Al2O3-B2O3-SiO2 (CBABS) to obiecujące, komercyjnie dostępne materiały uszczelniające do średniotemperaturowych stałotlenkowych ogniw paliwowych (IT-SOFC). Niemniej jednak podczas działania w wysokiej temperaturze zachowanie heksagonalnej fazy BaAl2Si2O8, łatwo przemieniającej się w jednoskośną fazę BaAl2Si2O8, spowodowałoby oczywiście zmniejszenie współczynnika rozszerzalności cieplnej szkieł CBABS i w efekcie utworzenie poważnych pęknięć na granicy międzyfazowej łączonych materiałów. Tutaj, w kategoriach lepkości szkieł CBABS w temperaturze roboczej, badaliśmy wpływ Al2O3 na przemianę krystalicznej postaci BaAl2Si2O8. Wyniki pokazały, że szkło CBABS o wyższej zawartości Al2O3 wykazywało wyższą lepkość i energię aktywacji krystalizacji, co mogło skutecznie zapobiegać nadmiernemu wytrącaniu krzemionki, hamując przemianę kryształu BaAl2Si2O8 z fazy heksagonalnej do fazy jednoskośnej. Efekt hamowania przemiany kryształów BaAl2Si2O8 skutecznie tłumił spadek współczynnika rozszerzalności szkieł podczas obróbki cieplnej w temperaturze 973 K przez 100 godzin, a tym samym znacznie poprawiał stabilność termiczną szkieł CBABS, co byłoby bardzo korzystne dla IT-SOFC w przyszłych praktycznych zastosowaniach.
EN
This work aims to find the influence of the liquid viscosity on the shape of an air Taylor bubble, rising up in a pipe column which contains the liquid under conditions that the liquid is stagnant and the Froude number is approximately equal to 0.35. Five liquid viscosities (from 0.001 to 0.01 Pa · s) were selected for being computationally investigated. An appropriate shape of a Taylor bubble, corresponding to each selected viscosity, was obtained by considering a pressure distribution of the air inside the bubble. Simulation results showed that the Taylor bubble shape would be thicker if the liquid viscosity was decreased. This could be explained by using the theory of the log-law velocity profile.
EN
This article analyses the influence of viscous dissipation and thermoporesis effects on the viscous fluid flow over a porous sheet stretching exponentially by applying convective boundary condition. The numerical solutions to the governing equations are evaluated using a local similarity and non-similarity approach along with a successive linearisation procedure and Chebyshev collocation method. The influence of the pertinent parameters on the physical quantities are displayed through graphs.
EN
The research presented in this paper is focused on simulation of a propagative instability called Lueders bands using large strain plasticity with Huber-Mises-Hencky yield function. Two types of regularization are used: gradient-enhanced plasticity and viscoplasticity. Regularization is needed to avoid mesh sensitivity associated with the classical continuum description. A special sample is used to study Lueders band propagation in shear, its shape is motivated by experiments. The gradient-enhanced model used in computation provides a more reliable regularization than the viscoplastic model.
PL
W artykule zaprezentowano symulacje numeryczne propagujących się pasm lokalizacji odkształcenia nazywanych pasmami Luedersa wykorzystując model dużych deformacji z funkcją plastyczności Hubera-Mises-Hencky'ego. Użyto dwóch typów regularyzacji, gradientowej plastyczności oraz lepkoplastyczności. Regularyzacja jest niezbędna celem uniknięcia zależności wyników od gęstości siatki elementów skończonych. Do przeprowadzania obliczeń w warunkach czystego ścinania została użyta specjalna próbka, której kształt motywowany jest eksperymentami. Model gradientowy wykazał lepsze możliwości regularyzacyjne niż model lepkoplastyczny.
EN
Purpose: of this paper is to prepare a nano magnetic fluids with nano additives to have the combined characteristics of high yield stress and better magnetic properties for smart vehicles. This study focuses on increasing the sedimentation time of the fluid using suitable nano additive nickel along with graphene as fillers. Design/methodology/approach: Magnetic nano sized nickel particle based electromagneto-rheological fluid was prepared and graphene nanoparticle with thickness less than 10nm was introduced as an additive to reduce its sedimentation. This added plate like graphene acts as filler which seals the interfaces of nickel particles and thereby it improves the resistance to sedimentation. Triton X 100 was added as the surfactant for the fluid to reduce the agglomeration of the particles. Findings: Morphology of pure nickel and graphene were examined using scanning electron microscopy (SEM) images. Research limitations/implications: The important limitations is that freely dispersed micron sized iron particles could settle over a period of time, in the form of cakes at the bottommost, and it is tedious to recuperate as dispersed phase. In this investigation, nano sized nickel particles were used as additive to reduce the sedimentation of micron sized iron particles so that, the mixture is homogeneous for extended period of time. In future, addition of different types composite additives in the magnetorheological fluid could be made for the better sedimentation control. Practical implications: The sedimentation problem is one of the major drawback in the smart fluids, which can be eliminated by adding nano particles. For conventional fluid, the complete sedimentation will occur in 2 hours while the improved nano magnetic fluid with additive has good resistance to settle the micron sized iron particle up to 10 hours. Originality/value: To prepare a low cost magnetorheological fluid with nano additives like nickel particles along with fillers as graphene nano particles. With this addition of nickel and inclusion of graphene, the sedimentation problem in magnetorheological fluids is significantly reduced. This magnetorheological fluids can be used in brakes and dampers of automobiles.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.