Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: This publication provides a description of RDC Glokor’s own research into the effectiveness of the lactic fermentation process of lactose, lactic acid concentration and polylactide (PLA) production by ring-opening polymerization obtained from the condensation of two molecules of lactic acid. Furthermore, this publication sets out to determine potential applications of the PLA as a commercial material with a selection of thermal properties. Design/methodology/approach: In the described research works, a lactic fermentation process was used in which lactose is converted to lactic acid with the participation of Lactic Acid Bacteria. Polylactide was obtained indirectly by Ring Opening Polymerization and by direct polymerization, straight from lactic acid, omitting the intermediate stages. Next, the obtained lactide and polylactide were examined by spectroscopic methods (IR, NMR) to determine their purity. Thermal methods (TG, DSC) to determine thermoplastic properties, i.e. softening point, decomposition temperature and glass transition temperature. Findings: Obtained from waste whey, PLA and its copolymers are excellent biodegradable polymers that have the potential to be used in medicine as resorbable surgical strands, biopolymers for implant production, as well as in many industries including for the production of biodegradable bottles and disposable packaging, 3D printer cartridges. Research limitations/implications: The research on lactic acid and lactide polymerization described in this article is still a new issue that requires further research to optimize PLA processes with industry-specific thermoplastic and physicochemical properties. Originality/value: In the basic waste processing of milk, there is a large volume of whey sour, which is ecologically dangerous for waste treating. Due to the high content of lactose (up to 6%) this waste can be used as a raw material in the lactic fermentation process in which lactose is converted to lactic acid with the participation of lactic acid bacteria. Lactic acid can be concentrated and subjected to a dehydration process to lactide, which in the final stage is subjected to the process of ring-opening polymerization in order to produce biodegradable polylactide. The described process of carrying out the lactose contained in PLA whey is an innovative way to obtain a biodegradable usable polymer, which can be used to replace plastics such as polypropylene and polyethylene.
PL
W artykule poruszono problem bezpieczeństwa osób korzystających z chodników ruchomych eksploatowanych na stokach stacji narciarskich. Chodniki ruchome przeznaczone są przede wszystkim do transportu dzieci i początkujących narciarzy na stokach o niewielkim pochyleniu. Mogą stanowić również połączenie między stacjami przesiadkowymi wyciągów. Przyczyną podjęcia tematu bezpieczeństwa osób transportowanych chodnikami ruchomymi był wypadek, który miał miejsce w Polsce w 2013 roku i skończył się ciężkimi obrażeniami ciała pięcioletniego narciarza. Artykuł jest też próbą odpowiedzi na pytanie, czy stan techniczny urządzeń do zabawy na śniegu i do transportu w stacjach narciarskich powinien być kontrolowany przez uprawnione do tego jednostki dozoru podobnie, jak to ma miejsce w przypadku kolei linowych i wyciągów narciarskich. W artykule przedstawiono opis techniczny chodników ruchomych oraz zestawiono zakresy podstawowych parametrów technicznych produkowanych obecnie na świecie chodników ruchomych. W oparciu o materiały 58. Międzynarodowej Konferencji Dozorów Technicznych ITTAB w Lam w Niemczech zestawiono dane odnośnie liczby chodników ruchomych eksploatowanych na stokach narciarskich w kilkunastu krajach świata, w tym Polski. Statystyka jest bardzo niekorzystna: w Polsce jest tych urządzeń obecnie zaledwie 21 w stosunku do kilku tysięcy w Europie.Największy nacisk położono w artykule na opis wymagań technicznych stawianych chodnikom ruchomym. Przeanalizowano potencjalne sytuacje niebezpieczne, które mogą wystąpić podczas ich eksploatacji. Omówiono wymagania szczegółowe stawiane chodnikom ruchomym w zakresie doboru, projektowania oraz instalowania na stoku. Szczególny nacisk położono na wymagania dotyczące ruchu, jak zatrzymanie eksploatacyjne i awaryjne, wymagania dla układu hamulcowego, urządzeń bezpieczeństwa oraz sterowania urządzeniem. Przedstawiono również znaki ostrzegawcze informujące pasażerów o wymaganym zachowaniu podczas transportu chodnikiem ruchomym.
EN
This article raises the issue of the safety of passengers transported on travelators operated on the slopes of ski resorts. Travelators are intended first of all to transport children and beginner skiers on the slopes with low inclination. The origin of the subject of this article has been an accident in Poland in 2013 which resulted with serious injury to a five-year skier. This article is an attempt to answer the question whether the technical condition of installations for transport and snow play in the ski resorts should be controlled by an authorized technical inspection as it is in the case of the cableways and ski-tows. The article presents a technical description of travelators and summarizes the ranges of basic technical parameters of travelators produced presently all over the world. The stronger attention in the article is paid to the description of the technical requirements for travelators. The potential hazardous situations that may occur during their operation have been analysed. The specific requirements which should be met by travelators in the field of selection, design and installation on the slopes have been discussed. Particular emphasis is put on the operating safety requirements as service and emergency stops, requirements for brakes, safety devices and control elements.
3
Content available remote Kataliza heterogeniczna w procesach utleniania cyklicznych ketonów do laktonów
PL
Przedstawiono doniesienia literaturowe dotyczące zastosowania heterogenicznych katalizatorów w reakcji Baeyera i Villigera utleniania cyklicznych ketonów do odpowiednich laktonów. Laktony znajdują szerokie zastosowanie w produkcji polimerów, farmaceutyków oraz herbicydów. Jednym z ważniejszych jest ε-kaprolakton wykorzystywany do produkcji biodegradowalnego polikaprolaktonu o stale wzrastającym znaczeniu. Przedstawiono przykłady zastosowania różnych czynników utleniających, takich jak nadkwasy organiczne, wodoronadtlenki alkilowe, tlen oraz nadtlenek wodoru w połączeniu z katalizatorami reakcji utleniania immobilizowanymi na różnych stałych nośnikach: zeolitach, krzemionce, minerałach oraz innych nośnikach o mniejszym znaczeniu aplikacyjnym. Szczególny nacisk położono na przedstawienie alternatywnych metod z udziałem nadtlenku wodoru, spełniających wymogi zielonej chemii.
EN
A review with 45 refs., of zeolites, silica and clays-supported heterogeneous catalysts used in Baeyer-Villiger oxidn. of cyclic ketones to lactones with org. peracids, alkyl hydroperoxides, O2 and H2O2.
PL
W artykule przedstawiono zintegrowany system transportu miejskiego wykorzystujący różne środki transportu, w tym koleje linowe, na przykładzie aglomeracji Medellin (Kolumbia) liczącej około 3,5 miliona mieszkańców. Rozwój miasta Medellin związany jest z budową naziemnej sieci transportu miejskiego Metro de Medellin (MdM). Sieć MdM składa się z dwóch linii naziemnego metra o łącznej długości 32 kilometrów, linii autobusowej i trzech linii kolei linowej Metrocable. W artykule przedstawiono opis struktury MdM ze szczególnym uwzględnieniem Metrocable. System transportu Metrocable został zaprojektowany w celu poprawy warunków przemieszczania ludzi, zamieszkałych na przeludnionych zboczach gór otaczających miasto. Artykuł daje odpowiedź na pytanie, czy kolej linowa może być liczącym się środkiem transportu miejskiego. Dwie podstawowe linie napowietrznych kolei linowych Metrocable, o długości 2 i 2,7 kilometra połączone są bezpośrednio ze stacjami naziemnego metra i obowiązuje w nich jedna opłata za przejazd. Gondole 10-osobowe, poruszające się z prędkością 5 m/s, zapewniają zdolność przewozową każdej z nich 3000 osób na godzinę. Trzecia linia o długości 4,6 kilometra ma charakter turystyczny. Napowietrzne koleje linowe Metrocable z racji pełnionej funkcji transportu miejskiego pracują 20 godzin na dobę i pokrywają 20% rynku transportowego aglomeracji Medellin. Tak duże obciążenie kolei wielokrotnie przekracza obciążenie kolei linowych pracujących w europejskich ośrodkach narciarskich. Dlatego pojawia się poważny problem przyspieszonego zmęczenia elementów kolei i niebezpieczeństwo wystąpienia awarii podczas eksploatacji. Od czasu oddania kolei do eksploatacji obsługa i konserwacja prowadzone są zgodnie z zaleceniami producenta kolei. W badaniach eksploatacyjnych kolei Metrocable oraz konsultacji istotnych problemów związanych z bezpieczeństwem osobowego transportu koleją linową Metrocable brali udział autorzy niniejszego artykułu. Kolej linowa Metrocable Medellin stanowi unikalny na skalę światową pozytywny przykład transportu publicznego o dużym natężeniu ruchu.
EN
This article presents an integrated urban transport system using various means of transport, including gondola lifts, on the example of the agglomeration of Medellin (Colombia) numbering approximately 3.5 million residents. The development of Medellin is related to the construction of ground based urban transport network Metro de Medellin (MdM). MdM network consists of two ground subway lines with a total length of 32 kilometers, one bus line and three aerial ropeway lines Metrocable. The article describes the structure of MdM with particular emphasis on Metrocable. Article provides an answer to the question whether an aerial ropeway can be an important mean of transportation. The two main lines of aerial ropeways Metrocable, 2 and 2.7 kilometers long respectively, are directly connected to ground subway stations. 10 person gondolas, moving at a speed of 5 m/s, provide the capacity for each 3 000 persons per hour. The third line is a tourist one. Aerial ropeways Metrocable from their position as public transport are working 20 hours a day, covering 20% of the transport market in agglomeration of Medellin. Due to heavy working loads there is a serious problem of accelerated fatigue of elements and the risk of failure during operation. Operation and maintenance are carried out in accordance with the manufacturer’s recommendations. The authors of this article participated in operational research of Metrocable and in consultation of essential issues related to safety of transport to carry persons by Metrocable. Aerial ropeway Metrocable de Medellin is a unique in the world and positive example of public transport with heavy traffic.
5
Content available remote Modyfikacje procesów wydzielania i wytwarzania butadienu
PL
Zaprezentowano dane rynkowe butadienu, który stanowi jeden z podstawowych surowców do produkcji syntetycznych kauczuków, lateksów, tworzyw konstrukcyjnych i innych chemikaliów. Omówiono specyfikę procesu oraz postęp w dziedzinie technologii wydzielania butadienu, warunki i modyfikacje procesów destylacji ekstrakcyjnej, dającej ponad 90% produkcji.
EN
Gasoline pyrolysis, isolation of C4 fraction, and extn. distn. continue to account for 90% of world’s butadiene production. Dehydrogenation of n-butane and butylenes is energy- and cost-too-intensive. For decades there has been no breakthrough, but only modifications and refinements in butadiene processes. With the butadiene production placed in a broaderconstrued complex of the C4 fraction market, the needs can be more flexibly met and the diffs. between the demand for ethylene/propylene and that for butadiene minimized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.