Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złoża gazu ziemnego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano krótki rys historyczny dotyczący prac geologicznych na obszarze Gorzysław – Dargosław – Petrykozy, wyniki odwiertu Dargosław-1 oraz planowane nowe prace mające na celu dalszą eksplorację rejonu.
EN
The article presents some brief historical information about the exploration works in the area of Gorzysław – Dargosław – Petrykozy, the results of Dargosław-1 well and the direction of further research works.
PL
Dla lepszego przybliżenia warunków migracji i akumulacji węglowodorów istotne jest określenie wielkości i kierunków przepływu wód wgłębnych w skałach zbiornikowych czerwonego spągowca. W większości skał zawierających płyny złożowe stwierdzono istnienie podziemnego gradientu hydraulicznego. W związku z tym za normalną sytuację dla niemal wszystkich basenów naftowych przyjmuje się warunki hydrodynamiczne, a nie hydrostatyczne. Styl hydrodynamiczny basenu determinowany jest przez warunki sedymentacji oraz budowę basenu. Ruch płynów zależy zatem od parametrów hydrogeologicznych skał: przepuszczalności, zmian facjalnych oraz stref zasilania i drenażu. Stan akumulacji węglowodorów wyznaczają warunki równowagi zachodzące między statyczną fazą kolektora a dynamiczną fazą płynów złożowych.
EN
To better approximate the conditions of hydrocarbon migration and accumulation is important to define the size and direction of groundwater flow in the Rotliegend reservoir rocks. In most rocks containing fluids were found to exist underground reservoir hydraulic gradient. Accordingly, the normal situation for almost all petroleum basins assumed hydrodynamic conditions and not hydrostatic. Hydrodynamic style pool is determined by the conditions of sedimentation and the construction of a swimming pool. Fluid movement is therefore dependent on the rocks hydrogeological parameters: permeability facies changes and supply and drainage areas. Determine the state of hydrocarbon accumulation equilibrium conditions occurring between static and dynamic phase collector phase of reservoir fluids.
PL
Od końca XIX w. w rejonie Krosna wykonano wiele odwiertów, w których oprócz węglowodorów stwierdzono obecność wód mineralnych o składzie chemicznym charakterystycznym dla wód występujących w sąsiedztwie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Tuż po II wojnie światowej powstała idea wykorzystania tych wód w celach balneologicznych i przemysłowych. Najbardziej zaawansowane badania prowadzono w obrębie antykliny Potoka, w północnej części Krosna. Wody mineralne towarzyszące złożom ropy naftowej i gazu ziemnego występują najczęściej w obrębie dwóch poziomów piaskowca ciężkowickiego (I i II). Ich mineralizacja jest zróżnicowana i waha się od kilkuset do ponad 40 g/dm3. Przedmiotem eksploatacji były wody podziemne nawiercone w otworach Mac Allan 11 i Mac Allan 4. Woda z otworu Mac Allan 11 była wykorzystywana na początku lat 60. XX w. do produkcji soli jodkwo-bromkowej. W latach 1960–1962 okresowo produkowano i rozprowadzano wodę mineralną „Makalanka” (wcześniejsza nazwa – „Krośnianka 4”), którą eksploatowano z otworu Mac Allan 4. Obszarami perspektywicznymi dla uzyskania wód leczniczych w rejonie Krosna są zlokalizowane w jego północnej części tereny dawnych kopalń bituminów – Turaszówka i Krościenko. Na obszarze Kopalni Turaszówka wody podziemne stwierdzono praktycznie we wszystkich wydzieleniach litostratygraficznych, jednak najbardziej są rozpowszechnione w obrębie dwóch poziomów piaskowca ciężkowickiego (I i II). Najlepiej rozpoznane wody podziemne znajdują się na polu Mac Allan (Kopalnia Krościenko). Jest to obszar potencjalnie najbardziej korzystny do poszukiwań i eksploatacji wód leczniczych.
EN
Since the end of the 19th century, many boreholes have been drilled in the Krosno area, in which beside hydrocarbons also mineral water was detected. The chemistry of the mineral water is influenced by the proximity to petroleum and natural gas deposits. Shortly after the Second World War, an idea was created about the use of these waters for balneological and industrial purposes. The most advanced studies on mineral waters were conducted within the Potok Anticline, in the northern part of Krosno. Mineral waters associated with petroleum and natural gas deposits occur most frequently within the first and second Ciężkowice sandstone. Their mineralization is variable and ranges from a few hundred mg/dm3 to more than 40 g/dm3. The water is extracted by the Mac Allan 11 and Mac Allan 4 wells. Water from the Mac Allan 11 well was used for the production of iodine bromine salt in the early 1960s. In the years 1960–1962, the “Makalanka” mineral water, previously under the name “Krośnianka 4”, was periodically produced and distributed from the Mac Allan 4 well. Prospective areas for therapeutic water in the Krosno region are located in the northern part of the town in the former bitumen mines Turaszówka and Krościenko. In the Turaszówka Mine area, groundwater has been found virtually in all lithostratigraphic units, but it is the most common in the first and second Ciężkowice sandstones beds. The groundwater is best recognized in the Mac Allan field (Krośnianka Mine). This area is potentially the most advantageous for exploration and exploitation of therapeutic waters.
EN
Natural gas field contain varying amounts of combustible ingredients, especially nitrogen, which significantly affects its energy and economic management. Sometimes a small adjustment of the gas composition consisting in the lowering the nitrogen content in natural gas may be a deciding factor in its optimal use. In this paper present to try to correct the composition of natural gas in the two membranes.
PL
Złoża gazu ziemnego zawierają zróżnicowane ilości składników niepalnych, szczególnie azotu, który znacząco wpływa na jego wartość energetyczną i ekonomiczne zagospodarowanie. Niekiedy niewielka korekta składu gazu polegająca na obniżeniu zawartości azotu w gazie ziemnym może być decydującym czynnikiem wpływającym na jego optymalne wykorzystanie. W niniejszym artykule przedstawione zostaną próby korekty składu gazu ziemnego na dwóch membranach.
EN
The article presents the types of petroleum basins selected by. Cuustau and Dahlberg and overlapping relationships between accumulations of hydrocarbons, flowing waters and reservoir pressure. According to this classification, you can tell if the pool is a perspective or not. It also presents the methodology of mapping hydrodynamic reservoir traps. This method allows to determine the contours of reservoir in both fields masywowego type, as well as the type of layered deposits. The implementation of the accumulation of hydrodynamic models shown in the example of natural gas Wilków.
PL
W artykule przedstawiono typy basenów naftowych wytypowanych przez. Cuustau i Dahlberga oraz zachodzące związki między nagromadzeniami węglowodorów, przepływających wód oraz ciśnień złożowych. Wg tej klasyfikacji można stwierdzić czy basen jest perspektywiczny czy nie. Przedstawiono również metodykę kartowania hydrodynamicznych pułapek złożowych. Metoda ta umożliwia wyznaczenie konturów złożowych zarówno w złożach typu masywowego, jak i w złożach typu warstwowego. Realizację modeli akumulacji hydrodynamicznych przedstawiono na przykładzie złóża gazu ziemnego Wilków.
EN
This article describes the elements of the optimization of analytical methodology for the determination of tracers, exhibiting fluorescent properties, using the fluorometer filter Quantech from Thermo Fisher Scientific Inc. Those markers can be used to monitor the directions of injected fluids migration in natural gas deposits. Two fluorescent tracers for stability evaluation and interaction with rocks were tested. For one selected marker using project assumptions (interwell distance, injection yield, rocks porosity and permeability) and unit price of tracer, cost of testing was estimated.
PL
Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego są obecnie w centrum zainteresowań nie tylko geologów, ale także zespołów zajmujących się ochroną środowiska. Z wydobyciem tego surowca związany jest, nierozwiązany do końca, wpływ cieczy używanej w procesie szczelinowania na środowisko. Istotny jest także problem poboru i dostępności wody do szczelinowania hydraulicznego, a następnie zagospodarowania płynów zwrotnych, odzysku wód oraz postępowania z odpadami. Celem pracy jest wskazanie możliwości i ograniczeń zagospodarowania cieczy po szczelinowaniu hydraulicznym w warunkach polskich.
EN
Unconventional natural gas deposits are currently the focus of interest not only to geologists, but also the teams in charge of environmental protection. The extraction of this material is related, unresolved until the end, the effect of liquid used in the process of fracturing on the environment. Important is also the problem of collection and the availability of water for hydraulic fracturing and fluid management feedback, recycling water and waste disposal. The purpose of the presentation is to identify opportunities and constraints on the development of hydraulic fracturing fluids in Polish conditions.
PL
W referacie zaprezentowano problemy, z jakimi zetknęli się autorzy raportu o oddziaływaniu na środowisko, opracowywanego na potrzeby decyzji środowiskowej poprzedzającej udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym złóż w formacjach łupkowych. Trudności w precyzyjnym określeniu oddziaływań na środowisko prac geologicznych wykonywanych w strukturach łupkowych, zwłaszcza wierceń oraz prac związanych z udostępnieniem i opróbowaniem złoża, wynikały z braku dostatecznej praktyki w prowadzeniu tego typu prac w kraju. Wynikiem tego jest niepełna wiedza ekspercka o wpływie takich prac na środowisko. Skutkowało to brakiem rzetelnych danych do ilościowego i jakościowego określenia spodziewanych oddziaływań, które są wynikiem generowania poszczególnych strumieni zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę wymagania i oczekiwania organu wydającego decyzję środowiskową, a także obawy społeczne przed działalnością branży górnictwa nafty i gazu zaangażowanego w poszukiwanie i rozpoznawanie złóż łupkowych, zadanie nie należało do łatwych.
EN
The paper presents the issues encountered by the authors of the report on the environmental impact assessment (EIA). The report was necessary for the environmental decision, which was a condition to award a license to prospect and explore oil and gas from shale formations. The difficulties to determine precisely how this geological works (exploration, opening up and trial exploitation) will impact the environment resulted from the lack of sufficient expert knowledge, because there have been no geological works of this kind in Poland. It was extremely difficult to determine precisely how this will impact the environment, because there have been no geological works of this kind in Poland and thus no sufficient expert knowledge, including reliable data for quantitative and qualitative estimation of potential pollution and its effect on the environment. Taking this into consideration, together with the requirements and expectations of the authorities issuing the environmental decision and social concerns of activity of oil and gas industry involved in the prospecting and exploration of natural gas from shale formations, writing such a this report was not easy.
PL
W latach 2000-2012 we współpracy z Finną FX Energy, w rejonie niecki poznańskiej wykonano kilka zdjęć sejsmicznych 3D. Zastosowanie nowoczesnych technik przyczyniło się do dokładniejszego odwzorowania budowy geologicznej rejonu i w konsekwencji do udokumentowania 7,5 mld m3 zasobów geologicznych gazu ziemnego. W kolejności chronologicznej są to złoża: Klęka E(2000), Zaniemyśl (2004), Środa Wlkp. (2005), Roszków (2007), Winna Góra (2007), Kromolice (2008), Kromolice S(2009) i Lisewo (2011). Do rozpoznania morfologii i elementów tektonicznych czerwonego spągowca zastosowano atrybuty sejsmiczne oraz przestrzenną wizualizację 3D. W obrębie wykonanego (2008-2012) II-etapowego zdjęcia sejsmicznego 3D Żerków-Pleszew wykartowano w stropie czerwonego spągowca kilka interesujących dla poszukiwań węglowodorów obiektów tektonicznych, co kierunkuje dalsze prace poszukiwawcze.
EN
Polish Oil and Gas Company in cooperation with the FX Energy made a few 3D seismic surveys in the area of Poznan sub-basin area within 2000-2012 period. Applying high technologies contributed to more detailed discernment of the geological structure and in consequence for evidence of 7.5 bilion m3 of natural gas resources. Those geological structures are listed in chronological order as follows: Kleka E(2000), Zaniemysl (2004), Sroda Wlkp. (2005), Roszkow (2007), Winna Gora (2007), Kromolice (2008), Kromolice S(2009) and Lisewo (2011). Only Lisewo deposit contains of 1.415 bilion m3 natural gas resources. This achievement would not be possible without the vast amount of knowledge gathered on geological development profile of the Rotliegend basin, especcialy the tectonics of Zechstein basement. In order to recognize the morphology and tectonic of the Rotliegend formation, seismic attributes and seismic 3D visualization have been implemented. At present, the II stage of 3D seismic survey: Żerkow—Pleszew is in interpretation. It is more likely that the saturation of the tectonic structure which is continuing towards to SE direction from the Lisewo deposit. It will be explained by exploration works. While the presentation of the article, only a part of seismic surveys results will be presented here to show the geological structure of the Rotliegend basin in area of Lisewo deposit.
11
Content available remote Otwory rozgałęzione w eksploatacji złóż gazu o niskiej przepuszczalności
PL
Złoża gazu o niskiej przepuszczalności wymagają specjalnych technik eksploatacyjnych. Jedną z metod eksploatacji złóż takiego typu są otwory rozgałęzione (multilateralne), które mają być alternatywą do zabiegów szczelinowania hydraulicznego. Artykuł przedstawia wyniki obliczeń możliwych do uzyskania wydajności dla różnych konfiguracji otworów rozgałęzionych. Następnie przedstawione zostały wyniki obliczeń możliwej do uzyskania wydajności dla przykładowego złoża o niskiej przepuszczalności. Wydajność została policzona zarówno dla odwiertu pionowego, jak również dla kilku różnych schematów geometrii odwiertów multilateralnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian długości gałęzi i kątów ich nachylenia.
EN
TheMiocene formation in the area of Dzików gas field is built of very thin sandy-shaly layers and thick sandstone layers so-called Dzików sandstones. Log data from wells: Dzików-12, Dzików-13 and Dzików-15 were processed with statistical methods. Principal Component Analysis was used for grouping and specifying well log data. It contributes to reducing the number of variables from a dozen of logs to four variables. Clustering, discrimination and classification are statistical tools facilitating data arrangement and preliminary data grouping according to natural petrophysical features of analysed rocks. Applied statistical methods are helpful tool assisting interpretation of log data.
EN
The studied Siekierki–Winna Góra region is situated in northern part of the Fore-Sudetic Monocline, close to its boundary with the Mogilno–Łódź synclinorium, and comprises areas stretching south-eastwards of Poznań. The top of the Rotliegend deposits occurs there at depths ranging from 3.5 to 3.7 km. The major aim of the studies was to establish petrophysical characteristics of Upper Rotliegend eolian sandstones these rocks and define influence of diagenetic processes (especially compaction and cementation) on their reservoir properties. The petrographical and petrophysical analyses covered mainly top parts of profiles of Upper Rotliegend eolian sandstones from 9 boreholes. On the basis of the detailed sedimentological and facies analyses, it became possible to distinguish three depositional eolian groups in the studied region. These groups are related to desert sedimentation environment, that is dune, interdune and redeposition environments. The studies howed reduction of porosity and permeability of Upper Rotliegend eolian sandstones in an area from Siekierki through Pławce, Miłosław and Komorze and further south-eastwards, despite of advantageous facies development of these rocks. Diagenetic compaction and cementation are the processes responsible for this reduction. However, reservoir properties of these sandstones appear sufficient to treat the above mentioned zones as prospective. Such depositional traps may be best treated as unconventional tight gas deposits (Poprawa & Kiersnowski, 2008).
PL
W artykule omówiono możliwości wykorzystania wytypowanych, mioceńskich złóż gazu ziemnego z rejonu Tarnowa, dla celów budowy podziemnych magazynów gazu o znaczeniu lokalnym lub regionalnym. Złoża tego rejonu charakteryzują się odpowiednią budową strukturalną, szczelnością i dobrymi parametrami petrofizycznymi, a dość znaczny stopień sczerpania wielu z nich powoduje, że do konwersji złoża na magazyn można przystąpić niemal natychmiast.
EN
The article presents possibility of use of miocen gas fields located in Tarnów region under-ground gas storages. Gas fields this region characterize suitable structural build, tightness and very good reservoir parameters. High percentage of depletion of the fields located in Tarnów region gives possibility of practically immediate conversion of selected fields to underground gas storage
PL
Występowanie złóż węglowodorów w centralnej części polskiego basenu permskiego były dotychczas rozważane teoretycznie. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie poszukiwaniami w głębszej części basenu czerwonego spągowca. Fundamentalne znaczenie w tych rozważaniach ma określenie właściwości zbiornikowych skał zbiornikowych w potencjalnych pułapkach złożowych w stropie czerwonego spągowca na głębokościach przekraczających 4 km. Uzyskane wyniki opróbowań i pomiarów właściwości zbiornikowych w nielicznych otworach zlokalizowanych w głębokiej części basenu czerwonego spągowca wskazują na znaczne ograniczenie porowatości i przepuszczalności. Zasadniczym problemem dotyczącym piaskowców górnego czerwonego spągowca pod kątem występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów jest zachowanie porowatości na maksymalnej głębokości pogrzebania. Obszar występowania piaskowców eolicznych o słabych właściwościach zbiornikowych, które należy rozpatrywać pod kątem pułapek typu tight gas, obejmuje basen centralny w trzech rejonach: Poznań—Konin—Kalisz, na północ od Poznania oraz pomiędzy Koninem, Kutnem a Łodzią. Właściwości zbiornikowe piaskowców czerwonego spągowca górnego na głębokościach poniżej 5 km są wystarczające, aby wymienione strefy uznać za perspektywiczne. Tego typu potencjalne pułapki złożowe należy zaliczyć do niekonwencjonalnych pułapek typu tight gas.
EN
Occurrence of hydrocarbons' deposits in the central part of the Polish Permian Basin has been so far investigated theoretically. It should be noted that interests in exploration of a deeper part of the Rotliegend basin have been continuously increasing. In consequence, determination of reservoir properties of potential reservoir traps appearing in the top of Rotliegend at the depths below 4 km is of great importance. Gathered results of sampling and measurement of reservoir properties in wells located in a deep part of the Rotliegend basin demonstrate considerable limitation of porosity and permeability. A fundamental issue regarding Upper Rotliegend sandstones when unconventional hydrocarbons' deposits are under account is the maintenance of porosity at maximum burial depths. Low-porosity aeolian sandstones should be analysed in terms of tight gas traps, their distribution encompasses the central basin overwhelming the zones of Poznań—Konin—Kalisz and Konin— Kutno—Łódź. Reservoir properties of Upper Rotliegend at the depths below 5 km are sufficient to accept above mentioned areas as prospective. Potential traps of this kind ought to be incorporated into unconventional tight gas traps.
EN
The question of condition and use of hydrocarbons' resource base in the Skybova area of the Carpathians is examined. The necessity for substantial activation of geological survey for the purроsе of oil/gas bearings in the Skybova area is underlined. When evaluating the prospects of oi1 and gas it is necessary to take into account the sharply increasing role of gas.
PL
Wielowarstwowe złoże gazu ziemnego Pruchnik—Pantalowice stanowi przykład akumulacji związanej z mioceńskim kompleksem utworów sarmatu dolnego. Złoże odkryto w 1966 roku otworem Pantalowice-1. W roku 1979 wykonano dokumentację geologiczną, w której udokumentowano 11 horyzontów. Na podstawie zdjęcia sejsmicznego „Pantalowice—Czelatyce 3D" zrealizowano 3 otwory. Negatywne wyniki odwiertów oraz nienajlepsza jakość zapisu sejsmicznego dały podstawę do powtórnego przetworzenia zarejestrowanych danych. Wykonany 2005 roku reprocessing rzucił nowe światło na budowę geologiczno-strukturalną warstw miocenu autochtonicznego w obrębie złoża.
EN
Multilayer gas field Pruchnik—Pantalowice is example of Miocene gas accumulation connecting with sediments of Sarmat. It was discovered in 1966. Geological documentation of this gas field was made in 1979. In this documentation 11 gas horizons were found and described. In 1997 3D seismic measurements were made in the area of Pantalowice—Czelatyce. On the basis of results of this research 3 wells were drilled. After analysis of all available data, it was done reprocessing of seismic 3D data. This reprocessing made a new concept of geological and structural construction of indigenous Miocene layers in this field.
PL
Przedmiotem badań były wody formacyjne towarzyszące wielohoryzontowym złożom gazu ziemnego, występujące w osadach mioceńskich zapadliska przedkarpackiego. Analizom poddane zostały wody pobrane z dziesięciu złóż gazu ziemnego, znajdujące się w trzech rejonach zapadliska: (I) Rudka, Kuryłówka i Żołynia, (II) Stobierna, Jasionka, Terliczka, Palikówka i Kańczuga oraz (III) Jodłówka i Rączyna. Podobieństwo litologiczne i stratygraficzne osadów oraz stosunkowo nieduży obszar występowania sugerowałoby nieznaczne różnice w chemizmie tych wód. Celem pracy było porównanie składu chemicznego analizowanych wód formacyjnych wybranych złóż gazu ziemnego oraz wskazanie przyczyn ewentualnych różnic w ich składzie.
EN
Most of the gas fields of the Carpathian Foredeep deposits occur in the Miocene age sediments. Formation waters associated with ten gas fields, located in three areas are investigated: (I) Rudka, Kuryłówka and Żołynia, (II) Stobierna, Jasionka, Terliczka, Palikówka and Kańczuga and (III) Jodłówka i Rączyna. Lithological and stratigraphic similarity of the Miocene sediments and not wide areal extent could suggest lower than observed differences in chemical constitution of formation waters.
PL
W oparciu o dane geologiczne z głębokich otworów i badania geofizyczne wyznaczono szereg ciągów strukturalnych typu blokowo-fałdowego o przebiegu NW-SE, porozrywanych uskokami. Dominują dwa główne kierunki uskoków: starsze o przebiegu NW-SE oraz młodsze o kierunku NE-SW. Scharakteryzowano warunki geologiczno-złożowe rozpoznanych akumulacji ropy i gazu w utworach paleozoicznych i mezozoicznych. Złoża uszczelnione są niezgodnie zalegającymi osadami miocenu, co świadczy o młodym wieku formowania akumulacji. Na tle rozpoznania złożowego omówiono ważną rolę dyslokacji w procesach szczelinowania i dolomityzacji skał węglanowych (skały zbiornikowe wielu złóż), formowania pułapek złożowych, migracji węglowodorów oraz powstaniu złóż. Dla dalszego postępu w metodyce poszukiwań należy podjąć programowe analizy obszarów, głównie w bezpośrednim sąsiedztwie prześledzonych stref uskokowych. Złoża odkryte na przedpolu i szczególnie pod nasunięciem karpackim są dobrą prognozą dla dalszych poszukiwań pod Karpatami, głównie w utworach jury oraz górnej kredy (piaskowce cenomanu) i paleozoiku. Warunkiem poprawy efektywności konieczne jest jednak uzyskanie znacznego podwyższenia stopnia wiarygodności wyników w metodyce rozpoznawania i dokumentowania potencjalnych pułapek pod wiercenia w skomplikowanych warunkach geologicznych, a to zapewnić mogą nowoczesne badania sejsmiczne 2D i 3D oraz złożone procedury procesingowo-interpretacyjne.
EN
Based on geological data of deep holes and geophysical examination, a series of NW-SE structural stretches of the block-fold type were outlined, broken by faults. Two main directions in the faults are dominating; the older one of NW-SE direction and the younger running along NE-SW. Geological deposit conditions have been characterized if recognized accumulations of oil and gas in the Paleozoic and Mezozoic deposits. The deposits are sealed with irregular residues of Miocene, which speaks in favour of the young age of the accumulation. Against the background of the deposit identification, the importance of dislocation in the process of fissure-filling and dolomitization of carbonic rock (reservoir rocks of many deposits) was discussed, the role of forming deposit traps, hydrocarbon migration and deposit formation. For further progress in the methods of prospecting, regular analysis should be undertaken of areas, mainly in direct vicinity of observed fault zones. The deposits discovered in the foreground and particularly under the Carpathian thrust denote good prospects for further prospecting under the Carpathians, mainly in the Jurassic deposits and those of the Upper Cretaceous (Cenomanian sandstone) and Paleozoic. However, the essential condition for improvement in the effectiveness is the necessity to obtain considerably higher degree of credibility of the results in the methods of identification and documentation of potential traps for drilling in complicated geological conditions, and this can be provided by modern seismic 2D and 3D exploration and complex processing and interpretative procedures.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.