Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MV network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykrywaniem i lokalizacją zwarć doziemnych w sieciach SN. Uwagę skupiono na liniach kablowych i kablowo-napowietrznych. Przedstawiono wielkość kryterialną – prąd w obwodzie uziemienia żył powrotnych, po czym opisano sposób wykorzystania prądu uziemiającego na potrzeby wykrywania i lokalizacji zwarć doziemnych w sieciach SN. W kolejnej części artykułu przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla różnych przypadków zwarć doziemnych w liniach kablowych i kablowo-napowietrznych. Przedstawione zależności stały się podstawą opracowania algorytmu wykrywania i lokalizacji zwarć omawianego w artykule. Rozważania potwierdzono, wykonując eksperyment sieciowy w sieci dystrybucyjnej SN.
EN
The paper presents issues related to the detection and location of earth faults in MV networks. Attention has been focused on cable and cable-overhead lines. The criterion value - the cable screen earthing current is presented, and then the method of utilization of the earthing current for the purpose of detection and location of earth faults in MV networks is described. The next part of the article presents the results of simulation tests for various cases of earth faults in cable and cable-overhead lines. The presented dependencies have become the basis for the development of the earth fault detection and location algorithm presented in the paper. The presented considerations were confirmed by performing a network experiment in the MV distribution network.
EN
New method of arc suppression coil control in medium voltage distribution networks is presented. Innovative tuning method uses multifrequency injection. The new tuning device was developed and successfully tested in operation in several European countries.
3
Content available remote Parametry asymetrii dla składowej zerowej w sieciach średnich napięć
PL
W pracy przedstawiono parametryczne zależności do szacowania wielkości charakteryzujących asymetrię napięcia, prądów, mocy i admitancji dla podstawowej oraz wyższych harmonicznych składowych symetrycznych zerowych. Uwzględniają one wszystkie istotne parametry sieci, zwłaszcza nierówność pojemności i konduktancji doziemnych. Przeprowadzono analizę otrzymanych wielkości od najważniejszych parametrów. Wybrane wyniki porównano z wynikami z symulacji. Wyprowadzone wzory mogą być stosowane przy określaniu nastaw zabezpieczeń ziemnozwarciowych.
EN
The paper presents parametric relationships for estimating quantities characterizing voltage, current, electric power and admittance asymmetry for fundamental and higher harmonics of zero sequence components. They take into account all relevant network parameters, especially the inequality of ground capacitances and conductances. An analysis of the obtained quantities depending on the most important parameters was carried out. Selected calculation results were compared with the simulation ones. Obtained formulas can be used to determine the earth fault protection settings.
4
Content available remote Zasady doboru ograniczników przepięć w sieciach średniego napięcia (SN)
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przepięciami w sieciach SN oraz stosowane środki ochrony w tym zakresie. Przedstawiono zasady doboru ograniczników przepięć w sieci SN instalowanych na słupach z głowicami kablowymi. Przy doborze napięcia trwałej pracy uwzględniono również sposób pracy punku neutralnego sieci SN.
EN
The article presents issues related to overvoltages arising in medium voltage networks and the selection of SPD. The principles of selection of SPD in medium voltage (MV) networks installed on poles with cable terminations are presented. While selecting continuous operating voltage, the operation of the neutral point for the MV network has been taken into consideration as well.
PL
Od 27 kwietnia 2019 r. wymogi zdefiniowane w Kodeksie Sieciowym NC RfG – rozporządzeniu Komisji UE 2016/631 – będą stosowane. Kodeks ujednolica sposób formułowania wymogów dla nowych jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci elektroenergetycznej. W artykule opisano wybrane aspekty wynikające z ustanowienia kodeksu regulującego przyłączanie jednostek wytwórczych NC RfG [2] oraz kodeksu operacyjnego SO GL [3] na warunki współpracy OSD i źródeł wytwórczych w kontekście działania EAZ.
EN
From April 27, 2019, the requirements defined in the Network Code NC RfG - EU Commission Regulation 2016/631 - will be in force. The Code unifies the way of formulating requirements for new generating units connected to the power grid. This paper describes selected aspects resulting from the establishment of the code regulating the connection of NC RfG generating units [2] as well as SO GL operational code [3] on the terms of cooperation between DSO and power generating modules in the context of protections.
PL
Ostatnio wzrost znaczenia sieci średniego napięcia jest związany z rozbudową, przyłączaniem wielu rozproszonych źródeł energii odnawialnej, tworzeniem obszarów lub ciągów wyposażonych w układy automatyki dystrybucyjnej czy też powstawaniem sieci smart grid. Kładzie się również coraz większy nacisk na pewność zasilania odbiorców tak przemysłowych, jak i indywidualnych podłączonych do sieci SN. W tej sytuacji poprawne i skuteczne sprawdzenie zabezpieczeń stosowanych w tych sieciach, w tym głównie zabezpieczeń ziemnozwarciowych, jest bardzo ważne. Obecnie stosowane metody testowania zabezpieczeń ziemnozwarciowych z funkcją admitancyjną są bardzo uproszczone. W artykule przedstawiono metody rozbudowy testów funkcji admitancyjnej z wykorzystaniem standardowych modułów testowych, które dadzą pełniejszy obraz działania badanego zabezpieczenia. Przedstawiono również propozycję wykonywania testów systemowych na podstawie wyników symulacji zwarć sieciowych.
EN
In recent times, the importance of medium voltage networks has definitely increased. It is often related to their expansion, connection of many distributed renewable energy sources, installation of distribution automation systems or "smart grids". There is a growing emphasis on the reliable power supply for industrial and individual customers connected to the MV network. In such circumstances, correct and effective check of protection devices used in these networks, in particular, earth fault protection is very important. The currently used testing methods of earth fault protection with the admittance function are very simplified. The article presents the way how to extend such tests to get more complete picture of the protection behavior. There is also a proposal to perform system based tests, which use simulations of network faults.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję systemu detekcji zwarć doziemnych w sieciach SN jako przykład obszarowej automatyki zabezpieczeniowej. Przytoczono najważniejsze cechy wykorzystanej w tym celu techniki pomiarów synchronicznych, dzięki której do realizacji kryteriów detekcji kierunku zwarcia nie jest konieczny pomiar napięcia w głębi sieci. Zaprezentowano zakres pracy badawczej i wdrożenia związane z realizacją systemu w rzeczywistej sieci. Poruszono problem wykorzystania cewek Rogowskiego jako czujników pomiaru prądu wykorzystywanych w filtrach składowej zerowej oraz występujący w tym przypadku problem nastawiania zabezpieczeń admitancyjnych.
EN
The article presents consept of fault detection system in MV networks, as exaple of area protection system. Some important features about synchrophasor measurement technik mentioned. Utilization of centalized voltage synchrophasor for direction criteria of protection in local point without voltage measurement is described. Some issues about zero sequence current filter with Rogowski Coil aplication and about settings of admitance protection criteria are presented.
PL
W artykule: • Opis stanu istniejącego • Warunki techniczne zasilania wydane przez spółkę dystrybucyjną – wyciąg • Opis stanu projektowanego i obliczenia
PL
Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej i firma Relpol podjęły współpracę nad realizacją koncepcji tzw. reklozera ziemnozwarciowego. Urządzenie to, ze swojego założenia, ma mieć możliwość łączenia prądów obciążenia linii oraz wyłączania zwarć doziemnych w sieci SN. Kluczowe aspekty pracy takiego reklozera mają dotyczyć przede wszystkim maksymalnej skuteczności wykrywania i szybkiego wyłączania zwarć doziemnych za pomocą typowego rozłącznika, czyli urządzenia znacznie tańszego jak w przypadku typowego pełnowartościowego reklozera. W artykule przedstawiono również parametry urządzenia sterującego (CZIP - SRZ), które wyposażono w odpowiednie algorytmy pomiarowe i decyzyjne oraz w istotne funkcje sterowania rozłącznikiem. Omówiono wyniki badań, które wykonano w warunkach laboratoryjnych oraz w trakcie eksperymentu zrealizowanego w rzeczywistej sieci 15 kV.
EN
Institute of Electrical Power Engineering of Poznan University of Technology and Relpol S.A. have started cooperation on the implementation of the earth fault recloser concept. This device, according to the idea, is supposed to have possibility of connecting line load currents and switching off earth faults in the MV network. The key aspects of such a recloser’s work are to primarily focus on the maximum effectiveness of detecting and quickly switching off earth faults by means of a typical switch disconnector, i.e. a much cheaper device as in the case of a typical full-value recloser. The article also presents the parameters of the control device (CZIP - SRZ), which are equipped with the appropriate measurement and decision algorithms as well as important control functions of the disconnector. Discussed are the results of the tests, which were carried out in laboratory conditions and during the experiment carried out in a real 15 kV network.
PL
W artykule przedstawiono kierunki rozwoju systemu FDIR i urządzeń z nim współpracujących, instalowanych w głębi sieci SN, oparte na doświadczeniach zdobytych przy realizacji przez Mikronik ę 7 pilotaży FDIR, obejmujących 9 obszarów sieci. Pilotaże obejmowały sieć napowietrzną oraz kablową z różnymi sposobami pracy punktu neutralnego, tzn. kompensowanych z AWScz, uziemionych przez rezystor oraz punktem izolowanym. Funkcjonalności zarówno od strony systemów IT, jak i urządzeń w głębi sieci były na bieżąco konsultowane z klientami końcowymi, tak aby spełniały ich oczekiwania.
EN
The article presents directions of the development of the FDIR system and cooperating devices, installed in-depth of a MV network, based on experience gained by Mikronika during realization of 7 pilot implementations of the FDIR system, covering 9 network areas. Pilot implementations cover the overhead and cable network with various operation modes of the neutral point, i.e. compensated with automatic active component enforcement, grounded through a resistor and with an insulated point. Functionalities, both from IT systems and devices in the depth of a network, have been systematically consulted with final clients to meet their requirements and expectations.
PL
Artykuł przedstawia alternatywny sposób eliminowania zagrożeń powodowanych przez jednofazowe zwarcia w liniach średniego napięcia (SN). Zamiast wyłączać zwartą linię, proponuje się uziemić przejściowo lub trwale zwartą fazę w rozdzielni SN zasilającą linię. Przedstawiona metoda pozwala linii pracować ze zwarciem jednofazowym i zasilać odbiorców. Jednocześnie w miejscu zwarcia zapewnione jest bezpieczne napięcie. Metoda ta jest szczególnie użyteczna w sieciach średniego napięcia wyposażonych w lokalne źródła energii. Klasyczne metody wyłączania zwarć jednofazowych w przypadkach istnienia źródeł lokalnych często zawodzą.
EN
The publication presents an alternative way of eliminating threats caused by single-phase short circuits in medium voltage (MV) lines. Instead of switching off the short-circuit, it is proposed to earthing a transient or permanently closed phase in the MV switching station supplying the line. The presented method allows the line to work with a single-phase fault and supply power to the recipients. At the same time, a safe voltage is provided at the fault location. This method is particularly useful in medium voltage networks equipped with local energy sources. The classic methods of switching off single-phase errors in cases where local sources exist often fail.
PL
W artykule omawia się metodę lokalizacji źródeł generacji rozproszonej w terenowej sieci SN. Przedstawia się rolę generacji rozproszonej w regulacji napięć w sieci terenowej oraz model sieci SN przydatny w analizach technicznych. Omawia się kryteria optymalnej lokalizacji źródeł rozproszonych w sieci dystrybucyjnej oraz dokonuje się ich analizy. Przeprowadza się analizę dopuszczalnych wariantów lokalizacji źródeł rozproszonych w sieci terenowej SN przy zastosowaniu trzech kryteriów.
EN
The paper discusses a method of location of distributed generation sources in a MV rural network. The role of distributed generation in the voltage regulation in the rural network and a model of the MV network, useful to technical analysis, are presented. The criteria for the optimal location of distributed generation sources in the distribution network are discussed and their analysis is made. The analysis of permitted location variations of distributed generation sources in the MV rural network is made with the use of three criteria.
PL
W artykule przedstawiono wyniki statystycznej analizy planowych prac eksploatacyjnych realizowanych w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia. W celu zapewnienia właściwej eksploatacji tych sieci konieczne jest wykonanie szeregu prac, wymagających wyłączenia określonych urządzeń. Sytuacja taka, przy ograniczonych możliwościach rezerwowania w sieciach dystrybucyjnych, skutkuje występowaniem przerw w zasilaniu. W artykule dokonano podziału oraz charakterystyki prowadzonych prac, a także określono podstawowe parametry i charakterystyki dotyczące planowych przerw w zasilaniu energią elektryczną.
EN
The article presents the results of statistical analysis of planned maintenance works carried out in medium and low voltage power distribution networks. In order to ensure proper operation of these networks, it is necessary to perform a series of works requiring the shutdown of certain devices. Such a situation, with limited possibilities of reserving in distribution networks, results in interruptions in power supply. The article presents the division and characteristics of the works carried out, as well as the basic parameters and characteristics regarding the planned interruptions in the power supply.
PL
W pracy przedstawiono przykłady wykorzystania środków biernych i czynnych do ograniczania prądów zwarciowych w sieciach SN. Skuteczne ograniczenie wartości prądu zwarciowego oraz czasu jego trwania pozwala na poprawę jakości energii elektrycznej, a także na zmniejszenie przekrojów torów prądowych, stosowanie tańszych, o nieco niższych parametrach technicznych aparatów elektrycznych, jak również ograniczenie skutków zwarć łukowych w rozdzielnicach.
EN
The paper presents examples of the use of passive and active means to limit short-circuit currents in MV grids. Effective limitation of short-circuit current and its duration, allows to improve the quality of electricity, as well as to reduce the cross-sections of current paths, use cheaper, with slightly lower technical parameters of electrical apparatus, as well as reduce the effects of arc faults in switchgears.
PL
W artykule opisano sposoby obniżenia wskaźników SAIDI/SAIFI przez wykorzystanie automatyzacji przełączeń i innowacyjnej automatyki Self Healing Grid.
EN
The article describes the ways of reducing the SAIDI/SAIFI indicators by using automation switching and innovative automation Self Healing Grid.
PL
Przedstawiono realizację rozproszonego systemu restytucyjnego typu Self-Healing Grid do automatycznej rekonfiguracji sieci kablowej SN, po wystąpieniu zwarcia, u operatora Tauron Dystrybucja SA Oddział Wrocław. Opisano działanie algorytmu SHG oraz zasady lokalizacji miejsca zwarcia.
EN
Completion of distributed restitution system type Self-Healing Grid is presented. The system is intended for automatic reconfiguration of MV cable network after short-circuit, in the area of TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław (joint-stock company TAURON Distribution, Wrocław Division). SHG algorithm operation is described as well as principles of place location.
EN
When analysing the earth–fault phenomena, the longitudinal impedance of individual elements is neglected, and the capacitances and conductivities of individual phases to ground are only taken into account. Such a procedure is well–founded for resonant earthed networks and the faults accompanied by a significant resistance at the disturbance’s location (called high–resistance faults). However, in such a case, the possibility of occurrence of voltage differences between the network neutral point and the earth should be considered. The voltage is the effect of natural asymmetry in the network’s phase admittances or in the supply voltages. Level of such a voltage asymmetry significantly affects the flawless of the earth–fault protections and the accurate tuning of Petersen coils in the earth–fault compensation process. In the paper, the results of research work on how different phenomena affect the level of the network phase voltage asymmetry are presented. The investigations have been carried out on the PSCAD software–based MV network model, and investigations take into account the relations between asymmetries in the phase capacitance and conductance of the network as well as the load asymmetry degree in the individual power lines.
PL
Przedstawiono szczegółowo problematykę wyboru sposobu pracy punktu neutralnego sieci średnich napięć oraz przedstawiono analizę zagrożeń ochrony od porażeń i pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych.
EN
The paper presents in detail problems connected with selection of operation mode of MV networks neutral points. Analysis of electric shock risk and operation of earth fault protections is also presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.