Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CRM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono podstawową funkcjonalność systemu informacji o klientach (Customer Information System) oraz systemu zarządzania relacjami z klientami (Customer Relationship Management) w zastosowaniu dla przedsiębiorstw sieciowych. W szczególności omówiono zestaw procedur i narzędzi informatycznych w zarządzaniu kontaktami z klientami, na przykładzie operatora systemu dystrybucji gazu ziemnego.
EN
In this paper basic functionality of utilities Customer Information System (CIS) and Customer Relationship Management (CRM) are presented. In particular, practices and technologies that are used to manage and analyze customer interactions by natural gas DSO are discussed.
EN
Purpose: The purpose of this study was to define Critical Success Factors (CSFs) of implementation of CRM (Customer Relationship Management) and ERP (Enterprise Resource Planning) systems in small and medium-sized enterprises (SMEs) in Poland. Design/methodology/approach: Data was obtained from 83 respondents with work experience in SMEs in Poland that had undergone the implementation of an ERP/CRM system or the systems vendors. It was collected in the form of Google Form surveys and was analysed with the use of Spearman’s rank order correlation. Findings: The key CSFs comprise a thorough pre-implementation analysis and ensure sufficient financial resources for the implementation. Good communication between the ICT (Information and Communication Technologies) vendor and the SME’s employees, skills and experience of the vendor, as well as thorough preparation and familiarisation with the contract before implementation by both parties are also relevant. Research limitations/implications: The study limitations include a lack of research on a larger sample. Further work should cover the main barriers and threats connected with the implementation of ICT in SMEs in Poland and the ways of overcoming them. Practical implications: The findings can help SMEs’ decision-makers to prioritise the factors they have to take into account during planning an ICT implementation. Originality/value: This paper has highlighted the relevance of key CSFs in ICT implementation. The findings substantially add to the growing literature on digitalisation of SMEs.
3
Content available Gorky’s Gyrotron Heroes
EN
This work presents an outline of the history of scientists and the city where the world’s first relativistic CRM device, known today as a Gyrotron, was created. CRM can be explained as “a microwave source of stimulated radiation based on the cyclotron resonance phenomenon.”. The story begins in 1898 with the establishment of the Emperor Nicolas II Warsaw Polytechnic Institute and ends in 1964 with the launch of the world’s first Gyrotron at the Nizhegorodsky Polytechnical Institute (later Gorky). The principle of gyrotron operation is very briefly presented in the paper, but mainly, according to the idea of this work, a lot of space is devoted to people, scientists and organizers of science in Gorky, the first who created this device, and therefore the work is limited to presenting the events related to the creation of the Gyrotron in 1959‒1967.
EN
The article presents the CRM (Customer Relationship Management) philosophy. The principles of building the CRM strategy, enabling building and strengthening ties with the client (including ensuring its safety in relationship with a company), thanks to which the company can expect continuous sales, have been presented. Exemplary tools used in CRM (such as: call centre, contact centre, key account management) are listed and described. An attempt has been made to assess the cost-effectiveness of implementing the CRM philosophy in the enterprise based on the SWOT analysis. The strengths, weaknesses, opportunities and threats of such an undertaking were analysed, and the results were presented in the summary and final conclusions.
EN
Social Customer Relationship Management (SCRM) becomes a buzz word which has been discussed extensively in existing scholarly works but scant consideration is given to the crucial factors affecting the adoption of the integrated social media CRM, especially in the healthcare industry. In concern with the profusely debated issue of technological organizational, and environmental factors, this study aims at identifying predominant factors affecting the implementation of Social CRM; and understanding the benefits yielding from this implementation. This study conducts a systematic review based on PRISMA method of summarizing literature mechanism which was based on the previous studies, (Agha et al., 2014; Moher et al., 2009), for the extant literature from 2008 to 2019 to sort the underlying factors affecting the implementation of Social CRM in various industries and its benefits. Findings from the literature reveal that technological factors (i.e., perceived privacy, interactivity, and compatibility), organizational factors (i.e., leadership knowledge, social media policy, and management drive) and environmental factors (i.e., bandwagon pressure, and social trust) are the key factors that influence healthcare organizations’ willingness to implement Social CRM. The conceptual framework presented in this paper advances the application of Diffusion of Technology, TOE, and IS Success used and provided for possible useful direction for future empirical research for both academics and practitioners.
PL
Zarządzanie społecznymi relacjami z klientami (SCRM) staje się popularnym terminem, które zostało szeroko omówione w istniejących pracach naukowych, ale niewiele uwagi poświęcono kluczowym czynnikom wpływającym na przyjęcie zintegrowanego CRM w mediach społecznościowych, zwłaszcza w branży opieki zdrowotnej. W trosce o obficie omawianą kwestię technologicznych czynników organizacyjnych i środowiskowych, niniejsze badanie ma na celu określenie głównych czynników wpływających na wdrożenie społecznego CRM; i zrozumienie korzyści wynikających z tej implementacji. Niniejsze badanie przeprowadza systematyczny przegląd oparty na metodzie PRISMA podsumowania mechanizmu literatury opartej na wcześniejszych badaniach (Agha RA i in., 2014; Moher i in., 2009), aby zachować istniejącą literaturę od 2008 do 2019 r. Do sortowania instrumentu bazowego czynniki wpływające na wdrażanie społecznego CRM w różnych branżach i jego korzyści. Wyniki z literatury pokazują, że czynniki technologiczne (tj. Postrzegana prywatność, interaktywność i kompatybilność), czynniki organizacyjne (tj. Wiedza przywódcza, polityka mediów społecznościowych i zarządzanie) oraz czynniki środowiskowe (tj. presja trendów i zaufanie społeczne) są kluczowymi czynnikami, które wpływają na gotowość organizacji opieki zdrowotnej do wdrożenia społecznego CRM. Ramy koncepcyjne przedstawione w tym artykule posuwają naprzód zastosowanie Diffusion of Technology, TOE i IS Success, które posłużyły za możliwy użyteczny kierunek przyszłych badań empirycznych zarówno dla naukowców, jak i praktyków.
EN
Today’s business world has become highly competitive due to rapid changes in environment influenced by technological advancements and marketing strategies. Businesses strive to sustain their market position in the industry through their planning and strategies. Marketing efforts play important role in sustaining the competitive edge and present study considered to examine the influence of CRM key customer focus on consumer preferences. The study was conducted on visitors of Thailand and data was collected from five different tourist spots including Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Phi Phi Island and Ko Sumai. The 500 questionnaires were distributed among international tourists to determine their preferences in restaurant selection. The response rate was approx. 50% that 243 useable questionnaires were returned. The study examined the direct relationship between CRM factors related to customers and interactive communication with consumer preferences and moderating role of restaurant image. The results of the study demonstrate that customer centric approach of customer relationship management influence the consumer preferences, the interactive communication also influence the consumer preferences. The moderating role of restaurant image was examined and found that no moderation effect was observed but the direction of the relationship found to be negative. The study suggests marketing managers to consider customer centric issues and interactive effective communication at place while devising strategies in order to influence the decision of consumers.
PL
Dzisiejszy świat biznesu stał się bardzo konkurencyjny ze względu na szybkie zmiany w otoczeniu, na które wpływ mają postęp technologiczny i strategie marketingowe. Firmy starają się utrzymać swoją pozycję rynkową w branży poprzez swoje plany i strategie. Wysiłki marketingowe odgrywają ważną rolę w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej, a obecne badanie ma na celu zbadanie wpływu skupienia się kluczowych klientów CRM na preferencjach konsumentów. Artykuł przedstawia badanie które przeprowadzono na odwiedzających Tajlandię, a dane zebrano z pięciu różnych miejsc turystycznych, w tym z Bangkoku, Phuket, Chiang Mai, wyspy Phi Phi i Ko Sumai. 500 ankiet rozdano zagranicznym turystom, aby określić ich preferencje w wyborze restauracji. Wskaźnik odpowiedzi wyniósł ok. 50%, , zwrócono 243 użyteczne kwestionariusze. W badaniu zbadano bezpośredni związek między czynnikami CRM dotyczącymi klientów a interaktywną komunikacją z preferencjami konsumentów i moderującą rolą wizerunku restauracji. Wyniki badania pokazują, że podejście klienta do zarządzania relacjami z klientem wpływa na preferencje konsumentów, komunikacja interaktywna również wpływa na preferencje konsumentów. Moderująca rola wizerunku restauracji została zbadana i stwierdzono, że nie zaobserwowano żadnego efektu moderacji, ale kierunek relacji okazał się negatywny. Badanie sugeruje menedżerom ds. marketingu rozważenie kwestii skoncentrowanych na kliencie i interaktywnej skutecznej komunikacji w miejscu, Przy opracowywaniu strategii mających na celu wpływanie na decyzje konsumentów.
PL
Praca dotyczy bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemie informatycznym CRM, a celem jest scharakteryzowanie istoty oraz podstaw funkcjonowania systemu informatycznego CRM, z uwzględnieniem zasad bezpiecznego zarządzania informacjami zgromadzonymi w CRM. W rezultacie zaprezentowanej analizy wykazano, że CRM to kompleksowe rozwiązanie pozwalające usprawnić procesy zarządzania informacją w firmie. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji to najważniejszy warunek wdrożenia i funkcjonowania systemu klasy CRM. W procesie kreowania takiego bezpieczeństwa ważny udział przypada ustawodawcy, który sformułował pewne minimalne standardy ochrony informacji w systemach informatycznych.
EN
The work concerns the security of information processed in the CRM IT system. The aim is to characterize the role and basis of the CRM information system, including the principles of information security management in CRM, which is a comprehensive solution of information management. Ensuring information security is the most important condition for the implementation and functioning of the CRM class system. The legislator formulated minimum standards of information protection in IT systems, which also applies to CRM.
8
Content available remote Zarządzanie zasobami załogi, czyli jak uniknąć błędów zarządczych
PL
Artykuł przedstawia rys historyczny procesu wdrażania szkoleń z zakresu zarządzania zasobami załogi, istotę i cele programu oraz wpływ CRM na jakość świadczonych usług przez linie lotnicze. Omawia także najpopularniejszą teorię bezpieczeństwa lotu, „Model Sera Szwajcarskiego”. Ponadto zwraca również uwagę na problemy wynikające z niewłaściwej komunikacji między członkami załogi samolotu oraz ich potencjalny wpływ na bezpieczeństwo pasażerów. Artykuł przedstawia także generacje szkoleń w kontekście ewolucji CRM oraz zakres tematyczny mo-dułów szkoleniowych obowiązujących w Unii Europejskiej.
EN
The article presents a historical overview of the crew resource management training implementation process, essence, aims and the impact of CRM on the quality of service providing by different airlines. It also describe the most popular theory of safety flights, “Swiss Cheese Model”. Furthermore, it draws its attention to problems caused by bad communication between aircraft crew members and their potential impact on the passengers safety. The article also presents five generations of training in context to evolution of CRM program and the topics of training modules which are obligatory in European Union.
PL
Wdrażanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie z wykorzystaniem outsourcingu jest najbardziej popularnym sposobem realizacji projektów w Polsce. Nadal wiele projektów informatycznych kończy się porażką. Celem niniejszych badań jest próba analizy projektu informatycznego z wykorzystaniem współczesnych teorii działania przedsiębiorstwa uzupełniających neoklasyczną wizję funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ramach badań autor wykorzystuje nową ekonomię instytucjonalną, a w szczególności teorię agencji, teorię kontraktualną oraz teorię kosztów transakcyjnych. Opiera się na metodzie studiów przypadków, które przedstawiają wdrożenie systemów informatycznych klasy ERP, BI, CRM. Rezultaty badań mogą być interesujące dla teoretyków informatyki gospodarczej, jak również dla praktyków organizujących przedsięwzięcia informatyczne w przedsiębiorstwach i w agendach rządowych.
EN
Implementing management information systems based on outsourcing is by far the most popular method of completing this type of projects in Poland. Many projects, however, still end in failure. This study aims to analyse IT projects using contemporary enterprise theories, which significantly contribute to the neoclassical vision of enterprise functioning. As part of his research, the author uses the new institutional economics, in particular the agency theory, the contractual theory and the theory of transaction costs. The author used the case studies method, presenting ERP, BI and CRM system implementations. Research results may be interesting for theorists of business informatics, as well as practitioners implementing IT projects, both in enterprises and government agencies.
10
Content available remote Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań związanych z dostępem do nowoczesnych technologii ICT z głównym uwzględnieniem wymagań finansowych. Opracowanie zawiera opis funkcjonalności oraz korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych rozwiązań ICT. Artykuł ma na celu uświadomienie mikroprzedsiębiorstwom, iż implementacja nowoczesnych rozwiązań ICT jest niezbędna w ich rozwoju i konkurowaniu na rynku.
EN
The aim of the publication is to assess how micro-enterprises use modern ICT. Present options of applications modern ICT solutions for micro-enterprises. Analysis of the requirements related to access to ICT Modern Technology with the main emphasis on financial requirements. The study contains a description of the functionality and benefits of modern ICT solutions. The belief that the implementation of modern ICT solutions is essential to their growth and compete in the market.
EN
Two new group separation schemes, based on ion exchange chromatography, for the selective and quantitative isolation of rare earth elements (REE) from accompanying elements, were devised. After checking their performance with the aid of radioactive tracers, the schemes were further used together with ICP-MS, NAA and ion exchange chromatography for the determination of Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu in two certified reference materials (CRMs). The results were compared with another series of analyses, where the REEs were determined directly, i.e. without pre-separation, by instrumental neutron activation analysis (INAA) and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). It was demonstrated that while direct INAA and ICP-MS in most instances provide reliable results for the majority of REEs, for some elements, notably Sc, Yb and Tm in the cases of ICP-MS and INAA, respectively, systematic errors occur or may potentially occur.
12
Content available The integration of BI, ERP and CRM systems
EN
In the sphere of business there is a lot of confusion among Business Intelligence (BI), Enterprise Resource Planning (ERP) and Customer Relationship Management (CRM) systems with the major one being that most people think BI is the same as ERP, whereas BI is a more evolved technology which, even though it relies on ERP, is also based on back office data. Moreover, not everyone is aware that most CRM functionality can be embedded in ERP and BI solutions. To fully use the potential of the BI and CRM systems, they should be integrated into a central system supporting the management of the organisation which is usually a key element of companies internal IT infrastructure. In this paper the authors are committed to describing and explaining the major differences existing among BI, ERP and CRM systems in various aspects. Also, the authors aim to explain the advantages and disadvantages of those solutions and the future trends. The methods used in this study are analysis, observation and the study of literature.
PL
W sferze gospodarczej występują nieporozumienia dotyczące Business Intelligence (BI), Enterprise Resource Planning (ERP) oraz Customer Relationship Management (CRM). Większość ludzi sądzi, że rozwiązania BI są podobne do ERP. Okazuje się, że BI jest bardziej rozwiniętą technologią, która wykorzystuje ERP. Podobne nieporozumienia dotyczą systemów CRM. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że większość funkcjonalności CRM może być zaimplementowane w ERP i BI. Aby w pełni wykorzystać potencjał systemów BI i CRM, powinny one zostać włączone do centralnego systemu wspomagającego zarządzanie organizacją, który w przedsiębiorstwach jest zazwyczaj kluczowym elementem wewnętrznej infrastruktury IT. W niniejszym artykule autorzy scharakteryzowali i wyjaśnili istotne różnice istniejące między systemami CRM, ERP i BI w różnych aspektach. Ponadto, zostały opisane zalety i wady tych rozwiązań i pojawiające się trendy w tym zakresie . Metody zastosowane w tym badaniu to analizy, obserwacje i badania literaturowe.
PL
W artykule przedstawiono wyniki ankiety dotyczące poziomu relacji dostawca – firma – klient przeprowadzonej na wybranej próbie przedsiębiorstw. Przeprowadzone badanie ankietowe oraz pogłębione wywiady bezpośrednie pozwoliły na opracowanie algorytmu zarządzania relacjami z dostawcami oraz optymalizacji procesu realizacji dostaw, który spełniałby oczekiwania badanych przedsiębiorstw. Celem artykułu było wskazanie wstępnych wytycznych do modelowania współpracy z dostawcami opierając się na doświadczeniach CRM (ang. Customer Relationship Management) oraz przeprowadzonych badaniach.
EN
The article presents the results of a survey of the level of relations supplier – company – client carried out on a sample of companies. Conducted survey and in-depth personal interviews allowed us to develop an algorithm of supplier relationship management and process optimization of delivery that meets the expectations of the surveyed companies. The aim of the article was to present initial guidelines for modeling cooperation with suppliers based on the experience of CRM (Customer Relationship Management) and conducted survey.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań właściwości lepko-sprężystych mieszanek mineralno-cementowych z asfaltem spienionym (MCAS) wytwarzanych laboratoryjnie w technologii recyklingu głębokiego na zimno, z uwzględnieniem klasy penetracji użytego lepiszcza (35/50, 50/70, 70/100). Mieszanki recyklowane zawierały w swoim składzie 50% destruktu asfaltowego, 30% destruktu kamiennego oraz 20% nowego kruszywa doziarniającego. Spoiwem hydraulicznym był cement portlandzki klasy 32,5 który dozowano w ilości 2,0%, a nowe lepiszcze w formie piany asfaltowej dodawano w ilości 2,5%. Próbki walcowe zagęszczane w prasie żyratorowej do zadanej gęstości objętościowej, poddawano oddziaływaniu obciążenia cyklicznego w schemacie ściskania, zgodnie z normą AASHTO TP 62-07 (2009) w każdej z kombinacji temperatur (-10ºC, 4ºC, 21ºC, 37,4ºC) oraz częstotliwości (25 Hz, 10 Hz, 5 Hz, 1 Hz, 0,5 Hz, 0,1 Hz). Dla każdej z trzech mieszanek różniących się rodzajem użytego lepiszcza uzyskano wartości zespolonego modułu sztywności oraz odpowiadających im kątów przesunięcia fazowego. Dzięki zastosowaniu zasady superpozycji temperaturowo-czasowej możliwe było przesunięcie w domenie częstotliwości danych eksperymentalnych uzyskanych w różnych temperaturach. Dopasowanie funkcji sigmoidalnych umożliwiło stworzenie krzywych wiodących zespolonego modułu sztywności i kątów przesunięcia fazowego będących funkcją częstotliwości obciążenia. Ujęcie szerokiego spektrum danych eksperymentalnych w postaci krzywych wiodących pozwoliło porównać ze sobą właściwości lepkosprężyste badanych mieszanek MCAS. W efekcie stwierdzono niewielkie różnice między mieszankami z nowym lepiszczem o penetracji 50/70 i 70/100, mieszczące się w granicy dokładności metody, natomiast dla mieszanki z asfaltem spienionym na bazie lepiszcza 35/50 zanotowano odmienny charakter.
EN
The article presents results concerning visco-elastic properties of deep cold recycled mixes with foamed bitumen, in scope of the penetration range of the new added bitumen (in range od 35/50 to 70/100). The recycled mixes contained 50% of reclaimed asphalt and 30% of reclaimed crushed stone mase and 20% of virgin aggregates. Portland cement was used as a biding agent in amount of 2% and 2.5% of foamed bitumen was added. The samples prepared in gyratory compactor were subjected to cyclic compressive loading in accordance with AASHTO TP 62-07 (2009) in different temperatures (-10ºC, 4ºC, 21ºC, 37,4ºC) and at 6 frequency sweeps at each temperature (25 Hz, 10 Hz, 5 Hz, 1 Hz, 0,5 Hz, 0,1 Hz). For all of the three mixes the values of complex moduli and phase angles were obtained. The utilization of time-temperature superposition principle enabled to shift the experimental data in the frequency domain and to fit sigmoidal functions, resulting in a fitting of master curves for complex moduli and phase angles. The construction of master curves as a function of loading frequency made it possible to compare the visco-elastic properties of the produced mixes with foamed bitumen. No significant differences were found between the mixes containing new 50/70 and 70/100 bitumen, whereas the mix with 35/50 was different.
PL
Podejście do problematyki związanej z chemicznymi materiałami odniesienia różni się w zależności od systemu zappewnienia jakości wprowadzonego w laboratorium. Widoczne są zarówno różnice w terminologii, jak i wymaganiach dotyczących dokumentacji towarzyszącej materiałom odniesienia.
PL
Akronim CRM, czyli zarządzanie relacjami z klientem jest rozumiane na wiele sposobów, od prostego programu komputerowego, przez sposób zarządzania kluczowymi klientami, a na filozofii biznesu kończąc. Istotny element w zarządzaniu relacjami z klientem stanowią niewątpliwie nowoczesne technologie przetwarzania informacji i komunikacji. Część rozwiązań jest od pewnego czasu dostarczana w ramach przetwarzania w chmurze. W artykule rozważano możliwość wykorzystania przez małe przedsiębiorstwa aplikacji, które wspomagają zarządzanie relacjami z klientem, oferowanych w ramach modelu SaaS.
EN
CRM is considered on different ways. It contains the whole variety of methods: simple computer program, the way of managing of key clients, and the philosophy of business. The main idea of CRM is based on new technologies of gathering and transforming of pieces of information. Part of those solutions is now placed in cloud. The article presents possibility of use of applications supporting small enterprises in order to CRM relations which are part of SaaS model.
PL
W niniejszej publikacji jej autorzy, na tle zagrożeń dla bezpieczeństwa operacji lotniczych, identyfikują przyczyny narodzin szkoleń realizowanych w zakresie zarządzania zasobami załogi (Crew Resource Management - CRM), definiują ich charakter, istotę i cele. Przedstawiają również, uwarunkowany szeregiem czynników, proces ich ewoluowania, skupiając się na rozwiązaniach przyjętych w zarobkowym przewozie lotniczym na świecie. W ramach tego zagadnienia przedstawiają zasadnicze, charakterystyczne dla kolejnych generacji szkoleń CRM, zmiany w zakresie i w sposobie ich prowadzenia.
EN
In this paper, the authors describe, against the backdrop of threats to the safety of aviation operations, the reasons why training in Crew Resource Management (CRM) came to exist and its nature, essence and purposes. Furthermore, the authors have covered the evolution of said training along with many factors that shaped this process. In making the presentation, the authors have focused on the solutions implemented in commercial air transport around the world. As part of this topic, they indicate the basic and generation-specific changes in the scope and manner of conducting the CRM trainings.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
186--191, CD
PL
W dzisiejszych czasach, gdzie klient ma coraz większe wymagania, zbudowanie odpowiedniej oferty uwzględniającej jego preferencje jest bardzo istotne. Przedsiębiorstwa wzajemnie prześcigają się, aby oferta uwzględniała wszystkie potrzeby klienta. Przewagę nad uzyskaniem konkurencyjności umożliwia CRM, który pozwala reagować na wymagania klienta zdecydowanie szybciej. Zarówno podejście koncepcyjne jak i program informatyczny pozwalają zbierać oraz przechowywać informacje o preferencjach klientów, tak aby budować ofertę, która go usatysfakcjonuje. W artykule przedstawiono wynik badań, które przeprowadzono wśród menedżerów w filiach międzynarodowego przedsiębiorstwa, które jest liderem w transporcie płynnych substancji oraz gazów. Wyniki wykazały, że CRM ma bardzo duże znaczenie w rozwoju nowych projektów, budowaniu strategii firmy oraz budowaniu konkurencyjności.
EN
Nowadays, when customer is more and more demanding, very important is to prepare offers which respects his demands. Enterprises try to prepare offers which carry out all of customers demands. CRM makes possible compete with other companies, because it allows to react faster to customers demand. Both, conceptual approach and II system can collect and keep informations about customers preference. In this way companies can make offer, which give customers satisfaction. Article shows results of research, which was carried out in branches of international company, which is the leader in transport of liquid substances and gases. Results show, that CRM is of great importance in development of new projects and building of strategy of company and also in building of competitiveness.
PL
Skuteczność procesów komunikacyjnych i przepływu informacji uwarunkowana jest umiejętnością skoncentrowania działań zarządczych na relacjach spajających łańcuch wartości organizacji w całość. Jest to tym ważniejsze, im wyższy jest stopień złożoności podmiotu. Strategicznym celem nadrzędnym staje się stworzenie takiej struktury organizacyjnej, aby przez poprawę współdziałania poszczególnych funkcji móc dostarczać dodatkową wartość, przy czym „wartość” rozumiana jest wyłącznie przez pryzmat postrzegania klientów. W tym kontekście zarządzanie relacjami z klientem (CRM - Customer Relationship Management), interpretowane jako świadomy proces uzyskiwania długookresowej równowagi między wszystkimi aspektami zarządzania które mają na celu zaspokojenie potrzeb klientów, a inwestycjami organizacji, wymusza nie tylko implementację rozwiązań wspierających nabywanie i analizowanie wiedzy o kliencie, ale również sukcesywne polepszanie wyników organizacji dzięki wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Jednocześnie tak rozumiany CRM tworzy podstawę tworzenia długookresowej strategii rozwoju organizacji. W opracowaniu przedstawiono składowe skutecznego CRM w obrocie gazem, możliwy wpływ poszczególnych składowych na skuteczność realizowanych procesów komunikacyjnych, oraz wybrane uwarunkowania implementacji postulowanych rozwiązań.
EN
The effectiveness of communication processes and information flow depends on the ability to focus management activities on the relations that bond organization’s value chain together. This is all the more important, the higher is the complexity of the organization. The major strategic goal becomes to create such an organizational structure that, by improving cooperation by the various functions, can provide additional value, and the "value" is understood only through the prism of customers’ perception. In this context, customer relationship management (CRM), interpreted as a conscious process of obtaining long-term balance between all aspects of management that are designed to meet the needs of customers, and investments, forces not only to implement solutions that support the acquisition and analysis of customer’s behavior but also progressively improve organizational performance through the use of that knowledge . At the same time CRM forms the basis for the creation of long-term development strategy of the organization. The paper presents the components of an effective CRM in gas trading , the impact of individual components on the effectiveness of communication processes and conditions of implementing postulated solutions.
20
Content available remote Strategiczna diagnoza CRM. Podejście zasobowe
PL
W artykule zintegrowano dwa podejścia do CRM. Jedno z nich kładzie nacisk na cechy charakterystyczne zasobów, natomiast drugie koncentruje uwagę na zdolnościach organizacji. Powstała synteza stanowi dobrą podstawę koncepcyjną do zbudowania narzędzia diagnostycznego CRM. Użyteczność tego narzędzia zademonstrowano na przykładzie jednej z organizacji.
EN
In studying CRM, one stream of research has underscores resource characteristics whereas another has concentrated on firm capabilities. I integrate these two perspectives as a conceptual basis for CRM diagnosis and demonstrate the usefulness of developed scale for given organization.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.