Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  giełda towarowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper verifies usefulness of the high frequency trading model developed by Marco Avellaneda and Sasha Stoikov, used in simulation of turnover with futures contract securities of one of agricultural commodities on the selected commodity stock exchange. Accuracy of provided signals of purchase and sale signals was verified on authentic quotations – the futures contract for coffee prices of the London Stock Exchange. Results of ten subsequent session days was analysed in detail. Quality of the assumed investment algorithm was determined with the use of stock exchange ratios: Information Ratio and Maximum Drawdown. A short discussion was conducted, which compared a standard investing method and the analysed model of algorithmic trading. In conclusion, all most important statements and conclusions were made, which confirmed usefulness of the HFT model developed by Marco Avellaneda and Sasha Stoikov for turnover of futures contract securities for agricultural commodities.
PL
W pracy sprawdzono przydatność modelu szybkiego kupna i sprzedaży (High Frequency Trading) Marco Avellanedy i Sashy Stoikov'a, użytego w symulacji obrotu walorami kontraktu terminowego na towar pochodzenia rolniczego na wybranej giełdzie towarowej. Zbadano trafność podawanych sygnałów transakcji kupna i sprzedaży na autentycznych notowaniach - kontrakt terminowy na ceny kawy londyńskiej giełdy papierów wartościowych (London Stock Exchange). Szczegółowo zanalizowano wyniki dziesięciu kolejnych dni sesyjnych. Jakość przyjętego algorytmu inwestycyjnego określono za pomocą wskaźników giełdowych: Information Ratio oraz Maximum Drawdown. Przeprowadzono krótką dyskusję porównującą standardową metodę inwestowania oraz analizowany model handlu algorytmicznego. Na zakończenie zebrano najważniejsze stwierdzenia i wyciągnięto wnioski potwierdzające przydatność modelu HFT Marco Avellanedy i Sashy Stoikov'a do obrotu walorami kontraktów terminowych na towary pochodzenia rolniczego o dużej płynności oraz możliwość jego praktycznego zastosowania.
PL
W artykule zawarto diagnozę aktualnych tendencji w zakresie rozwoju globalnego rynku giełdowego, a także roli obecnych operatorów giełdowych w zakresie oferowania instrumentów zarządzania ryzykiem cenowym na rynku surowców rolnych. W konkluzji stwierdzono, że aktualnie istnieje pięć najważniejszych międzykontynentalnych giełdowych platform elektronicznych. Wskazano też, że udział w obrotach operatorów giełdowych kontraktów na surowce rolnicze stale wzrasta, co wskazuje na rosnące zapotrzebowanie w agrobiznesie na tego typu instrumenty.
EN
The article includes a diagnosis of current trends in the development of global commodity exchange markets and the role of the current commodity exchange market operators in providing price risk management instruments in agribusiness. The conclusion was that currently there are five major intercontinental exchanges as a electronic platforms, also indicated a share in trading futures the operators of agricultural commodity is increasing which indicates a growing demand in agribusiness for such instruments.
EN
This article analyses the net income earned in the years 2005-2009 by companies in the textile and clothing sector, which are listed on the XETRA DAX in Frankfurt, Germany and the Hang Seng in Hong Kong, China.
5
Content available remote Znaczenie Giełdy Towarowej na rynku paliw i energii - przykłady zastosowań
PL
Artykuł poświęcony został giełdzie towarowej umożliwiającej obrót towarami masowymi oraz obrót instrumentami finansowymi na rynku terminowym. Przedstawiono instytucje rynku towarów giełdowych, uczestników rynku i podstawowe transakcje na rynku kasowym (gotówkowym) oraz na rynku terminowym. W drugiej części zaprezentowano możliwości giełdy towarowej od strony praktycznej. Podano przykład transakcji futures i opcji zakupu węgla przez energetykę, zabezpieczenie eksportera węgla przed niekorzystnym kursem walutowym. Zwrócono uwagę, iż znaczenie rynku giełdowego dla gospodarki wynika z jego funkcji: mobilizacji, wyceny i alokacji kapitału. Zaprezentowano możliwości uczestników rynku, aby ryzyko prowadzenia biznesu mogło zostać zminimalizowane a handel towarami masowymi był bardziej przejrzysty, wystandaryzowany i powszechny. Wskazano podstawowe korzyści dla uczestników rynku giełdy towarowej z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka rynkowego wynikające w szczególności z niekorzystnych zmian cen kursu walutowego i cen surowców na rynkach finansowych. Odpowiednia ocena rynku powoduje, że obok zabezpieczenia się (hedging) przed niekorzystnymi jego wahaniami, istnieje realna możliwość generowania dodatkowych zysków dla przedsiębiorstw. Analizując rynek giełdowy, wykazano, iż aktywność polskich przedsiębiorców i managerów w tej dziedzinie jest niewystarczająca.
EN
The article has been dedicated to commodity exchange that enables commodity trading and financial instruments trading on forward market. There have been presented institutions of commodity exchange market, market participants and basic transactions made on spot market (cash market) and forward market. The second part introduces the practical side of the commodity exchange opportunities. The futures type transaction, an option of coal purchase by power industry sector and coal exporter's safeguard before unfavourable foreign exchange rate have been used as illustrations. It has been emphasised that exchange market significance for the economy is due to its functions i.e. mobilization, capital valuation and allocation. There have been depicted market participants opportunities to minimize business risk and make commodity trading more transparent, standardised and common. Basic advantages for the commodity exchange participants have been shown with special emphasis on market risk minimization in case of unfavourable changes of the exchange rate and raw materials prices on the financial markets. The right market evaluation provides both hedging that prevents from its adverse fluctuations and real possibility of enterprises additional profits generation. While analyzing the commodity market it has been pointed out that Polish entrepreneurs' and managers' activities in this branch are not satisfactory.
6
Content available remote Giełdy towarowe
PL
W Dzienniku Ustaw z 6 lipca 2005 r. nr 121 w pozycji 1019 został opublikowany jednolity tekst ustawy z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. nr 103, poz. 1099). W dotychczasowym okresie obowiązywania tej ustawy wprowadzono do niej istotne zmiany dotyczące przede dotyczące wszystkim zakresu działania giełd towarowych, zasad tworzenia giełd, organizowania izb rozrachunkowych, działalności maklerów giełdowych, towarowych domów maklerskich, a także tajemnicy zawodowej i in.
8
Content available remote Giełdy towarowe
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.