Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaprezentowano zasady projektowania obiektów w przemyśle maszynowym. Przeanalizowano aspekty ergonomiczne jako warunek udanego projektu. Omówiono wymagania zasadnicze dla bezpieczeństwa maszyn wynikające z dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki. Opracowano zalecenia dla ergonomicznego interfejsu Operator - Obrabiarka.
EN
The paper presents the principles of design of objects in the engineering industry. Analyzed the ergonomic aspects as a condition for a successful project. Discusses the essential requirements for machine safety under Directive 2006/42/EC of the European Parliament and the Council and the Minister of Economy. Prepared recommendations for the ergonomic interface Operator - Machine.
PL
W pracy zaprezentowano i przeanalizowano współczesne urządzenia informacyjne dedykowane pasażerom oraz urządzenia wizualizacji nowoczesnych systemów sterowania ruchem obsługiwane przez dyżurnych ruchu, w aspekcie ich widoczności i czytelności. Urządzenia informacyjne dla pasażerów powinny być umieszczane w punktach obsługi podróżnych takich jak: dworce, przystanki osobowe, a także wewnątrz taboru, w taki sposób, aby mogły realizować podstawowe zadania, jakim jest prawidłowe informowanie o ruchu pociągów. Można zaliczyć do nich komputerowe systemy wizualnej informacji podróżnych w postaci tablic informacyjnych o zmiennej treści: zbiorczych, peronowych, tunelowych oraz monitorów informacyjnych. Również dyżurny ruchu obsługuje komputer, który otrzymuje informacje o sytuacji ruchowej na stacji i przetwarza je na obrazy wyświetlane na monitorze.
EN
Then is presented and analyzed some modern devices dedicated to the passengers and the devices of the visualization of the modern systems of traffic control served by duty traffic, in the aspect of their visibility and legibility. Information devices for passengers should be placed in traveller service points such as: stations, personal halts, and also inside the rolling stock, in such way to solve basic tasks which are correct information about trains. You can include to then both computer systems of visual information and the figure information boards about changing content: summary, platform, tunnel and information monitors. The duty traffic operate computer which receives information about the traffic situation on the station and processes them on paintings displayed on the monitor.
3
Content available Wybrane zagadnienia energetyki jądrowej
PL
W ostatnich latach obserwuje się wznowienie zainteresowania rozwojem i zastosowaniem reaktorów jądrowych małej i średniej mocy. Badania w tym zakresie prowadzą min. Japonia, Rosja, Stany Zjednoczone, Indie, Chiny, Argentyna, Korea Południowa. W pracy zaprezentowano kierunki polskiej polityki energetycznej na tle Odnowionej Strategii Lizbońskiej o Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE. Omówiono plany wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przeanalizowano rozwój energetyki jądrowej na świecie z uwzględnieniem kryteriów określających poziom skali INES. Oceniono zalety i bariery rozwoju reaktorów SMR.
EN
In recent years there has been renewed interest in the development and application of nuclear reactors of small and medium power. Research in this area leads min. Japan, Russia, the United States, India, China, Argentina, South Korea. The paper presents the directions of the Polish energy policy against the background of the renewed Lisbon Strategy for the renewed EU Sustainable Development Strategy. They discussed plans for the use of renewable energy sources. Analyzed the development of nuclear energy in the world of the criteria determining the level INES scale. Rated advantages and barriers to the development of SMR reactors.
PL
Z danych Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA, ang. European Railway Agency) wynika, że jedna piąta śmiertelnych ofiar wypadków na kolei w Unii Europejskiej (UE) ginie na polskiej sieci w sytuacji, gdy ludność Polski stanowi tylko jedną trzynastą populacji UE. Koszty wypadków powstałych tylko z winy zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A. wynoszą ok. 190 milionów złotych. Przejazdy kolejowe są nieodłącznym elementem infrastruktury kolejowej jak również miejscem najbardziej narażonym na występowania kolizji i wypadków. W pracy zaprezentowano akty prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg publicznych z liniami kolejowymi. Przedstawiono i scharakteryzowano przejazdy kolejowo-drogowe w Polsce. Zaprezentowano kryteria ustalania kategorii przejazdów i sposoby sprawdzania warunków ich widoczności. Opracowano zależności korelacyjne między kolejnymi latami 2005-2015, a liczbą wypadków i kolizji na przejazdach kategorii A-D.
EN
According to the data of the European Railway Agency (ERA) shows that one-fifth of deaths on the railways in the European Union (EU) is killed on the Polish network where the Polish population is only one-thirteenth of the EU population. The costs of accidents caused only the fault of the railway infrastructure manager - PKP PLK S.A. amounts to approx. 190 million PLN. Level crossings are an integral part of the railway infrastructure as well as the place most exposed to collisions and accidents. The paper presents the acts relating to ensure safety at intersections public roads with railway lines. Presented and characterized rail-road crossings in Poland. Presents the criteria for determining the category of level crossings and ways of checking the conditions of their visibility. Developed correlations between successive years 2005-2015, and the number of incidents and accidents at level crossings categories A-D.
PL
W pracy obliczono w jakim stopniu podwyższenie dopuszczalnej prędkości zderzenia wagonów, powoduje możliwość podwyższenia dopuszczalnego błędu systemu hamowania.
EN
The study calculated the extent to which increase of the speed limit wagon collision, causing the possibility of increasing the acceptable error of the braking system.
PL
W pracy przeanalizowano zagadnienie oddziaływania oporu powietrza na ruch wagonów kolejowych rozrządzanych z górki rozrządowej. Badania przeprowadzono w zakresie całej strefy podziałowej.
EN
The issue of air resistance affecting movement of rail carriages marshaled from a hump has been analysed in the present paper. Testing has been conducted all across the division zone.
PL
Bezpieczeństwo i dobra organizacja transportu jest traktowanie przez ludzi jako ważne kryterium oceny jakości życia.
8
Content available remote Zagrożenie bezpieczeństwa wagonów błędnym działaniem hamulców odstępowych
PL
W pracy opracowano metodę obliczania dopuszczalnej wartości błędu działania hamulców odstępowych w automatycznych systemach rozrządzania wagonów.
EN
A method of computing acceptable-value of operating error of distance brakes in automatic carriage marshalling systems is developed.
9
Content available remote Wyznaczanie geometrycznych parametrów systemów rozrządzania grawitacyjnego
PL
W pracy opracowano algorytmy wyznaczania bezpiecznej lokalizacji wyrzutni płozów hamulca odstępowego, hamulca docelowego oraz pierwszego i drugiego rozjazdu systemów rozrządzania grawitacyjnego.
EN
In the paper, algorithms were developed to determine safe location of braking skid launchers, of distance brake, destination brake, first and second turn-out of gravitational marshalling systems.
PL
W pracy opracowano metodę obliczania dopuszczalnej wartości błędu działania hamulców docelowych w automatycznych systemach rozrządzania wagonów.
EN
A method of computing acceptable value of operating error of target brakes in automatic carriage marshalling systems is developed.
PL
Stacje rozrządowe, duże stacje manewrowe, zakładowe i portowe stanowią jedne z podstawowych węzłów infrastruktury logistycznej. Newralgicznym obiektem tej infrastruktury logistycznej są systemy rozrządzania grawitacyjnego. Występuje w nich duża liczba uszkodzeń wagonów kolejowych oraz wzrost kosztów pracy manewrowej (przestawianie "mylników") spowodowanych m.in. błędną lokalizacją niektórych elementów infrastruktury logistycznej. Ważnym problemem jest lokalizacja drugiego rozjazdu kolejowego w systemach rozrządzania grawitacyjnego. Zagadnienie to jest istotne, gdyż około 20% staczających się po sobie odprzęgów wagonowych rozdziela się już na drugim rozjeździe, a przeciętny koszt naprawy uszkodzonego wagonu wynosi około 10.000 zł. W pracy obliczono bezpieczną odległość drugiego rozjazdu od pierwszego załomu górki rozrządowej.
EN
Marshalling, large shunting, workshop, and port yards are among essential parts of the logistics infrastructure. Gravitational marshalling systems are key items of the logistics infrastructure. They are characterised by high incidence of wagon damage and increased costs of shunting operations (switching of wrong routed wagons), caused, among other things, by wrong location of some components of the logistics infrastructure. Location of the second railway points in gravitational marshalling systems is a major issue. The problem is significant since about 20% of car drafts that roll consecutively become separated as early as at the first points, with the cost of repairing a railway wagon averaging PLN 10 000.
PL
W pracy przeanalizowano ryzyko związane ze zderzeniami wagonów, spowodowane nieuwzględnieni oporów powietrza dzialających na toczące się wagony po torach kierunkowych w systemach rozrządzania grawitacyjnego. Główną uwagę skupiono na wykazaniu zagrożeń bezpieczeństwa wynikających z nieuwzględnienia oporów powietrza.
EN
The influence of resistance of the air on safety to ride carriages on marshalling tracks were to describe scientifically in this paper.
PL
Artykuł przedstawia sposób obliczania zużycia energii przy hamowaniu wagonów hamulcami pomostowymi. Zaprezentowano również hamulce punktowe, które nie wymagają zasilania energetycznego.
EN
The paper presents o way of calculating energy consumption for braking of cars using platform brakes. Point brakes are also presented, which do not require power supplies.
PL
W artykule przedstawiono oryginalną koncepcję ergonomicznego diagnozowania pracy operatora hamulców grawitacyjnego systemu rozrządowego oraz wyniki przykładowej jej realizacji. Jako metodę badawczą zastosowano teorię masowej obsługi. Z badań wynika, że w 32-torowym grawitacyjnym systemie rozrządowym pulpit sterowniczy powinien być obsługiwany przez dwóch operatorów przy prędkości napychania wagonów V0 = 1,4 m/s oraz przez jednego operatora przy V0 = m/s.
EN
The original conception of the ergonomical diagnostic of the work of the operator of rail brakes of gravitation marshalling system and the results of its sample realization are presented in this article. As the research method, the queueing theory was used.
PL
W ostatnich latach powstały realne przesłanki utworzenia europejskiej sieci kolejowej dla dużych prędkości. W skład tej sieci ma wejść również linia CMK, na przykładzie której chcemy przedstawić najnowszy proces technologiczny naprawy głównej toru i podtorza z wykorzystaniem zespołu PUN dla prędkości 250 km/h. Zadaniem techniki kolejnictwa jest poszukiwanie w zakresie infrastruktury (szczególnie nawierzchni), taboru i urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego takich rozwiązań, które zapewniając bezpieczeństwo spełniałyby warunek rentowności podczas wprowadzania coraz to większych prędkości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.