Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Social Responsibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Od kilkunastu lat badacze zwracają uwagę na konieczność uwzględniania koncepcji społecznej odpowiedzialności w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi. Mówiąc o praktyce zarządzania nimi znacznie częściej odwołują się jednak do przestrzegania kodeksów deontologicznych, niż do wdrażania zasad CSR. Dlatego w artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest pogodzenie tych dwóch kwestii w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi.
EN
For a number of years researches have paid attention to the necessity of including the concept of social responsibility in the process of managing subjects which health care institutions. When we think of managing them, we more often think of following deontological codes rather than implementing CSR rules. Therefore, in this article an attempt will be made to answer the question whether it is possible to combine these two issues and in what way the knowledge on the subject of CSR can make the process of managing medical subjects more efficient.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14781--14788, CD 6
PL
A Rasche i M. Escudero wzywają do udoskonalenia procesów kształcenia w aspekcie społecznej odpowiedzialności, aby – poprzez umocowanie w strategii uniwersytetów – została ona odzwierciedlona w poglądach i zdolnościach właściwej oceny sytuacji przez przyszłych liderów [5,s.s. 244 – 250]. W odpowiedzi na wezwanie uczelnie wyższe, zwłaszcza kształcące liderów biznesu coraz częściej w swoich programach nauczania umieszczają zagadnienia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR-Corporate Social Responsibility), chcąc przygotować studentów do podejmowania etycznych wyzwań w późniejszych karierach zawodowych. Uzupełnieniem programów nauczania jest przekazywanie umiejętności obsługi systemów informatycznych wspomagających podejmowanie odpowiedzialnych decyzji transakcyjnych. Absolwenci wszystkich biznesowych specjalizacji (w tym logistyki) nabywając umiejętność obsługi systemów informatycznych powinni mieć świadomość funkcji systemów IT i platform internetowych wspomagających zarządzanie odpowiedzialnymi łańcuchem dostaw (RSCM - Responsible Supply Chain Management). Celem artkułu jest przybliżenie wiedzy o rozwiązaniach IT, które uczelnie kształcące logistyków mogą przywoływać na zajęciach z etyki biznesu. Autor pragnie też zwrócić uwagę na fakt, że producenci systemów klasy (SCM -Supply Chain Management) mogliby więcej aplikacji przygotować do użytku w edukacji akademickiej, eksponując te, które rozwijałyby odpowiedzialność biznesową.
EN
A. Rasche and M. Escudero propagate the need of improvement of learning processes in terms of social responsibility - by securing the subject in the universities strategy – so social responsibility is reflected in the views of leaders of the future and their abilities to properly assess the situations by the leaders of the future [5, p. 244 - 250]. In response to the call the higher education, especially institutions, which educate business leaders more often in their curricula include the issues of Corporate Social Responsibility (CSR Corporate Social Responsibility), in order to prepare students to take the ethical challenges in later careers. Complement the curriculum is to provide literacy support systems to make responsible decisions transaction. Graduates of all business specialization (including logistics), acquiring the ability to support systems should be aware of the function of IT systems and platforms supporting responsible supply chain management (RSCM - Responsible Supply Chain Management). The aim of this article is to bring closer view of knowledge of IT solutions to institutions educating logisticians which institutions can invoke into the class of business ethics. The author also wishes to draw attention to the fact that the producers of the class of systems (Supply Chain Management - SCM) could prepare more applications ready for use in academic education, exposing those one which would develop the social responsibility of the business.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.