Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykopy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wysoki poziom wód gruntowych?
PL
Informacja, o tym, że grunt, na którym inwestor zaplanował swój obiekt, charakteryzuje się skomplikowanymi warunkami hydrogeologicznymi, to dla niego jasny przekaz, że przedsięwzięcie wiąże się z wyższymi, niż planowe, nakładami finansowymi. Oprócz samych kosztów wpływających na realizację budowy pozostaje jeszcze kwestia bezpieczeństwa w kontekście zabezpieczenia stateczności sąsiadujących z inwestycją zabudowań. Klasycznym rozwiązaniem jest zastosowanie układu przesłon – pionowej i poziomej. Jest to rozwiązanie skuteczne, ale czasochłonne i znacznie obciążające budżet. Alternatywę stanowi przesłona pionowa w technologii TRENCHMIX®, DSM czy slurry trench. Szybciej, taniej i równie skutecznie.
PL
Obserwując rynek budowlany, łatwo zauważyć, że współczesne realizacje to coraz bardziej skomplikowane obiekty, budowane w coraz trudniejszych warunkach, w tym gruntowo-wodnych. Zarazem zamawiający oczekuje od wykonawcy zachowania jak najkrótszych okresów realizacji oraz najwyższej jakości robót, w tym geotechnicznych, za najniższą cenę, przy jednoczesnym pozbyciu się ryzyka. Poprzeczka postawiona jest więc wysoko.
EN
Together with the excavated width, the depth of trench play a vital role in stability as well as economics effectiveness of a trench constructed by open trench method. It is widely recognized that a steeper angle of an open trench, a smaller amount the excavated soil required; however, the trench is unstable. In this case, an external supporting structure system is obliged to prevent the trench from falling into the excavation zone. In addition, an open trench is normally located above the water table, hence under unsaturated condition. One of the most important characteristics of unsaturated soil is negative pore water pressure which brings about the matric suction, higher negative pore water pressure, higher matric suction; consequently, higher shear strength of soil. On the other hand, there is a few theories and research works have been reported on the method of determining a suitable depth of a trench under unsaturated condition. Previous works tend to assume that the distribution of matric suction is either constant or linear with depth; as a result of this, the designed results are often overestimated compared to practical results. In this paper, the effect of distribution of matric suction was taken into account to propose an equation to estimate the depth of a trench that can be applied without supporting structure. Finally, an example of numerical calculation of a depth of the open trench was described.
4
Content available remote Kotwy gruntowe
PL
W artykule omówiono zastosowanie kotew gruntowych oraz przedstawiono sposób ich projektowania. Zamieszczono wyniki obliczeń kotew gruntowych systemów TITAN i GSI do zadanych obciążeń pochodzących od ścianki szczelnej zabezpieczających wykop dla zadanych warunków gruntowo-wodnych.
EN
In the article the usage of ground anchors has been discussed and methods for their design has been presented. Results of calculations for TITAN and GSI ground anchors, for given load from sheet pilling securing trench and for given ground-water conditions, have been attached.
PL
Wykopy są budowlami ziemnymi, należącymi do kategorii stałych lub tymczasowych konstrukcji, określanych jako obiekty budowlane, a prace polegające na ich wykonaniu są niezbędnym i nierozerwalnym elementem każdej nowo powstającej inwestycji budowlanej.
PL
Artykuł zawiera analizę wypadku, który był konsekwencją pracy w wykopie bez zabezpieczeń ścian.
7
Content available remote Zmienność parcia spoczynkowego gruntu przy wykonywaniu wykopów
PL
Przedstawienie algorytmu obliczeniowego umożliwiającego określenie wartości i rozkładu parcia spoczynkowego gruntu, jakie działa na sztywną obudowę wykopu w kolejnych fazach technologicznych. Znajomość zmian parcia gruntu przy pogłębianiu wykopu i umacnianiu obudowy (np. przy rozpieraniu ścian szczelinowych) szczególnie istotna przy projektowaniu wykopów w rejonie zabudowanym ze względu na uwarunkowania użytkowe (SGU). Wykazanie krzywoliniowego rozkładu parcia działającego na obudowę od strony wykopu w wyniku analizy zmienności współczynnika parcia spoczynkowego K0-OC przy fazowym odciążaniu gruntu poniżej dna wykopu.
EN
Presentation of the computational algorithm to determine the value and distribution of earth pressure at rest on the rigid and unyielding protection system (e.g. diaphragm walls) acting in subsequent technological phases of excavation is presented. Knowing of changes of earth pressure while proceeding with excavation and strengthening of its lining particularly important in the urban area because of the SLS-conditions. Demonstration of the curvilinear distribution of earth pressure from the excavation side as a result of the analysis of variability of the coefficient of earth pressure at rest (K0-OC) during unloading of subsoil below the bottom of the excavation.
8
Content available remote Projektowanie uszczelnienia dna wykopu wykonanego w technologii jet grouting
PL
Racjonalny pod względem kosztów tok projektowania uszczelnienia dna wykopu w technologii iniekcji strumieniowej. Poziome przegrody grawitacyjne z częściowo zachodzących na siebie kolumn jet grouting zapewniające tymczasową wodoszczelność wykopu oraz stateczność na wypór od wody gruntowej. Metoda projektowania z jednoczesnym uwzględnieniem właściwości mechanicznych i ciągłości przegrody. Możliwa optymalizacja przegrody przez zmianę długości kolumn i wykonanie iniekcji z wolnym przelotem, tj. z pozostawieniem nadkładu z gruntu rodzimego. Zmniejszenie długości kolumn prowadzące do utworzenia smukłej przegrody, dla której należy sprawdzić warunek na wewnętrzne zniszczenie cementogruntu w celu wyeliminowania spękań i na zniszczenia całej konstrukcji wykopu. Imperfekcje geometryczne przegrody związane z faktem, że kolumny jet grouting, pomimo rygorystycznej kontroli podczas ich wykonywania, odbiegają od idealnie jednolitych i cylindrycznych struktur. Statystyczna ocena imperfekcji uszczelnienia dna w odniesieniu do danych eksperymentalnych z różnych badań terenowych i ich symulacja metodą Monte Carlo, wykazująca ograniczony wpływ imperfekcji na stateczność przegrody. Wymagane uwzględnienie imperfekcji w analizie filtracji wody przez przegrodę. Analiza ciągłości uszczelnienia uwzględniająca imperfekcje przez wprowadzenie współczynników częściowych określonych z analizy probabilistycznej. Zależności wyprowadzone z obliczeń pozwalające na sprawdzenie wpływu niepełnej wodoszczelności przegrody na konstrukcję wykopu. Wprowadzone zależności przedstawione w postaci wykresów służących do projektowania uszczelnienia dna.
EN
A methodology for cost-effective design of jet grouted water-sealing bottom plugs is presented in this paper. These massive barriers, made of partially overlapping jet grouted columns, are required to ensure temporary waterproofing to excavation areas and adequate uplift resistance against water loads. Therefore, the proposed calculation procedure simultaneously focuses on the structural performance and continuity of the plug. The design may be optimized by considering the possibility of reducing column length, performing injections only in the lower part of the plug, and leaving the upper part of the plug untreated. The reduction in column length may then result in a very slender slab, and a structural check has to be performed to avoid tension fracturing or overall structural collapse. Additionally, in spite of strict controls, jet grouted columns are never perfectly cylindrical or exactly aligned along their prescribed position, and thus the plug may present imperfections. Statistical evaluation of defects with experimental data from different field trials and their simulation with the Monte Carlo method shows that the imperfections are less relevant for the structural performance of the plug, but must be carefully taken into account in the analysis of seepage. Imperfections have been thus introduced in the structural analysis by means of partial factors evaluated from probabilistic analysis. The latter calculation provides a rule to control the effects of incomplete watertightness of the plug. The introduced relations are expressed with design charts.
PL
Zwarta zabudowa miejska wymusza stosowanie nowych metod, technologii i organizacji robot podczas wykonywania obiektow budowlanych, w tym robót ziemnych niezbędnych do posadowienia budynków. W pracy scharakteryzowano wykopy i ich zabezpieczenia na czas prowadzenia robot ziemnych. Zwrócono szczególną uwagę na wykonywanie ścianek szczelnych i szczelinowych.
EN
Compact urban development requires the use of new methods, technology and organization of works during construction works, including earthworks necessary for the foundation of buildings. The excavations and their protection during excavation works were characterized. Particular attention was paid to the production of sealed and crevice walls.
10
Content available remote Geotechniczne aspekty budowy głębokich wykopów
PL
Przykłady wpływu niewystarczającego lub niedokładnego rozpoznania geotechnicznego na projektowanie głębokich wykopów. Wpływ na wyniki analiz zarówno niewłaściwego określenia profilu gruntowego (przebiegu warstw), jak i nieprawidłowego oszacowania parametrów wydzielonych warstw. Przykłady z budowy drugiej linii metra w Warszawie.
EN
Examples of the impact of inadequate or inaccurate soil investigation campaigns to the design of deep excavations. A large impact on the analyses results of the improper/unrealistic determination of the soil profile, as well as of the incorrect parameter estimation for the specified geotechnical layers. Examples from the construction of the second metro line in Warsaw.
PL
Parkstraße w niemieckiej miejscowości Fürth to spokojna uliczka w centrum dzielnicy mieszkaniowej, z prawej i lewej strony zabudowana domami jednorodzinnymi i willami. Tylko od czasu do czasu panującą tu ciszę przerywa pociąg linii Rangaubahn, którego trasa biegnie równolegle do ulicy.
EN
Linear shoring can be installed in the ground quickly and safely, reducing vibrations to a minimum so as not to damage the structures in vicinity and not disrupt traffic. The shoring is equally perfect for uses in the city. With various lengths of shoring plates or soldiers on slide rails, the system is suitable for trenches of various width and length. In the linear system the soldiers and consequently the panels are supported by rigid boogie cars, instead of permanently positioned spreader hinges. This ensures that the trench width is maintained at every stage of construction.
12
Content available Nowy system prętów samowiercących BB DRILL
PL
Kotwy gruntowe iniekcyjne oraz gwoździe gruntowe i mikropale to stalowe i pomocnicze części takich konstrukcji, jak np. ścianki szczelne, palisady, fundamenty. W trakcie wiercenia otworu w gruncie te samowiercące elementy o długim kształcie zostają obudowane gruntobetonem powstałym z mieszaniny urobionego gruntu i zaczynu.
PL
CEMEX Polska posiada ogromne doświadczenie produkcyjne i tradycje handlowe na rynku budowlanym. Staramy się kształtować naszą ofertę w taki sposób, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania klientów. Oprócz betonu towarowego w ofercie CEMEX Polska znajdują się również mieszanki wypełniające do specjalnych zastosowań - GRUNTON. Takie samozagęszczalne mieszanki są stosowane podczas zabudowy, a po stwardnieniu wykazują właściwości zbliżone do zagęszczonego gruntu.
PL
W ostatnich latach, w związku z rozbudową wielu fabryk oraz zakładów produkcyjnych, konieczne stało się dodatkowe zabezpieczanie wykopów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków. Pogłębianie fundamentów, często sięgające kilku metrów, w ścisłych centrach miast wymusza zastosowanie technologii niegenerujących drgań. Te bowiem wpływają negatywnie nie tylko na konstrukcję sąsiednich obiektów budowlanych, ale przede wszystkim na sam budynek podlegający rozbudowie.
PL
W związku z intensywnymi robotami modernizacyjnymi infrastruktury kolejowej w naszym kraju, od marca 2011 r. Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Gerhard Chrobok Sp.j. angażuje się w prowadzenie robót inżynieryjnych polegających na zabezpieczeniu wykopów pod nowe i modernizowane obiekty inżynierskie oraz posadowieniu konstrukcji tymczasowych umożliwiających ruch pociągów podczas prowadzonych inwestycji.
PL
Część inwestorów pokonała już trudności wywołane kryzysem w budownictwie mieszkaniowym w 2009 r., szczególnie te związane z finansowaniem projektów, i przystąpiła do realizacji zamierzonych planów. Dzięki temu na przełomie 2009 i 2010 r. PPI Gerhard Chrobok sp.j. rozpoczęło trzy kolejne realizacje w sektorze budownictwa kubaturowego.
17
Content available Głęboki wykop obiektowy w Heidelbergu
PL
Głęboka obudowa liniowa Emunds + Staudinger (E + S) stanowi ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych metod szalowania głębokich wykopów. Dobrym tego potwierdzeniem jest realizacja głębokiego wykopu obiektowego w Heidelbergu w południowych Niemczech.
PL
Efektywne stosowanie metod geodezyjnych wymaga modyfikacji typowych technik obserwacji oraz indywidualnych programów monitoringu. W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą aktualnych zagadnień geotechnicznych i pomiarów geodezyjnych w badaniach deformacji podłoża gruntowego przy głębokich wykopach oraz ich wpływu na sąsiadującą zabudowę.
EN
Effective usage of geodetic methods requires modification of typical survey techniques, as well as an individually designed monitoring program. In this paper the following are presented: present geotechnical and geodetic issues concerning ground substratum displacements accompanying deep pits and their influence on surrounding buildings.
PL
Bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu w rejonie ronda katowickiego nowobudowanym odcinkiem tzw. drogowej trasy średnicowej wiąże się z podjęciem wielu trudnych przedsięwzięć. Ich realizacja może skutkować różnorakimi zagrożeniami w odniesieniu do wielu znaczących budowli, znajdujących się w sąsiedztwie zabudowy. Stąd też działania monitorujące obejmujące: pomiary geodezyjne, obserwacje plomb, obserwacje poziomu wód gruntowych i pomiary drgań, prowadzone przez Katedrę Geotechniki Politechniki Śląskiej. W referacie, po przybliżeniu samej inwestycji i programu monitoringu, przedstawiono wybrane wyniki pomiarów, skojarzone z realizowanymi już przez około półtora roku robotami budowlanymi.
EN
Uncollision taking of the traffic into the Katowice roundabout area by the newly built section involves expenses with taking a lot of difficult ventures. Their realisation could be effective various dangers with reference to many significant buildings situated in the direct neighbourhood. Hence it was made a decision of monitoring actions including: geodesy measurements, seal observations, soil water level observations and vibration measurements, conducted by Char of Geotechnics of the Silesian University of Technology. In paper, after telling a few words about the investment and the monitoring program, is shown selected results of measurements associated with already realised for one and a half year building works.
PL
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wszelkie prace ziemne w pobliżu tych instalacji i urządzeń muszą odbywać się ręcznie.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.