Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  media transmisyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the issues related to Closed Circuit Television; shows the successive stages of the evolution of systems development, and presents the concepts of monitoring system for freight forwarding company. For this purpose are used, variety of transmission media, including optical fiber cables. The result is an resistance to electromagnetic interference and high data throughput.
PL
W referacie zaprezentowano zagadnienia związane z Systemami Monitoringu Wizyjnego. Przedstawiono kolejne etapy ewolucji rozwoju systemów, a także zaprezentowano koncepcje systemu monitoringu wizyjnego dla firmy spedycyjnej. W tym celu zastosowano różne media transmisyjne, w tym także kable światłowodowe. Dzięki temu uzyskano odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, a także dużą przepustowość danych.
2
Content available remote Przegląd eksploatacyjnych właściwości parkingowego systemu kontroli dostępu
PL
Artykuł dotyczy eksploatacyjnych właściwości parkingowo-garażowego systemu kontroli dostępu. W ramach tego tematu szczególna uwaga zwrócona jest na następujące zagadnienia: - istota i przeznaczenie parkingowego systemu kontroli dostępu (PSKD); - wykaz funkcji użytkowych PSKD; - przegląd ważniejszych procedur obsługowych PSKD; - analiza struktury niezawodnościowej typowego parkingowego systemu kontroli dostępu; - przegląd właściwości niezawodnościowych mediów transmisyjnych stosowanych w PSKD. System kontroli ruchu na terenie parkingowo-garażowym realizuje ważne zadania, zarówno pod względem efektywności wykorzystania miejsc postojowych i niezawodności działania infrastruktury parkingowej,jak również pod względem bezpieczeństwa znajdujących się na terenie parkingu osób i pojazdów. W artykule przeprowadzono analizę struktury funkcjonalnej parkingowego systemu kontroli dostępu i podano wzór wyrażający prawdopodobieństwo zdatności systemu. Na tej podstawie można wskazać, które moduły systemu mają decydujący wpływ na niezawodność jego działania. Nie trudno zauważyć, że modułem o podstawowym znaczeniu jest centrala zarządzająca systemem. Niezawodność działania centrali jest uzależniona nie tylko od niezawodności jej podzespołów ale także od jakości oprogramowania oraz niezawodności sieci połączeń pomiędzy modułami systemu. Przegląd właściwości niezawodnościowych stosowanych mediów transmisyjnychjest istotnym fragmentem opracowania.
EN
The paper presents the operating characteristics of a parking-garage access control system. Within this theme, special attention is paid to the following issues: - essence and destiny of parking access control system (PACS); - list of utility functions(PACS); - an overview of the most important maintenance procedures(PACS); - analysis of the reliability structure of a typical parking access control system; - an overview of the reliability properties of transmission media used in PACS. Traffic control system in the parking-garage performs important tasks. Both in terms of efficient use of parking places and reliability of the parking infrastructure as well as in terms of security located on the parking lot of people and vehicles. In the paper has been analyzed the functional structure of a parking access control system. Defined herein the probability pattern of usefulness. This gives a basis to identify which systems modules have the greatest impact on reliability. Is easy to see that the primary importance module is the control management system. The reliability of the unit depends not only on the reliability of its components, but also on software quality and reliability of network connections between system modules. The properties overview of transmission media applied reliability is an important part of the paper.
PL
W artykule omówiono różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.
EN
The paper discusses the different types of transmission media used in building automation systems. The real object examined the behavior of the entire system when simulate different disturbances. Also collected opinions among installers of these systems on the functionality of solutions.
PL
W pracy przedstawiono wybrane, techniczne aspekty wdrażania AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) w Polsce. Wskazano na konieczność wyboru otwartego systemu komunikacji licznika energii elektrycznej z Operatorem Informacji Pomiarowej oraz SM (ang. Smart Meter) z Infrastrukturą Sieci Domowej. Określono możliwy do zastosowania poziom zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem.
EN
In this paper are presented choosen technical aspects of practical implementation AMI. Are pointed on choice necessity open communication system between energy electric meter and measurements centre, or smart meter and Home Area Network. Are determinated acceptable level of access authority.
PL
W pracy przedstawiono stan rozwoju systemów pomiarowych w inteligentnych sieciach energetycznych. Przedstawiono wpływ uwarunkowań formalno-prawnych na rozwój AMI. Przeprowadzono analizę porównawczą Polski z pozostałymi krajami należącymi do Unii Europejskiej. Wskazano na możliwość wykorzystania linii niskiego i średniego napięcia do transmisji danych.
EN
In this paper are presented state of technology metering systems in Smart Grid. Are discussed influence of formal-legal factors on development AMI. Are made comparative analysis between Poland and the EU-26. Are pointed out possibility practical application of LV power line to transmission date.
PL
Przedstawiono wybrane sposoby wymiany informacji, możliwe do zastosowania w infrastrukturze energetyki oraz podstawowe właściwości mediów transmisyjnych. Przedstawiono różne struktury układów transmisji danych oraz najczęściej stosowane łącza telekomunikacyjne.
EN
Presented are chosen methods of information exchange applicable in power industry infrastucture as well as basic properties of transmission media. Described are various structures of data transmission systems and the most frequently used telecommunication links.
7
Content available remote Media transmisyjne w sieciach komputerowych
PL
W referacie przedstawiono zagadnienie doboru mediów transmisyjnych, takich jak kabel koncentyryczny, skrętka, światłowód, transmisja bezprzewodowa czy też transmisja danych po sieciach energetycznych [PLC] dla różnych zastosowań, zwłaszcza sieci lokalnych. Dobór właściwego medium transmisyjnego uzależniony jest w zasadniczym stopniu od jego parametrów fizycznych, zależy również od stosowanych protokołów komunikacyjnych, zwłaszcza protokołów warstw niższych.
EN
The paper presents matters of transmission such as: coaxial cable, twisted pair, optical fibres, wireless transmission and exchanging data through power network [PLC] for various purposes, especially for local networks. The proper selection of transmissin media depends mainly on its physical parameters, used transmission protocols particulary those in lower layers.
8
Content available remote Zakłócenia elektromagnetyczne w obwodach wtórnych przekładników
PL
W artykule omówiono charakterystykę i rodzaje najważniejszych zakłóceń elektromagnetycznych występujących w obwodach elektroenergetycznych. Przedstawiono rodzaje sprzężeń (magnetyczne, elektryczne, galwaniczne) występujących w obwodach wtórnych przekładników i sposoby ich zmniejszania. Omówiono również media transmisyjne stosowane we współczesnych systemach telemechaniki.
EN
In the paper, the characteristic and the kinds of the most important electromagnetic disturbances concerning power circuits have been specified. The types of couplings (inductive, capacitive, direct) which appear in secondary circuits of instrument transformers and the ways of decreasing such couplings have been presented. The transmission methods used in up-to-date telemechanics systems of power stations have also been described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.