Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości funkcjonalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The shaping of the functional properties of the surface of an object in a technological process plays a key role in the later operation of this object. The paper presents the results of the tests performed on the surface topography of objects made of a selected hard-to-machine material, i.e., titanium alloy. Two measuring devices were used in the research, an interference microscope, and a scanning electron microscope, which enabled the comprehensive (non-parametric and parametric) description of surface topography obtained for three different finishing parameters. It was noted that, in addition to material properties, in the evaluation of the functional properties of a surface, it is important to carry out not only the qualitative, but also quantitative analysis of the machined surface topography.
PL
Kształtowanie właściwości funkcjonalnych powierzchni przedmiotu w procesie technologicznym odgrywa kluczową rolę w późniejszym procesie eksploatacji tego przedmiotu. W pracy przedstawiono wyniki ba¬dań topografii powierzchni przedmiotów wykonanych z wybranego materiału trudnoskrawalnego – stopu tytanu. W badaniach wykorzystano dwa urządzenia pomiarowe – mikroskop interferencyjny i skaningowy mikroskop elektronowy, co pozwoliło na kompleksowy (nieparametryczny i parametryczny) opis topografii powierzchni obrobionej otrzymanej dla trzech zabiegów ściernej obróbki wykończeniowej. Zauważono, że poza własnościami materiałowymi, w ocenie właściwości funkcjonalnych powierzchni istotna jest analiza topografii powierzchni obrobionej zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.
EN
In this review it is presented the insight of challenges faced by all branches of industry in the new age, and especially the maritime industry, strive for sustainable development, better energy control, use of materials with functional properties such as shape memory, all in the direction of increasing safety and comfort. Therefore, the development of new materials with shape memory, which is associated with the introduction of optimized production and the achievement of better func-tional properties. This leads to new applications in different systems and possible use on devices, which meet the rigorous requirements of the modern industry. The research into new materials with shape memory effect and their applied use in maritime is a challenge that many researchers have encountered in recent decades, and this is why in this paper we look at the basic engineering aspect of these materials and their current as well as future applications in the maritime industry. An overview of several innovations that testify shape memory effect and superelasticity in different maritime fields will be presented in this review.
PL
W artykule przedstawiono badania prowadzone nad nowymi materiałami z pamięcią kształtu. Opisano podstawowe aspekty inżynieryjne tych materiałów, ich właściwości funkcjonalne oraz przyszłe wykorzystanie w obszarze morskim. Dokonano przeglądu niektórych zastosowań materiałów z efektem shape memory alloy (SMA), pokazując ich innowacyjne rozwiązania. Opracowanie optymalnego procesu technologicznego do produkcji materiałów SMA i transfer wiedzy na po-ziomie przemysłowym stworzy nowe perspektywy dla żeglugi morskiej.
PL
W związku z coraz większą dostępnością wysokorozdrobnionych preparatów błonnikowych oraz stosowaniem takich preparatów jako dodatków w produkcji żywności powstała potrzeba określenia wpływu mikronizacji błonnika na jego właściwości fizykochemiczne oraz funkcjonalne. Za preparaty mikronizowane przyjęto te rozdrobnione poniżej 50 μm, w których celuloza przechodzi w postać mikrokrystaliczną i diametralnie zmienia właściwości. Tego typu preparaty pod względem struktury są niewyczuwalne, co umożliwia zwiększanie ich koncentracji w produktach. Wysokie rozdrobnienie błonnika korzystnie wpływa przy tym na szereg parametrów: właściwości sensoryczne wyrobów, lepkość, zdolności hydratacyjne oraz wiązania jonów metali, strukturę wyrobów, kruchość gotowych ciastek itp. Przedstawiony przegląd doniesień literaturowych sugeruje możliwość szerszego zastosowania mikronizowanych preparatów wysokobłonnikowych jako dodatków do żywności.
EN
Due to the increasing availability of fine ground high-fiber preparations and the use of such preparations as additives in food production, a need arose to determine the effect of fiber micronization on its physicochemical and functional properties. The micronized preparations were those ground below 50 μm, when the cellulose turns into microcrystalline form and radically changes its properties. Such preparations are undetectable in terms of structure, which allows increasing their concentration in products. Fine grinding of fibre has a positive effect on a number of parameters: sensory properties of products, viscosity, hydration capacity and binding of metal ions, product structure, fragility of ready cakes etc. The review of literature reports suggests the possibility of wide application of micronized high-fiber preparations as food additives.
PL
Białka to związki wielkocząsteczkowe zbudowane z 20 różnych form α-aminokwasów. Charakteryzują się różnymi właściwościami biologicznymi oraz cechami funkcjonalnymi, które są determinowane czynnikami wewnętrznymi (np. formy strukturalne białek) i czynnikami zewnętrznymi (np. pH, temperatura, enzymy). Określone właściwości funkcjonalne białek decydują o ich zastosowaniu w produkcji żywności, np. rozpuszczalność – napoje, pianotworczość – ciasta, żelowanie – desery, emulgowanie – sosy. Stosowane w produkcji żywności preparaty białek rożnią się, np. zawartością białka, wielkością cząstek czy sposobem otrzymywania (za pomocą rozpuszczalników i/lub zmian pH bądź z wykorzystaniem procesów membranowych). W związku z ciągłym wzrostem liczby ludności i ograniczonym dostępem do zasobów pożywienia istnieje konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł białka (np. bakterie, algi). Dotychczasowym głównym źródłem jest żywność konwencjonalna, przede wszystkim mięso zwierząt lądowych i rośliny strączkowe. Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł białka w branży spożywczej jest na razie ograniczone, lecz niepozbawione perspektyw.
EN
Proteins are macromolecular compounds composed of 20 different forms of α-amino acids. They are characterized by different biological properties and functional features, which are determined by internal factors (eg structural forms of proteins) and by external factors (eg pH, temperature, enzymes). Specified functional properties of proteins determine their use in food production, e.g. solubility – drinks, foaming – cakes, gelation – desserts, emulsification – sauces. Protein preparations used in food production differ, e.g. in protein content, particle size or preparation method (by means of solvents and/or pH changes or by membrane processes). Due to the continuous population growth and the limited nature of available food resources, there is a need to look for alternative sources of protein (eg bacteria, algae). So far, the main source is conventional food, mainly meat of terrestrial animals and legumes. The use of unconventional sources of protein in the food industry has so far been limited, but it creates new perspectives.
PL
Oceniano możliwości wykorzystania plazmy niskotemperaturowej do aktywowania warstwy wierzchniej membran polimerowych oraz deponowania na nich ultracienkich warstw metalicznych. Stwierdzono, że za pomocą takich technik inżynierii powierzchni możliwa jest skuteczna modyfikacja właściwości funkcjonalnych membran polimerowych, istotnych w zastosowaniach do wysokoefektywnego oczyszczania wód i ścieków.
EN
The paper discusses the possibilities of using low temperature plasma in activating the surface layer of polymer membranes and depositing ultra-thin metallic layers on their surface. It has been found that the above surface engineering techniques enable effective modification of functional properties of polymer membranes, which are important in high-efficiency water and wastewater treatment.
EN
The article presents research results on selected properties of knitted products made of alpaca wool and other raw materials. Special attention was paid to properties defining thermal comfort. The material studied were weft-knitted fabrics made of four different yarns: cotton, PAN, sheep wool and alpaca wool. All knitted fabrics were made with different stitches in five variants on a computer controlled knitting machine – Stoll CHS 530 HP. Warmth retention was evaluated using an Alambeta device. The properties tested were as follows: thermal conductivity, thermal diffusivity, thermal absorption, thermal resistance and air permeability. Results concerning the functional properties of the knitted fabrics made of alpaca wool were compared with those obtained for other materials. Generally knitted fabrics made of alpaca wool were positively evaluated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości użytkowych dzianych wyrobów wykonanych z wełny alpaki i innych surowców. Materiał badań stanowiły dzianiny rządkowe wykonane z czterech przędz: bawełnianej, PAN, wełny owczej i wełny alpaki. Wszystkie dzianiny wykonano o różnych splotach w pięciu wariantach na szydełkarce komputerowej firmy Stoll CHS 530 HP. Ocenę ciepłochronności dzianin przeprowadzono za pomocą aparatu Alambeta. Badano: przewodność cieplną, dyfuzyjność cieplną, absorpcyjność cieplną, opór cieplny oraz przepuszczalność powietrza. Dokonano porównania otrzymanych wyników właściwości użytkowych dzianin z wełny alpaki w odniesieniu do dzianin z trzech innych surowców. W ogólnej ocenie dzianiny wykonane z wełen alpaki wypadły dość korzystnie.
PL
Przemysł rybny to jedna z branż sektora spożywczego wytwarzających największe ilości surowców ubocznych. Odpady najczęściej poddawane są utylizacji i kompostowaniu. Produkuje się z nich mączki rybne lub karmę dla zwierząt, ale rzadko produkty spożywcze. Surowce odpadowe przemysłu rybnego zawierają dużo białka o najwyższych wartościach odżywczych i funkcjonalnych. Dlatego coraz częściej podejmowane są próby odzyskiwania m.in. białek w postaci preparatów, które mogą przyczynić się do poprawy właściwości żywieniowych, sensorycznych, a także większej wydajności masy produktów spożywczych. Jedną z bardziej skutecznych metod odzyskiwania białek z odpadów jest strącanie izoelektryczne, polegające na rozpuszczeniu białka w kwaśnym lub zasadowym roztworze, a następnie wytrąceniu białka w punkcie izoelektrycznym. Najważniejsze zalety to wysoka wydajność i niskie koszty metody pH-shift oraz czystość i dobre właściwości funkcjonalne izolatów. Dlatego metoda ta sprawdza się również w przypadku odzyskiwania białek z surowców mięsnych i roślinnych. Otrzymywane izolaty są stosowane także w produktach spożywczych specjalnego przeznaczenia lub w przemyśle opakowaniowym i branży medycznej.
EN
The fish industry is one of the food sectors, producing the highest quantities of by-products. The by-products are most often recycled and composted, followed by fishmeal or animal feed, and the least often, the products for human consumption. Fish by-products contain high amounts of protein with the highest nutritional and functional values. Therefore, more and more attempts are undertaken to recover the protein in a form of preparations, which are then used for improving the nutritional and sensory properties and yield mass of products in the food industry. One of the better methods for recovering proteins from by-products is iso-electric precipitation, which consists in dissolving the protein in acid or alkaline solution, and then precipitating the protein at an iso-electric point. The main advantages include high efficiency and low cost of pH-shift method, as well as high purity and good functional properties of isolates. Therefore, this method is good for the recovery of proteins in the meat and vegetable industries. The isolates obtained are also used in special-purpose foods or in the packaging and medical industries.
PL
W artykule scharakteryzowano białka rzepaku oraz przedstawiono metody ich izolowania z surowca. Wprowadzenie do hodowli i uprawy rzepaku podwójnie ulepszonego, dwuzerowego (00), sprzyja dużemu zainteresowaniu wykorzystaniem białek rzepaku do celów spożywczych. Odtłuszczona śruta zawiera od 34 do 40% białka i jest obecnie wykorzystywana jako pasza dla zwierząt lub jako nawóz organiczny. Białka rzepaku charakteryzują się wysoką wartością odżywczą oraz dobrymi właściwościami funkcjonalnymi, dzięki którym mogą znaleźć zastosowanie jako składnik podnoszący wartość odżywczą żywności lub kształtujący jej strukturę i teksturę. Ze względu na specyficzne właściwości białek rzepaku nie mogą być one izolowane, z zadowalającą wydajnością, przemysłowymi metodami stosowanymi przy otrzymywaniu białek soi. Dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie ultrafiltracji i diafiltracji w celu zwiększenia wydajności izolacji białek rzepaku oraz obniżenia zawartości substancji przeciwżywieniowych.
EN
In the article the rapeseed protein was characterized. The methods of isolating these proteins from the raw material were presented. The introduction of double-improved rapeseed (00) into cultivation favours a high interest in the use of rapeseed proteins for food production. The defatted meal contains 34 to 40% protein and is currently used as animal feed or as an organic fertilizer. Rapeseed proteins are characterized by a high nutritional value and good functional properties, which is why they can be used as a nutrient enhancing food ingredient or forming its structure and texture. Due to the specific properties of rapeseed proteins, they cannot be isolated, with satisfactory yield, by industrial methods used for soy protein production. A good solution may b the application of ultrafiltration and diafiltration to increase the efficiency of rapeseed protein isolation and to reduce the content of anti-nutritional substances.
9
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie piętnastu użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków. Analizowano kryteria wyboru i funkcjonalność stosowanych rozwiązań technicznych z punktu widzenia ich właścicieli. Wykazano, że dominującymi kryteriami determinującymi rodzaj zastosowanego indywidualnego systemu kanalizacyjnego są koszty inwestycyjne i eksploatacyjne urządzeń. Mniejsze znaczenie dla użytkowników mają względy estetyczne czy duża skuteczność oczyszczania ścieków.
EN
The article presents results of the survey on the group of 15 users of household sewage treatment plants. The selection criteria and functionality of applied technical solutions were analyzed from the perspective of their owners. It has been shown that the dominant criteria determining the type of individual sewage system are the investment and operating costs of the equipment. Less important for users are aesthetic considerations or high efficiency of sewage treatment.
EN
Calenders are widely used in the textile industry to finish flat textile products. The main goal of the paper was to analyze the thermal phenomena within a calender shaft heated by oil and optimize the material thickness and distribution of heat sources within the external mantle. The optimization problem is solved by means of both sensitivity and the material derivative concept. Characteristics of the state variable (i.e. the temperature of the mantle surface) are determined as time-dependent. Numerical examples of material layer optimization are also included.
PL
Kalandry są szeroko stosowane w przemyśle włókienniczym do wykańczania wyrobów płaskich. Główny cel artykułu to analiza zjawisk cieplnych występujących w wale kalandra ogrzewanego olejem oraz optymalizacja grubości materiału i rozkładu źródeł ciepła w jego płaszczu zewnętrznym. Problem optymalizacji jest rozwiązywany przy wykorzystaniu wrażliwości i koncepcji pochodnej materialnej. Charakterystyki zmiennych stanu (tzn. temperatury na powierzchni płaszcza) zostały określone jako zmienne w czasie. Zostały również przedstawione przykłady numeryczne optymalizacji warstw materiałów.
EN
An investigation was made on the electromagnetic shielding behaviour and other functional properties for manufactured multifunctional elastic warp-knitted fabrics. Bamboo charcoal polyester/Crisscross-section polyester (BC-PET/CSP) blended yarns were used as the back of the warp-knitted fabric while conductive composite yarns were used as the front. The variation in the far infrared emissivity and anion density of elastic-warp knitted fabrics produced with different proportions of BC-PET content were studied in detail. Moreover the electromagnetic shielding effectiveness (EMSE) of the fabrics with different elongation was measured in this study. The experimental results showed that increased elongation almost did not significantly affect the EM shielding behaviour of fabric K1 in the elongation range of 0 - 40%. Finally to increase the EMSE of the fabric, the lamination method was used in this study. EMSE measurement results showed that two layer K1 warpknitted fabrics with 90° interval displayed a better shielding effect against the EM wave compared to that with a 0° interval.
PL
Przeprowadzono badania właściwości ekranujących przed polem elektromagnetycznym i innych właściwości funkcyjnych wyprodukowanych wielofunkcyjnych elastycznych dzianin kolumienkowych. Zastosowano przędze kompozytowe z mieszanek zawierających drut ze stali kwasoodpornej, ciągłe włókna poliamidowe i poliestrowe oraz cięte włókna ze regenerowanej celulozy z surowca bambusowego. Badano emisyjność w dalekiej podczerwieni i gęstość anionową dzianin kolumienkowych wytworzonych przy rożnych proporcjach zastosowanych składników. Poza tym badano efektywność ochrony elektromagnetycznej dzianin przy rożnych wydłużeniach. Wyniki eksperymentów pokazują, że zwiększone wydłużenie prawie nie wpływa istotnie na właściwości ekranujące. Dla zwiększenia efektu ekranowania zastosowano metodę laminacji.
EN
Biodegradable and sustainable products are being employed to make contributions to efforts concerning environmental protection and the reduction of oil consumption. Biodegradable fibres present a simple and notable opportunity for providing sustainable textiles. Soybean fibre is a kind of regenerated and new-generation protein plant fibre. The present work aimed to analyse the many different properties of soybean fibres. Particularly it was focused on their performance, functional, comfort and dyeing properties. In literature, there are studies regarding soybean fibres but topics mostly involved the analysis of comfort properties of the fibre. In this study, fibre structure and composition, flame and UV resistance, strength, pilling behaviour, air and water vapour permeability, water absorption, drape and dyeing properties were studied. It was indicated that soybean fibre is capable of meeting the performance, comfort and functional requirements of classical and technical textile products. The fibre has many of the good qualities of natural fibres such as tenacity, moisture regain, soft-lustrous handle, dyeability and colour fastness properties, and also has some of the functional properties of synthetic fibres such as being flame retardant and anti-ultraviolet.
PL
Produkty biodegradowalne i odnawialne są coraz powszechniej stosowane dla ochrony środowiska naturalnego i redukcji zużycia paliw. Takim problemem są włókna naturalne w tym sojowe, będące przykładem nowej generacji włókien proteinowych. W pracy przedstawiono analizę rożnych właściwości, w szczególności ich zastosowania, funkcjonalności komfortu użytkowania i wybarwialności. W literaturze znajduje się wiele publikacji związanych z komfortem produktów z włókien sojowych, natomiast w przedstawionych badaniach zwrócono uwagę na ich strukturę i skład a, także ich palność, odporność na promieniowanie UV, wytrzymałość, piling, przepuszczalność powietrza i pary wodnej, absorpcje wody, układalność i wybarwialność. Stwierdzono, że włókna sojowe mają wiele ważnych pozytywnych właściwości charakterystycznych dla innych włókien naturalnych.
PL
Na jakość sensoryczną żywności składa się – oprócz najważniejszej smakowitości – także pożądana tekstura, kształtowana przez zastosowanie licznych substancji wspomagających, do grona których należą hydrokoloidy polisacharydowe. W artykule dokonano charakterystyki oraz przeglądu najważniejszych hydrokoloidów polisacharydowych stosowanych w przemyśle spożywczym.
EN
The sensory quality of the food is made up of the most important flavor in addition to the desired texture, which is formed by the use of various substances supporting the group, which include polysaccharide hydrocolloids. The article reviews the most important characteristics and polysaccharide hydrocolloids used in the food industry.
PL
Wyznacznikiem dzisiejszych czasów jest szczególna dbałość producentów o jakość żywności w szerokim zdrowotnym oraz konsumenckim zakresie. Na jakość sensoryczną żywności składa się – oprócz najważniejszej smakowitości – także pożądana tekstura, która kształtowana jest przez zastosowanie licznych substancji wspomagających, do grona których należą hydrokoloidy polisacharydowe. W artykule dokonano charakterystyki oraz przeglądu najważniejszych hydrokoloidów polisacharydowych stosowanych w przemyśle spożywczym.
EN
The determinant of today’s special care for the quality of food manufacturers in a broad health and consumer aspects. The sensory quality of the food is made up of the most important flavor in addition to the desired texture, which is formed by the use of various substances supporting the group, which include polysaccharide hydrocolloids. The article reviews the most important characteristics and hydrokolloids polysaccharide used in the food industry.
PL
Praca przedstawia wyniki badań cech strukturalnych i właściwości funkcjonalnych popiołów lotnych z elektrowni opalanej węglem brunatnym. Głównym celem pracy jest poznanie właściwości strukturalnych i funkcjonalnych popiołów lotnych z punktu widzenia możliwości zastosowania ich jako wypełniaczy do mieszanek mineralno – asfaltowych (MMA). Analiza wyników badań m.in. uziarnienia, powierzchni właściwej, zawartości wolnych przestrzeni oraz przyrostu temperatury mięknienia wg „PiK” wykazała, że analizowane popioły lotne nie spełniają wymagań jako wypełniacze do MMA, powodują zbyt duże oddziaływanie usztywniające. Rezultaty badań wykazały też, że popioły te, jako wypełniacze mieszane, mogą spełniać wymagania stawiane wypełniaczom do MMA.
EN
The paper presents the results of tests on the structural features and functional properties of fly ashes from a lignite-fired power plant. The main purpose of the study is to determine structural and functional properties of fly ashes from the perspective of their use as fillers for Hot-Mix Asphalt (HMA). The analysis of the results of such parameters as grain-size distribution, specific surface, air voids of dry compacted fillers and increase in the softening point using Ring and Ball method showed that the fly ashes studied did not meet the requirements as a filler for HMA (ashes cause excessive stiffening effect). The research results also showed that these ashes as "fillers mixed" can meet the requirements of fillers for HMA.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę właściwości funkcjonalnych białek serwatkowych, czyli wszystkich właściwości z wyjątkiem odżywczych, które wykazują wpływ na sposób użytkowania tych białek. Omówiono właściwości hydratacyjne, w tym żelujące, oraz powierzchniowe (pianotwórcze i emulgujące). Dzięki tym właściwościom jest możliwe coraz większe zastosowanie białek serwatkowych na szeroką skalę, a zwłaszcza w produkcji żywności i w żywieniu człowieka. Najczęściej białka te są składnikami produktów mlecznych i mięsnych, wyrobów cukierniczych, przekąsek, pieczywa, zup w proszku, majonezów, dipów i sosów, a nawet napojów orzeźwiających czy jadalnych powłok. Mają również szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.
EN
In this article, the characteristics of functional properties of whey proteins, i.e. all properties, except the nutritional ones, which have an impact on their application, is presented. The water holding properties, including forming a gel, and surface activity (foaming and emulsifying) are reported. They enable more efficient use of whey proteins on a large scale, especially in food production and human nutrition. Most often these proteins are components of dairy and meat products, confectionery, snacks, breads, soups, mayonnaise, dips and sauces, and even soft drinks or edible coatings. They are also widely used in cosmetic and pharmaceutical industries.
PL
Omówiono właściwości funkcjonalne substancji intensywnie słodzących dopuszczonych do stosowania w Polsce, tj. acesulfamu K, aspartamu, soli aspartamu i acesulfamu, kwasu cyklaminowego i jego soli, neohesperydyny DC, neotamu, sacharyny i jej soli, sukralozy oraz taumatyny. Przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tych substancji oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle spożywczym.
EN
The functional properties of high intensity sweeteners authorized in Poland such as: acesulfame K, aspartame, aspartame and acesulfame salts, cyclamate and its salts, neohesperedin DC, neotame, saccharin and its salts, sucralose and thaumatin were described. The data on the safety of these substances and the possibilities of their use in food industry were presented.
PL
Omówiono właściwości funkcjonalne półsyntetycznych wypełniaczy (polioli) jako substancji słodzących. Scharakteryzowano dopuszczone do stosowania w Polsce następujące poliole: erytrytol, izomalt, ksylitol, laktitol, maltitol, mannitol i sorbitol. Przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tych substancji oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle spożywczym. Poliole charakteryzują się niższą słodyczą od sacharozy. Stosowane są zarówno jako substancje słodzące, jak i wypełniające, stabilizujące, przeciwzbrylające, glazurujące. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem producentów żywności szczególnie specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Niektóre poliole mają silne właściwości chłodzące oraz wykazują skuteczność w zapobieganiu próchnicy zębów, znajdują więc szerokie zastosowanie w produkcji m.in. gum do żucia. Niektóre z nich, spożywane w nadmiernej ilości, wykazują niekorzystne działanie laksacyjne.
EN
The functional properties of semi-synthetic bulk substances (polyols) as sweeteners were described. The following polyols, as authorized in Poland, were characterized: erythritol, isomalt, xylitol, lactitol, maltitol, mannitol and sorbitol. The data on the safety of these substances and the possibilities of their use in food industry were presented. Polyols have a lower sweetness than sucrose. They are used both as sweeteners and bulk sweeteners, stabilizers, anticaking and glazing agents. The food industry is becoming more interested in their application, especially for particular nutritional uses. Some polyols have the strong cooling characteristics and can be effective in preventing tooth decay, and therefore are widely used in the production of i.a. chewing gums. Some of them when consumed in excessive amounts, can cause adverse laxative effects.
PL
W produkcji mięsa i produktów mięsnych, które rozwijają się najdynamiczniej, priorytetowe znaczenie mają obecnie produkty oddziałujące korzystnie na zdrowie konsumenta. W artykule poruszono aspekty zdrowotne związane ze spożywaniem mięsa, podano przykłady takich działań i innowacyjnych produktów. Omówiono czynniki, które będą determinować rozwój tego rynku w najbliższej przyszłości.
EN
In today's meat processing, the most intensive area of development can be observed in production of health-promoting products. This review refers to health aspects of meat consumption with particular attention being paid to the novel foodstuffs. Also, the factors influencing the promotion and market development of such meat products in the near future are discussed.
PL
Skrobia i mąka ryżowa są wartościowymi dodatkami do żywności wywodzącymi się z jednego z najcenniejszych surowców żywnościowych - ryżu. Specyficzna struktura molekularna powoduje, że skrobia ryżu charakteryzuje się unikalnymi właściwościami: delikatną strukturą żelu, kremistością odczuwalną w ustach, dużą stabilnością termiczną, dużą lepkością w temperaturze kleikowania i stabilnością lepkości w niskiej temperaturze. Te naturalne właściwości funkcjonalne skrobi ryżu, a także wysoka strawność, "czysty" smak i brak glutenu są cennymi elementami, dla których produkty ryżowe znajdują wiele zastosowań w produkcji żywności.
EN
Rice starch and flour are valuable food additives, deriving from one of the most precious raw food materials --rice. Specific molecular structure causes that rice starch is characterized by unique properties: delicate gel structure, mouthful creaminess, high thermal stability, high viscosity at grueling temperature and stability of viscosity at a low temperature. These natural functional properties of rice starch as well as high digestibility, "pure taste" and lack of gluten are valuable elements due to which rice products find many applications in food production.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.