PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Tygiel kulturowy a zarządzanie bezpieczeństwem produktu

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
A cultural melting pot and product safety management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie, jak tygiel kulturowy, wszechobecny w międzynarodowych korporacjach, przyczynia się do zbudowania i zapewnienia kultury bezpieczeństwa w organizacji. Poprzez organizację rozumiemy firmę o profilu lotniczym, na bazie której została oparta analiza, a gdzie bezpieczeństwo produktu rozumiane jest jako zapewnienie bezpieczeństwa lotu statku powietrznego. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule użyto metody obserwacji, która została oparta na doświadczeniu praktycznym autorek przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. Safety Management System). Przeanalizowano publikacje i statystyki związane z powyższym systemem, a wnioski z nich poddano analizie porównawczej. Wyniki/wnioski: Ocena badawcza ukazała, iż świadomość wpływu kultur na zapewnienie jakości produktów i usług przekłada się również na zapewnienie bezpieczeństwa człowieka. Połączenie aspektów kulturowych z zapewnieniem bezpieczeństwa produktu stanowi drogowskaz do skutecznego wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacjach. Pomimo wielu różnic kulturowych pomiędzy pracownikami organizacja powinna zapewnić środowisko pracy dążące do jak największego zapewnienia bezpieczeństwa produktu. Znaczenie słowa bezpieczeństwo powinno być jednoznaczne dla wszystkich pracowników organizacji. Ograniczenia: Ograniczeniem badań może być skoncentrowanie się na wybranej arbitralnie grupie państw do analizy. W artykule porównane są bowiem aspekty kulturowe, a także proces zarządzania jakością produktu, charakterystyczne dla dwóch państw: Polski i Singapuru. W przyszłości w celu szerszego rozpoznania zjawiska wpływu kulturowego na bezpieczeństwo produktu należałoby poddać analizie większą liczbę państw charakteryzujących się zróżnicowaną kulturą. Zastosowanie praktyczne: Zastosowana metodyka wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, oparta na analizie aspektów kulturowych, może zostać wykorzystana przez branże, których priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa produktu – takie jak np. lotnictwo czy medycyna. Oryginalność/wartość poznawcza: Przedstawiony w artykule aspekt wpływu kulturowego na zapewnienie bezpieczeństwa produktu może stanowić przykład w zakresie budowania podwalin do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacji
EN
Purpose: The aim of this article is to present how the cultural melting pot, ubiquitous in international corporations, contributes to building and ensuring a safety culture in the company. By organization, we mean a company with an aviation profile, on the basis of which the analysis was based, and where the product safety is understood as ensuring the safety of the aircraft flight. Design/methodology/approach: The article uses the observation method which was based on the practical experience of the authors in implementing the Safety Management System. The publications and statistics related to the above system were analysed, the conclusions were presented in a comparative analysis. Findings/conclusions: The research evaluation showed that the awareness of the influence of cultures on ensuring the quality of products and services also translates into ensuring human safety. The combination of the cultural aspects with ensuring product safety is a signpost for the effective implementation of the Safety Management System in organizations. Despite many cultural differences, between employees, the organization should provide a work environment that aims at ensuring product safety as much as possible. The meaning of the word safety should be unambiguous for all employees across the organization. Research limitations: The research may be limited by focusing on an arbitrarily selected group of countries for analysis. The article compares the cultural aspects as well as the product quality management process characteristic of two countries: Poland and Singapore. In the future, to better understand the phenomenon of cultural impact on product safety, a larger number of countries, characterized by a diverse culture, should be analysed. Practical application: The applied methodology of implementing the Safety Management System, based on the analysis of the cultural aspects, can be used by industries whose priority is to ensure product safety – such as, for example, aviation or medicine. Originality/value: The aspect of cultural impact on ensuring product safety presented in the article may be an example of building foundations for the implementation of the Safety Management System in an organization.
Czasopismo
Rocznik
Strony
16--24
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., rys.
Twórcy
 • Heli-One Poland, Jasionka 947, 36-002 Jasionka, Polska
autor
 • Heli-One Poland, Jasionka 947, 36-002 Jasionka, Polska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Zakład Ekonomii, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, Polska
Bibliografia
 • [1] Beaty David. 1998. The naked pilot. The Human Factor In aircraft accidents. England: Airlife Publishing Ltd.
 • [2] Cybulak Paweł. 2021. Auto? Nie, wybierz bezpieczny samolot!. https://www.pasazer.com/news/12014/auto,nie,wybierz,bezpieczny,samolot.html [dostęp: 12.09.2021].
 • [3] Glendon Aleck Ian, Neville A. Stanton. “Perspectives on Safety Cultures”. Safety Science 34.
 • [4] Heinrich Herbert William, Dan Petersen, Nestor Roos. 1980. Industrial accident prevention: A safety management approach (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
 • [5] HFACS. U.S. Department Of Transportation, Federal Aviation Administration. 2000. A Human Error Analysis of Commercial Aviation Accidents Using the Human Factors Analysis and Classification System (HFACS) (faa.gov) [dostęp: 26.08.2021].
 • [6] ICAO Safety Accident Statistics [dostęp: 26.08.2021].
 • [7] Hofstede Geert. 2011. Kultury i Organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • [8] International Civil Aviation Organization. 2017. Doc 9859 – Safety Management Manual, 4th ed. Canada: Montreal, QC.
 • [9] Jabłoński Adam, Marek Jabłoński. 2018. Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza KA AFM.
 • [10] Kowalski Piotr. Czym jest kultura bezpieczeństwa?. https://kulturabezpieczenstwa.pl/kultura-bezpieczenstwa/KulturaBezpieczenstwa/ [dostęp: 12.09.2021].
 • [11] Łuczak Katarzyna. 2016. Zarządzanie Bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • [12] Makarowski Ryszard. 2010. Ryzyko i stres w lotnictwie sportowym. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • [13] Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego. http://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx [dostęp:26.08.2021].
 • [14] Moriarty David. 2014. Practical Human Factors for Pilots. USA Cambridge: Academic Press MA.
 • [15] Oleszak Anna, Andrzej Czajkowski. 2019. Bezpieczeństwo jako naturalna potrzeba człowieka. Szczecin: Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna.
 • [16] Reason James. 1990. Human error. New York: Cambridge University Press.
 • [17] Shappell Scott A., Douglas. A. Wiegmann. 2000. Applying the human factors analysis and classification system (HFACS) to the analysis of commercial aviation accident data. Washington DC: University of Illinois.
 • [18] Stolzer Alan. 2017. Safety Management Systems in Aviation. UK Routledge: Abingdon.
 • [19] The 11th International Symposium on Aviation Psychology. USA: Columbus, OH.
 • [20] https://www.caas.gov.sg/docs/default-source/pdf/ac_1-3_5_safety_management_system.pdf [dostęp: 13.09.2021].
 • [21] https://www.pasazer.com/news/6790/raport,latania,bac,sie,nie,trzeba.html. [dostęp: 12.09.2021].
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fc783baf-231f-43ed-a6ce-c3d8ddc9650a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.