PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Specjalność ekonomika i organizacja górnictwa w działalności naukowo-badawczej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The scientific specialty: economics and organization in mining in activities of the Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest jednostką naukowo-badawczą o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze, prowadzącą badania dotyczące, między innymi, efektywnego wykorzystania surowców mineralnych, energii geotermalnej, polityki energetycznej, prognozowania potrzeb energetycznych i surowcowych, ochrony środowiska w obszarach uprzemysłowionych. Badania te kształtują postęp nauki w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi i energią w dziedzinach: nauki techniczne i nauki o Ziemi, przede wszystkim w dyscyplinach naukowych: górnictwo i geologia inżynierska, geologia, energetyka i inżynieria środowiska, a także innych, związanych bezpośrednio lub pośrednio z tymi dyscyplinami (geofizyka, technologia chemiczna, inżynieria procesowa). W wielu zagadnieniach, istotną rolę dla prawidłowej oceny badanych zjawisk ma szczegółowa wiedza z obszaru nauk społecznych, a zwłaszcza z zakresu ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu, a więc z dziedziny nauk ekonomicznych. Umocniła się więc rola specjalności Ekonomika i Organizacja Górnictwa, która czerpiąc z dorobku dziedziny nauk ekonomicznych wypracowała specjalistyczne metody mające zastosowanie w specyficznych warunkach przedsiębiorstw górniczych. W gospodarce rynkowej, w świetle potrzeb restrukturyzacyjnych przed jakimi stanęło górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, metody stosowane przez specjalistów zajmujących się ekonomiką, zarządzaniem i organizacją górnictwa stały się bardzo istotnymi elementami nowoczesnych badań nakierowanych na zastosowanie w przemyśle. Omówiono problematykę tematów badawczych i naukowych realizowanych przez zespoły Instytutu, wskazując w nich elementy czerpiące z wiedzy ekonomicznej, ale także poruszające pewne aspekty społeczne, prawne i środowiskowe, które w zastosowaniu do górnictwa stanowią o rozwoju specjalności Ekonomika i Organizacja w Górnictwie. Przedstawiony zakres tematyczny prac realizowanych w Instytucie wskazuje na tworzenie nowej jakości poprzez łączenie wiedzy z dziedziny nauk technicznych z wiedzą z nauk ekonomicznych.
EN
The Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences is the scientific establishment that conducts researches of very interdisciplinary nature, dealing with, inter alia, effective use of mineral resources, geothermal energy, energy policy, forecasting energy and raw materials needs, environmental protection of industrial areas. These studies shape the progress of science in mineral resources and energy management in the fields of: technical sciences and earth sciences, particularly in scientific disciplines: mining and engineering geology, geology, energy and environmental engineering, as well as other, related directly or indirectly to these disciplines (geophysics, chemical technology, process engineering). In many undertaken issues, an important role for the correct assessment of the studied phenomena has a detailed knowledge originated from the scientific area of social sciences, especially from economics, finance and management, being the specific disciplines in the field of economic sciences. The role of the specialty Economics and Organization in Mining have strengthened, which by drawing on the achievements from the field of economics has developed specialized methods applicable in the specific conditions of mining enterprises. In the market economy, in the light of the restructuring needs of coal and lignite mining industries, the methods used by specialists dealing with economics, management and organization in mining have become the very important elements of modern research aimed at industrial applications. This article describes the issues undertaken in research and scientific topics studied and implemented by the Institute's teams, pointing out elements deriving from economic knowledge, but also touching certain social, legal and environmental aspects that, when applied to mining, determine the development of the specialty: Economics and Organization in Mining. The presented thematic scope of the works carried out in the Institute indicates the creation of a new quality by combining knowledge in the field of technical sciences with knowledge from economic sciences.
Rocznik
Tom
Strony
53--72
Opis fizyczny
Bibliogr. 93 poz.
Twórcy
autor
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków; Tel: +48-12-617-16-04
autor
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków
Bibliografia
 • 1. Benalcazar, P., Krawczyk, M. and Kamiński, J. (2017). Forecasting global coal consumption: An artificial neural network approach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 33(4), 5-30.
 • 2. Dyczko, A., Galica, D., and Kowalczyk, I. (2016a). Model geologiczny złoża kopaliny - sposób konstrukcji, rola i znaczenie w procesie planowania i harmonogramowania produkcji. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 92, 413-425.
 • 3. Dyczko, A., Galica, D., and Kudlak, Ł. (2014). Wybrane aspekty zastosowania narzędzi informatycznych w projektowaniu i harmonogramowaniu produkcji górniczej. Wiadomości Górnicze, 9, 448-457.
 • 4. Dyczko, A., Galica, D., Sobczyk, E.J., Kicki, J., and Jarosz, J. (2016b). Object Map as Mean of Creating Complete Inventory of Infrastructure in Underground Mines. Underground Mining. 24th World Mining Congress Proceedings. Rio de Janeiro, Brazil. Retrieved from: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/08_UNDERGROUND_ MINING_006.pdf, 318-324.
 • 5. Galos, K. (2016). Założenia metodologiczne propozycji wyznaczania złóż kopalin o znaczeniu publicznym. Przegląd Górniczy, 72(3), 21-26.
 • 6. Galos, K., and Pietkiewicz, P. (2015). W kierunku nowego standardu wyceny nieruchomości ze złożami kopalin (w tym złożami kruszywowymi). Mining Science, 22(SI 1), 33-43.
 • 7. Galos, K., and Uberman, R. (2013). Aktualne problemy wyceny złóż kopalin skalnych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia, 136, 233-244.
 • 8. Galos, K., Nieć, M., Saługa, P., and Uberman, R. (2015). The basic problems of mineral resources valuation methodologies within the framework of System of Integrated Environmental and Economic Accounts. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 31(4), 5-20.
 • 9. Gawlik, L. (2008a). Construction and validation of econometric model of linear dependence between costs and coal production level. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 24(1), 27-44.
 • 10. Gawlik, L. (2008b). Wpływ poziomu wydobycia węgla kamiennego na koszty jego pozyskania w kopalniach. Studia, Rozprawy, Monografie, 148. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 • 11. Gawlik, L. (2017). Opportunities and threats for hard coal mining industry in Poland. Humanities and Social Science, XXII, 24(2), 59-71.
 • 12. Gawlik, L. (red.). (2013). Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku - analizy scenariuszowe. Katowice: Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Wyd. IGSMiE PAN. Retrived from: http://www.giph.com.pl/giph/attachments/article/278/Wegiel_dla_ polskiej_energetyki_2050_GIPH_MINPAN.pdf.
 • 13. Gawlik, L., and Lorenz, U. (2014). Ile węgla kamiennego dla energetyki? Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 17(3), 19-32.
 • 14. Gawlik, L., and Mokrzycki, E. (2014). Scenariusze wykorzystania węgla w polskiej energetyce w świetle polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przegląd Górniczy, 70(5), 1-8.
 • 15. Gawlik, L., and Mokrzycki, E. (2017). Paliwa kopalne w krajowej energetyce - problemy i wyzwania. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 20(4), 6-26.
 • 16. Gawlik, L., and Pepłowska, M. (2017a). Zależność przedsiębiorstw okołogórniczych od sytuacji w górnictwie  badania ankietowe. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 97, 43-55.
 • 17. Gawlik, L., and Pepłowska, M. (2017b). Pomoc państwa dla górnictwa węgla kamiennego w świetle przepisów unijnych. Polityka i Społeczeństwo, 15(2), 20-34.
 • 18. Gawlik, L., and Uberman, R. (2015). System prawno-podatkowy i jego wpływ na możliwości rozwoju wydobycia węglowodorów w Polsce. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 18(3), 99-114.
 • 19. Gawlik, L., Kaliski, M., Kamiński, J., Sikora, A.P., and Szurlej, A. (2016a). Hard coal in the fuel-mix of Poland: the long-term perspective. Archives of Mining Sciences, 61(2), 335-350. DOI: 10.1515/amsc-2016-0025.
 • 20. Gawlik, L., Mokrzycki, E., and Pawłowski L., (2013). Strategy for the security of energy resources in Poland  renewable energy sources. In A. Pawlowski, M.R. Dudzinska, and L. Pawlowski, (Eds.), Environmental Engineering IV. London: Taylor& Francis Group, 1-14.
 • 21. Gawlik, L., Olszowski, J., and Pepłowska, M. (2016b). Analiza płatności publiczno-prawnych polskiego górnictwa węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, 72(5), 39-46.
 • 22. Gawlik, L., Szurlej, A., and Wyrwa, A. (2015). The impact of the long-term EU target for renewables on the structure of electricity production in Poland. Energy, 92, 172-178. DOI: 10.1016/j.energy.2015.05.066.
 • 23. Gawlik, L., Uberman, R., and Kryzia, D. (2013b). Koszty transportu kolejowego i samochodowego w kontekście bilansowania rynku surowców skalnych w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 136, seria: Studia i Materiały, 43, 21-35.
 • 24. Grudziński, Z. (2014). Zmienność cen węgla krajowego na tle rynków światowych i wybranych wskaźników gospodarczych, Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 17(4), 37-50.
 • 25. Grudziński, Z., and Stala-Szlugaj, K. (2014). Pozycja węgla kamiennego w bilansie paliw i energii w kraju, Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 17(3), 49-66.
 • 26. Grudziński, Z., and Stala-Szlugaj, K. (2016). Koszty środowiskowe a użytkowanie węgla kamiennego w obiektach o mocy do 50 MW. Rocznik Ochrony Środowiska - Annual Set Environmental Protection, 18, 579-596.
 • 27. Kasztelewicz, A. (2016). Propozycja ubezpieczeń przedsięwzięć geotermalnych w Polsce wykorzystująca doświadczenia krajów europejskich. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony Rozwój, 1, 173-183.
 • 28. Kicki, J., and Sobczyk, E.J. (Eds.). (2016). Prawne, techniczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty gospodarki skałą płonną w kopalniach węgla kamiennego. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 • 29. Kicki, J., Sobczyk, E.J., and Kamiński, P. (2015). Vertical and Decline Shaft Sinking: Good Practices in Technique and Technology. International Mining Forum. The Netherlands: A.A. Balkema Publishers/Taylor & Francis.
 • 30. Klojzy-Karczmarczyk, B., and Mazurek J. (2017). Propozycje rozszerzenia działań celem zagospodarowania materiałów odpadowych z górnictwa węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 98, 151-166.
 • 31. Klojzy-Karczmarczyk, B., and Mazurek, J. (2015). Uwarunkowania prawne i środowiskowe rekultywacji wyrobisk odkrywkowych z wykorzystaniem odpadów górnictwa węgla kamiennego lub produktów na bazie skały płonnej. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 90, 67-77.
 • 32. Kopacz, M. (2017a). The impact of variability of selected geological parameters on the value and risks of projects in the hard coal mining industry. Archives of Mining Sciences, 62(3), 545-564.
 • 33. Kopacz, M. (2017b). Wpływ wybranych parametrów geologiczno-górniczych na ocenę ekonomiczną projektów w górnictwie węgla kamiennego. Studia, Rozprawy, Monografie, 201. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 • 34. Kopacz, M., Kryzia, D., and Kryzia, K. (2017). Assessment of sustainable development of hard coal mining industry in Poland with use of bootstrap sampling and copula-based Monte Carlo simulation. Journal of Cleaner Production, 159, 359-373.
 • 35. Kopacz, M., Kwaśniewski, K., Grzesiak, P., Kapłan, R., and Kryzia, D. (2016a). Ocena ekonomiczna wytwarzania metanolu przez zgazowanie węgla. Przemysł Chemiczny, 95(1), 130-137.
 • 36. Kopacz, M., Kwaśniewski, K., Grzesiak, P., Kapłan, R., and Kryzia, D. (2016b). Ocena ekonomiczna wytwarzania wodoru przez zgazowanie węgla. Przemysł Chemiczny, 95(2), 241-249.
 • 37. Kopacz, M., Sobczyk E.J., and Galica, D. (2018). The impact of variability and correlation of selected geological parameters on the economic assessment of bituminous coal deposits with use of non-parametric bootstrap and copula-based Monte Carlo simulation. Resources Policy, 55, 171-183.
 • 38. Kryzia, D. (2015). Wybór technologii wytwarzania energii elektrycznej w warunkach ryzyka. Studia Rozprawy Monografie, 195. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 • 39. Kryzia, D. (2016). Poziom konkurencji na światowym rynku gazu ziemnego. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 19(2), 47-63.
 • 40. Kryzia, D., and Gawlik, L. (2016). Forecasting the price of uranium based on the costs of uranium deposits exploitation. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 32(3), 93-110.
 • 41. Kryzia, D., Gawlik, L., and Pepłowska, M. (2016). Uwarunkowania rozwoju czystych technologii wytwarzania energii z paliw kopalnych. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 19(4), 63-74.
 • 42. Kudełko, J., and Wanielista, K. (2013). Transformacja kryteriów ekonomicznych na kryteria przemysłowości kopalin w cyklu życia projektu górniczego lub surowcowego. Przegląd Górniczy, 69(6), 1-6.
 • 43. Kulczycka, J., and Smol, M. (2015). Application LCA for eco-efficiency assessment of investments projects. Acta Innovations, 16, 29-38.
 • 44. Kulczycka, J., and Uberman, R. (2016). Podatki i opłaty w polskim górnictwie. Przegląd Górniczy ,72(5), 47-53.
 • 45. Kulczycka, J., Nowaczek, A., Hałasik, K., Wirth, H., and Szkop, R. (2017a). The analysis of factors, barriers and conditions that affect the attractiveness of mining investment in Poland - own research. Mining Science, 24.
 • 46. Kulczycka, J., Nowaczek, A., Wirth, H., and Szkop, R. (2017b). Atrakcyjność inwestycji górniczych w Polsce i ich wpływ na rozwój regionów. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 4, 3-7.
 • 47. Kulczycka, J., Uberman, R., and Cholewa, M. (2014). Analiza kosztów i korzyści zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego. In A. Barteczek, and A. Rączaszek (Eds.), Polityka Gospodarcza w okresie transformacji. Studia ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,166, 272-282.
 • 48. Lewicka, E. (2017). Podaż surowców skaleniowych w Polsce ze źródeł krajowych i zagranicznych w świetle potrzeb rynku. Przegląd Geologiczny, 65(6), 392-399.
 • 49. Lewicka, E. (ed.) (2014). Market analysis of selected raw materials for the ceramic and glass industries in Poland over the years 1990-2012. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 • 50. Lewicka, E., and Burkowicz, A. (2017). The changes in the structure of mineral raw materials needs in Poland between 2011-2015. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 33(4), 5-28.
 • 51. Lisowski, A. (1986). Tożsamość specjalności: Ekonomika i organizacja górnictwa. Archiwum Górnictwa, 31(3).
 • 52. Lorenz, U. (2014a). Ocena oddziaływania zmian cen węgla energetycznego na rynkach międzynarodowych na krajowy rynek węgla. Studia, Rozprawy, Monografie, 191. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 • 53. Lorenz, U. (2014b). Węgiel energetyczny na świecie - prognozy. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 17(4), 7-20.
 • 54. Malec, M. (2017). Wpływ zmienności cen węgla kamiennego na rynkach światowych na zmienność cen paliw i energii elektrycznej w Polsce. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 20(4), 39-54.
 • 55. Malec, M., Kamiński, J., and Kaszyński, P. (2016). Regulacje środowiskowe w energetyce a zapotrzebowanie na węgiel kamienny. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 19(1), 21-34.
 • 56. Mirowski, T., and Maczuga, R. (2017). Regulacje prawne w sektorze gospodarstw domowych w Polsce w zakresie użytkowania paliw stałych i kotłów do 500 kW. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 97, 33-42.
 • 57. Nieć, M. (ed.) (2013). Waloryzacja niezagospodarowanych złóż kopalin skalnych w Polsce. Wrocław: Poltegor-Instytut.
 • 58. Nieć, M., and Radwanek-Bąk, B. (2014). Ochrona i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 • 59. Nieć, M., and Radwanek-Bąk, B. (2015). Valorization of undeveloped industrial rock deposits in Poland. Resources Policy, 45, 290-298.
 • 60. Nieć, M., Sermet, E., Górecki, J., and Chećko, J. (2017). Evaluation of Coal Resources for Underground Gasification in Poland. Selection of possible UCG sites. Fuel, 208, 193-202.
 • 61. Ozga-Blaschke, U. (2014). Wpływ sytuacji rynkowej na ceny węgla koksowego w Polsce. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 17(4), 51-63.
 • 62. Ozga-Blaschke, U. (2016). Rynki surowców metalurgicznych. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,95, 7-21.
 • 63. Ozga-Blaschke, U. (2017). Ewolucja mechanizmu cenowego na międzynarodowym rynku węgli metalurgicznych, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 98, 65-75.
 • 64. Pepłowska, M., Gawlik, L., and Kryzia, D. (2017). Analiza statystyczna zależności finansów przedsiębiorstw okołogórniczych od kondycji branży górnictwa węgla kamiennego. Przegląd Górniczy, 11, 15-22.
 • 65. Pietrzyk-Sokulska, E., and Kulczycka, J. (2014). Rekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych - problemy środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia Zrównoważony Rozwój, 2, 29-40.
 • 66. Polak, R. (2014). Adaptacja kluczowych miar efektywności strategii TPM w warunkach kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 87, 49-68.
 • 67. Polak, R. (2015). Dynamiczny szacunek kosztów cyklu życia maszyn i urządzeń górniczych - przykład zastosowania dla kompleksu ścianowego. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 89, 93-110.
 • 68. Polak, R. (2016). Karta miar efektywności jako narzędzie oceny pracy kompleksu ścianowego. Przegląd Górniczy, 72, 79-85.
 • 69. Polak, R., and Dyczko, A. (2016). Rola systemu wsparcia produkcji w przedsiębiorstwach górnictwa podziemnego. Wiadomości Górnicze, 67, 75-83.
 • 70. Saługa, P., and Kamiński, J. (2016). Hard coal project valuation based on real options approach: multiplicative vs. arithmetic stochastic process. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 31(1), 25-40.
 • 71. Saługa, P., Zamasz, K., and Kamiński, J. (2015). Wycena górniczego projektu inwestycyjnego z elastycznością - podejście 'MAD' vs model konsekutywnego drzewa stochastycznego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 31(2), 31-48.
 • 72. Sobczyk, E.J., and Badera, J. (2013). The problem of developing prospective hard coal deposits from the point of view of social and environmental conflicts with the use of AHP method. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 29(4), 5-24.
 • 73. Sobczyk, E.J., and Nieć, M. (2017a). Harmonizacja polskich zasad dokumentowania i klasyfikacji zasobów z zasadami kodeksu JORC. Górnictwo Odkrywkowe, 58(4), 38-41.
 • 74. Sobczyk, E.J., and Nieć, M. (2017b). Praktyczne zastosowanie zasad kodeksu JORC na przykładzie polskich złóż węgla kamiennego. Górnictwo Odkrywkowe, 58(4), 61-70.
 • 75. Sobczyk, E.J., Kicki, J., Sobczyk, W., and Szuwarzyński, M. (2017a). Support of mining investment choice decisions with the use of multi-criteria method. Resources Policy, 51, 94-99.
 • 76. Sobczyk, E.J., Wota, A., Kopacz, M., and Frączek, J. (2017b). Clean Coal Technologies  a Chance for National Energy Security. Decision-Making Using AHP with Benefits, Opportunities, Costs and Risk Analysis. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 33(3), 27-48.
 • 77. Stala-Szlugaj, K. (2014). Import węgla kamiennego do Polski. Przegląd Górniczy, 5, 32-38.
 • 78. Stala-Szlugaj, K. (2015). Koszty dostawy węgla kamiennego do wybranych użytkowników. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 18(2), 85-98.
 • 79. Stala-Szlugaj, K. (2017a). The development of the market of qualified coal fuels in Poland. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 33(3), 95-108.
 • 80. Stala-Szlugaj, K. (2017b). Analiza sektora drobnych odbiorców węgla kamiennego. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 20(3), 117-134.
 • 81. Stala-Szlugaj, K. (2017c). Ocena perspektyw zapotrzebowania drobnych odbiorców węgla w Polsce. Studia, Rozprawy, Monografie, 203, Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 • 82. Stala-Szlugaj, K., and Grudziński, Z. (2017a). Import oraz eksport węgla kamiennego i ich wpływ na zapotrzebowanie energetyki zawodowej w Polsce. Inżynieria Mineralna, 40(2), 313-320.
 • 83. Stala-Szlugaj, K., and Grudziński, Z. (2017b). Environmental costs resulting from the use of hard coal to electricity generation in Poland. International Conference Energy, Environment and Material Systems, E3S Web of Conferences, 19, 02023.
 • 84. Stefanowicz, J., and Galos, K. (2014). Kierunki zarządzania zasobami kopalin mineralnych z punktu widzenia Skarbu Państwa jako właściciela złóż kopalin objętych własnością. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 88, 251-264.
 • 85. Uberman, R. (2016a). Niektóre problemy prawne i finansowe likwidacji kopalń odkrywkowych. Przegląd Górniczy, 72(5), 34-38.
 • 86. Uberman, R. (2016b). Wybrane problemy wyceny nieruchomości z prawem do złóż kopalin dla potrzeb ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 96, 311-322.
 • 87. Uberman, R. (2017). Kopaliny towarzyszące w złożach węgla brunatnego, tom II: Prawno-ekonomiczne oraz górnicze aspekty zagospodarowania kopalin towarzyszących. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 • 88. Uberman, R., and Naworyta, W. (2015). Zabezpieczenia prawno-finansowe dla naprawy skutków działalności górniczej w środowisku. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 91, 217-226.
 • 89. Uberman, R., and Uberman, R. (2015). Podatki, opłaty i zabezpieczenia finansowe w polskim górnictwie, w tym w górnictwie surowców energetycznych. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 18(2), 99-110.
 • 90. Uberman, R., and Uberman, R. (2017). Problemy ustalania wynagrodzenia za użytkowanie górnicze, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 100, 265-278.
 • 91. Wanielista, K., and Kicki, J. (2017). Elementarne zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem górniczym. Kraków: Wyd. IGSMiE PAN.
 • 92. Wanielista, K., and Kudełko, J. (2014). Strategia integracji poziomej przedsiębiorstw górniczych, Rudy i Metale Nieżelazne, 11, 542-544.
 • 93. Wojaczek, A., and Dyczko, A. (Eds.) (2015). Monitoring wybranych procesów technologicznych w kopalniach podziemnych. Gliwice: Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-fc066c48-4af3-40e9-88fc-2b8746bcbe2d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.