PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Niedostatki regulacji projektowania prac geologicznych i dokumentowania złóż ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania i dokumentowania kopalin towarzyszących i współwystępujących

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Deficiencies in the regulation of planning of geological works and documentation of deposits, with particular emphasis on recognition and documenting accompanying and co-occurring minerals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omawiane są zagadnienia związane z możliwością projektowania prac geologicznych, a więc sporządzania projektów badań/prac i projektów robót geologicznych, a następnie dokumentacji geologicznych przede wszystkim w aspekcie możliwości uwzględniania, rozpoznawania i dokumentowania pełnego zakresu kopalin, w tym towarzyszących i współwystępujących, pierwiastków śladowych przez przedsiębiorców samodzielnie, jak i w konsorcjum. Poruszane jest zagadnienie, czy i na ile, jest możliwe wstępne rozpoznanie tzw. wielosurowcowe bez typowania z góry kopaliny podstawowej ,,głównej’’, która miałaby być dokumentowana. Rozpatrywana jest możliwość i potrzeba wskazania we wniosku o udzieleniu koncesji i projekcie, jakie kopaliny będą rozpoznawane i na jakim etapie wskazany (zidentyfikowany) zostanie przedmiot dokumentowania tj. ta wstępnie rozpoznana kopalina podstawowa oraz inne zidentyfikowane i rozpoznane, jako współwystępujące i towarzyszące. Powiązane jest to, z rozpoznaniem możliwości wspólnych przedsięwzięć w projektach poszukiwawczo – rozpoznawczych przez kilka podmiotów zainteresowanych różnym zakresem rozpoznania ze względu na m.in. różne kopaliny dla których mają kompetencje branżowe, eksploracyjne lub eksploatacyjne. Dotyczy to więc możliwości współwystępowania o koncesję wielosurowcową dla realizacji jednego przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania lub wydobycia surowców mineralnych, w ramach jednej koncesji, jednej umowy użytkowania górniczego, dla uzyskania synergii i uniknięcia kolizji branżowych i przestrzennych w ubieganiu się o dostęp do obszarów koncesyjnych. Po przedstawieniu uwarunkowań aktualnych regulacji i analizie barier, w podsumowaniu sformułowane są wnioski.
EN
The paper discusses issues related to the possibility of planning geological works, i.e. preparing research projects / works and geological work projects, and then geological documentation, primarily in the aspect of the possibility of considering, recognizing and documenting the full range of minerals, including accompanying and co-occurring minerals by entrepreneurs independently and in the consortium. The author raises the issue whether and to what extent, it is possible to initially identify the so-called multi raw minerals without pointing up the basic ‚main’ mineral to be documented. The paper considers the possibility and need to indicate in the application about the concession and project what minerals will be identified and at what stage the documented object will be identified (ie the initially identified basic mineral and other identified and identified as co-occurring and accompanying). It is connected with the recognition of the possibility of joint ventures in exploratory and exploratory projects by several entities interested in various scopes of recognition due to, among others, various minerals for whom they have industry, exploration or exploitation competences. Therefore, this applies to the possibility of joint application for a multi-raw minerals concession for the implementation of one project in the exploration and identification or extraction of mineral resources under one concession, one mining contract, to achieve synergy and avoid industrial and spatial collisions in applying for access to concession areas. After presenting the conditions of current regulations and the analysis of barriers, the conclusions are formulated at the end.
Rocznik
Strony
15--27
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Kozieł A., Wybrane aspekty prawne regulacji własności górniczej i użytkowania górniczego w nowym prawie geologicznym i górniczym., Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 2012, nr 448 (2), s. 265-268
 • [2] Schwarz H., Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom 1. Wrocław 2012 r.
 • [3] Polak A., Charakterystyka prawa do informacji geologicznej i prawo do korzystania z niej według standardów i metodologii prawa cywilnego, 2012, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i energią PAN, nr 83 s. 163 – 173
 • [4] Nieć M., Radwanek Bąk B. Opracowanie zasad i kryteriów racjonalnej gospodarki złożami i ochrony złóż niezagospodarowanych w szczególności w planach zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych, cz. IV, Kraków 2010 r. s.4 – 7
 • [5] Stefanowicz J., Koncesje i użytkowanie górnicze w nowym prawie geologicznymi górniczym, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 81, 2011, s. 19-23
 • [6] Stefanowicz J. A., Problemy konkurencji w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż – wyłączność badań w obszarach konkurencyjnych, Zeszyty Naukowe Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 85, 2013, s. 309 – 329
 • [7] Stefanowicz J., Użytkowanie górnicze, dysponowanie przez Skarb Państwa własnością złóż w górotworze, Kwartalnik Kruszywa, nr 4, 2013, s. 54 – 57
 • [8] Stefanowicz J. A., Wspólne przedsięwzięcia tzw. publiczno – prywatne i ich formy w działalności eksploracyjnej w świetle obowiązujących regulacji, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, nr 96, 2016, s. 279 – 300
 • [9] Stefanowicz J. A., Szamałek K., Kierunki zmian i ich wpływ na polski sektor poszukiwań geologicznych
 • [10] Stefanowicz J. A., Szamałek K., Prawo geologiczne i górnicze jako instrument efektywnego zagospodarowania zasobów [w:] Rola Polski w zwiększeniu bezpieczeństwa surowcowego Unii Europejskiej, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywczego, s. 32–41, Akty prawne
 • [11] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)
 • [12] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1275)
 • [13] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2017, poz. 2168)
 • [14] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. 2017, poz. 2126) Orzeczenia
 • [15] Wyrok Sądu Najwyższego z 8 maja 1998 r., III RN 34/98, LexPolonica nr 333465
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f8ed412b-a467-48b7-946a-7ad8c888003a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.