PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ecosystem services of street trees on the example of Puławy

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Usługi ekosystemowe drzew przyulicznych na przykładzie Puław
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
The objective of the studiem was to estimate the value of ekosystem services provided by street trees in Puławy. This valuation was performed using the replacement(compensation) method based on the results of stocktaking performed, during which the species composition, age, condition and location of tees were assessed. The collected data allowed for calculation of the actual value of a tree, i.e. costs of replacing a lost tree with a comparable replacement tree. The studies involved 1,057trees growing along national and voivodeship roads in the city. It was assumed that replacement costs of tree resources correspond to benefis brought within ecosystem services. The estimated actual (replacement) value of street trees in greek strips of national and voivodeship roads in Puławy was more than 9,000,000 PLN. This amount corresponds to ecosystem services, i.e. benefits brought by the ekosystem to the society and environment. The value of the services varied and depended on the species and their Basic value, age, condition and location. The value of ecosystem services of street trees was mostly affected by the share of Tilia cordata (most common) and Populus alba. The value of trees growing along national Road was estimated higher in terms of the replacement value than the value of trees in green strips of voivodeship roads. The estimated average individual value of a tree was 8,529 PLN.
PL
Celem przeprowadzonych badań była szacunkowa wycena wartości usług ekosystemowych dostarczanych przez drzewa przyuliczne na terenie Puław. Wycenę tę wykonano metodą odtworzeniową (kompensacyjną) na podstawie wyników z przeprowadzonej inwentaryzacji, w trakcie której oceniono skład gatunkowy, wiek, kondycję i lokalizację drzew. Zebrane dane pozwoliły na wyliczenie wartości rzeczywistej drzewa, czyli kosztów zastąpienia utraconego drzewa przez drzewo porównywalne, zastępcze. Badaniami objęto 1057 drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta. Założono, że koszty odtworzenia zasobu drzew odpowiadają korzyściom, jakie one przynoszą w zakresie usług ekosystemowych. Wyceniona wartość rzeczywista (odtworzeniowa) drzew przyulicznych, w pasach drogowych dróg krajowych i wojewódzkich w Puławach, wyniosła ponad 9 000 000 zł. Suma ta odpowiada usługom ekosystemowym, czyli korzyściom jakie czerpią z tego ekosystemu społeczeństwo i środowisko. Wartość tych usług była zróżnicowana i zależała od gatunku i ich wartości podstawowej, wieku, kondycji oraz lokalizacji. Na wartość usług ekosystemowych drzew przyulicznych największy wpływ miał udział lipy drobnolistnej (występującej najliczniej) oraz topoli białej. Drzewa rosnące wzdłuż dróg krajowych zostały wyżej oszacowane pod kątem wartości odtworzeniowej niż drzewa w pasie drogowym tras wojewódzkich. Wyliczona średnia wartość jednostkowa drzewa wyniosła 8529 zł.
Rocznik
Tom
Strony
44--67
Opis fizyczny
Bibliogr. 44 poz., tab.
Twórcy
autor
 • Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
 • Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor
 • Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • 1. Balder H., Ehlebraht K., Mahler E., 1997. Strassen Baume - Plannen - Pflanzen - Pflegen am Beispiel Berlin. Berlin - Hanover, Patzer Verlag.
 • 2. Bernaciak A., 2015. Inwentaryzacja i wycena wartości drzew w przestrzeni publicznej Kórnika w kontekście postulatów polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42, 11-20.
 • 3. Bernaciak A., Wojcieszak M., 2014. The Valuation of Trees in the Urbanized Areas with the Compensation / Replacement Method and Benefits Analysis (the Case of the City of Gniezno). Ekonomia i Środowisko 4, 51, 187-197.
 • 4. Borowski J., Pstrągowska M., 2009. Wyznaczanie współczynników gatunkowych i przyrostowych wykorzystanych do metody wyceny drzew na terenach zurbanizowanych. SGGW Warszawa, 1-21.
 • 5. Donovan G.H., Butry D.T., 2010. Trees in the City: Valuing Street Trees in Portland in the United States. Journal of Arboriculture, 28, 194-199.
 • 6. Dorda A., 2017. Ile warte są drzewa - przed i po wycince? Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 2, 3-22.
 • 7. Elmqvist T., Setälä H., Handel S.N., van der Ploeg S., Arnson J., Blignaut J.N., Gómez-Baggethun E., Nowak D.J., Kronberg J., de Groot R., 2015. Benefits of restoring ecosystem services in urban areas. Current Opinion of Environmental Sustainability, 14, 101-108.
 • 8. Europejska Rada Urbanistów, 2013. Europejska Karta Planowania. Wizja Miast i Regionów - Terytoriów Europy w XXI wieku. Barcelona, 1-19.
 • 9. Faber S., Constanza R., Wilson M.A., 2002. Economic and ecological concepts for valuinge ecosystem services. Journal od Ecological Economics, 41, 375-392.
 • 10. Fisher B., Turner R.K., Morling P., 2009. Defining and classifying ecosystem services. Ecological Economics, 63, 643-653.
 • 11. Giergiczny M., Kronenberg J., 2012. Jak wycenić wartość przyrody w mieście? Wycena drzew przyulicznych w centrum Łodzi. Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, 3, 73-90.
 • 12. Groot R.S., Alkemade R., Braat L., Hein L., Willemn L., 2010. Challenges in integrating the cocept of ecoststem services and values in landscape planning, managment and decision making, Ecological Complexity 7, 3, 260-272.
 • 13. Kielbaso J., 1975. Ekonomic value of trees in the urban locale. Trees Magazine, 1, Jan.-Mar., 9-13, 16.
 • 14. Kosiba A., 2015. Analiza porównawcza wyceny drzew według obowiązującej ustawy i metody IGPIM/ SGGW. Człowiek i Środowisko 39, 2, 29-47.
 • 15. Kowalczyk M., Sadura P., 2014. Ecosystem services in spatial planning. Europa XXI, 27, 5-18.
 • 16. Kronenberg J., 2016. Usługi ekosystemów - nowe spojrzenie na wartość środowiska przyrodniczego [in:] Rzeńca A. (ed.). EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 63-88.
 • 17. Kronenberg J., 2012. Usługi ekosystemów w miastach. Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, 3, 13-28.
 • 18. Lorek A., 2015. Usługi ekosystemów w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2 (313), 97-112.
 • 19. Łukasiewicz A., Łukasiewicz S., 2016. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • 20. Mascarenhas A., Ramos T.B., Haase D., Santos R., 2015. Ecosystem services in spatial planning and strategic environmental Assessment - A Europen and Portuguese profile. Land Use Policy, 48, 158-169.
 • 21. McPherson E.G, Simpson J.R, Peper P.J., Xiao Q., 1999. Benefit-Cost Analysis of Modesto’s Municipal Urban Forest. Journal of Arboriculture, 25 (5), 235-248.
 • 22. Nowak D., Crane D., Dwyer J., 2002. Compensatory value of Urban trees in the United States. Journal of Arboriculture, 28 (4), 194-99.
 • 23. Peper P.J., McPherson E.G., Simpson J.R., Gardner S.L., Vargas K.E., Xiao Q, 2007. New York City, New York Municipal Forest Resource Analysis. Technical report to: Adrian Benepe, Commissioner, Department of Parks & Recreation New York City, New York, Davis, Pacific Southwest Research Station, USDA Forest Service, Center for Urban Forest Research - Department of Land, Air, and Water Resources, University of California (March).
 • 24. Seneta W., 1996. Drzewa i krzewy liściaste. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1-343.
 • 25. Sitarski M., Pstrągowska M., 2013. Tereny i obiekty zieleni na wybranym obszarze Pragi, dzielnicy Warszawy. Człowiek i Środowisko, 37 (4), 25-50.
 • 26. Sobczyńska-Jeżewska K., 2006. Zieleń w mieście jako element współtworzący jego przestrzeń. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 44, 211-216.
 • 27. Statystyczne Vademecum Samorzą- dowca 2016, USTAT Lublin.
 • 28. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy, 2015.
 • 29. Suchocka M., 2013. Drzewo jako element zielonej infrastruktury. Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XXXVI, 85-94.
 • 30. Sudra P., 2015. Usługi ekosystemowe na tle wybranych koncepcji ekologii miasta. Człowiek i Środowisko, 39 (1), 61-73.
 • 31. Sullivan W.C., Kuo F.E., 1996. Do Tress strengthen urban communities, reduce domestic violence? Arborist News 5 (3), 33-34.
 • 32. Szczepanowska H.B., 2015. Drzewa w mieście - zielony kapitał wartości i usług ekosystemowych. Człowiek i Środowiska, 39, 5-28.
 • 33. Szczepanowska H.B., Olizar J., Borowski J., Sitarski M., Suchocka M., Szadkowska E., 2010. Opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi oraz merytorycznym uzasadnieniem metody i zasadnością jej wprowadzenia do obiegu prawnego. IGPiM, Warszawa.
 • 34. Szczepanowska H., 2009. Metoda wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa, 1-81.
 • 35. Szczepanowska H., 2014a. Dobre praktyki w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej zieloną infrastrukturą, zwłaszcza drzewami. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa, 1-11.
 • 36. Szczepanowska H., 2014b. Rola i znaczenie drzew w mieście, usługi ekosystemowe drzew i wycena ich wartości. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa, 1-19.
 • 37. Szczepanowska H.B., Sitarski M., 2015. Drzewa zielony kapitał miast. Jak zwiększyć efektywność drzew. Warszawa, IGPiM.
 • 38. Szczypa P., 2016. Wycena drzew w przestrzeni publicznej i na terenie jednostek gospodarczych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 268, 196-205.
 • 39. Szopińska E., Zygmunt-Rubaszek J., 2010. Propozycje standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej miejskich tras komunikacyjnych na przykładzie Wrocławia. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, 1-106.
 • 40. TEEB 2011. Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej. Wydanie polskie: Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • 41. Witkoś-Gnach K., Tyszko-Chmielowiec P. (eds.), 2014. Drzewa w krajobrazie. Podręcznik praktyka. Fundacja EkoRozwoju, Wrocław.
 • 42. Zydroń A, Kayzer D., 2015. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o nowych metodach wyceny wartości przyrody Willingess to Pay oraz Willingess to Accept na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Bogucki. Monografia naukowa.
 • Strony internetowe:
 • http://mzk.pulawy.pl/o-mzk-pulawy/informacje-o-zakladzie/ (dostęp: 02.04.2017).
 • http://www.pzd.pulawy.pl/drogiwoj.html (dostęp: 02.04.2017).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-f8d21aa9-db61-4154-b473-29a43649ed41
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.