Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f6f7e0eb-e250-4a94-9371-56bab5df418b

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Transport i magazynowanie gazów technicznych

Autorzy Domański, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transport and storage of industrial gases
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Gazy techniczne stanowią specyficzną grupę towarów niebezpiecznych będących źródłem zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Zagrożenia, które stwarzają gazy techniczne, wynikają ze sposobu ich magazynowania i transportu, ich fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości. W artykule przedstawiono: zasady klasyfikacji i oznakowania gazów przyjętych w Umowie ADR oraz w Rozporządzeniu CLP; podstawowe wymagania techniczne jakie powinny spełniać budynki i pomieszczenia przeznaczone na magazyny gazów technicznych; zasady przemieszczania pojemników z gazami technicznymi oraz postępowania w przypadku awarii.
EN Industrial gases are a special group of dangerous goods which are potentially hazardous to human health and the environment. Hazards that those gases pose result from the method they are stored and transported, and their physical, chemical and biological properties. This paper presents classification and labelling of gases in the ADR Agreement and CLP Regulation, basic technical requirements buildings and spaces used for storing industrial gases should fulfil, safe movement of containers with technical gases, and emergency procedures.
Słowa kluczowe
PL gaz   gaz techniczny   transport   magazynowanie   Umowa ADR   Rozporządzenie CLP  
EN gas   industrial gas   transport   storage   ADR Agreement   CLP Regulation  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 57--67
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Domański, W.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, wodom@ciop.pl
Bibliografia
[1] Załączniki do Oświadczenia Rządowego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 Dz. U. nr 110, poz. 641.
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, s. 1.
[3] Janczyk A., Zasady Bezpieczeństwa. Opracowanie Tetra Pak Sp. z o. o.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f6f7e0eb-e250-4a94-9371-56bab5df418b
Identyfikatory