Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f040dda7-1704-4fcd-be9c-548a8d91ebe9

Czasopismo

Agricultural Engineering

Tytuł artykułu

Analysis of assumptions of the environment management system implementation for the selected undertaking in waste management

Autorzy Przydatek, G.  Krok, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Analiza założeń wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego dla wybranego przedsięwzięcia w gospodarce odpadami
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents environmental conditions for the selected location of a landfill site on the area of Stary Sącz designated for deposing neutral waste from the installation for secondary segregation of waste. Based on the productivity of the selected municipal waste parameters of accumulation indicators were detennined strictly correlated with the amount of waste predicted for disposal. Components of the facility were selected including the requirements of the resolution as of 30th April 2013 on landfill sites (Journal of Laws 2013 item 523) for application of solutions for protection of water, soil and atmospheric air environment in its surroundings against the negative impact of waste. The paper also refers to the final stage related to closing of a landfill with the assumed plan of its reclamation. The article was summed up with conclusions indicating the limited possibility of location of such a facility on the selected area on account of its location close to Poprad River and on the area of the Main Reservoir of Underground Water. The objective of the paper was to make an attempt to choose components of the installation for neutralization of waste in Stary Sącz taking into account the local environmental conditions.
PL W artykule zdefiniowano pojęcie systemu zarządzania środowiskowego, określono ramy organizacyjne przedsięwzięcia związanego z ekotransportem odpadów. Scharakteryzowano składowe zarządzania środowiskowego, w tym zidentyfikowano aspekt środowiskowy. Poddano je interpretacji w aspekcie zmniejszenia presji na środowisko. W kontekście idei ciągłego doskonalenia, zwrócono uwagę na wpływ analizowanej organizacji na efektywność jej działalności środowiskowej. Celem pracy jest analiza założeń wynikających z zapisów normy ISO 14001 przy uwzględnieniu organizacji ekotransportu odpadów.
Słowa kluczowe
PL transport odpadów   system zarządzania środowiskowego   norma międzynarodowa   ISO 14001  
EN municipal waste   landfill site   depositing   ISO 14001   international standard  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Agricultural Engineering
Rocznik 2016
Tom Vol. 20, No. 3
Strony 161--169
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys.
Twórcy
autor Przydatek, G.
autor Krok, R.
  • Technical Institute, State Vocational School in Nowy Sącz
Bibliografia
Bral, W. (2008). Obieg i ochrona dokumentów w zarządzaniu jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem informacj. Difin, Warszawa. ISBN 9788372518644.
Christini, G., Fetsko, M., Hendrickson, C. (2004). Environmental Management Systems and ISO 14001 Certification for Construction Firms. Journal of Construction Engineering & Management. Vol. 130 Issue 3, 330-336.
Ejdys, J., Kobylińska, U., Lulewicz-Sas, A. (2012). Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok. ISBN 9788362582211.
Korzeń, Z. (2001). Ekologistyka. Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznań. ISBN 8387344702.
Lisowska-Mieszkowska, E. (2007). Systemy Zarządzania Środowiskowego – Rozwój i Funkcjonowanie w Polsce. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych Nr 30, Warszawa, 5-24.
Łaguna, T.M., Witkowska-Dąbrowska, M. (2010). Zarządzanie zasobami środowiska. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Olsztyn. ISBN 9788361643845.
Matuszak-Flejszman, A. (2009). Benefits of Environmental Management System in Polish Companies Compliant with ISO 14001. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 18, No. 3, 411-419.
Nierzwicki, W. (2006). Zarządzanie środowiskowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ISBN 83- 208-1605-X. Warszawa.
Nycz-Wróbel, J. (2012). Świadomość ekologiczna społeczeństwa i wynikające z niej zagrożenia środowiska naturalnego (na przykładzie opinii mieszkańców województwa podkarpackiego). Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nr 286, 63-76.
Ogrodnik, R. (2011). Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym. Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole.
PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
Poskrobko, B. (1998). Zarządzanie środowiskiem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Potoski, M., Prakash, A. (2013). Do Voluntary Programs Reduce Pollution? Examining ISO 14001's Effectiveness across Countries. Policy Studies Journal, Vol. 41, Issue 2, 273-294.
Przydatek, G. (2012). Ocena wielkości selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie wybranej gminy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 209-218.
Rozporządzenie (WE) NR 715/2007 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2007, L 171/1).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
Živković, S., Takić, L., Živković, N. (2013). The improvement of environmental performances by applying ISO 14001 standard - a case study. Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly. Vol. 19 Issue 4, 541-552.
GPS w śmieciarkach. (on-line). Obtained from: http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/ artyku-ly/683627,gps_w_smieciarkach_od_lipca_to_bedzie_obowiazek.html.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-f040dda7-1704-4fcd-be9c-548a8d91ebe9
Identyfikatory
DOI 10.1515/agriceng-2016-0054