Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eea79bdc-2f0a-4800-90fe-ac7532f0b9f9

Czasopismo

Komunikacja Publiczna

Tytuł artykułu

Wymagania stawiane kierującym środkami różnych rodzajów transportu publicznego

Autorzy Mańka, A. 
Treść / Zawartość http://komunikacja.kzkgop.com.pl/
Warianty tytułu
EN Requirements for drivers of various types of public transport
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono podstawowe wymagania stawiane kandydatom na pilotów, maszynistów, motorniczych i kierowców autobusów, czyli osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w transporcie publicznym. W zestawieniu tym wskazano na różnice w wymaganiach zdrowotnych oraz predyspozycjach do poszczególnych zawodów. Przedstawiono również podstawowe aspekty związane z czynnikiem ludzkim – HF (z ang. human factor) i koniecznością wprowadzania szkoleń w tym zakresie w całym transporcie publicznym, a nie tylko w branży lotniczej. Omówiono, jakie wsparcie w zarządzaniu, nie tylko w zakresie poprawy bezpieczeństwa, daje systematycznie prowadzona analiza ryzyka metodą FMEA.
EN The article presents the basic requirements for candidates for pilots, locomotive drivers, tram drivers and bus drivers – people directly responsible for the safety of public transport. This juxtaposition indicates differences in health requirements and predispositions for individual occupations. Also presented are the basic aspects related to the human factor – HF and the necessity to introduce training in this field in the entire public transport and not only in the aviation industry. It discusses what management support not only in terms of improving safety is provided by the systematically conducted risk analysis by the FMEA method.
Słowa kluczowe
PL wymagania dla pilotów   wymagania dla maszynistów   wymagania dla motorniczych   wymagania dla kierowców autobusów   transport publiczny   czynnik ludzki   HF   analiza ryzyka   bezpieczeństwo w transporcie publicznym  
EN requirements for pilots   requirements for locomotive drivers   requirements for tram drivers   requirements bus drivers   public transport   human factor   HF   risk analysis   safety in public transport   security in public transport  
Wydawca Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach
Czasopismo Komunikacja Publiczna
Rocznik 2018
Tom nr 2
Strony 16--25
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz., fot.
Twórcy
autor Mańka, A.
autor zdjęć Wojtyła, M.
Bibliografia
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1, Załącznik do uchwały nr 693/2017, Warszawa 2017.
2. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (Dz.U. z 2015 r., poz. 522).
4. Koszty wybranych szkoleń lotniczych – http://www.smartaviation.eu/szkolenia/ppl/, dostęp: 19.05.2018.
5. Strona UTK Usługi dla maszynistów, https://www.utk.gov.pl/pl/uslugi/maszynisci/uslugi-dlamaszynistow/13513,Wydawanie-licencji-maszynisty.html, dostęp: 30.05.2018.
6. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.
7. Strona UTK, „Ośrodki Medycyny Pracy”, https://www.utk.gov.pl/pl/rejestry/osrodki-medycyny-pra/12643,Osrodki-medycyny-pracy.html, dostęp: 30.05.2018.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 roku w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. 2014, poz. 211 z późn. zm.).
9. 4TE, strona poświęcona szkoleniom w zakresie czynnika ludzkiego (HF), http://4te.2ap.pl/index.php/szkolenia-4te/czynnik-ludzki-human-factor-hf.
10. Strona poświęcona zawartości kofeiny w produktach spożywczych, https://www.igya.pl/114-aktualnosci/zostatnich-dni/604-kawa-jako-narkotyk, 2018.05.31.
11. Adam Mańka, Grzegorz Mgłosiek, Wykorzystanie metod komputerowych CAX i MES w modelowaniu pojazdów szynowych. „Przegląd Komunikacyjny” 2007, R. 62, nr 7, s. 13-20.
12. „PKP Intercity” Spółka z o.o., „PKP Intercity” Spółka z o.o. Br –21 (H –21) Instrukcja dla zespołu drużyn konduktorskich w zakresie obsługi pociągów pasażerskich uruchamianych przez „PKP Intercity” Spółka z o.o., 2006, dostęp: 2018.06.02.
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, Warszawa 2015.
14. Strona z testem Ishihary: http://www.color-blindness.com/color-blindness-tests/, dostęp: 2018.06.02.
15. Strona internetowa poświęcona czynnikowi ludzkiemu: https://humanfactors101.files. wordpress.com/2016/09/ten-facts-on-human-failure-humanfactors101, dostęp: 2018.06.02.
16. Strona internetowa z wykazem ośrodków medycyny pracy dla maszynistów: https://www.utk.gov.pl/pl/rejestry/osrodki-medycyny-pra/12643,Osrodki-medycyny-pracy.html, dostęp: 2018.06.02.
17. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – tekst ujednolicony, dostęp z dnia: 2018.06.02.
18. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dostęp z dnia: 2018.06.02.
19. Strona internetowa z wykazem ośrodków szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów: https://www.utk.gov.pl/pl/rejestry/osrodki-szkoleniai-egz/13352,Osrodki-szkolenia-i-egzaminowania.html, dostęp: 2018.06.02.
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty.
21. Strona internetowa UTK, https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/8007,Ilu-jest-w-Polsce-maszynistow.html, dostęp: 2018.06.02.
22. Strona internetowa UTK, https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13926,Powoli-wzrasta-liczba-maszynistow.html, dostęp: 2018.06.02.
23. Strona internetowa UTK, https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13391,Licencja-i-swiadectwo-maszynistya-prawo-kierowania.html, dostęp: 2018.06.02.
24. Strona internetowa UTK, Prezentacja_komisja_infrastruktury_CEMM__ost.pdf, dostęp: 2018.06.02.
25. Strona internetowa UTK, https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13296,Szkola-maszynistow.html, dostęp: 2018.06.02.
26. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich.
27. Wymagania zdrowotne dla pilotów: JAR–FCL 3.220 Visual requirements, dostęp: 2018.06.02.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-eea79bdc-2f0a-4800-90fe-ac7532f0b9f9
Identyfikatory