PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Narażenie na substancje chemiczne jako czynnik etiologiczny chorób zawodowych skóry i związana z tym edukacja zdrowotna

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Exposure to chemicals as an etiological agent of occupational skin diseases and related health education
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Omówiono zagadnienia zawodowego narażenia na substancje chemiczne powodujące powstanie chorób skóry kwalifikowanych jako choroby zawodowe. Przedstawiono stan prawny związany z ochroną zdrowia osób pracujących w związku z narażeniem stosowania w procesie pracy substancji chemicznych.
EN
A review, with 55 refs., of negative effects of chem. compds. on the occupational skin diseases. The legal aspects of the health protection of employees exposed to the chem. substances in the work stands was presented.
Czasopismo
Rocznik
Strony
1254--1260
Opis fizyczny
Bibliogr. 55 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Warszawa
 • Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, Dz. U. 2005, nr 11, poz. 86.
 • [2] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, Dz. U. 2016, poz. 1488.
 • [3] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. 1997, nr 129, poz. 844.
 • [4] W. Seńczuk, Toksykologia współczesna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 • [5] J. Chmielewski, B. Gworek, M. Florek-Łuszczki i in., Przem. Chem. 2020, 99, nr 1, 50.
 • [6] S. Czerczak, [w:] Medycyna pracy w praktyce lekarskiej (red. Z. Byczkowska, L. Dawydzik), IMP, Łódź 1999, 172.
 • [7] B.L. Mitchell, R.K. Bhandari, V.S. Bebarta i in., Toxicol. Lett. 2013, 222, nr 1, 83.
 • [8] H. Wennborg, L. Bodin, H. Vainio i in., J. Occup. Environ. Med. 2000, 42, nr 4, 438.
 • [9] J.M. Dement, J.R. Cromer, Appl. Occup. Environ. Hyg. 1992, 7, nr 2, 120.
 • [10] J. Chmielewski, G. Nowak-Starz, A. Rutkowski i in., Przem. Chem. 2020, 99, nr 3, 397.
 • [11] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974, nr 24, art. 207, poz. 141.
 • [12] Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, Dz. U. UE 1989, L 183/1.
 • [13] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974, nr 24, art. 220, poz. 141.
 • [14] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974, nr 24, art. 222, § 1, poz. 141.
 • [15] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974, nr 24, art. 226, poz. 141.
 • [16] M. Raczkowski, [w:] Kodeks pracy. Komentarz (red. M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski), Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2014, 1094.
 • [17] A.L. Chew, H.I. Maibach, Int. Arch. Occup. Environ. Health 2003, 76, nr 5, 339.
 • [18] M. Kieć-Świerczyńska, Alergia kontaktowa, Mediton, Łódź 2005.
 • [19] M. Kieć-Świerczyńska, Alergia 2009, nr 1, 33.
 • [20] M.C. Martini, Kosmetologia i farmakologia skóry, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, 60.
 • [21] Wyrok Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 1959 r., sygn. akt III CR 907/58, PiZS 1961/1/60.
 • [22] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974, nr 24, art. 2376, § 1, poz. 141.
 • [23] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 1974 r., sygn. akt II PR 262/74 PiZS 1976/3/67.
 • [24] Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1965 r., sygn. akt II PR 685/64OSNC 1965/7-8/136.
 • [25] Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 1984 r., sygn. akt I SA 804/84 ONSA 1984/2 poz. 123.
 • [26] M. Rybacki, E. Wągrowska-Koski, S. Świderska-Kiełbik, Med. Pracy 2014, 65, nr 4, 473.
 • [27] K. Marek, Bezp. Pracy 2004, nr 4, 16.
 • [28] J. Rynowska-Wiśniewska, Med. Ogólna Nauk. Zdrowiu 2014, 20, nr 2, 160.
 • [29] http://www.imp.lodz.pl/home_pl/o_instytucie/reg_and_databases/work_dissises1/dane_o_zapadalnosci/, dostęp 12 stycznia 2020 r.
 • [30] C.L. Goh, Ann. Acad. Med. Singapore 1987, nr 16, 303.
 • [31] R.M. Adams, [w:] Occupational skin disease, W.B. Saunders Company, Philadelphia 1990, 26.
 • [32] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, Dz. U. 2013, poz. 1367.
 • [33] https://www.zus.pl/documents/10182/39608/Choroby_zawodowe_ZUS.pdf/ef0df62a-8f5e-4369-a1d4-032da0e3a5b1, dostęp 12 stycznia 2020 r.
 • [34] B. Świątkowska, W. Hanke, Med. Pracy 2018, 69, nr 6, 643.
 • [35] B. Świątkowska, W. Hanke, N. Szeszenia-Dąbrowska, Choroby zawodowe w Polsce w 2017 r., Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2018.
 • [36] https://www.zus.pl/documents/10182/167779/Analiza+por%C3%B3wnawcza+dotycz%C4%85ca+przyczyn+chor%C3%B3b+zawodowych/21d6685a-8242-4f4d-97b9-b3faa6deb0b8, dostęp 12 stycznia 2020 r.
 • [37] M. Jałowska, M. Szymoniak-Lipska, R, Żaba i in., Dermatol. Rev. 2019, 106, nr 4, 384.
 • [38] M. Kieć-Świerczyńska, [w:] Zasady diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych skóry (red. M. Kieć-Świerczyńska), Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2010, 11.
 • [39] M. Kieć-Świerczyńska, Alergia Astma Immunol. 1998, 3, nr 2, 61.
 • [40] J. Chmielewski, G. Nowak-Starz, B. Gworek i in., Przem. Chem. 2020, 99, nr 5, 718.
 • [41] C.G.T. Mathias, H.I. Maibach, Clin. Toxicol. 1978, 13, 333.
 • [42] K. Marek, Choroby zawodowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, 488.
 • [43] D. Chomiczewska, M. Kieć-Świerczyńska, B. Kręcisz, Med. Pracy 2008, 59, nr 5, 409.
 • [44] Praca zbiorowa, Profilaktyka dermatoz zawodowych (red. B. Kręcisz), Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2010, 10.
 • [45] M. Czarnecka-Operacz, D. Jenerowicz, Alergia 2008, 2, 5.
 • [46] C. Pałczyński, M. Kieć-Świerczyńska, J. Walusiak, Alergologia zawodowa, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2008, 109.
 • [47] O. Braun-Falco, G. Plewig, H.H. Wiolff i in., Dermatologia, t. 1, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.
 • [48] S. Amin, A. Lahti, H.I. Maibach, Contact urticaria syndrome, CRC Press LLC, Boca Raton, New York 1997.
 • [49] O. Yamamoto, Y. Tokura, J. Dermatol. Sci. 2003, 32, 85.
 • [50] D. Chomiczewska, [w:] Zasady diagnostyki, orzecznictwa i profilaktyki chorób zawodowych skóry (red. M. Kieć-Świerczyńska), Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2010, 113.
 • [51] J.K. McDonnel, J.S. Taylor, [w:] Handbook of occupational dermatology (red. L. Kanerva, P. Elsner, J.E. Wahlberg, H.I. Maibach), Springer-Verlag, New York 2000, 225.
 • [52] M. Kieć-Świerczyńska, [w:] Choroby zawodowe (red. K. Marek), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, 520.
 • [53] M. Dulon, U. Pohrt, C. Skudlik i in., British J. Dermatol. 2009, 161, nr 2, 337.
 • [54] Anonim, Occupational injuries and illness, US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, DC: US Government Printing Office, Washington 2008.
 • [55] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. UE 2016, L 81/51.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e57e7ae5-a11e-4b14-843a-79398942de98
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.