PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The empirical dimension of the identity of security siences

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
Rocznik
Strony
107--131
Opis fizyczny
Bibliogr. 50 poz.
Twórcy
 • Department of Political Sciences and Administration Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Bibliografia
 • [1] Wiśniewski B., Kowalski R., Kozioł J., Szyłkowska M., Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych, Wyd. TUM, Wrocław 2018.
 • [2] Gierszewski J., Bezpieczeństwo. O istocie pojęć i paradygmatach w naukach o bezpieczeństwie, [in:] Kultura bezpieczeństwa w teorii i praktyce, J. Gierszewski, M. Kubiak (ed.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.
 • [3] Lubiewski P., Bezpieczeństwo państwa – reminiscencje, “Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, No. 34(1).
 • [4] Krasnowolski A., Niedźwiedzki, Słownik staropolski, Wyd. M. Arcta, Warsaw 1920.
 • [5] Świniarski J., Kawalerski P., Drogi i bezdroża securitologii, Wyd. WAT, Warsaw 2019.
 • [6] Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Wyd. WSPol, Szczytno 2013.
 • [7] Świniarski J., Barwy w pogłębianiu i poszerzaniu badań nad bezpieczeństwem, [in:] Barwy i cienie bezpieczeństwa, W. Gocalski (ed.), Wyd. WAT, Warsaw 2013.
 • [8] Lisiecki M., Diagnoza i prognoza rozwiązań systemowych w zakresie organizacji i zarządzania bezpieczeństwem obywateli, [in:] Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, M. Lisiecki (ed.), Wyd. WSZiP w Warszawie, Warsaw 2008.
 • [9] Gołembski F., O wieloznaczności pojęcia bezpieczeństwo, “Nowoczesne Systemy Zarządzania. Zeszyt WCY IOiZ” 2008, No. 3.
 • [10] Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, “Zeszyty Naukowe AON” 2012, No. 1.
 • [11] Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wyd. Wiedza Powszechna, Warsaw 1985.
 • [12] Nye J.S., Keohane R., Power and Interdependence: World Politics in Transition, Brown and Company, Little 1977.
 • [13] Lubiewski P., Drożdż A., Zagrożenie – rozważania na gruncie teorii, “Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, No. 34(1).
 • [14] Kaczmarczyk B., Socha R., Szwajca A., Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa publicznego, Wyd. SA PSP, Kraków 2014.
 • [15] Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje-struktury-funkcjonowanie, Wyd. Scholar, Warsaw 1999.
 • [16] Brzeziński M., Problem tożsamości bezpieczeństwa w świetle etymologii języka polskiego, [in:] Metodyczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, W. Kitler, T. Kuśmider (ed.), Wyd. Difin, Warsaw 2015.
 • [17] Stańczyk J., Poszukiwanie reguł definiowania bezpieczeństwa, [in:] „Studia Bezpieczeństwa Narodowego. National Security Studies” 2016, No. 10.
 • [18] Stańczyk J., Formułowanie kategorii pojęciowej bezpieczeństwa, Wyd. FNCE sp. z o.o., Poznań 2017.
 • [19] Wiśniewski B., Organizacja przygotowań obronnych administracji publicznej, Wyd. AON, Warsaw 2009.
 • [20] Morgenthau H. J., Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój. Abbreviated edition, Wyd. Dyfin, Warsaw 2010.
 • [21] Świniarski J., Chojnacki W., Filozofia bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, Wyd. AON, Warsaw 2004.
 • [22] Cackowski Z., Problemy i pseudoproblemy, Wyd. Książka i Wiedza, Warsaw 1964.
 • [23] Sztompka P., Teorie i wyjaśnianie, “Studia Socjologiczne” 1972, No. 1.
 • [24] Wojcicki R., Metodologia nauk empirycznych, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1974.
 • [25] Kuhn T., Dwa bieguny, Wyd. PIW, Warsaw 1985.
 • [26] Wiśniewski E., Metodyka wojskowych badań naukowych, Wyd. ASG WP, Warsaw 1983.
 • [27] Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Wyd. WSGE, Jozefow 2010.
 • [28] Wroblewski R., Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, Wyd. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny [Siedlce University of Natural Sciences and Humanities], Siedlce 2017.
 • [29] Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami, Wyd. PWN, Warsaw 1994.
 • [30] Gierszewski J., Problemy tożsamości nauk o bezpieczeństwie jako dyscypliny społecznej [in:] Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie Perspektywa materialna i formalna, T. Kośmider, W. Kitler (ed.), Wyd. Difin, Warsaw 2018.
 • [31] Sulowski S., O rozwoju badań i postulacie interdyscyplinarności w naukach o bezpieczeństwie, [in:] Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, S. Sulowski (ed.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.
 • [32] Czupryński A., Kryteria dyscypliny naukowej, [in:] Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane problemy badań, A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina (ed.), Publishing House of the Scientific and Research Centre for Fire Protection – State Research Institute, Jozefów 2017.
 • [33] Czupryński A., Podstawy badań nad bezpieczeństwem, [in:] Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa, J. Zboina, B. Wiśniewski (ed.), Publishing House of the Scientific and Research Centre for Fire Protection – State Research Institute, Jozefów 2014.
 • [34] Bigo D., Międzynarodowa socjologia polityczna, [in:] P.D. Williams (ed.), Studia bezpieczeństwa, Wyd. Uniwersytet Jagielloński [Jagiellonian University], Kraków 2012.
 • [35] Wiśniewski B., Description of Security Systems – a Few Reflections, “Internal Security” 2019, Vol. 11, Issue 1.
 • [36] Sztumski J., Wstęp do metod i technika badań społecznych, Wyd. “Śląsk”, Katowice 2010.
 • [37] Żegnałek K., Możliwości wykorzystania metodologii nauk społecznych w badaniach nad bezpieczeństwem, [in:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010, P. Sienkiewicz, H. Świeboda (ed.), Wyd. AON [National Defence Academy], Warsaw 2014.
 • [38] Gierszewski J., Problemy tożsamości nauk o bezpieczeństwie w perspektywie subdyscyplin i nauk pomocniczych, [in:] W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie, J. Piwowarski, J. Gierszewski (ed.), Wyd. Dyfin, Warsaw 2018.
 • [39] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Z. Cackowski (ed.), Wyd. Zakład Ossolińskich, Wrocław 1987.
 • [40] Błażejczyk W., Metody ilościowe w badaniach bezpieczeństwa, [in:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (ed.), Wyd. AON, Warsaw 2012.
 • [41] Bartosiewicz P., Ład czy chaos? Stan stosunkow międzynarodowych w I połowie XXI wieku, [in:] M. Pietraś, K. Marzęda (ed.), Poźnowestfaliski ład międzynarodowy, Wyd. UMCS [Marie Skłodowska-Curie University], Lublin 2008.
 • [42] Glen A., Podstawy poznawcze badań bezpieczeństwa narodowego, “Zeszyty Naukowe AON” 2011, No. 2.
 • [43] Sienkiewicz P., Świeboda H., Perspektywy badań systemowych nad bezpieczeństwem, [in:] M. Kwieciński (ed.), Bezpieczeństwo. Wymiar współczesny i perspektywy badań, Wyd. Krakówskie Towarzystwo Edukacyjne [Kraków Educational Association] – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
 • [44] Świniarski J., Chojnacki W., Bezpieczeństwo jako przedmiot badań wybranych dyscyplin naukowych, [in:] K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek (ed.), Wsóołczesne postrzeganie bezpieczeństwa, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji [University of Administration], Bielsko-Biała 2007.
 • [45] Czupryński A., Obiekt i przedmiot badań bezpieczeństwa, [in:] Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, B. Wiśniewski (ed.), Wyd. WSPol [Police Academy in Szczytno], Szczytno 2018.
 • [46] Wroblewski R., Przedmiot i metoda. Nauki o bezpieczeństwie narodowym, [in:] Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010, P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (ed.), Wyd. AON, Warsaw 2011.
 • [47] Czupryński A., Poznanie bezpieczeństwa, [in:] Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, B. Wiśniewski (ed.), Wyd. WSPol [Police Academy in Szczytno], Szczytno 2018.
 • [48] Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, 2nd edition, PWN, Warsaw 1994.
 • [49] Venkatesh V., Brown S.A., Bala H., Bridging the Qualitative-Quantitative Divide: Guidelines for Conducting Mixed Methods Research in Information Systems, “MISQuarterly” 2013.
 • [50] Krajewski M., O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, Uwagi podstawowe, Wyd. Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Warsaw 2010.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-e09fc2b4-7aab-4e92-a9d0-9467d79c7cc0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.