PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Pojęcie, determinanty i znaczenie innowacji zarządczych (management innovation) – stan badań nad zjawiskiem

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The concept, antecedents and significance of management innovation – the state of research on the phenomenon
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obecnie coraz częściej dostrzega się rolę i znaczenie innowacji zarządczych, rozumianych jako zmiana dotychczasowego sposobu działania menedżerów. Niniejsze opracowanie ma na celu określenie istoty innowacji zarządczych oraz ich miejsca wśród innowacji organizacyjnych (tzn. występujących w organizacjach). Na podstawie o przeprowadzonych studiów literaturowych przedstawiono także determinanty innowacji zarządczych oraz ich znaczenie zwłaszcza w kontekście związku z wynikami organizacji. Stwierdzony stan wiedzy na temat innowacji zarządczych pozwala wskazać kierunki dalszych badań nad tym zjawiskiem.
EN
Nowadays the role and importance of management innovation, understood as changes in what managers do and how they do it, is being more frequently recognized. This paper aims at determining the essence of management innovation and its place among organizational innovation (i.e. taking place in organizations). Basing on extensive literature studies we present antecedents of management innovation as well as its importance particularly in the context of organizational performance. The observed state of knowledge on management innovation allows to indicate directions for future research on this phenomenon.
Rocznik
Tom
Strony
333--349
Opis fizyczny
Bibliogr. 82 poz.
Twórcy
 • Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Adams R.: Bessant J., Phelps R., Innovation management measurement: A review, „International Journal of Management Review“ 2006, no. 8, p. 21-47.
 • 2. Arad S.: Hanson M.A., Schneider R.J., A framework for the study of relationships between organizational characteristics and organizational innovation, “The Journal of Creative Behavior” 1997, vol. 31, no. 1, p. 42-58
 • 3. Avadikyan A., Llerena P., Matt M., Rozan A., & Wolff S.: Organisational rules, codifica-tion and knowledge creation in inter-organisation cooperative agreements, “Research Policy” 2001, no. 30, p. 1443-1458.
 • 4. Bantel K.A., Jackson S.E.: Top management and innovations in banking – does the composition of the top team make a difference?, „Strategic Management Journal” 1989, 10, p. 107-124.
 • 5. Bieniok H, Kraśnicka T. (red.): Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.
 • 6. Bieniok H, Kraśnicka T. (red.): Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010.
 • 7. Birkinshaw J., Mol M.: How Management Innovation Happens, “MIT Sloan Management Review” 2006, Summer, vol. 47, no. 4.
 • 8. Birkinshaw J., Hamel G., Mol M. J.: Management innovation, „Academy of Management Review“ 2008, no. 33, p. 825-845.
 • 9. Camarero C., Garrido J.M.: The role of technological and organizational innovation in the relation between market orientation and performance in cultural organizations, “European Journal of Innovation Management” 2008, vol. 11, Iss. 3, p. 413-434.
 • 10. Chandler A.D.: Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial enterprise, MIT, Press, Cambridge 1962.
 • 11. Chang S.C., Lee M. S.: The effects of organisational culture and knowledge management mechanisms on organisational innovation: An empirical study in Taiwan. “The Business Review” 2008, vol. 7, no. 1, p. 295-301.
 • 12. Crossan M., Apaydin M.: A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature, “Journal of Management Studies” 2010, no. 47(6), p 1154-1191.
 • 13. Czarnitzki D., Kraft K.: Firm leadership and innovative performance: Evidence from seven EU countries, „Small Business Economics“, 2004, no. 22, p. 153-173.
 • 14. Damanpour F., Evan W.M.: Organizational innovation and performance: The problem of organizational lag, “Administrative Science Quarterly” 1984, vol. 29, p. 392-409.
 • 15. Damanpour F., Schneider M.: Phases of the adoption of innovation in organizations: Effects of environment, organization, and top managers, “British Journal of Management” 2006, no. 17, p. 215-236.
 • 16. Darroch J., McNaughton R.: Examining the link between knowledge management practice and types of innovation, “Journal of Intellectual Capital” 202, vol. 3, no. 3, p. 210-222.
 • 17. De Tienne D., Mallette P.: Antecedents and Outcomes of Innovation-Oriented Cultures, “International Journal of Business and Management” 2012, vol. 7(18), p. 1-11.
 • 18. Dobni C.B.: The Relationship Between an Innovation Orientation and Competitive Strategy, “International Journal of Innovation Management” 2010, vol. 14, no. 2, p. 331-357.
 • 19. Edquist C., Hommen C.L., McKelvey M.: Innovation and employment: Process versus product innovation, Edward Elgar, Cheltenham 2001.
 • 20. Elenkov D.S., Manew I.M.: Top Management Leadership and Influence on Innovation: The Role of Sociocultural Context, “Journal of Management” 2005), vol. 31(3), p. 381-402.
 • 21. Elkins T., Keller R.T.: Leadership in Research and Development Organizations: A Literature Review and Conceptual Framework,” Leadership Quarterly” 2003, no. 14, p. 587-606.
 • 22. Flak O.; Wstęp do metodologii badania innowacji zarządczych, [w:] Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, (red.) H. Bieniok i T. Kraśnicka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • 23. Frączkiewicz-Wronka A. Kraśnicka T.: Wybrane instrumenty zarządzania: porównanie zakresu wykorzystania sektorze publicznym i prywatnym, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie – nowe kierunki, Zeszyty Naukowe nr 129, (red.): K. Zimniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009, s. 182-190.
 • 24. Gebauer H.: Exploring the contribution of management innovation to the evolution of dynamic capabilities, „Industrial Marketing Management“ 2011, no. 40, p. 1238-1250.
 • 25. Geroski P., Machin S., Van Reenen J.: The profitability of innovating firms, „The RAND Journal of Economics“, 1993, no. 24, p. 198-211.
 • 26. Gloet M., Terziovski M.: Exploring the relationship between KM practices and innovation performance. Journal of Manufacturing Technology Management 2004, 15(5), p. 402-409.
 • 27. Gumusluoglu L. Ilsev A.: Transformational Leadership and Organizational Innovation: The Roles of Internal and External Support for Innovation, „The Journal of Product Innovation Management” 2009, no. 26, p. 264-267
 • 28. Gwiazda A.: Koncepcja systemu oceny Performance Management i jego zastosowanie w praktyce menedżerskiej, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 6, s. 7-11.
 • 29. Hall B.: Innovation and market value, [w:] Productivity, innovation and economic performance, edsd. R. Barro, G. Mason, M. O’Mahoney, Cambridge University Press, Cambridge 2000, p. 177-198.
 • 30. Hamel G.: The big idea, let’s fire all the managers, „Harvard Business Review“ 2011, no. 89, p. 48-60.
 • 31. Hamel, G., Prahalad, C. K.: Competing for the future. “Harvard Business Review” 1994, 72(4), p. 122-128.
 • 32. Hecker A., Ganter A.: The influence of product market competition on technological and management innovation: Firm-level evidence from a large-scale survey, „European Management Review“ 2013, vol. 10, p. 17-33.
 • 33. Hollen R.M.A., Van Den Bosch F.A.J., Volberda H.W.: The role of management innovation in enabling technological process innovation: an inter-organizational perspective, “European Management Review” 2013, vol. 10, p. 35-50.
 • 34. Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J.: Strategie Innowacyjne przed-siębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 194.
 • 35. Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 33.
 • 36. Jung D.I., Chow, C., Wu, A.: The Role of Transformational Leadership in Enhancing Organizational Innovation: Hypotheses and Some Preliminary Findings, “Leadership Quarterly” 2003, no. 14, p. 525-544.
 • 37. Kimberly J. R., Evanisko M.: Organizational innovation: the influence of individual, organi-zational and contextual factors on hospital adoption of technological and administrative innovations, „Academy of Management Journal” 1981, vol. 24, p. 689-713.
 • 38. Kimberly J.R.: Managerial innovation [w:] Handbook of organizational design, Nystrom P.C., Starbuck W.H. (eds.), Oxford University Press, New York 1981, p. 84-104.
 • 39. Kossek E.E.: Human resources management innovation, „Human Resource Management“ 1987, no. 26, p. 71-92.
 • 40. Kraśnicka T.: Ingram T. (red.): Innowacyjność przedsiębiorstw – koncepcje, uwarunkowania i pomiar, Wydawnictwo UE, Katowice 2014.
 • 41. Kraśnicka T.: Koncepcja zarządzania innowacyjnego [w:] Innowacje zarządcze pod red. H. Bienioka i T. Kraśnickiej, AE, Katowice 2008, s. 77- 86.
 • 42. Lam A.: Organizational innovation, [in:] The Oxford handbook of innovation, J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson (eds.), Oxford University Press, New York 2004.
 • 43. Lichtarski J.: Opinie przedsiębiorców i menedżerów o doskonaleniu zarządzania w przedsiębiorstwach, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 10, s. 7-14.
 • 44. Linderman K., Schroeder R. G., Zaheer S., Liedtke C., Choo A. S.: Integrating quality management practices with knowledge creation processes, „Journal of Operations Management“ 2004, no. 22, p. 589-607.
 • 45. Lisiński M., Sroka W., Brzeziński P.: Nowoczesne koncepcje zarządzania w kierowaniu przedsiębiorstwami – wyniki badań, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 1, s. 26-30.
 • 46. Lundvall B.K., Nielson P.: Knowledge management and innovation performance, “International Journal of Manpower” 2007, vol. 28, no. 3,4, p. 207–223.
 • 47. Luo, X., Deng, L.: Do birds of a feather flock higher? The effects of partner similarity on innovation in strategic alliances in knowledge-intensive industries, “Journal of Management Studies” 2009, no. 46, p. 1005-1030.
 • 48. Martin R., Muûls M., de Preux L. B., Wagner U.J.: Anatomy of a paradox: Management practices, organizational structure and energy efficiency”, „Journal of Environmental Economics and Management“ 2012, no. 63, p. 208-223.
 • 49. Mele C., Colurcio M.: The evolving path of TQM: Towards business excellence and stakeholder value, „The International Journal of Quality & Reliability Management“ 2006, no. 23, p. 464-489.
 • 50. Meuer J.: Archetypes of Inter-firm Relations in the Implementation of Management Innovation: A Set-theoretic Study in China’s Biopharmaceutical Industry, “Organization Studies” 2013, p. 1-25.
 • 51. Mol M.J., Birkinshaw J.: The sources of management innovation: When firms introduce new management practices, „Journal of Business Research“ 2009, no. 62, p. 1269-1280.
 • 52. Morawski M., Prudzienica M. (red.): Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • 53. Mothe C., Thi T.U.N.: The link between non-technological innovations and technological innovation, “European Journal of Innovation Management”, 2010, vol. 13, no. 3, p. 313-332.
 • 54. Na'il A., Awamleh H.K.: Managerial Innovation in the Civil Service in Jordan: A Field Study, “Journal of Management Development” 1994, vol. 13 Iss. 9, p. 52-60.
 • 55. Nowacki R. (red.): Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2010.
 • 56. Perello-Marin M.R., Marin-Garcia J.A., Marcos-Cuevas J.: Towards a path dependence approach to study management innovation, “Management Decision” 2013, vol. 51 Iss. 5, p. 1037-1046.
 • 57. Pichlak M.: Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa 2012.
 • 58. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD/Wspólnoty Europejskie 2005, Wyd. PARP, Warszawa 2008.
 • 59. Podsakoff P.M., MacKenzie S.B., Bacharach D.G., Podsakoff N.P.: The influence of management journals in the 1980s and 1990s, “Strategic Management Journal” 2005, vol. 26, p. 473-488.
 • 60. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001, s. 16.
 • 61. Romanowska M.: Przełomy w praktyce zarządzania – przesłanki i przyczyny, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 3, s. 16-20.
 • 62. Schumpeter J. A.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • 63. Sobczak T.: O koncepcjach i metodach w naukach o zarządzaniu w Polsce, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 10, s. 6-9.
 • 64. Stabryła A.: Przełomy w teorii zarządzania, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 3, s. 7-11.
 • 65. Strychalska-Rudzewicz W.: Proinnowacyjne zarządzania przedsiębiorstw przemysło-wych a ich kondycja finansowa – wyniki badań, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 7-8, s. 18-21.
 • 66. Szpitter A.: Koncepcje zarządzania – próba klasyfikacji, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 10, s. 9-12.
 • 67. Tan Cheng Ling, Nasurdin A.Z.: The influence of knowledge management effectiveness on administrative innovation among Malaysian manufacturing firms, “Asian Academy of Management Journal” 2010, vol. 15, no. 1, p. 63-77.
 • 68. Teece D. J.: Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, „Strategic Management Journal” 2007, no. 28, p. 1319-1350.
 • 69. Terziovski M.: Innovation practice and its performance implications in small and medium enterprises (SMEs) in manufacturing sector: a resources-based view, “Strategic Management Journal” 2010, vol. 31, p. 892-902.
 • 70. Theyel G.: Management practices for environmental innovation and performance, „Inter-national Journal of Operations & Production Management“ 2000, no. 20, p. 249-266.
 • 71. Tranfield D., Denyer D., Smart P.: Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review, “British Journal of Management” 2003, vol. 14, p. 207-222.
 • 72. Uzkurt C., Kumar R., Semih Kimzan H., Eminoglu G.: Role of innovation in the relationship between organizational culture and firm performance: A study of the banking sector in Turkey, “European Journal of Innovation Management” 2013, vol. 16 Iss. 1, p. 92-117.
 • 73. Vaccaro I.G., Volberda H.W., Van Den Bosch F.A.J.: Management innovation in action: The case of self-managing teams, [in:] Handbook of organizational and managerial innovation, T.S. Pitsis, A. Simpson, E. Dehlin, Edwar Elgar (eds.), Cheltenham 2012, p. 138-162.
 • 74. Van de Ven A.H., Hargrave T. J.: A Collective Action Model of Institutional Innovation, “Academy of Management Review” 2006, vol. 31, no. 4, p. 864-888.
 • 75. Vlaar, P.W.L., Van Den Bosch, F.A.J., Volberda, H.W.: Coping with problems of understanding in interorganizational relationships: Using formalization as a means to make sense. “Organization Studies” 2006, no. 27, p. 1617-1638.
 • 76. Volberda H.W., Van Den Bosch F.A.J., Heij C.V.: Management Innovation: Management as Fertile Ground for Innovation, “European Management Review” 2013, vol. 10, Iss. 1, p. 1-15.
 • 77. Walker R.M., Damanpour F., Devece C.A.; Management innovation and organizational performance: The mediating effect of performance management, „Journal of Public Administration Research and Theory“ 2011, no. 21, p. 367-386.
 • 78. Williamson O.E.: Markets and hierarchies, The Free Press, New York 1975.
 • 79. Woolthuis K., Hillebrand B., Nooteboom, B.: Trust, contract and relationship development. “Organization Studies” 2005, no. 26, p. 813-840.
 • 80. Yeh-Yun Lin C., Feng-Chuan Liu: A cross-level analysis of organizational creativity climate and perceived innovation: The mediating effect of work motivation, “European Journal of Innovation Management” 2012, vol. 15 Iss. 1, p. 55-76.
 • 81. Zastempowski M.: Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 • 82. Zdunczyk K., Blenkinsopp J.: Do organizational factors support creativity and innovation in Polish firms? “European Journal of Innovation Management” 2007, vol. 10 Iss. 1, p. 25-40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-db72c7e9-7cfa-462d-8fb1-8d2e2083617d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.