PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The Examples of Post-Mining Land Reclamation in the Public Opinion

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Przykłady rekultywacji terenów pogórniczych w opinii społeczeństwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Nuisance for the people living in areas covered by the direct or indirect impact of the mining industry is an important social problem. The development of the mining industry depends on high environmental requirements, in particular, it is closely related to the fulfillment of obligations of safety for human health and life. Through consultation with the local society and targeted actions degraded land can become attractive. In contrast, the lack of reclamation leads to the intensification of negative phenomena: erosion, surface mass movements, changes in the ecosystem, eutrophication of water tanks. Maintaining balance in the natural environment is the basic criterion for the proper functioning of industrial facilities. Mining activity is a threat to the environment, including human health and life. Use of the environment by mining is subject to adjustment to the legislation and carrying out mining activities in line with environmental requirements. Mining activities and nature protection can operate in a sustainable manner. Appropriate selection of methods for mineral exploitation allows you to minimize the impact on the environment components. The positive impact of opencast mining is reflected in the creation of new habitats of plants and animals in post-mining areas, in the creation of new recreation places, in diversifying the landscape thanks to the construction of water reservoirs. Lakes formed after use of natural aggregates overgrown vegetation reed, acting convenient place to settle of the water birds.
PL
Uciążliwość dla ludności zamieszkującej tereny objęte bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem przemysłu górniczego jest ważnym problemem społecznym. Rozwój górnictwa zależy od spełnienia wysokich wymagań środowiskowych, w szczególności występuje w ścisłym związku ze spełnieniem zobowiązań zachowania bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi. Dzięki konsultacjom z lokalnym społeczeństwem i ukierunkowanym działaniom zdegradowany teren może stać się atrakcyjny. Natomiast brak rekultywacji prowadzi do nasilenia zjawisk negatywnych: erozji, powierzchniowych ruchów masowych, zmian w ekosystemie, eutrofizacji zbiorników wodnych. Utrzymanie równowagi w środowisku przyrodniczym jest podstawowym kryterium właściwego funkcjonowania obiektów przemysłowych. Działalność górnicza stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym dla zdrowia i życia człowieka. Korzystanie ze środowiska przez górnictwo jest uwarunkowane dostosowaniem do przepisów prawnych oraz prowadzeniem działalności wydobywczej zgodnie z wymaganiami środowiskowymi. Działalność górnicza i ochrona przyrody mogą funkcjonować w sposób zrównoważony. Rezultaty badań pozwalają na odpowiedni dobór metod eksploatacji kopalin, pozwalających na zminimalizowanie wpływu na komponenty środowiska. Pozytywne oddziaływanie górnictwa odkrywkowego odzwierciedla się w powstawaniu nowych siedlisk roślin i zwierząt na terenach poeksploatacyjnych, tworzeniu nowych miejsc wypoczynku, urozmaicaniu krajobrazu dzięki budowie zbiorników wodnych. Akweny powstałe po eksploatacji kruszywa naturalnego zarastają roślinnością szuwarową, stanowiąc dogodne miejsca osiedlania się ptactwa wodnego. Dzięki konsultacjom z lokalnym społeczeństwem i ukierunkowanym działaniom zdegradowany teren może stać się atrakcyjny. Natomiast brak rekultywacji prowadzi do nasilenia zjawisk negatywnych: erozji, powierzchniowych ruchów masowych, zmian w ekosystemie, eutrofizacji zbiorników wodnych.
Rocznik
Strony
137--146
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., zdj.
Twórcy
autor
 • AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Department of Environmental Engineering and Raw Materials Processing, Cracow, Poland
autor
 • State Higher Vocational School in Tarnów, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Environmental Protection
Bibliografia
 • 1. Barteczek A., Kucięba K., Nowosielski S.: Metoda sporządzania ocen wpływu górnictwa na środowisko. W: Kozłowski S. (red.) Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach eksploatacji złóż kopalin. Wyd. SGGW-AR, zeszyt 18, 1990, s. 134-144.
 • 2. Czaplicka K.: Stan środowiska naturalnego na terenach poddanych wpływom działalności górniczej w obszarze GZW. W: Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Seria z Lampką Górniczą nr 6, 2001, 189-210.
 • 3. Dziewański J.: Encyklopedyczny słownik sozologiczny (ochrony środowiska). Wyd. CPPGSMiE PAN Kraków, 1993.
 • 4. http://www.ccr.com.pl/ (wejście: 31 X 2016)
 • 5. Kowalska A., Sobczyk W.: Metody oceny wpływu obiektów odkrywkowej eksploatacji górniczej na środowisko. Rozdział w monografii: Inżynieria procesowa w ochronie środowiska. Opole 2010, s. 20-28.
 • 6. Kowalska A., Sobczyk W.: The Natura 2000 network versus mining activity in the territory of the Dukla commune. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska 2011, vol. 8, s. 63-72.
 • 7. Kowalska A., Sobczyk W.: Negative and Positive Effects of the Exploitation of Gravel-Sand. IM Inżynieria Mineralna 2014, nr 1(33), s. 105-110.
 • 8. Kulczycka J., Pietrzyk-Sokulska E., Uberman R.: The impact of mining on the environment in Poland – myths and reality — Wpływ górnictwa na środowisko w Polsce – mity i rzeczywistość. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015, Vol. 31, Issue 1, pp. 45-64.
 • 9. Pawul M., Sobczyk W.: Akceptacja społeczna prac rekultywacyjnych na terenach przemysłowych, na przykładzie Jastrzębia Zdroju (woj. śląskie). Rozdział w monografii . Ustroń 2010, s. 51-58.
 • 10. Pietrzyk-Sokulska E.: Odkrywkowe górnictwo zwięzłych surowców skalnych okolic Krakowa - uwarunkowania sozologiczne. Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2001, Vol. 17, z. 3, s. 35-52.
 • 11. Sobczyk W., Kowalska A: Wpływ odkrywkowej eksploatacji kruszyw naturalnych na środowisko z uwzględnieniem obszarów Natura 2000. „Przegląd Górniczy” 2013, nr 3, s. 136-141.
 • 12. Sobczyk W., Kowalska A., Sobczyk E.J.: Wykorzystanie wielokryterialnej metody AHP i macierzy Leopolda do oceny wpływu eksploatacji złóż żwirowo-piaskowych na środowisko przyrodnicze doliny Jasiołki. Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management, 2014, vol. 2, s. 157-172.
 • 13. Sobczyk W., Kowalska A.: Działalność górnicza a środowisko. Studium przypadku. Wydawnictwa Naukowe AGH, Kraków 2015, ss. 177.
 • 14. Sobczyk W., Pawul M.: Społeczne aspekty rewitalizacji terenów zdegradowanych w wyniku odkrywkowej eksploatacji siarki w Tarnobrzegu. Rozdział w monografii . Katowice 2010, s. 147-157.
 • 15. Sobczyk W., Pawul M.: Rewitalizacja terenów zdegradowanych wskutek działalności górniczej w świetle badań. „Przegląd Górniczy” 2012, t. 68, nr 3, s. 66-71.
 • 16. Sobczyk W., Pawul M.: Rekultywacja terenów pogórniczych w opinii mieszkańców gminy Lubaczów (woj. podkarpackie). „Przegląd Górniczy” 2013, t. CIX, nr 12, s. 118-125.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-daa70887-5800-4199-a8c3-f00311c2e5a8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.