PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kompetencje cyfrowe i ich wpływ na jakość 4.0

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Digital competences and their impact on quality 4.0
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel: Dokonanie przeglądu i charakterystyki kompetencji cyfrowych wymaganych w warunkach Przemysłu 4.0 oraz wskazanie tych kompetencji, które będą poszukiwane, by wprowadzić i rozwijać zarządzanie jakością 4.0. Wskazanie na proces dyfuzji kompetencji I4.0 oraz Q4.0. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd i analizę krytyczną literatury przedmiotu, metodę pracy koncepcyjnej, metodę analizy, metodę analizy danych wtórnych, syntezy oraz wnioskowania logicznego. Wyniki/wnioski: Wykazano, że w warunkach rewolucji cyfrowej wzrasta zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe, które muszą być rozwijane. Dokonano ich przeglądu i wskazano najbardziej poszukiwane kompetencje. Na podstawie wyników badań wtórnych stwierdzono, że wiele ośrodków badawczych i naukowych w różnych krajach wskazuje na podobne kompetencje poszukiwane w XXI wieku. Zmiany polegające na budowaniu podstaw dla wdrażania rozwiązań jakości 4.0 musza być oparte na kompleksowym podejściu do jakości 4.0, uwzględniającym zmiany o charakterze technicznym, strategicznym, operacyjnym, taktycznym i kulturowym. Ograniczenia: Ograniczenia wynikają ze stosunkowo małej liczby badań i publikacji dotyczących rozwiązań w sferze jakości 4.0. Zastosowanie praktyczne: Zawarte wskazówki odnoszące się do potrzeby rozwijania kompetencji cyfrowych, wskazane przez renomowane instytucje, w tym wykazy tych kompetencji, mogą wyznaczać kierunek szkoleń i pozyskiwania najbardziej potrzebnych kompetencji w organizacjach, w tym skierowanych na jakość 4.0. Oryginalność/wartość poznawcza: Wskazano na potrzebę i możliwości dostosowania istniejących kompetencji do wymagań rewolucji cyfrowej zachodzącej w świecie, pokazano nieodzowność pozyskiwania stosownych kompetencji umożliwiających zarządzanie jakością 4.0.
EN
Purpose: To review and characterise the digital competences required in the conditions of Industry 4.0 and to identify those competences which will be sought to introduce and develop Quality Management 4.0. Indication of the process of diffusion of competences I4.0 and Q4.0. Design/methodology/approach: Literature review and critical analysis, conceptual work method, analysis method, secondary data analysis, synthesis method and logical inference. Findings/conclusions: In the digital revolution there is an increasing demand for digital competences that need to be developed. Digital competences were reviewed, and the most sought-after competences were identified. Based on the results of secondary research, it was found that many research and academic centers in different countries indicate similar competences in demand in the 21st century. The foundations for the implementation of quality 4.0 solutions must be based on a comprehensive approach to quality 4.0 considering changes of a technical, strategic, operational, tactical, and cultural nature. Research limitations: Limitations are due to the small number of studies and publications on quality 4.0 solutions. Practical implications: Guidelines relating to the need to develop digital competences, indicated by renowned institutions, including lists of these competences, may point the way towards training and acquiring the most needed competences in organisations, including those directed towards quality 4.0. Originality/value: The need for and possibility of adapting existing competences to the requirements of the digital revolution taking place in the world, the indispensability of acquiring relevant competences enabling quality 4.0 management.
Czasopismo
Rocznik
Strony
11--20
Opis fizyczny
Bibliogr. 40 poz.
Twórcy
 • Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Nauk Społecznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
Bibliografia
 • [1] Armani Camila Garmes, Karina Fernandes de Oliveira, Igor Polezi Munhoz, A. Akkari. 2021. Proposal and application of a framework to measure the degree of maturity In Quality 4.0: a multiple case study. W M. Ram (ed.) Advances in Mathematics for Industry 4.0, 131–163. Akademic Press.
 • [2] Armstrong Katie, Michele Parmelee, Stasha Santifort, Jamira Burley, Justin W. van Fleet. 2018. Preparing Tomorrow’s Workforce for the Fourth Industrial revolution for Business: A Framework for Action, 8. Deloitte &The Global Business Coalition for Education.
 • [3] Balouei Jamkhaneh Hadi, Arash Shahin, Sahar Valipour Parkouhi, Reza Shahin. 2022. „The new concept of quality In the digital era: a humana resource empowerment perspective”. The TQM Journal 34(1): 125–144.
 • [4] Chiarini Andrea. 2020. „Industry 4.0, quality management and TQM world. A systematic literature review and a proposed agenda for further research”. The TQM Journal 32(5): 592–618.
 • [5] Core Skills for Work Development Framework, 13. 2013. Commonwealth of Australia.
 • [6] Cyfert Szymon. 2013. „Rola kadry kierowniczej w inicjowaniu procesów zmian granic organizacji”. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1144 – Organizacja i Zarządzanie (49): 25–34.
 • [7] Epstein Robert. 2000. The Big Book of Creativity Games. New York: McGraw-Hill.
 • [8] Filipowicz Grzegorz. 2014. Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • [9] Głomb Krzysztof. 2020. Kompetencje 4.0 – Raport, 19. Warszawa: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • [10] Gorustowicz Mariusz. 2019. „Kompetencje miękkie a wyzwania przedsiębiorstw 4.0”. Akademia Zarządzania 3(3): 72.
 • [11] Hagerty John. 2017. Planning Guide for Data and Analytics. Published: 13 October 2016. Quality 4.0: Enhancing organisations’ quality management practices to the next level. Gartner.
 • [12] Hyun Park Sung, Wan Seon Shin, Young Hyun Park, Youngjo Lee. 2017. „Building a New Culture for Quality Management in the Era of the Fourth Industrial Revolution”. Total Quality Management and Business Excellence 28(9–10): 934–945.
 • [13] Jacob Dan. 2017. Quality 4.0 Impact and Strategy Handbook. Cambridge: LNS Research.
 • [14] Jankowska Anna Aneta, Małgorzata Skrzek-Lubasińska. 2019. „Kompetencje przyszłości w warunkach ekspansji gospodarki 4.0”. Studia Ekonomiczne 379: 67.
 • [15] Johnson Stu. 2019. „Quality 4.0: A Trend within a Trend”, Quality Magazine 58(2): 21–23.
 • [16] Kacprzak Sylwia. Kompetencje menedżerów – trendy na 2022 rok. https://www.academyofbusiness.pl/articles/kompetencjemanadzerow-trendy-na-2022-rok/ [dostęp: 20.04.2022].
 • [17] Kerr Howhard. Odporność organizacji, ‘Organizational Resilience’. Korzystanie z doświadczeń, wykorzystywanie szans.www. bsigroup.pl.
 • [18] Kispeter Erika. 2018. Digital Skills and Inclusion Research Working Group Evidence Brief. What digital skills do adults20need to succeed in the workplace now and in the next 10 years? Warwick University: Warwick Institute for Employment Research.
 • [19] Kontrola jakości a jakość 4.0. http://www.vix.com.pl/kiolajakosci-a-kontrola -4-0 [dostęp: 20.05.2021].
 • [20] Kossowska Małgorzata, Iwona Sołtysińska. 2006. Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, 9–10. Kraków: Wolters Kluwer.
 • [21] Kravchenko Alla, Iryna Kyzymenko. 2019. „The Forth Industrial Revolution: New Paradigm of Society”. Philosophy and Cosmology 22: 120–128.
 • [22] Kurt Resul. 2019. „Industry 4.0 in terms of industrial relations and its impacts on labour life”. Procedia Computer Science 158: 590–601.
 • [23] Marzec Izabela. 2015. Uwarunkowania rozwoju zatrudnialności pracowników w organizacji, 17. Prace Naukowe UE w Katowicach.
 • [24] McKinsey & Company. 2016. Industry 4.0 after the initial hype. Where manufacturers are finding value and how they can best capture it. https://www.mckinsey.com. [dostęp:28.05.2021].
 • [25] OECD. 2016. Skills for a Digital World. Working Party on Measurement and Analysis of the Digital Economy.
 • [26] Pauceanu Alexandrina Maria, Nada Rabie, Ayman Moustafa. 2020. „Employability under the fourth industrial revolution”. Economics & Sociology 13(3): 269–283.
 • [27] Pedersen B. 2017. The Quality Leader’s Guide to Quality 4.0. Retrieved from GxP Lifeline website: https://www.mastercontrol.com/gxp-lifeline/the-quality-leaders-guide-toquality-4.0/.
 • [28] Proposal for a Council recommendation on key competences for lifelong learning, 40. 2018. Brussels: European Commission. htpps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF?uri=CELEX:52018sc001/ijim.v11i5.7072.
 • [29] Rakowska Anna. 2011. „Kryzysowe przywództwo, czyli kompetencje menedżerskie niezbędne w trudnych czasach”. Organizacja i Zarządzanie 2(14): 5–18.
 • [30] Robinson Jacquelyn P. 2000. „What are employability skills”. The workplace 1(3): 2.
 • [31] Skrzypek Adam. 2022. Miejsce komunikacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi – aspekty jakościowe. W E. Skrzypek, R. Mącik (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku, 226–246. Wydawnictwo Wydział Ekonomiczny UMCS Lublin.
 • [32] Skrzypek Elżbieta. 2021. „Jak rozumieć jakość – w kierunku jakości 4.0”. Problemy Jakości (3): 2–6.
 • [33] Sopińska Agnieszka. 2013. „Otwarte innowacje bazujące na mądrości ‘tłumu’ – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa”. Zarządzanie i Finanse 4(1): 287–302.
 • [34] Stock T., G. Seliger. 2016. „Opportunities of Sustainable Manufacturing in Industry 4.0”. Procedia CIRP 40: 536–541.
 • [35] Su Wenping, Miao Zhang. 2015. „An Integrative Model for Measuring Graduates Employability Skills – A study In China”. Cogent Business & Management 2(1): 1060729.
 • [36] Szczepańska-Woszczyna Katarzyna. 2016. Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa,. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [37] The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution. Report Global Challenge Insight. World Economic Forum, January 2016. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf [dostęp: 20.05.2020].
 • [38] Turek Dariusz. 2019. „Kompetencje poszukiwane przez pracodawców – wyniki badań jakościowych”. Zeszyty Naukowe UE w Krakowie 982(4): 59–73.
 • [39] Tymon Alex. 2013. „The student perspective on employability”. Studies in Higher Education 38(6): 842.
 • [40] www.edulider.pl [dostęp: 20.05.2021].
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MEiN, umowa nr SONP/SP/546092/2022 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2022-2023).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d0ce5ab1-5037-41dc-9c07-374bd09238c0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.